Skip to main content

Full text of "Stichtelijke rymen. By D.R. Camphuysen"

See other formats


Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 *" D R.CAMPHU YSEV9 

Stichtelijke Rymen^, 

£>m tt left n of tt frngnt. 

GedeelcinlII.Dcclcn. 

Op niems omften ende vermeerdert , oock de 
Noten \>an Druck-f \tuten gecorriteers. 

ï - 

t' A M STER DAM, i «Pcöiuckcöp PieterlaBurgh,23occïi-Uaftoi)frmöp Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 'T BOECK Tot den Lefer* 

T £k ben grcn ftrijgö-trcmprt/bie foccfe met ffaïe fpitfen/ 
* öcrtaoeüe 23enoen «ïrti malfeanöcren te Ijüfe» ; 
.j^orlj 10eDel/bteberpacht aeui&nujö lobUer-oog/ 
j latuur?* aeu-ritfing po?r' en ujarfcet met mrin boog •, 
M*tt upt Den Qepl'gen eeefï Ijer-borenSivmiDs t)atpc/ 
pdrfc' ober-tfaegDen Duf Der Den ier $>ict)ten ïuarpe/ 
910 mtjn getapt 8«Hmt Doo?Dct luolrken mift en Damp/ 
INn onfe i3o:gerfct)ap «ffeoft ijeeft €l)}im ramp : 
<eu raeD'elck ainrker-bafl: fijn eieicte bertuneu/ 
^ten't ^emelfr ij Doo? gclooben üoop/Die D'pbei bu^en 
g nn matljtigy Dooj te rtaen ban IDzr !tö b^megenije/ 
31i!si p?acljt/eii laat meer fouD' fp met firl) flepeuD' isf. 
Jfttfn 0nmer/ Die mu' fcijenrkt fulck' ober fcïjooue Heffen 
°jte meer bffctjontkeu/als De rongufee £oou ban ^fff* 
jlDe t bolpjopt/in-geDmckt'/ en op-gcl)oopte maee / 
%\\ aoDeu O tuk Datt b^eugD in ecuujigü Wofpfli ft.iet* 

9 * #P 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 7ï <0pbe 

STICHTEL YCK£ R Y M £ * 

Iheod:Camphu yS ek. I 

D Uykt **S£ ^otvoor-vechfter van de 

Bn? 1SS2S è fiJn Vkcs • *** ^ Ziel 
^ytd Hemel nogbajuyntiaea-hetfend' onsinftor- 

Voor't hoog jcruPJem ; dat nu onlangs ovrr ai 
Sun W .-bep r onkte-Deu g d,ho 0r rhoe%Spn C och 
£n Jokt on S ,door >t 'gclu y t tot d>a!der-hoogft e Staet. 

Kli NO Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 KLINC-KERT. 

Op d'uytghcvinghe Je fes Lied* 
Boecks. 

V*% Ciïcn 5?" ï Wift«ffrtÖcfc Vermanen. 

SSSS of ^ J m fruto, ^J rof m te banen/ 
©it Sang-genjm, Dat *n ore Waals-kS? 

(«J« feiofaem Ding bn onf S&Bffi^W 
«lil bic op ijoojt ais u getroutofle menht 

LGeerdinx.M.D. 

^ 3 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Op de Dood van dm God-geJeerdcn , Sticht el'ijckcn , 

de Giicf-rïjcfan Dichter 
Theod : Camphu y sen. 1 
Eerft onlangs , wc! verdient, met Lauwer werd om togen > 

Lof rijeker vult g' u karr' met menigh waan-vermogen 
Want eynd'Jijk washy uw felf willig valt belooft. 
Mif.gunden gy ons 't luck ? hy heeft doch vaft geüooft 

Om ons te doen gedweeg uw komen onder d' oogciu 
Maer neen, gyzijt beweegt van eender u genan : 
De tweede van die naem.daer 's weynigtwijffe! an, 

Vermids hy merekten dat lijn Stichtcli|cke R Y M E N, 
Met hevlig fbet vervult,fijn Rijck veel af-breuckde'en • 
Deez' KAMP die heeft hy tot vcrHUYSE N toe geftre'en: 

Nu dcetfijn God lijck Dicht deez'vyand noch befwijmen. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 É Over de dood van den 
STICHTELYCKENI RY MER 
Theod:Camphüysen. 

NOcbEer^nochHooge Staet,en focbtgyte Verderven, 
Maer Voor u V r ader-Und,den Hemel te be-erVen % 
Ofcbrand're Hemels-knaep ! gy hebt de Vulpfe leugd , 
^ftngendegeleydjot heyfyheyd en deu^d, 
En na Gods Ttti en Vet haer Zeo\t% I^jm gefdmVen , 
EnfelVer voor-gegaenjnet Vro/ijck.beylig leVen. 
Eert-Vmdigftel te Vrc'enjn Vreugd of tegen-fpoed, 
So y t Van den Hemel quam, gedijden 't u een goed : 
Ve Sondaers leer den gy boet-Vaerdtglijcken Weencn, 
En bouwden foo Gods J^erch met levendige fteenen ; 
Duskroond u Gode nujnet Teiffefaligheyd. 
in 't Vrcudicb Hemcl-riitk>Van ee V tot eetrtoigheyd. 

A 4 KLINC- Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 KLINCKERT. 

OpdcStichtclijckcRijmen van den ovcr-lcderi 
Theod : Camphüyse n. 

J-Jü taetfte Stamp kloeefc-moetrig ijccft gcfrtefn 
<©ttfi het b: jti-gfttitó 3to fijn JfeMooö ei? ren 6ej[ïeitt 

menfeh tf Kcccn 't fpco: ban toarc beago bètreein 

<©$ieligfti)fPfei/Dnifiit< 'ffW*mia»waijöbOjï2-i)cai/ 
Cu o.iöcttonrT:!: ts 't/ftjn boo:-gnnq fdl a boften . 
SDicrf lipt ffm lf er:wj leert een* ertljfc re fc 'iiii:g tnahrn j 

ilicr ojbiiire rr fijn geeft boa? 't cpnDc-lcos qetoceiw 
<^:ijPmorïi bcffi.vntorgfffi.-berpn.it u oui re tefcii 
3Dit rrocft-rrili w» - W ^^,ft { irr vrHufl bp mort Imfan 

<&co go tor s;tel0-iuel-baett gne nünfl en iieföeoMeon t« 
•De cko?t oe tijö'öie gn tor t^nein^e "hingen 
^oo Bdfflt onnut bcrguifli liim hier een arlmp?c ftimen/ 

aL-iensb:fugijr.e v'f^ttoouyt gemard, en ^on ir tMrg^t, 

<0p Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I STICHTEL YCKE RYME 

€nDe öet ftïjaDelijc&c obtHijöen 

Van N T«eod:Camphuvsen. >Ie dccf' Rijmen komc te lefcn, 
Vracgt Jicht, wie mach Rijmer wefen? 
*t Is Campbuyfen. Her-vraegt weer, 
Leeft hy noch ? Neen, leeft niet meer. 
Wreede, ach ? vol ongenade ! 
Qorfaeck van de jammer-fchade ! 
Oorfacck van dees' Man fijn dood, 
Ach ! dc fchaed' is veel te groot. 

A ? Wi c 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Wie fal nu de Tonden peylen ? 
Wie beftraffen onfe feylen ? 

Met een zerrip-foet gedicht? 

Dat facht-nypende ons fticht. 
Onbclemmert, niet verlegen , 
Met een klare ftem ter degen 

Soo voorouden, als voor jong' 

Dat Camphu y sen al-tij-d long. 
Wereltseer, wou hy niet erven : 
Maerom eer-fucht te doen fterven. 

Dat tereeren van Gods Kerck. 

Was fijn wit en ooge-merc k. | 
Snoode feecks ! beroort van oordeel, 
Die niet lett' op fchaed noch voordeel , 

Alsupijl'is aen-geleyt, 
Wert vergeefs toe u gefchreyt. 

Daer Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Daer fo menig duyfent menfchen, 

Onnut zijn, en greetich wenfchen, 
Om door u (vau hunne pijn, 
Ende qucl) onlaft te zijn. 

Doch gy wilt, noch kont niet hooren* 

Met u doove bartfeooren. 
Die u vleyt, die is recht lot : 
Want gy drij ft met elck den fpot. 

Die wy aider-noodft verliefen, 

Komt gy alder-eerft uyt-kiefen, 
Rooft ons,die ons door fijn reen > 
Als een tweedcDx v i Dfcheen. 

Onbefproken,fonder roemen. 

Derfick hem fchierHeylig noemen : 
Kent men boomen aen de vrucht } 
Heyligheden aen de tucht . 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Dood, fegt my, ii *t u bedrijven ? 

Of het Nood-iot toe te fchrij ven ? 
Ofis'tby geval geichied? 
Dat geloof ick immers niet. 

Want des menfehen broofche leven, 

Is met uur, en tijd befekreven : 
Is heeljuyft, cn net bepaelt , 
Waer geen oogen-blick acn facit. 

Onfen God,en Wijfen Vader, 

Heefc befloten alle-gader 
Eens te fterven en dan weer 
Leven en noytilerven meer* 

N u Camphuyfen is geftorven, 

Heeft hy 't Leven eerft verworven ; 
Levend' zijnde, fcheenhydoodi 
Dood heeft hy minft itervens nood Macr Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Maer hoe foudc die ont leven ? 
Die fooduurend heeft gefchre ven 
Die door fijn verftaelde pen , 
N immer-meer niet ftervcn ken 
Als een Tbenix uyt fijn aiïchcn, 
Komt hy heerlijck uyt-waflchen, 
Alaerderfal fijn iterr J op-ftaen, 
Dan die onder is gegaen. 
Geenen dood,kan hy bcfuren, 
lieuwighfal fijn Name duren, 
Eeuwig, ende fonderend, 
Sal C mptmyfin zijn bekend 
in fijn Rijmen (brave dichten ') 
Diefoo Ieerend,heerlijckftichtcn, 
Sleurt men al-tijd 't ware beeld 
V an die, die hun heeft gcteelt. | Of 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Of nu yemand feer wou klagen ? 
Swarte,droeve kleeren dragen? 
Suchten, karmen,met gekrijt ?. 
Ydel is 't ! wy zijn hem quijt. 
Dacr hy is, daer moet hy blijven, 
Wenit o;y hem ? foeckt in fijn fchnj ven: 
Want die eens het fterven leert, 
Noyt hier wefentlijck weer keert. 
Gy, in wien de Mwifen woonen, 
KJoccke koppen, wilt betoonem 
Dat Camphüysens door, ü deert, 
En een Lof-dicht hem vereert. 
Rijmd Poeten,al u leven, 
Hem vol-komen lof te geven : 
Die de mcefte eer hem bied, 
Selfs de grootfte eer gtvdr ict. Wil! Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Wilt een Lauwer-kransoock vlechten, 
Om aen 't waerde hoofke hechten, 
Knielende,foo wenft hem mee, 
Ruft CamphUySe N,ruftinvree. 
Noch foo foud ïck wel begeeren, 
Dat dit Graf-schrift hem tereeren, 
Op fijn Graf geftelt wierd ; macr 
Dat het meerder aerdig waer. 

Stichtelijcke Rijmen fullen, 

Met Camphüysens geeft fich vullen, 

Defe Graf-ftee met het vleys : 

Maer de Ziele was Gods eys. 0. Vand iTetnptL Am Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Acndcn Cbrifteüjcken Lefer. 

<£t ie* mpClmfiwtw H f fft j ton wat tegen / t>nt itfe 
i4Pft mcoc mi 25occfe in cc 3£>creli mart bjcngen/ 
mbc ( tcnmniftcn »«J ft'Ütjn ) oofk Dret (pbbtu oen 
tic al-ganctne ^ottjcnt ban 23of:k-ituicfii-luft/ 
infbnbetfyeptft in Dcfc tftfcctl i ujjc» iu D.uje ItjcIjs oe 
ïbVreltmet ftdethmf en tioo? al met ay menie»/ 
m^ot/ D.U Ijctsciua toerüeelcn moeljte / ftltecn 
.titels cn ^p-fcüjiftoi/ 'kranige behoeften (tlw 
tcicfen* Cnebcn-mel (twMbrtonmffliaiO moet ;ch enmnte 
«m «'om berfciKnbcn reoencn> foo bed .ü?r getnsotrgen* .«•dl 
bechalbeiUöetoM t nu Boet) fa is air. t bl#ütn mm)i' umcr on* 
bcr-reeuriii green uwpnigfegg-m ban t $oeti £lf$/&an in ijebbe 
ifc woc! tttft üdo; gcfcat/cfat atl Öijmeu öaw nute ofte boeten en 
gelgVht ilig g ral ban frltaben fouben UcbU:it . 'om fjo tuei geleien 
gefoirtfn te Koimsn UWpcm iw-Oieii Doet) ftUt £ów ofte v©e« 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 mtj (naoub getympcft m oocfc a?rt ban tic feite ) trtftomf fai tf.t> 
leitje} als ringelncn/rn foo ine! ftogclrjch a /i/frin L ? e ir, 

1» mncre : Dooj-gacns na-gefcomen toojö : toantacmtrriHrK ÏS 
racn Dc fpuoben na Den fan* of gS^Sown ^SSSS^A 

fal mp ent» allen toornen fenfeftom 'S , £2 .? «2* b00 i t ü if ? ,gt 
UU$.m*t tart i fat nortccl gaettoiioet ban cc hoi ff '/7r* 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 W \ toooj De tt(\)te bouöeit / (uilen bele ban oe (auten öic epgemiijck 
| / tYiuten Jftn) obcc't fcooftfien/ mm onDer-tuffelien lir'jtelnrfc 
tijccif ÏDfCfkboo?fcit fautccnljoo2hoiirtf-Iooö Iiou&fiu <§>rec 
tncl/ 1i gun ecu pewr bermaerfo banftjue opinie, 3jrfc bcnbol- 
öaen/ai0nuet 't Borckfnn <C>p-fctj;ift bol-öoet / oatie/ nat tiet 
ui CbjiffcnKhe f of tot £l)3iftr inch Dept ïtftrpDg) Hefet/ ftirljte rn 
nutefncnbfrmake/'npDoo: Den of of Kond :toaer toeboo?al 
ban nooDen ia dot Ijct Macteti brrft^nDtitjck $n. g;n 'r toclsbtl 
ijoe gtooten blijt oocft aeu-gctocnt is/icfe eben- tori mp fdben niet 
iille-finö lieii tonnen nciioen oocn ; geinrfc icM oocfc Durljte Dm ile* 
fccniet tefullrn geaarn nebben, relt al t'famen lm pbfienDe 
buptrn 01107 Die ucrgen$ ban toerrit moeten tnakrnban ban 't ge* 
tic Dat bo?Dtren kan tot onfrr onfretffe Itjfc-en Ijeerlijrft-toojöinge/ 
Uic \th U bait herren tue-tocnfcl)e * <Söü tiiDDense f u Durt in bp te 
jtjnmet fobauidc gcnabeen Dulye a!£ tijne &)pfljenD,u ban nao* 
benacfyt* 

Vacrtwel. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 

WARE 

VRIENTSCH 

Autheur acn C. R. A P. Enl^f't " Knfch '' tt W b '« b «f< 

En opd „booten trap des heyls fibter * gijle, J' ' 

temt een ware fnend in ,,efa" foo ü Verbïldel, ' 

DM w baer beyder hm niet on-eens wort «e\onln • 

*'»i*t, dat om geen goet des IVereluHste hopen: 

S 2 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Sjegtghy mijn hert ontdccku en fijn imvendigb ivcfen % 
Xict ilvi oprechte hefd' enfoudgy daer in lejen y 
Saeg ' ick 11 hert ontdcckt.tck éfttfi u to?-bétrowkèn, 
Ktet dan op-rechte Hefd' en J'oud' ick daer aen-fihoutven. 

Maer doch,detvijl alleen dieVriendfchap een bly end' geef t 2 
Vie op de fnendfcbap Gods haer e enig fundament heeft* 
}, l r at resl'er om 't ^eluchgeluchtger te ?naken t 
Pan dat *W> ïwB met God in Vriendfchap mochten rahn : 
Jin\ck {O^cat een troojl, en "Vcat een Vaflen wijck *iïaert) 
Vo\o men Arm V.wóeeit jf/j gy inGodgants Rijk vvaert. 

d' A NTWOOR T. ""pis foo C a M T II U Y SE N vri.nt , gelijck gy van ons Vriend- 

fchap Ichrijf t, ; 
Dl ! zijnd' in God gegrond; is 'r won Jer dac ons Vriendfchap blijf; ,! Oni* Vriend fchap Mij V in Godt j op dat wy mogéri beyde. 
God» Vrienden blijr<:n 3 iclfs,v. r armecr ie do jd ous ichcydc, 0\ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ^ I Opdedoftlvan deh 

STICfiTELYCKE RY MER 

THEOD.CAMPHUÏSEN'. 

r>^mphuyfin, wiens de Were'lt niet was waerd 
H^-rf^ ^°? d S ev elt,beftelt ter aerd : ' 
Hem t fijner t«d fa] trecken uyt 's doods macht 

Wen Chrift'nen eygen is.end' errftliick. 
I ln t leven was hy tot de Deugd' een lichr 

f n & do r°?rf met de « 83HS 

; A rwTtó ? Hfoolang daer yemandleeft Over Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 i Over de dood van 
theod: Camphuïsen. 

DE hol-gekaeckte Doodwens hongert alVcrfloeki. 
Had natCto ut gulfigbeyd fijn leVen in~gefchocht % 
En TtaWtoeld' aen defmaeck Van d" afgekloven fcboneken\ 
jih uyt dengraVe quam een nare galmt ge kloncken 
En mijnd' bet ïicbacm Voort j en om de %telte bacl> 
Quam 's Hemels jidelaf^ met Goddelijcke prael, (den. 
En Voerd' bcm op baer koets, tvaer Voor Vter Henjlen drabbel- 
Ve tijd-getwot die 't fag : boe jierêi en Hemel grabbelden^ 
Borjl dus in tranen uyt t Soo derV ick dan de Ztel % 
Vte in den Hecre my met DaVid onder-biel, 
Kiet foo % 6 Vroom gemoed^en toont u niet on-edeU 

Siet bier Jij n harp, en 'tgeen afschilfert Van fijn Vedel. 

c,v, 

TOE- Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 letocn leppen leftcitttt hi-ttffmljtf/ n<acr fan 

illüimiüflïlïii! r geniet on-cpntJiöb i£- 5©ie j^uutodingcn in Den frijn/ Dol mocbs maer nie^ 
ien epnDc Jöt» Otttfmtglj/m imwh uit öttmru-iitf rcft 
3?e Heffen non u jmeor-fclf rek ; ' 
Tc Herten/ fcicicfc teenfój en Doop 
3£at gijp/ in uujc «Dwsböf £ looi? / 01 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 1 «C> f al gctroutof !t j rfe beleeft/ 
<&\ beter kont Dan oi:-fe qceft , 
toe JLefftn unt ubj's fcrmn lüoo;D/ 
3Pcl öick maer nopt te brei geb,oo:t* 
IBat fcbarD De fpoo? boo; 't tuilligb Prcrt i 
©e llfcrr.um isnem fat geleert, 
tDoo: blafen raedtt ïn b:anb t geen fmoorfcr, 
<Cn t bu^tennDfterrkcr alö men 't ftoorkt, 
't Gaetst nutteliKk at tuat rmncD ontract, 
1 23act beel Dat net tot 't Befte baet/ 
l'>o? bee! 't oock kamt/ nopt nuam 't te Ucci 
't vGeeunooöig i& bon; t uooDigft Deel. 
O» tuact Doo; kennitf ban ^oosf ^oon 
3 ijt gp 0£ö Wet'ltfi begeert' ontbio'on: 

fonDe/oaet g' aen luacrt grljcrijt 
ojn Doo? een taepen fujt berknetljt/ 
Euer ober fucljt en fctiarmt g' u nu ; 
3T>aee baató nu De Ziele fclju ; 
J©iefiet gn nu met bet rmqs tuenfd) 
«c n fmert/in utaen eben-me nfelj : 
* 25 5 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 T« 5*iï P'acts ban 't tiuncD/hp u sepfregt 
<ect 't Jjf « bau Dooling bias ontle egr, 
ÏD02D nu (öooj tocfcörpöö ö^tft gcpojt) 
«Dejp (mm pets ban u gcfeno;>u 
Ca flaet ooe i ( »onoer o m te fïf n 
3&a t WinDe Doe n ban blinDc lien ) 
3>e tjauDcu tolntig ani öm ploeg» 
't °J# bcel mart ü3fd is niet Oenoe g, 

tf, 't 3S niet gcuoegü op oefe baen/ 
a*aet ftil-jin/tjl/tc rugyegaen; 
JDaet beugöe De ugDe (treken mort/ 
<£u licut Ulnft ftaeu Die ficfe niet fpoeb ; 
3?>aetalle hunl cn bupilieptö fct;i)n 
&°mt Uiel)aem/2iel/cn <&tt\t moet jtin ; 
«©aetgoet begin geeft bliek ban Hoon/ 
«lift ae r etoubol-öuten reilt D?.fcïtooiu 

7«J^arr tuft ie/maet geen naulne meet/ 
Oarft beuttet Dat men Quainrk treeb ; 
I9eel quaincft tte'en maeckt fpocDeloop-, 
^ooj onfpoeD mop men moeDe-loog * ^oojmoebc-loonKiWtrafqrn nap : 
öué (toautqu^c qu.ÏDf 9 trap) 

tot w quaeDft bptrayycn krimpt " 
<K2 meoe -c goe b : bant nut b?engt ra*, 
eg D f cue © f u 8 d fjef D'anDcrs ftut. 
Ipl-loetcn bactt tori IcbcntljepD ; 
ïPecl uicl-Doeu/ tort beö^öentlirpD ' 
25:ö?ebcnctjcpD.b^ftö£yD in £>c ugb ; 

*H 2 . ,ccr ; ,l -^«öo een n*e* famgj 1 
<S: m l on 5 f r AJ'»^f «nfc feetmaetft ; 
fee naDer fmack/cen fUrchcc roc^c 
|!a t ileüeu Dat cr too 2 D gcfocht ; 
*>e fterrhf t torljt/ecn (imker Dom/ 

«een manlöth Duren tot Den enö' io, I)icc Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 f I ©at/ tot P&iuniHteti -iel seticïjt/ 
59 niet in uVPttl ft anï) en raerkt ; 
©an/'t ffcrtft al vaat in ©eugD betmae ckt ; 
: t <3J0 tcd)t betmacek booj t b:oom gemoeö 
'itlloattot IDaettjcnDS cetc Doet ; 

ot bjaetijt p^jö eete Moet al 't geen 
feftf ('t : i? tot Laicn)fp:eecHt toaetbepttf te en. 

ST1CH- Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 0 
STICHTELYCKE 

R Y M E N. 

Omwt? enfchadelijckendrheydt. 
Sa ng : 

4>u o» öicgcw gcöicüt of minnesten nwc& J 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 Stichtelijcke Rymen. 

IttiiliIiii!S!SiI!IIS 

tfn mnrfg fDacgö'inrh licrr ftfn repnigtjcpt ontfrljaecht. 
13iu' ! itltomfc ir ( ile vcrht? ) >m finnen tc toe rf taan - - ent 

lliilr=liPi|ïSiffiiiffi 

jfDacr toat ban feite! tüiift ncljocft mm niet tr vicnnn 

2 4 (Sou cy ufrmrcn&c koilft/toaM malle JBalftp/ 
Ifefcl toornt fel bon iria r lafl m firltfrucfJtternn 
©f jong' rii irrrc ttfe n:ce cht Doo: DiltgbigO Uturnen; 
* : n Ul t! uan (clöer toaft behoeft men itiei tr {Afpeil* 
l feoti 'ip tttet-nuifWgö lïooft oat tteugen-ftotpbicüt. 
<*5n n' onneaoitue 1 cuqtu bemoeit cn onfticüt, 
Cm uongciujr m ten is met geen luinot tc paeneii 
C« lu U ba:i fattt ünft bfijoff t mm niet te penen* Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Eerfte Deel. JK5 Kir u w& wS2SSr« 5te * f, '«& j«t 

» teat ban ftte W»mfn1^?i!S f*** : 
l^ou op öic Daar irirfctf rVi. ü Pt tc 

1 fel op/fojgh-buiDri tm SL ^^'«"'ffl) bom ; Richt* 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 
m -kerfteDeel. 

s SrSvtL' Genoeg jijft i;jiiitieh#ii 
* befte aUffÖyifii.h%rf,ch h«en ■ 
® É ^ ^OUto/hkr fich ierticen 5 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 1 £ StichtelijckcRymen. 

f^aii getoenfcrjtetufr 
<Cn uoi-ma'flttc lult : . 
ï?an qctoei.fctnc ta<t/on-enWfi/ . 

4r h tocet ten &tat>t me f uuöament ijeeft/ 
4 Icboumt to in Die begin noeü enDt tjeett : 
©act toinDt (in b?eagö en eer ) 
tDcmenfclifcntoe'tt/ 
^ie ucm Wé üerlieft/ 
cen<©ot3öU)'ölietHKft: 
tfcic hem fel tetiieft op SUtfccn, 
O • toUTeiing!) toaett om acnUaetoeni Ooi Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I g StichtelijckcRymen. ©at [Km neen mrr.frl)e Wt'ct leeft/ 
~ Z ^uoU?s- tóóS/ Dan fcHat m gortt/ tóótorö gaes : 
'i «PclurK Dar tóent fttffl fc^rt i t C>r luck Dat dki* j£ 

foem : JIDacr genoeg is meer* 

%t afra:t pemaitt !jff t foo berfcfUf ri 

f «öklitfft Dorlj ff !üf n pemant ïuo:t ) 
£>at hr» in Itarg en pMuiinh flrrUcn/ 
*)»in ftcrcfcc eet- lufi acn-£r*-o;t.' 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 4 EerftcDed. 

©oorlogen flaetj 
öomeimffjjeKKöt/ 

«or fu m gemet ban aicfitffte fafcrn 
aiiu.-cfct/£iifma«kf/ 

genoeg hccff , F, ; ri F loe - 15 mecr * 

SSK!? ' ? J "r toat ! "-' »«8t rn t«: 

4T 3 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 1 IO StichtelijckenRymen. \ ?. $vt ^rMfcljfcinniemanDtfooberfmaöcn 
3> t i)v mm o-jii nr beeft niet taer.fcüt/ 
©an bic/ ban aerDtft&e «W ontladen 
<Êntjpc?<©o^0 fittcfeeïi <8eeft ontmcnfijjt/ 

33an 2?£tec Dat bolmaeefct en tcuto^g ijs/ 
Cc fitficn ctbenlecft in 't fee tt grlnijer* 
6, tfftotè kan nitmant $nn ban t erom 

3?e<* groeten C^cpls Daet 45oöt me c loont/ 
San nimmer-mect te fullen Herben/ 
Dan freetö te tononen baet <©oö booont/ 
3?>ai; bic/ berepot 
föot alle lept v ; 

•at eootm fpentnenfl uemobet-fcnöt/ 
S*en Unlfnnö *con$ blij ft Doen totaen DenenDt' 
23ctacb nu Dmaie iöerett0-hnee|)ten/ 

( töoe tocrioigli/ rn^/ en boocb ban ftaet ) 
23c lacluc Die \fitt t &ert niet tjeebten * 
©cüalbcn 't i&epl Dat nopt beegaet/ 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 zt 3 Eerftc Deel. 2. ?©co: ©eugb ia toon br 55 fftfit 
55e mriifiij/^oPs c Igffcutp/metfl cutifr-fihfrr^ 
-Afligt plrgcn !un öc gertfr n 
jTOiatf ut fUci.ut met ujijbe obcr-tocn^t r 
®r ugöt/ tof! gctui/ 
ütf ccnrn ftffat 
©j>h ntemanl kan o n troiifn : 
©cuijat 't o'na*rDig 

Cn bf f fl gU öQlr* bccfmabigt eit btrfthotoeii/ 

3Ccr,t «^oDfuutoaerSig 
3&at.tjp/om ben menfcj) op-bom i: a botom* 
3» ©cöcugat lu.irrüii". topüjigcn/ 
Cn 't^cpi-uCiïraii; mt toe toülfti totjfÉü/ 
Itfpï :it£t i i 't Dom tra?» dingen 

^if «cp5f nuiMuBic me afiröcii/alö beugb y;tjf«i ; 
<j.:fö!c getuft ■ TOI * 

^Dr oï n t -r9t< li b?rnuft/ 
3n l^ffnnöoocö getffen: 
jiaactiH'r brmötii 
mm 't tjïplig p^bt bacï to'in <Gob<s r«i ban Icfm : Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerfte Deel. '5T ^ """"" 

ban 't bfïtc örmgnt/Etoftopt Daer boo: uto' noten 

immmmmmmmm 

©erlepfcclijcfce gjm«!;tit/ ^aer uaifïlje mo?Dt tor* sa fcopn/ IDcïlieft men toaw bje ugbt. 

2» 3CI ïfif-fe fröoon beyeete (t 
vifn iJterCörh in ricract/ 

<©ie met al t öaet Urrgaet » 

^«»ifnwnt(üocfnenöi8DJ 
^tfnlieffce optop fagö 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 i6 } Stichtelijken Rymen, 

,$♦00 bjf in ljaetinUr ntHg 
<0ü-cp6?coout fccfag. 
üetftopt/ufet 'es ïtcljarmsÈ ic^rn 
&et 2DufrljofDicl)tc iöcl, 
jT2att Ijtüt ürrrrrit \) rcDen/ 
Liit?ar!jt bol. 
«acl)?ecft ban goc befittetjg! 

<0eeft flua betooaiiiiectf fte'c* 
SDeucpfö aen-bflng özengt toat bitters/ 

jiRaee 't enot/beslfaaijentmee. 
3in-öien nu in öomtjeflDt 

§ct mm ö ban uiae tt tijbt j 
<0p 't pao; Dat af en om lepat 
®&afjf-!ujte!Behtoettnjt : 
£>fe nu foo faet Homr «aoutuV 

<jèoo ff'ooan en Uepl'-tucK Utt 't/ 
^altnet Uetoa u iooncn i 

4ên uocD iq iffe&fcn t* lact. 
^ckc^Cii) niet Dat tuttig 
«tfü bjoiüchuatcsün/ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 

1 uaMMMHBM 


1 EerfteDeel. 

M*t*8t ga teacjjt fcoo: 't ïutfijj 
ïl-flffcsfpiiDc loopt op pijm 

2fh ; pff « Hic t bdt gv * mfmn 

t JRmnMtftta hnt uflct't/ 
JTClarr öat gp fleefcs uta'flurnt 

f* <5teto»Ilcirtïicfantl«re!i/ 

3 tf tfgcttf D ttfttf njtarr* 
•KI JRfrmaitf Ijooglfï liederen/ 

öatacmfmieDuur'i 
«s>e fnfmir fah n.-fi Drirnt 

^- ar J,'t |g »<Itffit tooit Cf^ifït 

7* wtttijUntiuittijetbTfHöot; 

fnft-fj fcf t»r bfnöni 
„„ ^Angpfti tttrfrptaueiit* 
%ïlcucfi?'i/bjP2t lm magtia 

^iecrnftigö toerth begint. 


Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 zo StichtelijckenRymen, 
waerdtdac vliedt. 't %}l |)clö iffc 't tC2CC cml tt\\ rpnöf toacc 'tuecDjiet» 

•£ <i&:to cH Dat locé löp miiU^C:: to r ï Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 3 Mm • M. 

M. 

G.R. Eerftc Dech 

&rajt£bfrmerren/ 

«jècljat r n reren 
#»mmuti mp bereptt ; 

j©o?iocn mp bctcaft/ 
4*n nc crgcbf It/ irfc toect m'rt hoe ; 

'tHuch/fcöooii Denen 

<£n bctöUïniCi!/ 
Ilietmp 'tljmcn-lept* 

3Üie rooft mp 

<$oo t'ontp 
^Inimi nerts? bmnaken? 

Een diedy 
Los en vry 
Vanellend wil maken. 
«Euartt (cpiaes . ) « ^ gfeil 
^uaedrweercquaedtals-t Godrroe-laet. 

Weeldbsfnoeyenisgeen hart. 

o j 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 zz StichtelijckcRymen. 
qutiofpijn/ M. 
G.R. 
M. 

G.R. 
M. üt>at Uk flabe 
H>oc tck tyabc / 
Hars i 't 10 fontor tyucfyt* 
&tttf! torrgeeffe IjoopV 
Wt(\) upt mi)it hftt/ 't cm toil nif t $iin 
't a! legen ; 

irjrjil en ^!fgf ii 
gijn ban mp geuiucfou 
Dan 

4)iif t/ tont c an 
jT>n troofl haii gcfcljieDni 5 
Wis het kan : 
Vliedt Hechts van 
't Geen van u wil vlieden. 
£Die kan Wen als t hert norli haf tM ♦ 
Die langh toeckt, en nooyt genaeckt. 
HMelaft gecvn t gmtfoo ijcrmaccht i 
Die noch heter heeft gefmaeckr. 

t3!ö toacc:al$ 23ctfïhoint/to?jt^nooofr gcetnlmufffc Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 Eerfte Deel. 

M. Momi mijn Zint motbu 

ÜBat mocDt i (tjeiaes ! j lom op ? mm ita * 
'tSttotfctje miff uk, 
2Öetet giff ick: 
jlfcaettaat giffeitó reen * 
löinDrm' oorft beter «öoeöt ? 
ï?ct ooglj fept neen ; &et jjcrt fspt ƒ*♦ 
't <©ogij kan liegen ; 
't i^ect/ btbi\( gen : 
3©ieboigifhnanitoeen^ 

«©llUcKJUDt 

3£mp'ten&t 
ïfcaec 'fc toe toojo ge^euen, 

G.R # Dieellendt 

Neemt en fendt 

Wil u 't Eeuwig geven. 
M, 't <Öeutoig i mm toie taeet of mm* 
G,R, Uyr de Schrift is 'topenbaer. 
M. 3E>*art)ept i0 mif-fe»teu niet Daer» 
G.R« 'tRlaerbewijfthem felvenklaer. 

?8> i 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 i4 Stichtehjckc Ryme.n. 

M. 5>öf foft t b?ocf gcmo*t een \ua«-g?l£ffcc macr, 
m. u Ü&öttom toaö üft 

©at bes ontoetganeKclijih 
gn uooj-ttf den 
jXliu tocriilrtscn 
«Dan teDefee flontït ? 
Ha'ö ! M f;e 't b!t>*oefei i 
't ^'ipof/niei in 't tjettontfanehfttjffe/ 
3&oo? 't in-bef löf n 
&m ébleefcbtoeeïfcfn) 
Itag flcebe in be monDr» 
jjiu i? 'e laat 
jlftaet Dien te^at 
IDonb iffc sceen nctij fclaee^f r. 

C.R. Word niet mat 

Die tocvat 
Grijpt allcncken nacrder. 
M. 9tel] • cif forti* i£ iö ffact )no; f\atm. 
G.R, Reyn Geloot is aen-genaem 

M. 't ^>ien Dact bi? / umcc co:U bttptacm, 

G.R, Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 G.R. M. G : R. EerfteDeel. 2 

Sicn en g'Ioovcn gaen noyt ffaem • 
Deughdt die deughdtsloon niet fier , draeght waerlijckDeur 
des naem. * 

6 4 lUtfnacül oopc leeft 
'li Bcgtn re:; t V)öf c UtiH te fan ; 
©upftcrm'fTfM 

JJtlttfHfrt/fTniffn/ Hlcef/ 

'r e V^;ï^ c, l ötlt l,c< Ö mort bli'en : 
t al ftcrff inrit 

JDat m op ^tröni biuöt, 
H*wgijS tont fcam 
ièal icK mini 

s Levens pa 'en 
Vindt ghyiben 
In Gods VVoordtgefchreven: Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 a $ StichtclijckeRymcn. 

r R Onrecht oordcel brcnght ten val. M. Middelen tot Heyl en Deughde. 
TWEE-SPRAECK. Sang: 

Schoon jitnariUis>Segr»dttri > *ilis. A Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 Eerfte Deel. 27 

/<C Een menfch gedruckt door veel ellenden. r 4 ©act i£ 

iIlIiiiiÉglilïffiïliii 

gEenquait|O8toot/of<0oöftan'ttofiiDein Godt wendt 

mMmmmmmmMmmm 1 die niet kan, wat raedt? 7, <©oö kan taeot fm^cn. ^ 

jé: klager, 'k Wil : maer mis krachten, 
s.rrooftcr, Siratbt luafï Doo? ttdcljtcn. 

Qua'c wcnft maeckt trachten onvermogen, 

©4 T^ua** geenfondaersquaedt. T, fa: aljtf bp fonöe laer* /<,Maer I 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 II T. 

K. 

T. 

K. 

T. 

K. 

T. 

K. 

T. 

K. 

T. 

K. 

T. 

K. 

T. 

K. 

T. 

K. 

K. ScichtelijckeRymen. 

<Qua etoenft toiJrköGoj omfirntigt) tegen-posei? 

Nae wenft te doen, is foet. 
J*ae tacöt te ooen/ ié goet: 
Wenft wort te ftcrek gevoedt. 
jUDaEt'r iöïioo? logen. 

3. Wat voedt ijua'e wennis ? 

<©ebjecH ban fteittrijfc 

Hoe kan de kennisDeughde we rek en ? 
32e fcetmijg Doet ekktf t>mg|i6 üïaeronc mmtoi 
Watbrenghtdatmerckenin l 

<&f groot' or'hiemiemi»-iV > , 
Helaesi Domheytvan fin', 
iöan onaeugfot Ocrr Hen. 

4. Wat racdt tot domheydt ? 

jgfóftt matt t v 4M htom ïcfm. 

Wat vordert om dacr toe te raken ? 
ïptt nett en $ïcl tct «Post te iu«.fccn. 

HoenaeektmenGod' T. (Zt VXtU 
Hoeeerft? T. 3*oo: r.*tm geuetit» 

'tHert is tcfeerbefet 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 T. Eerfte Deel. 

Metaerdlchc fakt. ii. 
Hoe fal 'k beginnen ? 

Dce groot u ncot ia/ oücrtofgein 

Wat nutheydt is daer m voor my gelegen i 
jföooDtjo; Kamig Uk po;t mu 
Waer toe ? T. (got <©eo te gafli. 
'k Wil, na u raedt, beftaon. 

<6oe üJüttrügfctfescn, Dolinghs Eynde. 
©nfcec ben ©ecfoon ban een Secï)t-befceetbe. 

San gi Spagniolctte reformé. 
JL1 Mk gncn geeft boei irh mp Dringen/ föot wi 1 
Early European Books, Copyright© 20 1 l ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A ll 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 zt Eerfle Deel. 

iOjeugö'inpiaftfetè. 
©e meiifrn,Dini/t mnl Dn Vuanöctt/ 

i)ftOOOl pdDtUaltllfCl fuut/ 

<23e De nt kt/al 9 t na neraiioi rt/ 
jllct tozeugo 5i)ii auontuur, 
3, Hang Ijaö iclt ith nergeefó ge loopen 
i n mijn onberftant» ; 
'ft JDoootcn Daer niet Inac te nopen 
'h £>o(\jt Daer irh met üatiö j 
<©p fnooo en acrDfc^e üiug:u 

ipaDichniim jjettgttVt, 
«Dooi luft tot tomtjepfgingen; 
m>e I innen rei jjt na 't net* 
4* Miotji ick \}tt ücmmOe öerücn ; 

't herten Ijao gieu ruft: 
• fóonö icH Ijet foai-nptti bmuettoeu ; 
't ^topten geniën luft. 
't©er(TaiiDtöat ramp fond (jutten 
<£n toift net öoe ijet fou : 31 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 StichtclijckcRymcn. 

ï>ct Ijevt/ r>«it ijepi Imou' nutte»/ 

■r; n toi :t niet bont net uiou» 
JtEtjU geöatjjten lieticft toepDcn/ 

ütittpor»/ unjDt en tyepDt : 
't een binalj uj iS Dan t aet uerfcfocpMit/ 

^ocöt'faeinpDeltwt 
'ft ^oefct luaec icHfaeckcn ïionöc/ 

3Dorü op c«*n Dool-rompa.$ t 
't HDo^tit niet op ïSfrot g?bouDeu 
;©at nopt op AcrDt en luaö. 
6. <©obt/ Die gor:t iö/itrt De dralen 
öau ftjn ï&Cplfg) IBoojDt 
tfl>p mijn oerf ban tyerce Dalen ; 

t %U\)t fla?glj vmigljö Doa:t ; 
't $>ert upt Den |)or gehceb'n / 

£acu (Doel) D,;o? frijemering!)) 
*Ccii Vpcgö tic na een Uben 
«©at lutcc toas!/ toegtnglu 
7« t <Docöt luas fc!joon Dat ff dj bcttoonDe» ii 
Cn/ Doe 't naerDet qitam» $oe't 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichtclijcke Rymen. 

dl tuccttotHfljnam ; 
3Dc %ief\>' begon t'oiitbunrfcrit • 

©oo? btil dan 't fycru uitx non i 
%kt firl) Dft Ijert bt Duïichm 

<©*en hjr gö en toasf te fbaer* ?3 D 

Ij=§ë 't Sang : 

%\$ op'tfcoo&actiöf, 

J9£aeu-l)mg ifc bafi met bpugjjtrc»/ <en (g-incfc 
m tö& ") ^üisU langs 't ccefcr* puJJ tói tfitg&cii 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 i StichtelijckeRymen. ië~ tenues i>oct3tan0(l3oej toae_) 

S cnenws'o/ * uUt * ic ' £ ,ri ! S f * 

au üet Uerr lian l t «f«rt begcerotn/ 
3Bati het uocli ril p« • - 

»t toert \Mou tofllJfugiabftnuinny 
%o lang 't geer, €«lg b*f* : 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 4* U £erfte DceJ. 

8™f Ucrmar rtl D« fonöeit 
^ifDfaDrritnirc laerltt j 

I© 4 ÏG DE ^idc iDtl OlUboilDClt 

-«Bllt&t in be rinjcffct : 
juaet sbicffljsfubtgieïufTén/ 
Cnmnm'öerrfp begeert/ 

£ r ] jm mc tt *** c »trufïen / 
JDa0 jiiocb m niet getueecr 4 

■ftfj&to öu ^ flroomfti 

ö^M ftuacr onttcb.*.!/ 
&Jiiritetoeiifcaip* liet feomm/ 

'avj! toasf^t met mttuï: 
©enrbrls Die betöiu, enen; 

«aeneften hanöt Debiel 
©at fp niet ujajSöat gme 

©aer fp fie!) ee rfl boo? hj f \\ 
ïiefDetotUetfoiiguicbeii 

ï^aö üi 't |jart tuej fh'e / 
Ata» de aerbfrijc liefö' (gel>ubno 

JKoonO'entoa^eeir.e'f: 3? Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 StichtelijckeRymen. 

Ziri \»ou gerrn na Ootofn ; 
öatf' oork ?j>:rr troeft 

©ft ï)Ctt ITJCU lüfï ?flOO\)f U/ Sang: 

III. W betont toaö^t/ o mijn fcicfc/ *a«ö8P 
^ ^^rtf^Sert/ *at n lugw iwiö fö Welen/ d^^ 5Cöe 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 EerfteDeel: 97 fllDOÏIf 9f>rh * /fix« — » » • - .... - Ü 1 — 

li 

torttouujr u ; jmïïcrt toL rocQ uwt lïwgö!" ^ 

*• <5? fjf g() t ^| b Jn ^ ö 

<wp toouöy D002 luepm'g!) !f trm$ / li e 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 V Stichtelijckc Rymen. 
Koop™ gptoeltoanberfieciwi/ 

fulck UfPl aeii-l«wöt/ 
^«ftnfcttf irhmr» tni Keten 

't S?tt/t t tu «w riep gehgjtt/ 
'IC*»* 'lAiiDctin ttfUïcse: Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuestLLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Eerfte Deel. 

't <Feubjg/t ©stganckeltjcfc, 
Qtt Seröfrlje met blt)t te foecken/ 

2©as met hol-unt mijn fin 
%)tt tócmelfcu te btfaioechcn/ 
25eletteb'aertftlje minn\, 
<>♦ na bepüen fortkmd'/fotljt üfe 

<&een ban bcpöen tof 1 : 
©an 't bergeeffe for rken b;otöt ïeft 

j^iet banljett gcquel. 
~k £>loeg arijt tu<it amj'te ff pöen ; 

<©ort) al baec ttoofl toa$ toinöt t 
Slaes ! Dit tnn toilöf n ïepöe n/ 
©ie toateii fel bet bltnbt. 
S a n c : In 't foetfte van deilMay 
IV. 

> *T* beloof alleniken fcUnnöer/ 
X i^aet fceci te niet gewerkt/ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 f 4,0 Stichtelijcke Rymcn. 

^00 <öcö t ^pficlit niet trpnöet 
O.iti/ öao? mn iüoojöt/ gemaerht t 

&< frijnt Uau jntl gpuaoni 
il*>!£Cöt mpiüo uw-geDacn/ 

&ai ick bed llcbcns pa&rti 
cöunrö ftLicr Ü002 nip fncl) ftant, 

öanD Uil tic ©eug!)} foo frljooit/ 
«En t lom Dat <2Bod tuil jföfltrftai/ 

£ro (ttirkoiUuKtlKii loon/ 
%Dat Ujnfc'cr mitojlbatni / 

Üloottotutós MerfOj ni u!oeöt 
jCuif t al tont neiöfctj is f baten 

vil 11 gantfrt) afftetcwn moet* 

<©een blpfgljc ?t m 1 fet 
Cot too:»; bmoiji eti vu:.ike/ 

<£n al uoar fmert of faj,ïcDt ; 
,£ot p^acüt/ to: tjtttfrtjmgt) Dluingcn 

&pant»gü wcr-finnt i 1 
1 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerftc Deel, 
«Cnjfni Uaji ,n dic tangen 

•©ie allts obfrort fr, 

l?.tt ttooft jteft of ou ftaft/ 

©•! cmp nier grondt SS 
©at irituan UcnDe torqm 

> •Sc ? « fen t1lIeen mofi nm; 
mJ& 9t00t to <* »>» t hSr 41 5 Sanc: 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 4: StichtelijckeRymen. 
Sang : 

Oock 

QueftadolceSirena.^. 

Het bctf l)eb $ch ü?tko?m/ § 

©ie om en in 't ge moest ttg. 
.jBact met toat wtttgpen-flwowiii Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Eerfte Deel. 

3&ie ban a^eugd in-genomen 
C-h frawtigch Doo?-iult 't/ 
3£an quaeD en fonD gr fctjenDen/ 

«11 is met \yaet <©ob/ 
Cn öoo? getofiot iior() blepöen 
^Ü rCfö t toan fijn gcboD. 
j. Jöa t U gö fie «rfc mp moeten 
&u irfe bc n op (if t paöt 
*©at toe enö a'n De boeten 

Öecfjt n;engt na «3oöe# ftabt' 
ïïm 't aetbfcö ben ieft ontbonden 

Jftinn <öoD en ick $tjn een r 
^recfirtt maec fteeDtf Derfonoe/ 

, ^^ , l ant, to ontmeetu 
44 <#öubuel/ouubel-falig 
jptefoo!)ier i# gepaett » 
3Bat tong i£ f 00 fctjoon-talig 
J©ie immet na fijn toaetö/ 
JSan na ftjn taaerD upt-fmefcen 
foethepö ban Dien banö 
<5 4 43 1 3Dic 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 44 Stichtclijcke Rymen. ©te m$i öoo? b:ecsi öan Ujcfeeii i ƒ■ 
«Docts £>eefï Uiet tot een yanö ? 
c tramt £>oS/Die/nn)n«3 geoarijtiglj / 
èoo? eerfl lltp Ui" ba-kiccn:/ 
<en na met u foo fcraeötigl) 

l^rbt Dog: uto' JÖoo:D toerceut / 
jEDaccht Demi grooten tegen 
«©eDucrfaem otoft tnn / 
' fëot Dat ick cp-gefregen/ 
•in toefen bp u 5ïi* 

<£n Doen bemeeefcen fclaev 
<0f pet in mn ntocht tooonen 
©at unocu tegen üjatti 
. Mftoet) toaer/ of tooien tioiiDe 
<®p öat iettflujc upr-roe/ 
4ctt gener fonDen toonDe 
23eDecHt ia 't Ijcct cn Vioc* H cb Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuestLLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I 1 ï<5 StichtebjckcRymen. 2. Gti$1im-mmT(\)tl taiU gn fïrtften; ftttlticit oat gn ober-mint 4 
<£Hjer mint/bat cm Der feroouen föroon boo: u berepbe t b ut: 
ièo mort brrft.icn cn toeten/ U^aer-oin gp Den ftrrjöt drn-aae6|: 
i&ic n ©nanbt;tDe!ef! bet Stopen Daer men l)rm mrctoeïnr-ftaet. 
5©ff niet tuffttóaft-öm {m ftriiDct Dolijr niet rer l)t fr|;i Cmitcpn: 
3Me fijns' Dnantit.s niet is kuiiDirji) / atljt Ijcm / tot fijn feua'e / te 

feiepn : (b:url)t/ 
3>ie niet beeft taart me'e ff fïriiDcn / fenoon lm ?l oen ftriu niet 
U^o2t int (termen lirtit berflagen/ of geracet; ftrar op bi biucljtJ 
^ 4 't ^trijDcn öat gn üebt te fttptn/ 1£ tm aertiünc eer norb lof,* 
fjö om ijecne incrnltr.-luflrn'bjienoen magen mms nccl) l>of ; 

3. önm niet berganrfceirjchef: fict*t> mat iLeeloc/ <èm of &cl)at: 
<#p?i(tenen #fn fn> r uh Metiers, fonDcrb.iftr s£rf of ^taot. 
JD\c fal ftrimen om 't bertoerben bdit ijet geen lm niet cn acljt i 
3tf ie kan beei;ten nm't belimtbê ban't geen lm nog lieeft nog acbti 
IDie mil Krrjgtn om t berftrijgen ban een ümg't ukIch f at£ bP'C 

!)ceft / 

^toot gebaer ban meerDet frhaöe met beeï nitgft cm fojgen! geeft: 
a, 't fttrijben bat gp ueut tcftrtfDcn/utoe^lagoiengo bier Hart/! 
niet met ben f toatfcen jBenfdje/Die upt blcetf en bloet betfaeti 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Eertfe Deei. .15 nut met dch ftua l fcti. iiv, 'ri,;?^/ 1 ' ,cn 9 10 W« lir.itrt 
,E» t Jsttgtifii Dat gp htut tr ft, „ ';!fLf tb i" ,,tcmt ' «i u oiitiitt 

I. '4»trf»DI dat hp hrbt tf J>n,> • '"H* f'ftuliig is/bao: i 
1 8 out Wt „,« t™, to««5 J*1K«M Hf» (l"j»ei. tnoct ; Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Stichtelijcke Rymen. 

<=Tei reu ©erft : dht 4B*n . «""""JÏÏXiloMt op nfliw" bal t 
>r Qlti irsn nic ücs \Hccfcll Dcgccrie» t» u i»rütjc tuft : 

ïkect te fruteiu «toe i^a«o? V ■ » a F* ■ 

_">., Sano: Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuestLLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Eerfte Deel. Ti Jfïï i JL' brbjogij en liften ban een foo gfftoinb' ©mme/ 

*tt «wet gn grijfcf aen-trerfcr nmkt een ^chmmac^rtt 
( ©aer men fcem malloot fcai 55SK^&?SS»r- 

££ W f "-"^"'om/taamteer't aen 'tftrtjoen gcDy 
5? f ; e"/o»betof fgii, t ft/u te o?age n al* een helb, 9 ' 

ien L%[ f A SL" ^ ctce " GordeI ro "trcm om ftju lenüen heen: 
i 3j ©n/ ooo? 1 Buprfcö bermaem rn luften fifmmet teacglnrfc toe te 

*L ^i mmer , pp t ff nupiner*ogê:moetv©ob5ivvaerhevdroiefiem tonfï 

2n fnn toaern' rn maet moet frhattè en «^SSt e flnf 
-1onDtr-om om fön bert bebouoen/ al* eni g4rTÓm ï f. 
. <©m bet neet rfontepn D eö leben* ban qmuttXSSSm hm 
mt m t aetDfr n ^ cioaet ban nocc Dat ffin MtMtaSumSS 
„ktfl [SIS? 15«tfP«twn ^euaöeenb'm «Ucfö 
$5 Mwt-rii R*fft*$ te betoacen boo: «'* © UP SS luflen Vaebt Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 StichtcUjckcRymen. V ^"ï « Boeren • *** «"« ** W 
t etfttanoof.1 (om tois tctt«u n>tt«« < { w 25 ....... fHnmï)cftacï«rt)_ S . 't ©tOOtfl gCtitUV D81 aa .-^ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 EerfteDecl. tSSSSffS^^ metlooS iS^fiiK 5l?. fb 4 ,j , DeH) ° P f Ö» ÖOOff/W fijlt Hornet : 
t llactfic ftuch ban ulo ^rtauMwpen 't UKirft gp/ nu ten (Tnjöt 

fl& w l atK-baf rpni/ iö brn i^fftn i, a „ fcffc Hoop' der Saii K hevdc- 
gjj 5k ■ u ucrih uDt rn innen luft boe faf.. h&itóffi Srw/ 
J f gmie trgnihtbm brw ken om ml anbr r héér' 
n l rv n ? ü f ÖI i n n ? f,Jt * bl " f Ut«'/bif /mft lukten tjei n boo-fffii/ 
ttarje lUgni kan berb^gen/ cn brn ©unüri 'r hooft burfthSr' 

: ^Jfl.icr lip moet ook is ^erd aensojbr/D* er ijn mQc M tSSwa 

42 ' Cl! ■ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 ^ Stichtelijcke Rymen. f 

<Gn paetp öc blucijt Do?t nemen s ja foa Dapper komt aen botni 
iDatDP cpnD'nWt firijDen ntpe. 3£iti0 'tSwaerdt desGe<t 

Gods Woord: 

JDoo^D/Dat ?.lic ©PanDö liften klaer ontDeekt en ban ons D2n; 

4EH lil Waarhcyd,Vrede,Deugt- lult.G'loo^en Hoop De Ziel' ftt 

s <Cn:i|ïcn StttiöWö/fcw s u tuap ning öatc gp mee ten fQ 
* moet treeiu 

$)ict met neeft urn' CapirennDe <§one <0oDes feïfjö geffcee cu 2 
*>clfs gcftcc'en/cn obcr-U)onnf inj&aet nog een Ding ijoomt t: 
S|| > t Gebedt moet qp oork maken en getmetfaem snn/ate l$p 
^n t C^üeDt en ner-zialj fïneeckm : 1 üKlek/ al* t upt '0 göce» 
m gionDop-tinct/ 
3Hö een pijl ten V*emel gacn&f/maetkt Dat gp bteï fculp geniet 
toulp, toaetDoo2 gp 't * ceit'intk JDapcn ttcteker Dan boo?-l>- 

bcqcrtt; 

&oobegeetc/bc5hrngnt;»erkrcgen/ DouDt en toe! geD:t;?t 

leecr. Sa Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 1 2* 3* StichtclijckenRymen. 

<Wtm-irk^tn)eK U€tlsop«i Dccf / 
m um Dat tXP *»M f rf 

* ^toaettógWWtea» g ©awW erf* 

<©rioof&' tet Datf niet cn 5? 
©a°i öat mei»' iwcft too? ncljtct pat*. 'voornemens Bekrachtiging. 

S A N G : 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 EtrfteDeéfc 57 
^ al? — De &ttftl ï^ifp - DeU?ëcft/ £>oo? &ei quaeD 

^ met gant - frber fcracfctcti/ jêicl) Vuir- - toasten : ©aer De fonö/ &ouD Dae* grouD/ i>apt geen traeljtem 

2. 't Uooüwmen geeft geen boet 
<8>c$ tèngi) notU t bert tc HiefDc fcben Uur, 
3B>aet Die blpfr/ 
Po?te'tD?tjft/ 
^teerhteHftijft/ 
©oeb en ftautat-feDV.evDfenefinneiu 
't^terchltmoet minnen* Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 5& StichtclijckeRymcn. 

,&oer!</toacr 't 5p: 
i£ier mort gp 
't ür>erefc beginnen. 
3* 2BiIt gn Dat 't buer niet toanöt 
£>oo Doof net upt/ofDoe betae» ecu fcant* 
3>ie $atttjp 
Oiaet boogijöp 
i^oe kan bP 
<©nt fljoe bafl ocrk boo:- genomen) 
25oben kernen i 
'tgiöte flecht/ 
<^!rl) r norn hitectjt) 
l^Éfc tetyoomem 
4 ♦ <Onttoc?rf !t utof n boom/ 
21«öicn op tniit Dat öacr geen b;uc Jjt ban fcoonu 
jtStflK Heer/ 
32>ic Dc £)eet 
Oaf b)fl eet: 
2üe£ (om ft)n £>rDool te iwhcn ) 
fëe bctraKen* Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 6 StichteHjckc Rymcn. ItJCfn-r/ tfftstifttgl) 0tH»rtdmt Drfrlieiufcru, 

lëacc met D'opiJfC-filïcr.tKfr üulDcn/ 

IBVif fttcpÉU til ö:u£ix riï PÜrt / 
CDif 'r ?! «'ItieeV DuttiglJ fttlOttl* 

3. &c:af/ (tokte/ iicttMept/ 
* jph gcfoMflcft ötti ti::$#i : 

©joeghig tt>p eeii nette ü:rpt3 
©at mö« Zfcl «iet Nan ttttflfefiigetT* 

4, H icU t u tatumft ft iMt ir k ga 
' flTot een We (jeeft njétefeet üprn : 

•ft iOrrt nr-r b:tent) xnm treurt fta 
Qmt w tutter ;w i« tftrtftait. 
F ♦ cicK ftfti naai* fteaettet toeegftt ; 
ï&oejj d c $ofee£ gunfl maetj imttCH / 
iliciit til grtti getoet ürnjcegijt 
tddo? öouüMntftrtbaïc ftuttciw 6. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerftc Deel. 

Of tm f'Cfhtf/ DjurK/ gefcuct/ 
2M1 ngfetjap n tiooö om-rjiiö?!!/ 

èui&ife iefi Moties gunftc ntfer/ 
Sfcrfcii (tab' i»Ix si Iiun bftiifièlH 

4födf( <£Sot><* ttüoftr/ gunfï of cPccfr 
&=m irft in mijn Ziel niet fmalKH : 

't at)fgeplaf5ft/fcfe Tici üctHivft/ 

8* ©Jtfs/bjimD mi)ncp?rr-quaci/ 
OU:iIr grootftto.m atlt qu tfttt/ 
fcaci bp mmiömck ,11-te-mad 

ir-cccDig nirt f$ om bftijatfit, 
9* l)oc-uifi icfttnp qttalni fcimr 
{ 't rp befcftft' of fort Urrnoibrn ) 
IDcl foo fiuuft om ftorlgnt/tiat 
jUDmigfottD ban arn brttoowetn 
i . 'fc itffftttcnn bic tuletiftytj 
frlift Ijrt tiiUc lifcïtc Itibni s 

't Timen macefct grni Ctrl ouultjo 
©icn ©oDjsf <öccfï cu gunfl bcrüiijDcin **. Matt Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Stichtclijckc Rymen, 

i u jBa r r Wl Ziel en l'rljannfï ijepl 
J.TMÏ Die trrrD oiiürifïe tvrDen / 

£>trunr!u U oi) Dm me gl) o:\bcpl / 
tVilt ni u:ecc'at viaft al fnn leöem 

1 2, Dan DcuD: mrk u tLie-geöeelt/ 
<&ttlt mpVucocr in t meöoogen/ 

4£ermt)U qttdfl tc beelfcerbfeit/ 
(Cnicit UrrD in r graf getogen, 

1 3. Dan Den &tctr kften gu gc:i erekt/ 
Cit gettoofl D3o? D'oimec-tjicDer 

&oej ©objö <£>ettï (üfe in u mercht) 
25to fefe ttoofl urn mede-tyotorr* 1 •■• 42et gr» Dan üenrerlirt ü:ienD/ 
j>rr mt inn ecna in u gcDarliten / 

<~n mn ntrtu gatocn Dient 
Om mnti £ieie f:cr te farjjtrii. jinücus tuus quem no$i. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 D Eerfte Deel. 6 
<T Autheur aen N. N. 

S ANG : 

N u leef ick in verdriet, &c. 
®Xi$£iï5&%82& t « n " te ««"' fcw « toe 4» Soo? 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 

6+ Stichtelijcke Rymen. WP*I2STSrfi S35BPBSSÏ5» 

Sr , .'M-«i'm .ia u g«ft Oict i» P"s nats ot fetv. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 EerfteDcel. *5 Wei-doen envrolijckzijn. 

TROOST-RYM. 

SaHG: 

. Mlm VIII. Item: 

CnauDc mcnfctj/ Die/ bp 't brel-bulDig lijticn/ 
iat öïofen fcidjt Dan liu?7en Komt taftrgöm/ ^ B Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 0* StichtelijckcRymen. 

Stel öi<W QUat] biUwtftrfg ftUiingfr g t irt/ €i\ met 

u fjïfg (öc-iacs!) nia tuci en 11 vtU 

i> l&k öaft Uf met in 't net ban natf tapf gmglj/ 
^Ifffifonccrn: cj nilu.uc tyKtd benoegtiig : 
J&to iicatJt (irk ken 't) '3f groot/ r*i otergvoof. 
Cm? Dort u Darijs luri inrcr Dim renen DooD, 

3* nulp s u tofitfcl j lirrtrooftrng.' u baucrriu 
3?:c f mm erkent/ neeft urn om fmett te tottun ; 
iDic tofij forefct racü; fctr foerftt/ ïrnb Dit of Dar, 
&fco'itugaiig umd raetftt uvijt ten epnfcen 'r pjD< 

4, $alp i£ u üinifdj t(n rtoeu-UKl Koitfft lurfrn 

• Sant i».ne bulp u quael niet fou griufen/ 
tfmioat mif-ffjjicn (jet bert/ él f:mDr (rifstot/ 
JDc tui rt bod tj>{ct/m»Kv uoco oc luj.o Urminot : Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 sa Eerfte Deel. *7 4. 
> . T>e fm< >tt (\i\tm gefint is te berD?nben/ 
jHiar t (mens fontepn ter fijupi/ tuil laten bJnben: 

Waer D002 t Dan fuc!;t en poopt na tiubirnn 
J©ie 't of non t hino/ of Die niet heeft Dan fdiün» 
J^rbjoiibf rt u »e b2ecmDI)epD ban mr|n feggen * 
t ïrpö eiep en baft ai lnat men geern imSaWL 
©e menfrlj neöjiegnt dn anbet/alsi hp fcans 
^tjn cpgen tjart üeDjicght lip toe enD' o'm 
Wei aen ban Die u (elbrn recht btkent xijtf 

^rtia!fil)eb.'fei5/o|f;cckr/offonDcii5nrrt: 
©at bjeugijDcnjs ^oun u Zfttciifet feefthriiit. 
watn-Utow/tn anghft upt Mangel Dat m t biocD fó < 
«Pfftrnyljt/of fcoub geen platte- ujauneet t geinocD jtf 
©00? toaerljf pdö tret genaDf lijrk bet lu ht/ 
Cii i ban ©oDö toit ten rechten onüt r-titht. 
©ie «moDes bjii upt 't JDcop filn^ ^oons betflaen fotftl 
»ttt of |jp upt of na 't ticljr-lcot gr gar n heeft t 
25? jojj ft» 2 »crlj fmert noch tjert gtqueï/ 
•an al* fijn gangn af toMfct ban <$oD0 bebt 1/ s. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 68 ii, 12. 13 StichtelijckcRymen. 

C.om nu tic man u ijrrten-lect fout» ftortni / 
42 n nier fior.t recht ban 'i geen gn boeit/ gcuoflCii : 
£ Dt 8P be lufï te meten maer 't u Iet. 
bom! fyiegel utn <öoDö balmaerftte ïöff* 
! lifbr gn öi£ gctcoutainrfc luvgrkamcn : 
2Drrtj ract re bMjscn t ongfijronce r»ij:acincn: 
a>.c ncbci rimmt/ De builen k brrötonnt 
^.»c nUis Zitl ten onretjjt fcceft gepunt. 
l)ct goet g> inert/ irat m f l-öorn$ hunD gdiovcii 
^ecint UK'et fnn platte/ ooo: Hlern bei ftand bn:l?rcm 
5Dcct Iikcc tnn iretih - t en< b# ban D 'nb'lc fmect/ 
4Meft ooDes b:eeD" au ixrliergr, in !;rt fter** 
£oc't Ostfcn fön ( gelnife men mtift fier" beuren) 
We u beu viveit outrooiteimh Doen treuren : 
feaec is fcttt i a geen nuoir trooft nocfi ractit/ 
TXmbat g$ furl bar, fouDrn u ontlaert. 
givtberiliiiit'r QitafD hau ubooi-g ent»? Icben/ 
( ©art) itu niet ir.cer met tuil ban u bcOjebt n ) 
^at u Dten brul in urn' grmocDt acn-bocs : 
9d<n Koen ptöult qunc i : oD om Uw Loet. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 1*. 971 19. EerfteDeel. maet tgefn bat nu is* ♦ 

mp ouöc fcöulD/tjoc tobt op een geWift/ 
©o^ boeun be'e gtbaet en upt- 9 betoifcöt, 
K tin t in u be nocb-gepleegb' onöeugïen/ 
'J c «f^ etten Ötonb toan-uoycltjcft onttojeugïwi ; 
* »s neet ban teefct bat gn geen leben boopt 

ÖJKftV no * wireebtbaeebig/ 

f f,?^! 18 " 2,cl geuten fchafc7 

«t£? i K *f pt öra tM0 ^Wt n«tcr te gefteaft. 
2S5,?Ï D ? «J°»ö be fpwfte niet f ontöoer 
SE?, ? 1 J.*!?* mM * te boen bctUftbem 
Sl.U? l lE 19 öetnö ' c joegen alsf een jout 
©ace t (0ob een toiji ban *t öeel berberf D002 houö 
: WtÜP «5°bö obettooetbe Mp-pan" 
^ie «jjieiiDfcftap bouo met <©obs getogen tonanb, 
©ie repne <fcob lijd in ftfn eeutoig tncK 
JHeWmctt? ontepnU : gelijk bemint gelijcft. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 10 21. 11. »3' 24 S.tichtclijckèRymen. 
5>es erf* ïnaer-panö en tol u ffwgwg 

£oo lang norij ongctrou # b *w 
tfn toeten* bluft oofK lnBTi^ftt1«««- 

ÏDaét öoo: u hert in öeu$o b f l J ft InnD/nooi W 
't Zpto9f/'t Hint i 't y> o:rcö ^^T^ U! 

iDn»D ofte fccnD of r icüen na/«Cma«gt. 
jaöijn *«tflhi«m hau ÖP «rr.;-t s lyccn 

tffitoWt «Ö ^c-tupg turn montr 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 *8. *9- Eerfte Deel. 

^8an toe! c en toni bt D:icgen/maer niet Mpen : 
&t toonbe teel befïotpen/macr niet ftclpen. 
J" o' afrij tooiö'tbun: g^beefct/maec metgeboofr. 
<pn tegen Danek too:b toiarfcepb noen gelooft. 
gü« cpgen jjert en kan geen menfen onibiueljteu. 
^wcr. niiD?f m b;eugb Doet Ijem be knaget furljten. 
Jgl ffjjoon g' u fclfc rhieg-unt bebjiegnj honïjf 
wat ig *t ais 't hnm t op leuené laetftc ft oud? *7' 3Ê>an 71 opent terfï l;et urn fnu bicpfte ftaam'ren ; 
^aii fpjeerftt np klaet/blen "gn nu of bort fU,m'een/ 
<©f t'eenrmael De b:cebe fp.Mrefc berftopt 
Cu totoens niet fcent boeten Dat np ftlopr. 
*;rt eeutotgquaab/'t onepnbclttek bercetben/ 
t i)erfii);tfk!ö(kbuer'*t ontoeber-iecfrnfc ftetben/ 
^al'm t genaben ban Dien oogen-Diirh/ 
t l)ert fe!j2!fben Doen met bcr een anöcr felnicK ; 
,n:CtDutifent-toerfgrou(;imcr angljft boen filr.oomm 
»an i nu noen toel in 't toanrkelnert ft.™ Komen/ 
5 toni t leben nv.eg meet lebr n s bope rcelt 
langer ttjD ban Dag tot DagbcrbeelD. 

4 30. «4» Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 7 Z 
30. 3 l 3*< 33* 34 StichtclijckeRymcn. 

Sten 1 toate pfln ! omnog'WcK upt te (pieken/ 
SnW flOM PD» OP UidctD ftclchen/ 

kaïuif et Dc mcnffl) fpö tof feu* ennör fier/ 

Oamö-falignwnfcu/üou op tm Mtmet-oogen/ 
Sci me u filfM* nut u WfjS mejeDoogeiu 
D002 Um«l UtM Kfe* fco;ccn attebenD/ 
IBoUi ©oW <$eefl trvlDijl Op u noctJ lept?, 
a&r mtte BW mort DuCv toe acn-genaem sfcn* 

«Êrlaet bet aua« tcvtur.l gp'u macljtig jijt. 
ivn t< t bel Quats eti 1 PclW u g.ut bcriateii. 
^fnifi aciMf.n IftOl bitter; kan niet baten 
*Sn«w5 «SS* i bcuaeömaecht arljte-looö : 
*ï»itMooftiO«ï>?aept Zot en2M tOt$0»& 
a^ooMïï tpnn (tuacr Dan net onrecijt tupöen 
Ui wrinoojD oco: betl oiitoijfe lunUen ) 
QfTmica u niet. ü&anl luat befajept |ebt gy 
Sit Se! ,«pft fw met ye m Vuas ai? met M* { Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerfté Deel. 37. 3* 39 n SU 2JJ I)P ( *W gp) booz bic ftju Mftfïe tfoHDcn 
iDr ! opt tot boet ticfluacmticpD tjrert gcuonbcii - 1 
fat fep/ boo? bie fön laetfte troofl-Begac" / * 
^icö met oi lang tt boten treeft beteert i 
* • ^"«'"J.BPlo*. ^nnoe(nau0moc/tgp D aft*mi 
gn- Dien t met gronD op n recht Kon geKnii 
|H üiat gn fcebt/ ol toacr gp cocK kont fien/ 
lfttt iö 't > ijelacjtf ! €eu ber-gebaclt jjïMT-fchiett. 
€n fcüoon 't taaer foo geinen «P t uijent te bjefen" 
mm öebt gp opt in 't tjeplig ï©og^ö g lefcn / ' * 
IBaer is t»to ft' upt (Ooöcg monö 'gebarn 
*at ijet jupft foo met u/ ais bem/ jal aaen i 
Watt «3oDsi beloff foo Man niet a 0 be &oni*/ 
Daet gact De menfeb oiiUitf ffrfncfc op 't mitotó t 
Jiet oiiluio inefl/ beeft in t gebJcr ffi [m - 

mn fa: itft mier i t <©cen op mp nu Het fbzeken / 
mmtqp utu' beet n bagelbcW toe- jffiu 
» bett / bat ooo; onloft op 5 reebte pabt) 
©an eob mif-feftien/ meet beeft Dan t gaer» toe! bab> 

* J 40. mm Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 7* 

40. dl. StichtelijckeRymen. m&t fal kb mccv i nu hoHO gg toltt g*/ ontfp:mgcn: 
<§c acösu hepgt/mact ftan geen lyettm ibtowgen. 
•t «lis luafr/bacc ktacht is <©otnfln<k tti Itcrrft 
S jffi enfcli nocötaiist moct-tottl.g fclftf ar tl 't tom&. 
rolt fai ickrocet * u)aatft«?D liosft \0epn1g Uïoojöei!. 

^ï^mcnllot/.s, W 

<£n met ccn UJo^t : DOL wei,, ln zy ver- 

HEUGT. D Dcugde-loofheyts EllenJ. 

Sang: 

Pluftoft que jetedieLacaufe, &c 
T.- <emcnfcl)/öoo?al(b»^- | 

3 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 75 Eerfte Deel. 

immmmmmwmmm 

oo2fp?onc!i f 'cl) Mtt ramp en teip om-ge- ben 
31 sl in Ijem feïfë ïïïr t becf/.<ö$ecn tEfcr op 2Cef 0/ ^ 

IlSiippiilPPIlIIi 

($?oc Ulcnn ba^t toiVtö] ^0 bol ^lïrnö/alsf lm 
ig"/ ©it (niet D002 ©eugt/ gjfi «tfau blcbjeugtj) ©an t quaeDfte <£uaco niet b?p (& *. «Dooi Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
StichtclijckeRymen. 

®ooj t meet ©ctftaen m ratten/ 
3©act fop ban ©eug niet leeg/ 
Üon öp grwthig&eet*n: 
Munï'tijcm in De raeeg f 
^eDoram'i^atuuc 
5jd'tnietfoo fuut 
$>an tamp te £jn bcflteDen/ 
'2tliS linn/Dien 'i quatD 
©er l tttpet gaet 
<©oo? onerlcg ban rc&en. 
5©c Jfcceftcn treft geen yijne 

^an/Dif/cn alfct/i$: 
i©c jfcrnfcjjfDooj raacn en fcbtJï«« 
2ii\ 't Jgatt ongemij* ) 
TT n^jif ft mcnigmael 
ti' irHeno en nuatl 
g&ic of Kirt eend fal komen; 
*Df(jcf'aen-tlaet/ 
^oo toojö Uet quacö Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 EerftcDcel. 

9?of ft Itf/ooo? lu|ï te Muflcfcen/ 

^ora-ujos ren ar rofco uetmaecfc : 
^tccbtf fytfU'fc on öepl tuffctjen/ 

fctjcuDDetöjcttSDcn fmaetft. 

©aer o'eeufilcnö 
i&om-toölfn eua 
&m D' anDcc kut'et bennen. 

't<Öuaeö te bjucrjibaet; 

*t «Een tyoeö |,ct acr ; 
•t 4Dbö iUet #ieu ftreös ümnen. 
«gn ff Jjoon ijp ai fleDuutia 

JKet 't Sboiituur foo ftonU 
©ar i)p op &erö/nopt iruutig 
tof öecUjavigtjfli üanü i 

3ï)at taeD me t 't tjert/ 

iüact upt frae g fmett 
<25n tuoef tjept» op komt toellen/ 

3>oo? tocet Die 't foeeft 

3&at fop "iet leeft 
£«0 «Bob fcem t pecrh fcomt fïMeii i 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 7 S Stichcclijcke Rymen. 

6. $)elac £ ! toel ongcnaDig/ 
ÖM tijicÊöiö l)P geplaegt/ 
5?'f üan fijn Ijert geftatrig 
SD'Klaegt/gcfcnaegttoerftiegt* 

39an clck gerieft/ 
«töcttaoft/ftclieft/ 
23etoann mfpoo2-fp8eo^ tointjeit/ 
placto oan fteul/ 
4Ben flrcngni 23eul 
g;unft acu tkij fetfö moet tointieit. 
7* <cu feljoon ijet kon ai toefen 
( 43cincfc feet fcüict nut kan) 
3£\n lm tjecl \o\mt tocefen 
£tin &2aeo ten enten faant 
3|n lm ter toer. 
i?eri;cettal 'tfbet 
$13 ijlt nu (iet toao: oogen 
<èentjDoy'-laoj.f2if/ 
<Cn toonnig graf/ 
<Cn 't Eiü-ÏKrtaeo Da; Hogen, 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
5 A 1 1 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
3^ Stichtelijcke Rymcn , "~<©o - bcjBito'igcgtoiib/OcfcUjctoeninörrijm/aï.ttjb fcccftmfcenmonb, 

<©eitjtfcertottè een O&oom/tofler neben komt gtblctpeit 
CnurifTitje ti^njr-beecfe n;nt op m boubüan gtsercn/ 
jlfliier'd njb UióDer-rijiH/cp fijn bequame tt)D 
<£?n gragen urfcer-manmct rtjp«b?uetit bettffjo * 
£00 fa! öf I&ome 5911 mart niet Of 43oö-toerfmaOctö/ 
^Koeo-raUliiritlik ücrbimö, iiaet epgew CitW toecrabeïö/ 
jmaet moéten tfii s!3 t ftof. bot mf t een fnelie Muttw 
Cenbjacp-minb/necn en töe'ec/üttfp;cpö boo? 0'pOle ItiCi 
^ ii ais» men fcoo: De bancfc ban rccljtgeticljtfai komen/ 
MC ang ïigtj moet ban fraen öe frhare bet onbiomen ! 
$&a-M <F>oo bemint De ^euq!3f en al to*e ©eugbe öetft 
MMN fonDeuaet/andlüDiefonDigUeft. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 1% Stichtelijcke Rymcn. gp op-tetljtf/ 3D«" C)0Df,o fcnetljten : *fltt 
^ fsKHttn to: teil l)rntfl gacn 5 ÉflMf tó*«- - " ,l af M Hatt alö ttocc beken/ 3iW oogen lenen/ C m ten 
ircufc!) ( ijri^cö ! ) ®ic in 't ïjret/ <$ra? g Wit/ 

mmmmmMmmmmm 

tfn toerlncrt/ ©003 qua toaen tan b£ttgl)t> cn fa* *^ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuestLLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerftc Deel, 

auftl Ziele/ ruft noeb niet ban felaefcten 
<£u tteut-geoarljten : 

fremme/ geefr niet anoerjï u?t 
©mt «laf g-gelupt* 

aicb 'act) acö'. ael) I wat raenftfcen berte 

^nneltnietöoo? fmette 
SDauuce: t foo gtooten poelftept 
&c\ obet-ltpt * 
39etooalDc mmfityen / 
<S>ot itf utö' towfetjen/ 
Cn u paöen flim : 
't löace »OoeD/ 
't löeleh ((jtctfnet 
39oa ? 't gera'oeD), 
©let na b:etigbtg lebén Doet / 
Qlïtt t gp Wet ali6 met be boet 
$ljfttttt na eenfcljim» 
(25oO0 lieff'Itjrhtrerken 
<£>oojtferuftigbJ#rftm 
25ltjftunocö al bp: Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichfelijcke Rymen, 

.ÏRact toat faact 't i 
<!3nbctfmaet 
ftepifattn tact; 
€*oo$ beminde/Die u quaeö 
WèUUn fcljatten/ toont gp Jjaet l 
31cö i toat tafmi» ! 
SCcrDfcfje men ft[) in ftof fccgtabm/ 
ièlacf Dct fiaben/ 
ïSom toectom: 't \$ bom gcoacn/ 
't «©etoanoe Dtoael-paöt nocB te gaen* 
jP.act öic u ban b' i>ccr öcr öeercii 
<*Bmn laet Iceren/ 
$)oc2t a! noo: t na t I©oo?b ban <*3oö 
<©ecn toiffcï lueg ban ftfn <£5euob. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuestLLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 D, Eerftc Deel. «7 Der God-loof en Nietigheydt. 
Uyt-breydingeoverPfalm CXXIX. en XL IX. 

<©ljec#faïm 

Sang : 

Engelfche Fortuyn. 
I. 

SU ijebben mp (foo (egge 3Ifracl) 
t3an ieuga op/ öoo? beciocrlep gr qurl ; 
© jn jcuget op mijn onoer-gang gefocl) t ? 
(©efotfot/ macc nopt nocfttanji mp otoct-mottjt. 
a. <tf\cli}rfc ttw Dtoerg Dooj Df n arfcct ti)ö 
<£noicn ^l-om met fnncn ploeg oooj-mtfo/ 
£>oo iKUüen fp ootk op mijn li)f gcöactt 
5©oo? Iucï foo toeel en ongenaoig flaen. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
SS Stichtelijcke Rymen. 1 3* J©aee ÏJP bic ffet op Me* toat'et Ie f ft, 

<£n/na berbimft/of loonof frraffe geeft/ 

I&eeft &aten flcirft cit bafï-gehnoopten banö 

«Ommeen gerucht met ff)n netmogen tjanfr* 

4* £p moeten notb al t'faem te gtonbi gaett/ 

<£n op De Biucjjt/Mc Zion tcgeit-ftaeit : 

£p moeten $ifn gelttrft t beöjicglijc* Jueipt, 

a&at bp gebal op öooge laken fp?upt : 

u «Bflnch net ktupt oat bojt eet t i* bol-gtoept ; 

I»aet ober UPfÖ" atmen niet betmoept 

5®je *t feo;en mapt/ en Die t tn feboben bino* 

&W gragen frboot niet ban br tlaöen binb. 

Jv 'tUPelffc/Hiet geaeftt/ban geenpafTercnb'menfcli 

<©te 't maffen fiet/ fcrngt oefen goeöen toenfcD : 

<©t fegen ^000 lp obet op gettojt 

<©P bot gp lang en bol ban bmr&ten toojt. Ore Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuestLLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 £o Stichtelijken Rymen. 

IlIilPfliiliÖIÜlli^ 

upt-gcfanDcrt-, *Zf ofe'eloftlccljtbanuloco/ 't £n of rurft of fonDer goeo. 
©pt mön l>crt fftfttgt cm fontennc Die Dc lippen op ooet bfj 
hen 

<Cnöcn mcjiri ban mnfocnD 
Ooföc Dingen fal ieü fingen ; en ecu ongemeen gelapt 

$Nal men booten ban mna 9 urn. 
fEae c-om fal irfc' bang boo: Hommer/bert en famen ficD Do* 
tarten 

Om bcel gorntflip een te taffen ? " 
<Cn nw UKtpenD' in dc fonoc ban mnn boofe me eepaetp/ 

lOatljten fuIcHen epnD al* l)p ? IW 
&iet liet lebcn/ Doen/en uicfcn ban De macbtig' en gelD-njcK 

©iefoo teotsS öaes benen fliöcheit ; Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuestLLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 6, M Eerfte Deel. 9 l 

&\t ficb op Wt goco bcrtr oumem Daer Ijet fcert ficU op toer* 
Stoft/ 

<£n De mono ban 5metö e n poft : 
Kan mei D'eene b?oeoct D'anDec/ als ÖP nn De Dood fiet natten/ 

CeedtennptDegDooDeg feaitcn? . . 

©aer en tjtf in al De 2©etelt/alo Dc DooD baet Vncrck fcomt Doen/ 

©oo? fijn lenen gein tantfoen . 
IBant fcp felfö / met al fijn ft ijatten / al fijn gouD- en filbei- 
Jjaopen/ 

üan ÏKm feifjs geen letten fcoopen. 
't Ma&b mat flepen/ 't matn mat D?alen i ebenmcl / DP moet* 
ter aen- 

HMewsnH (tan Den DooD ontgaen. 
£>iet De mijfc; fiet De Dmafo fiet De menf ljen met malknnDet ; 

D'€en Die ffcetft foo biel alö D'anöcr. 
$}ebben fp mat goetg of ettoen : fo be-ettocn mact een gcaf / 

een anöec leeft'tt af. 
&'öcbben&aec toettenen Uuyfen/ Ijaec toermaeclttïijtke Ijoe* 

ben/ 

€n ncel meet Dan fpUfljocben; m _ J Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 9* Stichtclijcken Rymcn. 

<&om-tfJb$ beneht et ijett met tojtugüe / fom-ttfbg toe'ft tï 

D;offtfpö a'n/ 
Citttocbtffi* mm nTDft'ft ban» _ m 

& bebben af-fcomfl f n gefloten / eet en snufte frP &e nu 

feilen/ 

<£it fffticr mies toat-fetoenftj)tn 
JttiKfit mm't eeumdf)fk betjouDen/(bencht Ij.wt Dett) o ! * 
Uwer fijn» 
jBtttft 't moet al toetlaten jtfn. 

10. 3Cl£ be lente torn baet tuften Die al ftccbitf na 't epn& 3 f !P0« 

beeft) 

<®bn té/ en upt-gebtoept hl f ft ' 
£>tcrben fp Dart been m bef ften/baer geen lenen meer booj ; 
4reutotqrüCcl)inDupfrernis. 

1 1 . :©at ie immer é gvootc btoaf s&enb't toaerbe lebcn fo te cnb 

«enfriuö hielen Ijepl te ff Oenbeiu ■ 
Cbrn-tóei Die na naer nomen/ pjöfen 'f* en/dl mcl genacm 
gullen b-epgmgaHgcngaen. . I 

1 t. ©aerom etnenf ooth bet feltoe bat öaer objafe <©ttbet* ertoe 
galenen lenen/ fnlcfcen fternen» 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Ecrfte Deel : % n tiet graf to«D«ft-Tc/Hn«gt.fc/f5Ue«M' cm boob Die ober» 

SClöeentoolf een fetreep tocrfli«t# 
n. AnDDcU/ïiicalfalcUcDiugrn nopt en p!f:gt)fn/ nopten piefen/ 

©ace en fal't foo niet me'e toefen, 
tfemnig totten en berDecben blijft Den <$ob&eloofen bn ; , 
jBaetöaec/b?mïtïcni)eecfcijapyp: , (f"«^/ 
14. ©eetfc&apppcnb?eugö: totems foettjepbm t genieten ober# 
fSafolüftigubooj'tgcmceoiö 
31* ben neuf bet üeflitR genrtren Dat bjoeg m Den Bage-tatt 

öpt bet Dautoigb fttuptten gact. 

1 r. IDat maelj t eenöoDloofe mmm te $fjn en beei te fcftfucu: 
Anncn fctjtjn moet Doch netfctonnen. 
^cljoont' en Ktacbtfdl bem bcgeben : öP moet baten boet * 
aloaert: „ 
©an liet PMthtig !nm$/ in o'actti/ (bjomm 
itf. <naetDe^eet(Dat'0mnnb«twtoen) falbetepnDcbet on* 
©bet mp niet laten Komen; 
.jfêaet fai mijnen geeft bctoaren/Dat uit/ ban't bctDetben bm/ 
Üaijne boob geen boot* en $p. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 94- 

J7« I?. 20- 21. Stichtelijcke Rymcn. 

&ltt gp cemg menfeb becijcken en fn eete Ijoocb opboercn t 

Haft u ZkI oat niet ontroeren, 
^iet fijnen (lamme bloepen en Dat jjn berbeben toert : 

<0auèrt u geen mjö in 't bert. 
b©p? ban (letben is! gefumc : toat fal |m meft goeo beDjijbc 

Cfpmoet tocc'j/ m t goeo fal blijben» 
©anföa feöatten/ban fijn etbm/bolgt fjemnicté/ notfc Mep 
noci) groot/ 

Ct m*t bcm i£ 't allee? Dood, 
'I SN xml fj/t«-toijl Op ifbcn/en/öoo? toeeDicl) fitb tetoebei 

*?ss llebmtf luftcn norij macb pzocben/ 
&a\ i)p oa£c op fic'j öectrooften.en te (lam na Infö bctmaeti 

Öocmenaïtf een fracpe fiecfc. 
JBaec toat Ijctyt Ijet/ala b •voujafc/ 't pat; t>e£ DooD£ fal UW 
ten teeoen/ 

CbenalS ft);i iDaoers ö?5en^ 
$ls Öp t'f amen met Die icorn/ in fit 1 003 foo go et êtt foet/ 

vCeuiDigij 't tfr&t ontbeete 1 moet-; 
Öo?rji)eeft pemanti goet of ecbe nuee gec tonfl)tr»t in fijn fal 

9Ht na beter goeö te batten*. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuestLLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerde Deel. 
&a toxUXlM* DP ^ Uit letten ebe n al^ Ijet tóe fctrfcöep* 
£>onDet ©eügijD en £>ali3ljepD. 
V Wereldtsydelheydt. 

S ANC ' 
«tEtflt/ met uto' fdnjn/ €n Uetmonrte Dingen 

Ëilii : iiÊIIilli 2Uö . Ijoe ff echec $tm uto'betanöetingen . 

3Daet bmö men in Dp pet/ ©at lang ftan tureu ï 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 «O 

s Stichtelijcke Rymen. 

«BP tyeugö/ toolgt flceöjef betöjiet; j&a ïacDen/ tttuen 

plILlfliiÉSiiög^i 

3&e fjoojp' öfcft fïaeg Ijaet toeefen ; t <&t nieten/ fön 
benaut beti.iugen : uaat in u mac|j toefen %ü met fijn por itjepö ombangem 

2» *t SHocmyjen/ Dat nu ftaet 
CcrncrmacrhUan clckrn/ 
dccc ecu uucom fiaet Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 a Eerfte Deel. 

g>*l 't mif-fcbfen bettoelcfcen : 
•t <©e&fm Dat Doo? beemactht 
difingtnt blpfjepu/ 
IBeet niet ijoe öaeft uetn nactfet 
©erifeg ban bjpfcept t 
Mïiicw öat ent bafte op? !)eeff 4 
Uirijt mepnt De menfe Ij Doo? booz-fpoeD D2smkeii / 

© at öp 't geluefc in Iiticc Ik cft : 
41Raer 't Dooft fwel upt Dat fncl fean bonrfiai. 
Haejs! toat fnelDec heer 
J^etnenaerDfffte fïatcn ! 

l&oeblarftstfnfeite'cc 
a&ié nor & fco?t«f jjooch fatcit t 
5©ie/eet-tfjö0in qebieö 
©an fïeeD enllanöen 
^u?i)n gcöaeit tot jfriet/ 
jBet fmaet en ffbanDen ; 
Jöie/ fom) booj ttoutoe gange n 
Sn tjaten laft en moep'iiKh lianen/ 
J&u moeten t ontfangm $7 ! Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 StichtclijckeRymcn. 
30anbu^ fdfo cctft JDctten gatoem 

«eb? noetioDii bet ijivt 

<£n in emiselfmett 

©at lult c» oncuit taept 
Cm toilöoo?D?oomeii/ 
3©aeraenl)et fub bcvgaf Pt/ 

ïl^acc/ toch ! ) toiefcan befnmen 
öo' ö©ats Die menfct) 5P üan gcDatOtcu 

®ie onimi nt£t te minnen 
i 4£ m öatet al i$l ni« to.1 attjtcti : 
* ^ftAfctjoonimuDesf/ 
* «ettifttm en toelaten/ 
ïètmöer lano of ttf / 
.rtecca cp toccmat fttatcn: 
3L! toat bctgaet en Wiet 

<3;aiitiettoan't Jflanne» 
SpitvfUeï JDmltmct 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerfte Deel. 

a^ie blijft t ^rjnc* 
<£V Die in 't cr.D han raken 
31n 't rcutivg l)2fugöci:-tiupé f n^ QttOM/ 

m '£ iöenltjS Uiaen-Uf'rmakm 
3Dil fulchen Dienaer green ontueere». 
6, <*3oD Die mhn <6efic}jt 
©ooiDe fKlo'rr fïtüien 
Wan uto iDcmelfcii licht 
Dtbt gcunjD ban DIuöIcii i 
«En iöereltg baiftu ueD;orh 
ÜJlaet Doen aen-fcïioubmi : 
%m nip Die oogcuDocü 
SU-tijDtneljoutoni: 
<$p Dat/atéirh Ditïcben 
Oufonöig leef in al mijn ijanDel/ 

i£ct lanD nip toerD geflruen 
32acr ich nu met mijn ö«<t batf batte!* Early European Books, Copyright© 20 1 l ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 i Eerfte Deel. 

«En na toeiifcu nif t han booj-bn/ 
£>oeckt öp tori te fmoorm/ 
<En niet meet tt ftoorcu 
Jfcif fïomnu Jjmen-fujaetk ; 
<$oerht|)p toeltcfufTeii^ 
«lEnDcn U;anb te bluffen 
ï©ooj faiibf löffc bctmacck : 

* gjtf/ bp fijn bpanö fjulu getocht • 

^cncfingmDooöltjfkbfnuiT. 
SSL S 1 ^ et fca " 9 f c " ^rfltvn. 

t Jhrtyupch ban fonöfWrhc luft 
9euc-tcoofl gcr n ijert in (oud oiitrufl. 
i)ccgrcf0i0* Il ,attnMargt 
Jia al laat bpernjt; ie of (thtint/ 
J©ie Den 23f ui met fan D2a*gt 
wjtpca on-opijouafinck pmit« 

9 * 103 Sn Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ic4 Stichtelijcke Rymen. 
$wm riNttdi 0*5*5! 

éugaaV^fteetotfto'* 
ivoct npujat«an*elt/ 

0u bietint l)«n fclbdi mc u 
^,1 itnrti iW't pct.'fao lang fulrk mem 

d!2S PaW Dcm Die »m eni* ontgaf ï: 
ruftte h 5«n Ditt « ^ f SSBP 
£|( hcD Doo: toaen-ttooft c«0«-öirt ♦ 

." ^«tMlW't gemotte 

* ©at/in 0000*40 gebeft/ 
•TnaUfv-ïloatijcttJoei' 
«aceffcciwr wnia ijft **>cfï: 

^ » it fktl tegen fflltöttl . - 

Sn (cliaicHt bonten 
ïccft.aïs mot fwel'om-toat* Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerfle Deel. 

^•eugticïncft rn fecpiig/ 
<&egen-rnrhrnücpiig 
9btf foo eens menfrijfn pafct, 
^ijn giel/uioen-piaets ban alle ©rugb/ 
Dtnö met in fjaet D.m tuft en bjeugö : 
Somt tjem ban 23uyten quelHrig acii/ 
SanSlmten fcan jjp troeft omfaetn 
fc)oc |m jjfee flceeft/Uoe Dp met ftroo ; 
i&aer tm bief leeft/üj*t Op t)ice löö ; 
IS>n bind/in allerlrp gebal/ 
€>oö/m öemfciueH/ ober-al* 105 1 
Van 't Laetfte Oordeel. 
Sa ng : 

Gai Harde El fcx, . 

«nnêee De groote oag/ 3g>ie centf moet tfjii 

9 3 SUec 
Early European Books, Copyright© 20 1 l ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A ll 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 Eerfte Deel. 107 gact bmroutoen/ 't eecn öp biu'cfe mif* —4 tooer ban bp Muften { ®p furtjt/ Dot [) toêrsjceffTjjT" 

^i^ii=a=a«iaiiiÉii=ii fiujjten 5 j^c«/ tooi b?ucl)tciocfc Ujucjjrnt/ 

3l 4 ^pjcccht/ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ioS Stichtclijckc Rymen illliliilfiüiilülii^ c~Dor?n/ ©nu fc* (tem te moeten ijooten $>ie ijnn 
tnjt oct upt~ïK rfcooren 25I$K ittoouiug flimt 

2. ;r-rtua tof ft tot!/ en alkjÈI Mnft foo 't touè 
©jejö mepm 8*6*1 niet ic fc&oomen : 
3iF>act 't neen ten onpjö komt komt uocü tc i 
<£rac fl inch Komen/ i£ ootü homnn 

eoo lort WH ©.'.guemagen / 
-niet om önt g'oocfc traeg $i)n fuït : 
Jftatt fijn goeotiepöpi rocl-iieljogm 
jDoiDfooüerüulU Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 EerfteDeel. °9 f Si tDen ^onDar r ixv'1 D;age n 
51u iancfcmaeDfinrh geauit/ 
<öf mif-frl)icu De ftraff' en plage 

^ttltfttlCt DCftljUlÖ 

<£n of frijoon bed fcupfenD %oxt\\ 
fëat tï^s l)ff ren Dag nofU taacen/ 
^§>a! u Dori) be ©üoij niet fparcii/ 

«Dtttlfftur;$»j>i mag. 
2!n De ©god 't $n fjoe gcttDen) 
b M öcen CnD/Dat ujnTt De ftcDe»; 
<tëtcc DupfcnD S ; acr is/ipfSrn : 
& tc t f-Düg^o?öf cI-D«.ti. 
jaöciifrfj/öw/lljof ferv Dit itben U behafgt) 
&tuto& Den DooD fcebt op De i)tclcn/ 
$aD gu/boojjCtoee/Dif go hrrlinnacni Djaegt/ . 
©upfenD oog?n in til»' ^ieir r 
Oog/om te hennen mmkeii 
313at tjet 10 Dat u ontUJectht/ 
4Ên Ijoe gp Doo? Dtoafc mctehCit 
Sin eUtnU itcccKt : 

31 S 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 iiq StichtclijckcRymen. 

^oo mocfot oe geeft ficb fterc hen 

t&at ( g'hoe feet t Metfclj tegen-fp;eecht) 

«Doo^ u felfS tot ©eugo te pccchen/ 

<©oös too;n onttoeecht. 
JLacs ! ïnut racb als m' is aen Dollen •> 
1 öoit licljt boo? 't geen is aen't tollen : 
3©a!fcöe ttoofl/Dfe *t ftett ftomt nollen / 

Itf enht groot £iel-nerraeD, 
•t 23oecK ïÖ»s herten tart Doo?-lefen/ 
Jton dcs xt^ls ontooto'ting toefen j 
jlftace öoo: merrrttn te bjetfnt/ 

23li)ftfiecfct'fben quaeo 4 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I II StichtclijckcRymeii. 

tnn feuptf /rtuaoöbm lanotot lanü/ OEPftooP of | 4« Dntoaini era Pcfil'/ öif frnaon en nntgmomfttj 

A'nn toert alf-io tiirt luft Urrit in-gfnomen 
©atlni al 1 fijn tfrttosiö t? print bJ0t\)t 
<tfn tooojUct üfrtl frlldotic P'crie liorliU 

3Mt tf'lti Cf»-tn>ï ÓoDvi llOO tj liClIllllDC «2MUK 

D D.rv Ji SUs booj . om fcljatoi-lijcitti Kootten 

Dar tvo inritftH w Brtcgwnttt ti.it Ding 

T».rv tirn immfcu tian Iffiï) rn in non? ging. 
T»c frtjoon' JiVrc'l iö't t>aö na t mtluifl "HtUrn/ 
n?>f.t Mrfïf» lirimi-A/ in Om U>oo;t> tif!ili:f\)cu ) 

't ttwktnnrtn jWfMffltnocUtoi«tt>/nof!t tian tttujeet; 

<£ imie ' t al bmb/ ttc&t niet op-rr ( \)t Urtr c c n» 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 6. EerftcDeel. 113 <3aö$ £>oon/belufr om 't hure &p\ tt fdrine'ncn.' 
3Dcet boo?t 111 *t 2Dco?ö/ci! lm ffjjoow WmUn blinrfcen: 

jjoont '3; llttitv.ö &Hg,'en fcorr.t een <©aeD aen-bien. 

©il bafï Ueftaet Der!) fc>iet niet too?o ge flem 
5©e £>unbci onö gtfU)c:r» wecr-partpc; 
©ott bao?t,fuiJ?onfftt met totffrtje fiirrrobpe 

©islfcli 16 fn iuej/en eiff-ïjcpl bet Dart ban/ 
jpofi) fulck$/D!f 't oogejp *ierö aen-Kioutttfn fcw* 
4£irk j^tnfiti tan '1 quatp/npl ergen artt/af- fceetig/ 
V« na t geniet ban (jepi en ruft brgeeria. 

1 f ! ?ï na >f £?? • ®<™ tart öp SEn/of jjirt/ 
t Jjert or beel of min tDrun-Miebig is, S a nc : IX 

Q ü menfefo in t nuaeb/Doo; qua'gebjaont bf röosbfn/ 
mmwn&toft tieclin'r bws um -geftojbrn/ ^ra:r- Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 i j4 Stichtelijckc Rymen, 

&>M t oogt fa j (lip op '0 ïDupbels htatmtp 
<Dat öpmüI-uimD/ <öoDs tut gen flapt bonjijp» 
3» <&oo U<m f jm-ttjöö (©oo0 gian s in öoogen f cljunme r t 
^ttatr UJO?t in 't tject öaet tegen acu gei immer t : 
$p fcuout bet Hic^t/ en mno foet pijniij, h löoojö 
<&at öcm fijn tuft en fjnD-oetmaech betftoojt. 
3. 't 30 toaer/ Dp gaet te metjei of brei tet iüetrhcn : 
Pleegt uptermttt aSaojB-oienltcijjelu UKtrften l 
j^eeft ooctt fam- ttjD$ ban <©oo en kernei fpjaarfc t 
jitóaet 't Ijett (jao nopt oatt ban oen tninften fmaark» 
é* 't Hept fabelg-totjjr m föncn monöt en tyifim ; 

(4>oo 't anoet0 maee De maatöenD uiocft tjem petffe") 
©ace ban te reoen-fcab'ten öuucftt ftem fracp; 
Cn ftlapt'et ban geltfcK een Paprgac p» Sa nc 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 EeritcDcel. 1Iy 
Sanc: 

Bcnaudc menfch, die by> t veelvuldig lijden 

in. 

s; c7n dm ™ 88?, ,f " a " m«(l torn af. 

©OH 1 r 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 1 1 6 Stichtelijcke Rymen. 

Eau *£ Oreren 8*tT en «öo&Beiwk Ülcpttocö: 4. 5* /4 ï* üMcks ^cugu cu fcrar tn tip afn (iet boo: fcct groot 
Dn fit t cm mercfet bat nier 0002 iö te raken 
Cct baff geniet ban eeuboeüicfc betmahm : 
tëochtan* / toat ntactfct oerfcoep-tuft tn mm ji ij . 
'i eriiflit ( lidaejSO&aö'd a&ujftxt* KootnenttD«« 
$atai ( - of ij Dien Ij» niet boo; fuftfteg fici atn ) - 
$}?e fr uu nrt Om bftJjiealncK' vna.-c boojt firn (lac* 
J©an bp Df £tel onfmaD glilek ejccae;?it : 
t0fimet of mmfió) (latftia 1 beeft genueckt» 
^oo ma dra Ittfl 't genieten i r Qf hamen' 
<£n t ücre cacc fcae; ban liefD' geel Ut-génometl : 
<$fbah tbnfiano al fcOosn luat anoctsf:e:/ 
.» jcfbVouö «1 ffóefe/Ooitt mm ru (lap re ;ucr. 
t öD'Vliifk ilirüt tctoeegal-cm tan ffcattn 
^nfij ••: Mr vljt tot in oen grmooarn balen/ 
D ingt '0 ©unbtw uil beio: t melig iiert een (lot 
1 la 1 fcüoon fcUpnoot en bieö bP naa een bot. 
57 e ijn In Cufl foo üicp iwct) met tttcloopeii : 
<etn ïïmütt iteiK ijccft bn üau boei om fcooikwJ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerde Deel. 

<£n komt/en komt biel na nurx fcomt niet \)ttl 
3*e pffrt' ifi frljoon ; mvv dli$ «il tcbrn. 
t Man a\iücï& gaf n : ( ua Dat Dan m Dm geeft ie? 
Cn bril/en moft») biet ticbt gn 'r foo 010 't met fr is'. 
3Dat raebt nochtans \\\(t tufTdic 1 mr t j 4 ïDatt fcaelt OP tuft Die 't &:rte niet bol-Doctï 
HiieD i neen*Uafb i ij* OaeD U002 Den onörtabfi!* 
JQf t loflen fcljtjn met tuinD ficö te berfaöen ! 
jiRet pD'le ttoort en upt-bluttjt 't urn te boen/ 
<£n foo 't #eb)fft een ftil gebót U te Doeiu 
1. Jïtcnigerlfp (Ijoe-bKrtfufinenfotté) 

£in Dat üe menfdj of feljerp ban ü:epn of bot is/ 
©alt Dit üfD:og,€u ais D' upt bluttit ontbiut'ut/ 
£>oo bott men t me ef t mf t een br hlag of furlit* 
1* ©ie naeft op 't pafc/niet ftcel op t paD t toil me ff n 
5* alDaet-fmaerfl bau Dooiiug te genefen. 
©aer |£eel moet jtjn/ffD^eD ixiif. jp.in (jet ff min fc|)$ti 
£>flf$ beo? Die 't jjeeft ; ©ff i mepnt licijt t^ec: tc |gm 
K S A NG Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 
EerftcDeel. 

iicljt ban öcDen/ meeft (Doorlef t) bt't 

bert ban allen / milltnfi nopt fal tegen ba! - tot. 

. ©icn 't niit aen ÜDil maer flettjö aen ftcimïjef fetjojt : 
«Ên feotnt ijppet/ontoetenb ftomt te fco;t : 
©ie om foecht en pon al boojt / 
€n nl- tnö na beter Ijoojt ; 
«fcie fijn bert met gecne Dingen Die De oogen $ier acnfctjoutoeit 
3Bel cn fceel bernoegt kan tjoumen : 
<&oo tjarft «©ods Hicut Doo? t ï©oo?b in 't berte ftrae lt/ 
<£n |;p nu boeit taaet in lm beeft gt bbjaeït ; 
<&n tjem nu D'^nfïetflijtfeijept 
tólaet in 'ö fterten ooge le»t : 
,#ietö en fcan bem toeDcrfjouDen-.nfet en ftan ftf n boet beletten/ 
't $aD te gaen ban €i)?ifti itèettcn. 

4.81 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
t\o ScichtelijckeRymen. 

4. 8! taart 43oi5 fpjfffht onct &OQ?t cn is \\v ft'I j 
KI tuaec <öob cpfci}t/ge?ft bp ai todt <DuD tuil , 
J^ias ni ïaet ijp ongeoacn ; 
4^o?t bctfujnm tic d blöft ijn (tarn ; 
• 2» 8éc öiiig cn blijft fcp agtft;necgni8i tljoont Ij- 1 fig *i voouf 
filfejS/allejtf geeft op ousr. 
^att/iopjen/Uisaerit maccKt t)H tipt 't nrrt f:t Ij quyt/ 
jDet aUl Dafööie toooj Wcefrijo; liefös fïriP » 
cn i&opc ftdt \)p icn 
iSaDe auwttijeiöoöt^mfrti 
SClletf tifljt Ijn t»:cch tn fftjaoc mrt '-.es i-ecrcn groet' Xpoffel/ 
&fer«*/öau llfJbtöDic prei! Vis Model* 
l&W beeft grtjma tv, aettytto ijeetfriiapyu * 
3>r luap'um iuecb i l}?t f\u i?rö ganbautt 5p7 
iüffr-1000 i.cijt étt los gcia "rit/ 
<& t m ju cen betei fbeu j 
4fta mi betet fUu en ecuttö'aecDfrljc ntarljt m'j9t 3Dadt£ fi 
Han bi» «Oosts ooij bcluafccn. 
7. «Sten Ding fao toaerD Dacr Imn l.irr 't b*rt (KM klcrft : 
j^cfij etf/nofö unb/notb »ft noe lief tjp 't tiecfr 5 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 rftc Deel ut nor t) 5CDC.1 : 
j3ctgcn£toaftöa:i am 43ooïï xiïti\, 
I 33«t-U3illig ft act ft)n l,*vc : ru 't mort fop fï«:i 
^!ai £0?if" H«t uct 2 Wen gtoi-a hc\Uti\ * 
£»al dcö ïDacttjcpco cel fclcpnooö s>aïïje oooö&an alle fonseu ca 't bdftc.i allct tDeug&fii 
*&:cngcn t'allct tomigtieii teru «fcrn- • 

Sa H g: 

O nacht Jaloerfche nacht, 

Die 't aï/mrt teocn/ fpfiftt/tófn moetm' ootfc allcö gcbtiu 
<©oo crfrlit U« al. IDact Ijccn/ gp tic u of op quacö Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 StichtelijkenRymen. mjimcec ongf 4f h2 fljö iiojö eit acht ^ maR<,,/ 3» Si felf* ni «ruift * •n^-iin ^ of« ^ . Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuestLLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 EcrfteDccl. <3f nagcflootcn Deut tc f ggen/ ifreerc/ fi)fcrcf 
O iet 5uu Ujp/Dor ons oy Dat tal? in mogen gartf« 
^J^ftgpcf tïö'd (ocrbm pctj&et ptjarifriicfce DancKcn/ 
39pi toaen ban niet foo boos ain anDecc tc 5Htt i 
#f op-gdHï.fentliJch 't gjimunDig tc bcrltfancken 

©oo? ongfcpfrljte Dcugö en tycp'.i glicDenjs ff tjtjrr* 
, ©ergeefss io't : (üer ban pet; ecu 9frairjt te fceetcn - t 

Git l)oo:cu/ en met een te ruften op be itëet 
®c3dn ban Jtü2'am0 $aet; ben toMlc <®od$ te toeten ; 
^Ce oirccïcljfpocn 't geen <G<ng luil oujsf bozen fet. 
u Setgccföiö't: ( bet taan pet ) in «öoDeu'cb teroemen; \ 

file piocben to at'cr Ijoogb en obet-trrffcnD' is ; 
©cc öupfrcrlingen <©og en Hcptfman f.ttj te noemen/ 
©er fotten onDertotjg Det flftljten fcentent£„ 
io 4 ©ctgcefs i* 't : (bet ban pet ) Den nacm en faem te Dragen 
JBan allcis toat men itf/ of Daet men f dj boo? fcouD ; 
9« Ift fl Jifóeefter $ija i of Daeein ficb bffeagen 

3&at een be bioojien «Bobs booj aMS'rcsnn tacttrour. 
i i . JDcrgecfö iö t : (bet ban pet ) te brillen en te loouen/ 
<&eenmoeptefieü t'optfien/ geteet tc $öu en rap 

Si 4 «ton/ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichtelijcke Rymen. 

4bm fDoo?gcrens,geD:aef)cen $>ttt genoot tckoopcin 
m 1' jjbemi na üoö/Dortj fonbcï toetenffljap: 
»♦ £>erg?efs |0t (berban pet tc 51)11 banCtoiatbzi'nDcn 
4r:i maegliaap na Den uifcfcij.öftgfefö of pemaiu fepl 
♦Dar bp toiiS £jjjifii 5P/ tti itfeMS en is te binöcn 
©at imtnet-mm ban vDoDs en <£lj:ifïi liefD' Ijem fcljct, 
ij. 3Dcnjfcffiifi t (bet ban pec tefeggen : tfebben top niet 
«aemcenfacMlïJefe met u cebjanDeltcn gelecft/ 
^pijs eilOÉ D;a;;c« góiut'tf lycbtooek, 0 IvmégP niet 
vJDp enfe Hiaten (ftfl gep^ccieitt en gelecrt i 
14* ïVrgeefs en pdci is t : Dien falig upt tc fpjefcen 

3>ie r b,:nji).;h m&ftaab-mad f:1 eten in <öoös öijcK • 
<©fD. t D<s tocen !janö mi bJonDeï-^acD of teechen 
Sumops belucfca i^eeft tot ganfï- er: liefbc- blijf fe. 
15". JD.iveefa en p&tl i£ 't tc Rebben openbaring 

i):.n"t Ücmic'tUtc Gods, ijit niet gelullet qttaco 
Cc Doen/ 't aecjiiDe gocö te lattn ; met befuiaring 
Xe blicfcgi ci.it men lucnfent/ te balgen Dat men ijaet. 
i6> i^ergecjs; tnplklil'1 1 te taffen in gr-entet 

j n Den Olpbcn-v.oom, tecien \s j^eeccn 23:ooö/ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 EeriteDeel. 125 

CeDjimlten $>eceen Hfelebboo: uwen (naftm-gcpjentet) 

ï^an oat men f taet/al feeel te mennen/ 'k jieb geen nooot. 
♦ &tt&*f& en poel ie t: al fpjack Bieti alie talen \ 

%K tuift mm alle lütct ; al Ijaomrn t <$'loof foo ftct 
©at t machtig wart ff » üetg Dan fóitt vlae te te ljaien 

<£nb;en lom tiöecixiaectö na luii te fettui ne'er. 
!♦ ©ctgeefs i£ 'tal te faun (alj* Daec niet andrr*? bp fcoomt) 

©at bat mui Doet/ of fept; ofumifnjt/ of Heeft boo2 gaef* 
30a t Hatct of De imnfrtj Ijem felbni tour eu bn? Djaouit/ 

3©anneet tjp in oer öue&t notb fjö bet fonücn ftaef* 
9.'t 3i$ ptti maer net ban ic>ecl : (luant openbare fonb'er£ï 

^ieDocn t faa toe! «0 bat gp &e 9«n bemint 
©ieu üorKm nUjvii ifi. 1 <t;n ïö niet gtouttf nott) toonDcrtf 
©at Daet UicïD' W baet Uie fb' tot toeber-lie fD' bctninöt. 
o. 1 3st pet/ nuet bet ban ©c el ; <&obé $ae t in'o petten arfeet 

4:e hebben loei Uebat* faa öat'et InatOom fctngtit / 
4rn hoop ban biue'atrn ge?ft;inaer/baer na (mach en fljjvickcr/ 

alen iart|teitl)Cii brttferft tn tot geen bmtijten ftiig^t* 
t. t 3.6 >^ft /maer oer ban &ctl jaauuertrtijtfc toelDabiglj/ 
%cn D 'at men nn en Dan een nooD-gaef te belteen * 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 1 2.6 Stichtelijcke Rymen. 

an.«®oöjf iDijn-bc-tg te $nn ; <©f Dat men bed aboo'n 
Ban jangs op leeft beleeft / jBaer laet gp 't pab frb frwt 
bitneet bolmaecktet toeglj g^etoont Wot ban SoO 

13 T ^ # to I2ii^5il ,e ^* c, ? e * : ^ c flcmÉ ■» "ooöett 
<©fcnbfrtfafgöe!i)clït}ctlijftflafniD 0 oDni/ 

t^ëbefl/tnaet niet Genoegt ©at m*een$ berlftht getoet 
,_ , _ U«ft: 

^fh°^m*M^ cl,ïlJC ,Hf rf,,ntf!t eu 1*1 bectbecmaetkt; 

, • 't^ « L?ï m 1^,°?? c " hr<lf ,Jt tet «"omftig eeu" gefmaed 
5 Jnr b "L^f 5 ,m ? e,10f S : * mei (chooït gekomen 

t «öfmeïfclj 51f cufaiem; - i i* t neet o^genomeH 
oaet t oittcibocc tal D« èiigien f«ü ontljoub : 

z6 t m Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerfte Deel. 117 PPi 

: <♦ CotD'tfpt-bcthocenfeu«wtDec <fec(ï-gebco;Mingeii/ 
©ft fpieg len 111 t sacloofj Cot oD Die allee cirljt ; 
9N tot firt rtiDfc-l)oodjft Dcc fc)ein'leu Dooj te Dingen / 
( mot Daet De <See fteu $tftt) met fnue? bette gcfubt : 
GEotDaec Dec mn Mwn geeft bibjacct toojt tot Den leuen 
3E»ie in bol-komen DeugD biec bebben Dooi-gecepft : 
Cot J E S U m , Mi ioD<1 .wc Dan 't 4I*ieu li>eiüonD/gegeben 
©oojt' Moet Dat guntf niet tojacrfcCuift üloet ban3lbrl)enfï # 
't3|ö beel/nuec niet Genoeg :©atm een0 öoo? €ljn(ti kenïu£ 
?©e fonDs befaeDeling/ Des ïlDetelte t»unlföt)cio 
Ontblaöen ie getoeeft in balie ©eugDe gc luennie ; 

<Pf *t paDt al ceeft bekent/Dat tec ^erectlwnD lepö* 
't 3 J ©rel' mact niet <&cnoeg : ©at €ü?iftug ónfe metcken/ 

odne atbepS/ lijDfaemtjepD/ in brie öeugDeinrhlje en 
Hl pnjlt : n D'pbccing fjo gtoot in 0110 kan uerrken 

iSat bp en onoec 0110 De qua en niet ;t)u grle'en. 
'1 3© Sta 1 tnwc niet genoeg i t afii-booceu en niet boocen 

©ieal0 <6ffjnten ©OD0 oorlj bafrb'iiKk'fcomen aen 
4&fDat mcn/funDetficbaen lief of li et te ftnocen/ 
©;el beeft om €|)jif*t ji*acm itJDfamig upt-geftaen. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 i StichteiijckeRymen. 
31. £>at Dan; Dat is genoenrft * ©f frhnnnc l>n 1 tr Uooven 
©m ma Uiat mc:i Dteft : 311 teaer m'iiein hurt en ton 
©en toeg ban £mifti nvt ttttontorfbcfc té tóomV 
<cn onbctoegflnrK opulijbcntot Den enO* £<?£/dg aiw /ffctf- én Eer-lufl. 

S ANC 

Era di Majo. 
A <Ccuj9ltncitjjjcr ban alles forclutc latten/ 

piilISPlIOIiHliiïii 2311) ft menig wnülj felfó ban ijem felfs ber - ge - Rit. 

«ècet 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ■ EerfteDeeL 115; 
&m s.cu cn ueifoer ht nn oftbingen fconoe/ 

3 jriftatt 't noobigtt en nae|ï-bp/ bliift ongebonbeih 
u &c Jjfd latuur toil ono brrftanD boc2-DÉlbnn 

€lrk öfncfct om uw li geen mjenfcij ftl}?« om fijn feUKiu 
öoo 2 üoiift èn recv wftum na te titjgnv 
8#i t Ijcrt of nept of Wttw biurtc ktrtgem 
3. ©00; tongen/ boeren, fuffni/ fr&»tt)m/ Icfen/ 
^oecfct men tc fcennf n m g<Kc nt tc b?c(cn ; 
ol>ork ban tic top/ ucv'i fp ons nopt eu Jur.Dtn ; 
^c'ftf in Den ©000/ ooi krnnnis prnk nt cnoe* 
4» feAar* 1 toat iö 't ol# t Ifbenfoo bad bfcnfcfjür / 
Orii top op elffe en tor'et op onö fkn cm fiet ? 
8tttrie$' ötttmnb' ban 't grw ijoogft is ban noobc/ * 
£>tcrftm'/c;.üïUmt fcanfelbcn en oocK 

TifC' 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 '3° Scichtdijcke Rytnen. 

Toe-verlaet der Rechtveer digen onder 
't Oude Verbondt . 

Over Pf>l m ,C XXV. 

Sanc: 
Het daget in den Ooflen. 
I. 

W *r mum t»ar 'er rupUljen/bjut rfgm Hat 'et Blaft/ 

Jethjoge HuysvanZion,2cc. ' 

*♦ JE>at mnifcücit ö.u*« o^gen te mootfen en bev/laeiv 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
5 A 11 Derde Deel. ■ I 3U öie op <ö3b bertroutnen' en fulten «iet bergaen. 

Al die op God vertrouwen ,&c. 
3>e tjoot ;i-gctoptc bergen 51)1» alcf een bafte frlwntf 
flonbs-om "leruf'iem benen.' gteu bpanb beeft 'er Han£t 
Ronds-om JeruPlem henen, &c, 

«ÖoDp toe-nct)t bic ijp frabigronbg.om fijn bolck laet gaeq/ 
3I$baer aiö bafte muren: geen bpanb ftanb erac». 

Is haer als vafte muren : &c. 

igp fal *t reegtbeerDig Doopten/ fijn bup?-bemint <#iflaeöt/ 

iftiet eeutamj laten blijben bi boufcr menfrben maefot : 

Niet eeuwig laten blijven, 8cc. 

ïMtt eeuVuig laten ultjben in een foo öjoebeu (iaat 

<©P bat bet frjite Ijanben niet upt en repelt tot quaeb t 

Op dat het fijne handen, &c. 

<l»P bat Det De ob-Iocf «epb te met niet in eitfupp/ 

<Cn booz ber boofen up-$rjn Die bat t in 't bett «iet jlupp* 

En door der boofen by-zijn,&c. 

<©ob/ trfefe ban u af- blijft d.c t kromme pab in»flaen/ 
©oe mei ren b: men Ijerten bic repnc bjegc« gaeiu 

Doe wel dta vromen herten, &c. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Stichtelijcke Rymcn. <?♦ 'f< 2otè tut qp Dt)\\ gifrod feu foetcn bjrtc geeft / 

n;rbr i.ict bcliouDfii/ foo lang maer pl0 hp leeft- 

Den vrCCde laet behouden, Sec. S a M G : 

lipt frittr rljrpbt Der 2Mc n. 

OverPfalra CXXI. Item:?ralm CXX 

li 'i £K Imc: trompetten Wiwfcen; 

®rbpanfc fd na-tip : 
J(k fx t7fl«ui(Tni IiitiuKcn : 

<*£n niemauD in met mp 
l)ct ï t tu Mavt Dooi 'r bcnoutoen : 

©iejei l«ift irh' öirp liefdüoomt/ 
t vOef c'.it 't gebergr aeti-fctjoutoen/ 

^foaei g?ni üuip ban fcoonu : Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ■Ecrftc Deel. 

j <S>a?t is geen ljuly öao2-ïw"ö«i : 
öouj-ijaiiörn tMu öan tfost . 

<!3oD/öie IDfrfltö iatioeit 
$ecf* onDet f(|n grboöt : 
29an <*Boö/ Die 'si Dam te lirhttti 

t£fcftcnöerfi)ngebüD/ 
Cnötc t mêleer m tficljun 
25at 'tf menfrfje n oogt fiet • 

fun (OnDs boirh betrapen/ 
«I 5ijn-ff onbtto.uijt * 
aüamif t W Uiactjters flaprii/ 
0ouD .<Sob om ijaer d< marlit. 
©p is; met alrfbetnenfcijcit/ 
^ie/op fcemacljtgefet/ 
Sla fugeen flaep cm lufnfcljcn/ 
fee fiai p ijacr tuarijt brier. 
Bopt flaep btbitig (gn ootten/ 

^optljaö tm flapfjifliluff: 
Vc* top typmoioia mogen 
€>,m vtmtu onftrufl» 
ft 
133 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 
x 3+ Stichtclijcke Ry men. 

$W ijuip Die toet Mtjtfeen/ 
( üD^Ick' alle leet bfrsooft) 

©ic marlj mm ürtsr lijchni 
vCcu frtidOu boürn 't tiooft» 

<♦ ure $oim7 op hoogm t>agr/ 

iècfcoon fp al bpntrig ftcrrfct/ 
Slan coo: bar bit nici plagen 

Sla up baer ktart)tcii bjeerht j 
jfóaen/fn borsten nacwe 

•èeboon (netleen bcr^oun/ 
©octcp orj 8«n Kraei.tc 

3tW lijft' i" trv.rwtf lv ut?. 
6. <Oeen &ttatf tn K^i u teeren : 

'r of up buptrnB l>up$ 
$ ffttofil mort gflttrtrft/ 

3?a«r W gfr, \12rr £ nao: krupé i 
VZPOfqPbiMii™ öfurni 

*4n titoen iiu"fc bent/ 
Off" acD han n geuten 

&m imtotaoittto cuo. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 EerfteDeel. , ,,. 

<©ber#falm 

Sang : 
Frogs GaiJlarde. Tag> 4?. 31 SM) 
ïD.iutj- 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 13* StichteliickeRymen. I |1 X» löanolm moeft op fJlckc teegen oaet men epnb' notö u 
k°mft fiet/ 

<Öii geen menfci) in t nate oonchet fiefc tot ïenof-man art 
bfeft: . . 

'J.i in fttlrkc noocen taf fitte ooft öe oooo tooo? oogen flair 
«Cn uc iia bp geen* menfcOen hosp' öan tcoofl noctj Di 

et !i en fcutï' icli itirt totrtfogen/nu gr» tielp] : 'en bp mt 13 
ftlö UerD«Diefijii MWUtf trotmvIijKmet fon (taf W 
<0« berniom i uoojDe oogcutJan mu» üpanö een banen 
©aec fob tooiö mp otofr-Dtoeoig <»Uc fprtle Pooz-gf ff t : 
©a«rfooö;uppt mtju Dooft toan olp / turngu uehcttoli 
banmtfn: 

©it Uttbult mijn gf eft met bicugoe t n mijn* npano* * 

tnctpt)n« itaH- 
«O, 1 öc Dagen Die Uk tti t>m r»p torntouw' ifh mj? ) 
Afciüfi nip Acretï t^cke auufll en fnn railM goctfcepy b& 
M' M Dagen K»U iffe KW ra Beu Uk in't tjtrt «ttl* ) 
Aal ich bliftwi in dc É oomitg öaeï oe »ch mp ©oo «| 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 

StichtelijckeRymen. 
D c?n of D'jr.öf r tiftt. Or's'fc t3cgef;t: $p moetic 

ilïiOlilIiliÜÜliiHili 

ficU roe ge- ben. Jljff «fTtjifto erft ijeen mcnftlj/ Dun fcitcerft met mli)ü. 

tDicJtn. tetfofflftH&D/lgcfct Uier bon? 't oogonfölfg; 
*?ie i)kx oi\faV$\$ "ijëcft Oon niet totfnn Itut. 
't 23cliup: tjeeft uurrnfna* ft ï)»M ; DorO is onbaft ni Dtoali 
ïüie •, G:r«ci}r-I rü!Sl ftt/l) f eftn!Ifï ramprenut. 
%\ öeeft D* b:on« meiifr!) cp ArrDcn jllro tegen ; 
'5.1 Dieft bc |)cn nutuur i;cm co?ljg armWent ; 
211 frijrnö l>Pt al ban Ijc m : ©wett hp more op -Öoüïï bJfqcr 
't -üiiis geen bltfrJi Dat opt vöcDö llüfoc ban Dcm fitjcnD. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerfte Deel, Sleept lip föii dogd , m t fdjjfp tec flnebt-banrt ijcen ae* 

bijtht . ** 
9|n nlïr<? euen-turl komt jjp :wrh frarg tc houni 

*Oo;t)cmtaticuö iie«ö :n türrt ftsjt oure-iu-unriK ktm 
$i)n firunö Dacr rormt ft) taraatE-ontfhp toret DatXfr en 
<0eDulö, «GcoulD ©cua^-p: ef, 5©euub-y?offï)rni«i ho- 
pe geeft! L v 
l)v hjcet tut hp untt fimerkua:; <J3o^e$ fefb* in t flti;Deit/ 

23: to:t oüoi ^DoDes <, erft) geen ïp'lr Ijoou'cn Ue. fr, 
5?et uetjMjëeii-gaeitöe krupö'ifoo mafiitin is oe IDaarhenti 
Doc-ürl i hi £ Lüctüts nog ais <enriiDs-tew|r n lfpö k , 
IDcrclu m't .©oD-Deugöig hert een ober-fioace ^toaarheiiö 
€\\ eeutaig-twrentr fcokiitban &emen Deerlndiljfpü " 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 140 Stichtclijcke Rymen, 
Sa NC 't boo^-gacnDc 

Item : D O nacht jalotrfcht nacht. 

II. I 

£ <&ttfl w fcBitin kzup$ niet ougftoofttjrfc toefen , 

<Cn nocijMns mifcsi lu pijn/m«cftt i)P Dit tuie b^fïiJpt: 
Dat/üre be 3f>aarl)ft« lïcfti* ncn mnuno Jjctft bfiurfcn» 

(c)ac't gaen raad) I nimmet-nufr in jTMnDet Itcfoc ftu 
3£f Uttrt c-tioctfjïc Itcfb' Die <#oD ont ftanoe toonm/ 

Üttft Jnifccl Upt gil ooit Dor lip fijn lic fftt pauö/ 
^ttiitil^:r-luacnflnifcl)at/fï)n Jjfrt-ötchojeu £>one/ 

<2Fnn ons tftlmccöfr oooï/g.if in Dituooffn bonts* 
Om oint ijcfft oy-getoakt tot een v^nfterff itjch letoen i 
Sfcenftjne ter^tcc-tjanö in j&oj'ftipt gefUtt; 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ÉÉ 

taft 

i n %\ Eerfte Deel, 1^.1 

3n fj.'mtï rn op Sera boi-Komen mneflt g'gcbem 

t <J3«useit ban tyti en ©ocd aciuttti in tón getoefir. 
3?-if foo flmften re'en «©ooö £egcï tjecfc bet-Kregen/ 

IDatnooD/atbinö .jaatup^bp-tuolcirt kmoaf oiifacftti 
5£l t' ipDen fcr fcn tt}c«* en itf geen -fin* tf togen 

2M t <Do€D en l^t rtujihucpö Die na 43oöa ftnö'ren Uwrhf. 
23n *t <öoco en ïi)«rltiim)epb:toaf r na fp tie in jjespe 

ö*4?llenD en tjaeltjepe Uier onöet-toojpcn 5i)ny 
SXïtt D*>ft gtödfijt'cn öertgrru^igltfrit.'n icopra/ 
fuefctm/a!ö na 'r epno ban oitgrbul ra pim* 
«5n fuefoten : reeljt geitjcl te fïomme Domme Dieren/ 

(ff!* ooeiDenf' ooffeccnïdfr aan d' -ifcerofetje p'selDetU)) 
jinet upt gerf efctni feafytytM t^et befcoefre gi ten 
©0C2 blufte Dji ft en tteeft ban fta* natup; geiepb. S a n g : Geluckig wiens gemoed, &c. Tag.j 9 J 1 tt« 

gtootliepn ban SoDa Hiefö ! <Ö*!bafren rctj&f? bet bjomen/ 
©ie tot tc£>cugD lang? 't jbjoi ban£ föföSËcttta nomen! 

■ i £ie/ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 X 4.i StichtelijckeRymen. 

tóSStotw nu Een jfuem/en *W ten Deel bet toefen* 

d?n n-Mirut Mm vöoös naiup: in uwen Daden upt. 
W^aKnT^^ 
©ie/OW ' Aiït-Uïtf. , nönei;D/w 't to:fen (al het-ft ellen/ 
" n trecfcin fttalnteïutk upt -t fcutoig DooDc brrflcet : : 
Ault cp torl-roathieinfii net p $toi Jat sp ü«t. 
»^ tam met reent Den i&aem ban OaDce ioe-g febjett 

£ S Siiittflttt : oau Dien/Die maciucinch h.ee-fe»t 
ö «• to?ii sr.-op-af toccht/ 't *ecbt*tótó*e*n^ 
«rtrtti ©oi no« en fal.fao 'n kan t)P ooch met lïeröen. 

^oo (al 't onmog/Hick $0? Mf ®Wtfütot* h0,lD * 
fjn toef u en natnn alct SP fu» tuf nn fljrk ?nn) 
>ult SP tien grooten <$oD felfs toefentnjcfc gemrk $nn. 6. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerfte Deel. i$ en moet fao 51)11 : De reDen Mn geen mitf. 

«©ao tecreminrft te jirn/enbalt in geen nature . *' 
M öie €>oü-u«fjgirï; D j f erutorlnek ftaiï öumen ; 
i>an ber een anDte ftof gebout en toe-gerirnt 
®an al tiie too?t aen-fcijoutoi ban 't £>terffdnrfc oeffehf 
•fc t opperfï fceeftuctaeriu/enlfanniet Iio^qcr ftnun 
*fcÖOM geftg bnrM: P .it Doet mcecDet nm^Xi 
J* nn penne is 'tt upt + ^ foeten toe-berlaet ' 
<Belue tng/Die u foif t ; cn butlö/ Die na u rtaet. *43 &n .föOODig, Brief aan X. 
Sang: 

Geen fmertendirert des menfehen ron^etui \it. 
Ü < S!SL ,t H fi ^nDCfcgtRPj ban^oeo/ 

^00 is t tntfn ^imD.^ie anDers tuil noen moet/ 
J ecu cutf noct, han Hoe tal 't Die anDao Sc"? a*.JBal/ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 144 Stichtelijcke Rymen. ■u is frem'eit; iiooctv baben mön toerftotfa i 

3D«'ltrwmacli kb tifrt: öirp' K m noch Uul :ck Düljtcn itno ifen&er-fyanty in Detct . 

cfccpDeMjepD 
3» iSu rijm ick rceöt/ Dan Duwrs i nu hc . 
4£u Qu0; Dan fooi oi> alttrijanoe uatjfe ; 

geef ick dc tft/ Dan tut'er tf :i nnïet fang : 
't 3staiio»;efau0/ mact aiOcfrlbc Ipijfc. 
4, *&ie 4£en aUeeü beo? 'c ^ppcr-iiooDisl) l)ouD / 
ITat tuit lj«ft Die ban ferleu toeel tl quelen i 
<Cn mat kan 't fclja'c:;/ al teemt men jtaeg Wtt <©uD / 
ïltf 't <Öun allren foet eeutotgti jlku Kan gettrn S 
j» löie recD'i niet getrn ban 't geen upt .ètcrfinfkfeepB 
Alleen ons! reot i mie leent niet geacg f :ju ooten ? 

©ie nopt fat Deuckt/ en i£ nopt fat gefept ; 
^le nopi f u Doet/ en Kan fcem nop: fat tjoorep» 
C t &ttt ho?t/mtjn i9jri«iD/ en kcftlt)ckisbc m ijü, 
45 )D« trou Oefent gebiet Ijem upt te koopen. 
&ii ottet-feöiet/ boe nutter Dat m' fcern f lt)t / 
£oe baftcr fleun om #ctet ®ip te copem 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ■l I; EerfteDeel. 14^ 

Geddclijck ontfach. 
Ilpt-bjepbrng ober ï>faïm C^SfB* 

Sang: 

Mijne Harp, bekleed met rouwe. 

D&e 3fetr!/iM b«l flatocng/ upt «tftpptnifrDieD/ 
£\\ bet D'itwsf tian STarteU// t b;?rnu>€ boïfh toerHeti 
©oc ületcfc ftldcc Dat <Öod as *>r cce// 3iusa Dat» bcfïnt/ 
~« Sfrael toou bci)fcrfcijcn// ais fijn luat rae kmf» 
♦ 3ü$ De £!ce Dit toerrit arn-filjouöe/ Deplsetif jjaer üan een ; 
Utf het De ^iojDniif merrhre// Mo oü-f: rugtaactts fcce»/ 
'i&oogh-getopuSSrrgeu fp?ongrn//als{t!f romp* in 't groen, 
en De t^eutoclö als De famm're»/ in De toqOrn Dcnu 
. 3Dat \a 1* u/ gp Set) luat Uia$ u/] Dat gp fco U>rry WooD ?' 
cn w/ gp^Dane/Dat / tcg«-n Aroom opfc&ool ? 

IDat 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 14-6 StichtelijckeRymen. 

mat fargt g»i i o $etgen/ Dot gt" npfp2r ng f op Dat pas / 
<übni (08 ör fattr rammen / fp:ingnt m net ijrnö i 
4* <J5n gp ivtipeis Dat 8P buppett' f als! Ijcr fongr ? 
'r 'iDas £r groctc Ocïj t\v. 2 Kolv/Di'f D"38etb b'bei: bff: 
vDiniDehcel jflatiturr binten , cv. fircDtfDootnimcrt ; 
3?ie Dm fiotstuel kan Doen U)o:ccn// totem uDatctbioefe Heyl uyt Onheyl. ANG Madonna Mia piëta. X. JL <S>t onjrlgeften lot/ ^fpeurt men in 

'i genot / j$ên accofcof Dingen; 9eit boeten catt Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerfte Dccl. ■ H7 iKt lüfl/ ©en tyomen homt qr quel 4Sn ramp 
befotngm* ;#eöeugl)De blijft nl-ttja ofmrcfï 

pili^lëlSgiliïllii^ 

toerfebobrn ; ©2 fonD 7 ijacc tegr ntcr !/ Icnt beeU 

piliilpfilpeiPii^gi 

l/föcn : ©o(0 ia 't miV.fc geen icDcn/ 43m in P run 

Early European Books, Copyright© 20 1 l ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A l l I r Stichtelijcke Rymcn. 

iffiliSIIiiiffüI! 

*-m 9 mm _ _ _ f - . . ITTN W% * I Sftt ftfn Dctt bc (luut tc brillen ma- hen. ©at tof l-bom 

mïmmmmi-:m 

aants act m loon heeft/ $ti W in 0 l}cmels tfooon leeft/ &fcg niet omwent met menfcfcilOiUc - - faf« 

<Onem t Ijecl anörf té't 
©an 't blinöe oojoeel gift 

^oo gp 't ocflunt om-fc«tt : 

ï^rgeloittgntf mifTew leert 
©rtgflDinahö toütWö. . j 

ïitrca ©eugö ftcctrsf Sftfcfcben loon/foo meent men n;t |e 
<©ff oor» met i}t melfcb looiv/gefcroom £* toefen. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
EcrfteDcol. H5> M&tt nu op 't ©e ugoig Irbfu 
43fcn loon ftiec toa;ö gcgebe» 
3>an Mg t feifö Ijctft/öoo: ijaop' en roa'itjrft noegen* 
^oo mart) en mort mm flupten : 
3£nt <©oö Den ï32omen/bupten 
fnoooeleto/een 23 tetuji! toe-boegeu. 
3* a&e&ontie/'t |)oocljtfe ^hiaeo/ 
36? in fidj ffiu'e n/naet- 
JDe ;©eugf)ö guiift-toaettrigh* 
<©oo/in fcem feltoen/gofD/ 
23lnft Hem Die ugoe doet/ 
Crouto en wntbaeroigO. 
©eitjc^po in natupj// moet Hiefoe baten • 
€>p-rertne Jieftr üacrt iufï//om firb te paren 
<i£ n fteeo* toeremt te binceu 
ümet *t taateiijfkbeminoe/ 
4Bm t Ijoocüffe <0oeöen lieföe te Doen fmaften. 
Haet 43ob Dan in Deejj tijorn/ 
Wtn/djii fcjicntirn lööen/ 1 
m wo^tan* km %i*m nie betfafcn. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Eerflc Deel. 8 = <cn ftom Doei) mijn Etcle bjflöen 
aaan t bfrcrift tut Dooö inch oiaeatl 

( ^njoon ban bmntm bunï inluenDia/ 

«jmd et)m fao groti'ifrk toefen 

balft^r rong fji bier 
^002 bacr trphru ü'ii « gar B * 
3Do2ötecpffö foa gcbonDrn 
^©at De Uocfriaiqfn-mouDen 

^cljerpc pn:cn af-gfb.'oqrn 
pijlen met b-mju üffhrfuV * 3« 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Stichtclijckc Rymcn. 

©om in t lint ö«m Weke ftfheii 
a lö öc tong v»t l in 't ©emoe»» 
t Mn/al* 't in jcnenct-boomen 
Deu'i'öP ouft-öanïs genomen 

;Too; ce krartjtennan fan Dit/ 
San 't licht al tot afcü to/t tttteiv t 
jfcaenod) fan'tfJJ leer met Dtacm 

SleeenfoogermgculiDt. 
IBce mp' oat icfemoet ga m Dutten/ 
' <Cn een b?ecmoïing in dc t utten/ 
©an üeCat en jBefei Ij miu 
©<n lek ent nolett tno« 
T mtl(% lid) boeb hl ttoift en kt)toen/ 
qi« mnn Ziil Oo gtoote n ptjiw 
7é 't T)frt teil mp geen tutic getom 
®at irh bn e?n noUk moer irtoen 
®acrbeD?ebcüJ02:.g£UUti 

*np em boltk/oat als mfln «tïtti 
SS bant?ientfd)ap en toan bjeoe/ 
3*ic$ te meet na oo?iog {tact* Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 ■ SI EerftcDecl. 

Tjehed in tegentPooriigh en toe-kom- 
fielijck Lij Jen. 

Sa*tc : 
Gaillardc La Belle. 

Of ^cfcfioonfleDiempfc, 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 2, 3- Eer fte Deel. , 

^ooDciiirkicfc/fórfr ban {;rrtci: tp 

©at gp mn toatröig Krot 
©atickom uiurn rfratroip', 
(aiüjfi-hom m.uar Pud. 

^IhirfK mp Ig t WJOt gOÉÖÖCpö a-li-am irm/ 
föotmcerörr marnio.'boch Dacc hpCïm 
&!s mp fom-tnDS nïnn fp gf „ krarfn 
Cr 1 1 fUwcrftf krans fcuait/ 

<Cn f t)!orö om tijen bfftalr: 
^ftarr als :ck Dmrfc toot ftrartr uto' krarlit Uirï rvr 

ÜJnri, tteften toetrfct bP Me* m m 

«f^rti If r ft ni tafcrfrt gp ooeft Die fcrarf't 
<Öm otrr-lDiimni «fftr. 

* 4 1 i T £ 5tichtclijcke Rymen. 

*%0tb DOjft hp/Menfchen moorder, al lia Motfc/ _ 
Sffftttfi 0 * 1 bebonder^W gort 5 
SSt noS of «10 een ftetche ©pan? moet ' 
^lö öi/bffl (l«chct MenD/oné bulpeboet! 
3 . afmoet men doo? wn hcupl -meg been: 
't^ltf öaïöt/maet fang pabt. 
<£n betct met <©oü0 toolcfc gele en 
<©an £>onbeu-nut gebaat. 
*l molt mmupt fönlanD met fcjajit 1 enf ba : 
3Ê>eugM-loon en öoigt o« Jlnofön*, 
rt %txü{t\\€ ©aoet-ianö te m ffen /balt urm lubt/ 
1 Sfo't eeutofg 4*>eo en © bieft tn *t gefitftt.) 
6, Hl otno öf ©eugo f b»ec nieutoerfl i beu!/ 
oSn febijn-oeugo^ uoDK oerlepö. 
2CI iö ontotjfen ntoet beul 
©an£ata«*lift'gb*Pöt 
2tl Ibo;D De I©aatl)epo/Dooj een fnoofct Wl 
mtmttui en uoo? leugen geboitmft « 
3Cl opent ficö een öeut tot alle auato ; 
*t üan al niet feba'f n al jS öp on* nies betlaefc Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 [ Eerfte Deel. 

211 jtrijgt öc &at au o f fijn U'eit/ 
^11 f ff!t oftflllDeïldllD/ 

't öerhff rt-jjïlff tüf tot b\t m\l 
£>tout op cr iKttftpt tpnD : 
311 b:o€pt D.ict upt ren uloro-of jBoop-vlaccaft j 
r t &an dl iiiec fcfiaVii aio 'c maer De ^in niet fïDaeD ; 
't <ön frijocD gern iüi n^imeer-fe Hutsel fccefti 
J i^erfi flat* genoeg/altf *:p maft troo|r cn geeft. 
& t^onp op urn' tmfp/ fjji dc $ilact 
3£ie t Dftt in Dopt fttjft* 
'ii ©eiiiDnifcü geuj Ktups boe groot fii ftuaer/ 
«jêoq gpmaeebpen blpfr. 
,3!ftaecft Dat De g. tfr/Die moect öan taf treti geeft/ 
^a-bp/Defel^e moeD/en mcrrD:r ijreft. 
<6een hood tegtooi'foo maer meoe gaec 
<®een iet t te tojceo Ifa gp maer up cu itact* 
5. 22ü>' ^cül'geu/cp Der derD fcMCfooD/ 
(iDf rfpjepo/eii niet bttent ) 
JDeeft Die oocfc mrt tujbeDigljrpa 
«©cDUtigitfpch ontrent, 

4& 5 1 25ïöft 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I i?8 StichtelijckeRymen. 

2Mijft tjacr gettöutoeiwft in Itftirit bn/ 
«Öp dm &aer itJDen tnet betgeèfö en ?p 
*t>s> D.ir wet töfcti nont en ?p b:fin?t 
j&etpct Dat ftcn' met üJcl-uerDjsgfi'sï 39tf< loodfche Büjdfchap. 
Uyt-breydingovcrPfalm. CXXII. en CXXV Sasg: S |I=IPÏ ÏSilÉ li *l Aüijc ure » DjudjtUuec ujii ucrüin - Den/ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerite Deel. a&ie m» DcrD l)o?jreti / vat pi irnoo - n< tu - beu 

i=fl ïilïliiliüülili 

^ou f-er srttenfrtgtfcUJ foo menig b:ome/ 

== | iïl|l=J 1 113 11=1111111=11 2* 3 
ec lui - len ko - men. 

2? it nnsfce fcnqen ttflöe* Wen Kreten 
*Oatme;i friiii-gaen i« l)et i?un6 oes Oreren/ 
<Cn items muere» met bact frooon gebouwen 

üjritbig arn-fdjeutoen. 
€m onfc boete» op tjaer e elf (triten / 
Dart booge poozten bjonjefc treben laten, 
oren &tab een £>taD is t al ban ouDje ijifïiebtet : 
42 n op-gcticljtet : 

4* Cit Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 160 StichtclijckcRymen. 

4, «En ougertrljte: uooj f fcaeW $>o\\tn 

<©m fifl) baer binnen t'f.imen ic brrtnoucm 
«©min «öootf «£etn|ri ceci tc tKto&feii 

<Cn €tob tc pjtjfni : 
<05olï baer tc biineken boei fhn goebc babcn : 
<**ob baer tc cff reu om be 'Z\ti fontiabm s 
23au alle fiplen Doo; net gantfïöe leben 
23n Dier benxtoen. 
6 0 Hl bie in acrljtcn fjebben pet te Uanb'iem 
Roeten na öefe?toote.5>tat toe manbiem 
©aer kan ^fraci ftecbta in alle fatten 
&fnbonuktrahrn. 
7. ©aer ftaeu 01 sr^acnci om <Dobs! bolch te 
<t?u alletuüftenonrer tiaer te flirljreu/ 
^00? f^ons b'fruring ©aUia in-grgetien 
4?n ftjn na-nebeü* 
8* T7 ^ele ^a!em fcljooi fte ban be ^tröeu / 
XL'HiOenef en «ertoe ö u butfent faligljebcj 
bie u minnen/ biobat be fegen 
J9a h <Öoö toe-regen. ritijti Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I 

I Eerfte Deel. 
9. 33*mfcfrt«i jumirifhb.uuni 1*1 10 ii. 11 13. e toaerDe 3;):rDe nimmer en ber-repff/' 
JBaetin t bebangd b m ulo' Dage maceu 

J - fulmltKh curc 
3Bat is: D e rttia Dit nip foo bad baten 
jlfrtttora ©?fïïf/Ujf!-flaiiD/en tecrtitaftttti 
«Mc mp Doe r ijoyeu Dat nopt enge laefteu 

19 fuiicn öniifcni ? 

jsr-ieirfc eu Die mn tiirtec-om beminnen s 
Wn menig ;B;orüf r/toeirfcf *;tj f we 't mijn' i$/ 

*»at NI öc reDen öat icH gantfrbe nachten* 
©jrljeele Dagen toenftb fel nnln ge&Kütl n 
*2at sp nopt fegen ncc t) geïnffc moet Dttbm/ 

jBarreeuUiigevuui? 
^Ü^J» öttw/bïen top Bóm* poogen 
©ow-birnttig t teren um al 01:3 bcia6ge<i/ 
U tot fna UiooKLig (Die gp {teeoei moei toefen) 

tóeeft upt grlefen, 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
6 Z StichtelijckeRymen. 

S A N G : 

Te May als alle de Vog'len fingen. 

II. Wm Heeft on?? nett «n örugo mttfanfim/ 
©oe Zfon Die öact lag geuangen 
•3 11 al r o bMCintw lanöen . — 

tDoo; httlptomi onfen ftetrfcen tfoti ïrrlott iö ban ban i- 
3©n f töuöen tafTchtn Doon en meef>u i 
lUtt Dorltt ontf ccnentKOoat te mncn . 
3©n Dor focn nau toetbW&en / 
<0m nat ton f30 Der l ontotttoacliWtaetfttcn ^ on * W 
t-f rracmrs ban öe toang genomen ; 
ïDe lacuicfi in dc mont gekomen ; 
«!3oD i » toem op onte tongen 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ï Eertfe Dccl. l6 . 
52.?2ï? l](t ^Wufru boirft/Cbfrnagni 

mmgtt ttcttan* / en, e« lto i 3ö Iof 6r;R 

J^^g«fi«|li« (bM om» ÜM : ' 
<»p t?Hrt;Roiit-fe gcontfr maken 

mineer re/boa; t getaelfiig öjjjneii/ 
ü« Uiimeii te „roe f .s ftoitncn Wuu/11/ Ti 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 StichtelijckeRymen. ^ecMjarenloopbetemmen/ 
<n*ec aekerö/beir/ai mat er is/met baren obtcflbemmen 
% 3?ie 't ctieljaet moet gaen betroutoen 
Sn ongelegene iautioumen/ 

^rO'ft fanöe r Ijoop' ban tour uren/ 
£ au fiett is Urm fa fee r licl.ru men Doen Ijcm trikbjilg fu 
i o. iKUfC eer pet lang foo Krngt liet fegeu 
55üo?ecii2ii miioen 3>o met-te gen 
#e focte minöjeg marren : 
©au komt ft oubbeiot iuDeto?eugl)D/mei bljjbfcijap öact i 
maewm 

<©ae bon/ber ban ons ©tfer-erben/ 
%n b:ecmoe lanoen mocttcn ftoetutn/ 
r A:tf\ onfe moet ter ncDer : 
jlSacr nu m? t ffetf MMW betreben /tarnt IjJme Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 StichtelijckeRymen 
faken/ ©aft fijn S«ft fl* * ffl mee öouD » 

, Cot allen tnoe 

CeUwfimWttw , , 

qiö liem upt *öo D * 1,tonö 8 eb0 on ' 
\t)chtl)P upt-tocnüig 
©oo? tooaelienöig: 
»t sCMtDuetfacm (ttnoen 
qio 'iljettgeen Moen 
©oof De l)oo y' ban 't DcftltjcK loom 
u Snjao Decttuoogc»/ 
^juD'AcrD getogen/ 
vjrn ten t)cinflLip-gfüucct/ 
£>i£titti ueoatten 
3tl-Daet öf ffijnttcn 
£>an roe ft en motten/ 
l&etöetffntonm 4» Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 mi Eerltc Deel. 3Daer op fn ober 
€Sem Dief/gem rnober/ 
ïïange tijö noci) font nofjj 167 <Z3rf notfj mjo/ T^vJffcwcbtWi*/ 

<*3etoelöofmact)tJ)«ft ; 
^opt ftan ouruietiDcii/ 
-fftoptfeaii Docnrnöni: 
^aiigDieaifoobfrüljJö* 
5* j©at 'g ujetigö oie grond fieefe 
©ic IjertfiimaitDgerft 
©jolijfh öciirk-ni foiaKe-ftof: 
«JT/Mog: iu bc tooibrn 
gabolgfjigs golbfn/ 
23ciiautticpD0 Klippen/ 

Stadig bol ban <&obt& fof. 
6, iüaet <$rftat toaer *)f rt 10 • 
f&&t &oD/greit fmert fij / 
t ; p bolt' tam alle bmigfc: 

3fi i M Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Ecrfte Deel toijö gf moet)/ ©pt epgeh .cct geeft ©ooD/ 
fee ft niet faligs in* <§>p ifi (hk mctït, Wel Dct mmmmmmmmu CnDc ban elie nö s Mutt gem fol.g entn 

2 t #epl te liebken/ ^011 niet toefen 
^onöec ijeple? geniet, 
3i« t upt-toef.gu cooDe toe eren, 
Mie geniet öaerpet? Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 ifè 4* StichtelijckeRymen 

^et Henen i£ öc gronö 

3Dan <©f nietenis/ 
55oc!) Daet nopt Df nl unt ftonö 

IDaer geen ©eten is. 

gin $epioffccmefcMn/ #i 
j^oet ban lufl of ban 011-pnn 

iöacnof 2£eten$un. 
m\ tje 3£ood en itf geen nieten : 
* ( i&a fce IBtff ons ftpöl 
t £>ooo ftln Mfö/öan Ouft te Jjeeten 
«je groot onbtffl epö. 

mcitfcym £>laep ('tis toaet) 

gguaeqt Den muite me e 
iPan Quft/en nodjtan* Daec 

Heeft geen 2?eten tft'e/ 

Tiraaet 0002-gronD oe teen : 
'Slapen toaec geen öutf (0 neen) 

j©aer'tgct)eetancetn 
©oiaotn op oen £laep geen mtoW 

£>oa toatc &\m geen öutf : Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Eerfte Deel. 

JRatr mi is; t Wmm bfriiuhcn 
<£n bf gerroc lunV 
<Om tut dc mf nf(f)/0f fïcrr ht 
«li toerqutrktin le'en/ 

jTOaer De-gi booDf* ftact 
©ie gantg gent ccnot en laet/ 

(l&l- ban Ruft; isquarh/ 
5? «renen $onb(foo fepb be i©nfe) 
©ienocüitfenleefr/ 
gijmeetDan een 3lceu te tuitte» 

®ie geen leben beeft, 
5©rn ©oob/bloot in geften 

^oiiöetanbetn meer/ 
Oufr naemen/incht mif-frlmn/ 

-Jöaer 0 ge en inijfe leert 

^ie'r na berlangt/ 

1 30ifrk lip nopt ontfangt ♦ 
© 4 !7I Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 6. 7# StichtelijckeRymea. 

©it een Maer en iwtchte falie/ 

<Die cIcMbatn kan. 
^acï ban oaen nocutanjS Ijet Uafte» 
ünfcbict pcöet man/ 
<©m eece / naem/ en lof 

t' (Rebben na Oentiooö • 
»erl)tofijct boooefiof 
£«etö bare ban genoot ; 
Östbtaliö bjacfeteen fcooojt 
«Daevimn nopt oen tomD ban t)00?t : 
l$t v\ en bjeugfce boo?t. 
't 3$ af ober-botte botbepD ♦ 

Óf/kan t niet gtfO fot ^ 
©at een menfeh/niet iuel infotfcepD/ 
jatet fou betet |ie* ; 
£>obmoftet$ön/amöat 

D'(©nnerg t in£h itfrfeDsP*/ 
J*atun2£J bf gccttfïen fcljat / 
,ê>oo baer gianta berfyjepb 
^>at oe ^Xienfcü (ftboon blino 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 EerfleDccl. 
<#P lift pdbt ïiwrr langijö m%xtt binu) *72 'fchaduu>ingh van V £Vta?/fo 
L/yt-breydingoverPiaim XLV.enCX. 

| ©bec$falm £31©. 

# S a N c : 

I. Ullliig=III^MIiIIiil 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 tal EerfteDccl. i 75 < 

<r> g bp tafen aeen raenflcö m ftDotnt' en U«f-g<taUTgö?pa 
^eber geinrfcen 10 ; tumt0 tono/öcoi ttftr feetoailig&fpt/ 
njrr.ff tjfn fcmcn ttc rfet ; macr Deo; 't grbeun öat ga 
<öoop fegm-rtfche gunft «i-ti)ö Ijf bt op ubr jn : 
JUcl ncn.ftiocrft-moebia fcrfó'gercrt tot faauvotanil 
mtq<VM u fïerrke ?n oen öomïuftlncfcen ^rgcm 
t milten jp uto geïep : tterfc/been mai «tjaf tnj 19o2fl/ 
<L:i toon uU) ti)e er-yattp ern ont«tfac«l)jf iiojft. 

i ?en : f " lm aItöD ^««ötiglwt tii IDaarljept 
i)U) s toagens tomen $ijn:fo «aijgt ui» iiaemeen hlaerliept, 
en uiuc rrcötct-öauD/h» 't ftrgDen nopt foo Itotu/ 
^ol toonört om end' cm in t?zf mee lanDrn coer, 
P'manD «gen u ten ftriK,* jüij berijtflttt : 

J V>'! ?i?*ï?5!t!S£? 9Cff l jur <" ult « 1 ->P hftn t licrte trrffrn ; 
tcotje boirhen oorfc boen fhicHen öaren moto/ 
<£<>/onöee u gcb^rf.t/Doen bullen u te boet. 
S2 tÖ?ooti getmtig bltjben fïaen UU 

T- 6 JS2v??5 b i m &at SP &c taoon tn frepiet DMcgt: 
<e«i mtn oat imftc* <*/en Daec-cm <©oc beijaegn 

7. 4mct 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 3. 
ij6 StichtclijckcRymen. 

7 , j&et bjeugue-falf ticcfi 06* u aenfcMn obet-gntcrt/ 
ijooget u brmint Ml al uto met- genoten' 
<öMn Dn: g» bobin <0oet> of centg '2Cftöfcijf fcfcat/ 
tf>c»jck SP onrccljt «jaet/ljft teein tjf bt ncf gehaDt» 
ar>ie* ij 't u'jj boick ecu b2<ugD/toanncet gpais ecu ttonni; 
f£ebocHYijiin komt gctre'en tipt ut» nboiecn tooonmg/ 
4rn een u u-öcemfcneuKljt al-om upt uto getoacD/ 
SCieinuck banaioe0eni^cpirl)'/tcn ncui' in-gact - 
ï £>icö iö 't u\d b?irk ccn b2eugb cu mftig om acufcboutoc»: 
Waxatet ntfn/ochrac dp bpotfne (t*r.t- joneft-bjoutom/ 

gn 't bMcf arf:if;'.up fict bed Koning* üorytcrsf gacn 
. ^Jtmeteet-bictóg^eptittteiigtftöMftant; 
i o, ©c Sttnmgin u 232ttpt(tofen* Ijau? tmt gouD Doo2-fttaeIt 
4"Pet enefcd Dierüüir gotio Dat ban <Opijte ycOacit i? i 
®it fcuet&angoube gaet c-\ in al Ijjcc gefmp' 
ban fittnen gcuïe bltncht) ftact u ter ucljtcr $p'. 

MSc c gp o fcfoniugin/Htcrck op cn leen uto oojen / 
4Bm met DcDactDtn (in mttn «oen acn te boo?en: 
3£Urgect utoö baDerö Uuptf/u maegfena» ban nu nen 
Koning moet alleen ra uto geüacüten flacn. 

I2 # ' Ui 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 EerftcDecl. «77 ' fitS*!! lJf r °°3/öe?f Dnn nrrern De finnen : 
*$m to [fboon geteem i,c m noODcti tot ii ml nut 

<pn biipfl Dn onDft tinn.pnin BhJ frmr *' 
©efconingw ban Eoj/öiegouü-en luattr-iiicfcftf/ 
mm i geen nabuetigij bojft m marut en PJdti t m] irkifi 

fij scfcljemfcrii Doen ton purper ü Mb an oouö ft 

^)ie fuilen me'c Doo; üe'e t;aec nJV dg Sm i^fitó 
«att f:e/o Honing ffr : uto ivuin cetlt§ SnSB MnU 
3ö fcbqon/H ooec-fcijoon /in B| tioat m acn naec bmt 

^fljoon tó Uaec ftf-cfncaét ; notH pöoonöe chari X • 
i ffiiooiiöcr Ijacr gemoeD/öe tooonfte e b miSe Den 
3! g«He fa fcaer go U D/m $tm De ïefcen friS • 5 ' 
£>o fcfcaoit \0 t buptenft niet als? toel 't mbwnöin te 

£ ft toeeton Die De nat!» beteMgnjrt danSSt^tafti 

M acn-geD«irfeie llU /ai3^uptcn^oninfin,/ 

i7«CtIt 
Early European Books, Copyright© 20 1 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 i 7 3 StichtclijckcRymcn. jl>ft öJresi fdjooucu iïa«u na'* aouuigd huw* top rijt E fll tfC tocriangrn < lult op/in Plarts ban ü«cft f*» »«>» ^Hat 

iwr lutT tel tal uU) Ut* niet ongrïixten b;«Dcu : 1 
Xtti toiSr t nart taf l ; mfN ycnnr/öoo; öacr UM\ 
^èatoiïm tftö öoo? poctji mnnt boni garn/ D Sang: 

<£cg tftoo • tc luooiOcu fP^t 1 3fcacl« Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 1 ïSo Stichtclijckc Rymen. 
— — *— « . . * hrtte Benwojtt. 

ifed't HU ;'bmi ^iïfhSSt en (tact/ 
roet n b**« «W^^^llrJ^S W boeten fpocn/ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerftc Deel. 181 m Oelftrt uien Dicijt tot u fier toolck toe-wocneu firt : 
ikJrSf^!? 01 ^ bü " **fito*Vbt9i " firt kun #ofl/ 

^Oirtce/b^caDieijmenDitiö't uofijMictal: 

Ootft menig ®t»mge-iaiiD in finiru toojn uetftan- 
€« m fel o:iDer tVr ^ fel i° n. ' 

/. Cu aiö De tntJ nu po>t Dat Dit moet fijn atDam/ 

©ie 'SOnjer t^uw Hat^/Oat nu HB18 toe't/ 
^00? r UUngiu-önacgteuLieifïeiijïf.^niat; Early European Books, Copyright© 20 1 l ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A ll i%z Stichtelijcke Rymen. 

S. ©Pt ö' em of 1'aim btetH/gcttottlti up gcbal/ 
ijit ban fnnnt Dojfl met nacft gaenirfTcucn fai s 
3t.lfoo toil oü£h De DffV ff 0f;r in 't ftriiör.i ftetth/ 
<©eföuiitD rn Uüp2iij v*1 n i" (co Gtoorru toe* ck, 
^ire ocrfc/ Ra btn flng/tjan (laeii rn [trilden moe'/ 
i^et iriumpijamc t>ooft ij:ft na Dc flratn toe. Wi i 

Kafl/jclinghs Saligheydf. 

Sang: 
Bruyn vcrwc word geprcfen. 

iiilillflilHiiïlilI 

tftatn/ o al - ic to?omc»i, ©ic «OoD öict fftjerp I 

Kaf. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 i li, 

m EerfteDed. 183 
. fcaftöb/€n in brrl bniité iaet home» : 3Dec ft in uur bjucfc uetbltjb/ gin ftoare tegmhcfetn/ ©Cf ft bt brugijb/ 

ml ui 111111=111111; i^i= -ca met (te (tof en rebcn IDau bcel u:?ugOD. 

2, *i' ^jg niet upt Ijaet of too;en 

2116 u 4$ob$ nsnD ftomt )Utn / 
«JBftatE bat gp niet ucr lo?t u 

^oub mtt be itëewi: gaen. 
't <©een 25oofn; fctjö tot plage/ 
't <&eü«bing 
u/kont gp'tUKlbjagcn/ 

42 2 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
1 1 84 Stichtelijckc R ymen. 

3. <©oDétmht-roe' boet u bieten 
t©at yp u norlj bemint/ 
<jrn meten beeft betgeten/ 

<6een Ï9aöet na öen blepfche/ 

(tDjaegt trnfurijt) 
©ie alö t De nooü fai epfiben/ 
t ïiiin niet turtjt *t. 
4 » Centoletfcljelijcke&afceï 
laaftilD nafantafp; 
<0P Dat Ijn 't kirtö ban quaDer/ 

©ooj bjoegetncht/btbm : 
JSïïnet <©oo/Diein treen fakm 

CWtgnen nw/ 
üi üonö Don2 ttteft loo maken 

5. Aen-vcchting batutop-metrken; 
Op-mercken maeffct berm arm 
18 it ^eugD en Ijeri ge toerriten 1 
Deugd, Uj <$cöne;i-g*naeu% 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 6. Eerftc Dccl. 

«Snmarfcflijrh/öocObppiicj 

<©aen leert bp 
5©ie Ujil oot pebft fceplra/ 

«tó«?p/3u: 
!Deel ^ofta na kDmtji ^ a nf # 
üDat noob altf 't joo behoeft •* 
<Sob3 hinbren fcebben alle ' 

©dn befrn ftfïfh grpjoffr* 
Sliet <©ob ons far.oet infcen 

£>UegHig'üufcz 
<©ecn freff bjaee t ban berWn'Den 

Ontbeert me» biet het gene 

^at nopt Hint <©obö ontbeert : 
Xiebt mifi-men/nainet ee nen 

£>Ö" Ijoocbfre 2iel-betfeeet', 
^oofcyerpetuebt of binott 

^Wboojbiel/ 
t *Daer hiaer bat *öoö booj föinber 
tf>ȣ niet bieu 
<© 3 i8r 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 1 c Stichtclijcke Rymcn. 

'4 ülfcitn booj-fpoct» té een fcgcn/ 

3T)acv fiUfk "iet alö gn voacljt/ 
Cn met ft ban öif UftKrf afn 

<E>ie -4F*d bocj SMtett «Öt« 
3Dic op betijaitrK WefcUeoen 

t^rttnocnb^'t/ 
^f'oninnict g*nof«ï tebjcöc» 

4Bf t fctt 23fft. a/ . . 
$\mi\v oan tn «ff» fcafrnïnng ; 

23rffl)fK> ofUftfc-ff mtt. 
jX>at(H oofh pta hcuvin ttftmft 

rccmföoalö't PoöulufD» 
ï}cm mac t tf vuuim ftfllm/ 

Slttjt *ot> quarö. 
<ffnlu.ur toc 'tioucig qurllni 

gin cipn beloof op Bct&tn 

mt U.'cnno'lina *.iff n tf gaen] 
3 6 ipoc'a UP ^ »» toartocn 

«Enten gtootwrrttgeoaen: 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 EëntêDëcL 

feit* k 't fomtotU iwn nootai 
5>tit < od rad 

<8«mtef onttjac I« 
ii* ©.in* fdlfoo Ürtjt Pftfcfturicn 

©aer OcH nocb 't ©i>efct) me'i flut 
<£n 't ijett öoo: han beruuplcn 

*b\t t tg De fuptrting nut, 
llicijt Dero' men 't onhrupt fïcrbm 

.&00 men 'tfaclj ; 
<Cn 9liefö' homt Dooj -aieft? oerbm 
«en ten Dag* 
i 2» 3UI ' ICetofcöe ttoofï moet tienen ; 
(<Dua toeberlaet baeecfmtn) 
©oö mi! en moet aileene 

<öen <©od $tjn in ui» tj«r« 
®e0 menfeijen troeft op 't ^tirlit'Inch/ 

lieert bp-fe nier/ftan Ikbt'incft/ 

<© 4 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 ■ iSS Stichtelijckc Rymcn, 

ij# 3©il <#ot>t u "iets Ijiet laten : 
iBrcjl tatllig rn hetepö : 
®cD?«-ifff'irö Detfteen mate' 
j!R act niet Ut nijDfafmijepa. 
39olmaeeKt moet tjaet umeft toefen 

«Sant? ttt* al/ 
i&oo ft? ban tfoo uol-p?tfcn 
ti£>o?Dfn fal. 
i4« 5to?t is ot PÖn en 't fuctiten/ 
(iöant'Ueücnfelfs iftko?t) 
4ftUer lang cn foct ce Ujucnten 

©ie ons oaet dooï geüwl». 
23etrueti Dan tjift wa Ccucein 

^aï'ttorl ?nn: 
't <&t\}u\t moet foo laug buten: 
m& De pmu Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 EerfteDeel. 1S9 

Van Vol-maeche Regeering]). 

S anc : 
C.Pypcrs Pavane. 
Wfë : toont jjiw op Sfcrö too?o niet boMnar cfttiö ge* 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 StichtelijckeRymen. i ttrfc)oop / l)ocqu*)frfcoop. <Cfck loopt fi)it laop. 

ÉÉipSlPIliilIIË 

OrUM tracht tnmrijt na 't fi)ii. t>oc )Vtml 

jjoc min ü. v- vc » ïügtjf* 
<0f fcücon Utopia, »t beröicljte .tfcrgerto-ïutti 

4^o£ÖUj«ice 'tüettian bolmacrfct fimifïeiiirfcetoflrtKt»' 
21p t Onoft fam-totjltn mei/ foo fcDo?t foct *«" ^ 3lc' 
4?ftoüUft HÓftw reen/ 

^otooigt lifljt't ^ooftfdt pat)t Dat fo-gritjcH enmijöli 
©t DtfttP/ltfcfcttl Uooj t oog-oiufimcljirtc toil lm Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerfte Deel. ©act mmm fraubwv? ft** mcmwtohm ijouukh/ 

CnfctUecDnigtujranümuöopccnlotlK^i/ * 
<öp onuaft fonDmnrm fcon mcinant nit üaf t öoulum. 
Jöicnp/ 2E>acr/en JC^oe De ö«tff|jappn tó/ 
jföopt toojl'tttncf 
©ooj t ftect gefet. 
fBat 't bele t f 
Ctomat&t in fcrarijr en wamt alle mtuftUn bu itf. 

C^iCft J ES U S <0oDC]8ï &OOIT. 

^ppcculcnt fiiffin ffifmetMtyoi neerfrijt alleen boi-Komeu. 
©aer i$ oe <©noc r-saen grtotMg otin-öaen • 
©ie niet en toü/maclj gaen : 
3Pae t Doet men ine mand oUiang om onfier 't f orh tc feomr t 
©oee Ueefc m ö' <©öcr-tjecr q:ia'mil cf lult greu piaci«: 
nimmer- meet no$ t ftooftuocb 't HiTödf m faoeft te 

JJfftcöottö^taarn bertretf* £n ujü eeinfiDpct 9! i? 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 *94 StichtclijckeRymen. mtiWt nvmaet 
l\m DoencuUttt/ giiaUfitf Uwe tiju ^^yig.^tt m mom. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 mÊ 
ofiakl BH i Eerfle DccJ. 

OndoodelijckenDoodt. 

Sanc: 
QualviveSalamandra. 
t f ^ ft öe ^«lawat*!' in * Nnfcm 

• A — * * 
■ M 
m toefen blijft: ^co 
°°fh öl ineitfjj/ ten Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerfte Deel. I merite 
iurlug fïcrbni ' mm 

* «Tot rrumigifüoii^crr s2 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 6. StichtelijckeRymen. ün üoods öccD«f/l)et lenen niet [ttttCW* 
?Sö ©oï;Wen 't nopt oen inactit en ftan ontken 
lDh-rt3 metten ïiafï cn toisl/ 

4i of Uf C i)oon \icr) in oact) al maet gcblefcen. 

qii, duooö ücvcerf net ubcn niet te Jertjea. 
^ f.irre©o«5D ! «een ©ooMnet teem* beeten/ 

jTftacc &lacp cn suuepöö tuft: 

IDant du uüoïgtenlutï 
dHiirir een kolt/ of Up-na gcen/öetfietcn) 

qiuDooüö netoer f ftet icaen met te t> «Wp/ 
laoT't lang geiUcy entmef men niet bedeed 3* 
giuntttf'ttwtm'prtl^* 

fceetincK Höf öeteent fal met Oen ©«ft ?m 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerde Deel. 

^>nl alle *Cf)c mm ten ft&jHföt awtef* 
* 2 Doos gtiwfcf, j» / in 5Ca,fe ^ m 
Sn Dooö0 tetföerf/ört febm riet tc detben. ' : ' veerdigen. 

©ooj A. G. obrr DtuDoob Dom Ijicc n f u c 
<£fÖt-flcnootf.E.G. 
S an g : 

Te Mey als alle Vog'len fingen. 
WiS t0f/m ^» Sieï/toaec toe aeftmu i Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 aOQ Stichtelijcke Rymen. 

2 iBnn/mnn toaerbe fcffftyMI Deen/ 
«Cnicftalltett. aii«m iaeftttetii! 

<öoö en ccn gocD vöctuct cn 
9oiit alle ö?uch en ecnfacmbfbb öoo: bart $jjn bergetii 

3 jTïtin Hiefiö ïjcen r mnct 't meeli -gelieft/ 
XC-a: t Do 3: mijn 2 iele üj^ gerieft/ 

treeft im nw na-gelaten: 
Attji juec>nüoo:beelt op bet pat ban'flfHebeitf reepte ft^C; 
^i)n loui'te 3*eugb ftreifct mn een fpoo? 
<C»m nut fcem beut be feltec ©oo? 

ftlo«k«moebig in te Djingen/ 
<£n t -öflöötirteke ert-gefjng ia <öobert .Stab te fmgen. 
u <?m met Hem *oo? 's ^lamö tlijoon te ftaen/ 
4>vt luit te UtttHn aen-geoaen/ 
^ncfeeerltfcKt onueraertfntk/ 
59etloflb.m v\\\\ berbuitmet b2fugb/en(alö<Öobfelfó) 
6. $et rtWöeke flinD be <£gb ; 
jöcttiattiieti)(hcbenifknunt: 
5>tjn Hicbaem/ 't üjelchban Sterbc/ 
Ccr Jeroen mofft/ W in oer 8< rbj De 4?ce!ï;pn M Itl 4* 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 EcrfteDecI. SI» 
^•«W»' «* *» ft* tem ntn <3o 0 ***** Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 *02 StichtelijckeRymen. 

j 2. TZzt toatt rrM* tteure n Dan ? 
%W totW fdtW ni» tot mn» i»an. 

9n ?»,«&W?Slg^ «e **** 

j i JB ace toeenen Ban De oogen mtj.it/ 
' Soa motten 'c to?eu3De- tranen i#m 

4Df f al 't upt D2acf l)tpö (pmnten i . „ , M „ 
Vünmitwvn met Dl BfctJS moet ick MM «antn u 
j4. m mtxAtfb* booj fuldKa *«U* 
$in t blind bf tftanü kan $p gemijt/ 
<f&tn ban 't artjaerioch Dolen 
€e mag ttawm *** *** « »« ^ cl,0lc * 
i s. At geben op dcö 3teto* n s baai/ 
ai m'teeutoigtbftfianit ontgaat; 

4cn Die j&on met langet toaeto, 
<£)» ö:o?ueDunfictnifTen/ w - ht fu uniii 

$oe fcet toedacht u ooncftctiMP «» SP f uU * * w Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerfte Deel. 20$ 
JTDmi <£o& bij licjjt m Dimfrer fcliajr/ 
<tfegf bfii rn genomen Ijebt/ 
^nrg.iöfttengeMepbfn: 

&un DcKbc rroofitng ban urn' »ooHï w,Höepwn - 

ÏMtlö Öe mare reörn^ - kracht in mnmLi. k 

©ie mp in D?urff er» bol-üjmft *p # 
Cff« murmurmg klagen/ 

• «3ff f bat itft mp u ober-geef/ 
€ " 8a, ! tflf ,w U0J « toflte leef/ 
P 5 £>ood. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 £04 SticbtelijckeRymcn. 
Dood-T rooft. <&mt-fow& öoo? A.R. ober ö'af 
bi0ftept ban fgn ïkbe &oon I.A. 

SAhfc: 

ÈngelfchcFortuyn. 4 fBct WeC teafleïg. 

Of : Jl?M ttÜtl 
D'Engelfche Ciliiarde, 

ItoftU %Am tmm/trnn Jtïft in tufoi bgctoai rtan*. 
AicS PV liafuf üocd ban een foo toae röeu panö L , 
jtt^Nf*- ^ IDat laet gp mr meet öan acöaclitenw 
4fe£?t. ©ie in ïwi aceft fii tuft tem (metten i$ . Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Da Heeft dan 

moet Eerfte Deel 

Dood fo vee] ramp-fa lighey 20$ 1 'at eens moet zijn, mach dat lu zijn bVchrett 
Teftervren.iscenal-gemeyne Wet Ü [3 v i- j/j. «tT^wujcyne wet, 

lufl fti ruft ban mfjn «?SL fl1 . 

i>at «erflijck komt, moet öerflijck henen traen * 1 

w ?C&fe"^ 

En die van 't geen elck treft, fichrekent vry * 
&jn grom 1$ & of voj van hovaerdy y> 

» * SCfb! 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 V ao6 Stichtelijcke Rymea. 

M 4 SS i SS i)P "i« oittflöig toe g gewicht 

* i* mm/tannneet/Dooj 's bol gcimt 

't föert Cclie me t-reen ban minoet b?oef Dept net» 

w K Ofvrocgoflaet.omcnich.watleyt'craen, 
W ' A dochdcwegin'teyndmoctTijngegacn, 

boe meeröet re'entoan mui « 5«« uettoeft. 

„ V ,V? ,Vve dv 7v ev het Lieve laet : , 
* LiS mU en imen alf r hert niet is verfaedr. 
C 1 een "are vreugd, dan in ftceds My te-z«n, 
Fnd'lücfc vermaeck end ' nimmer fondcr pijn » 
m w 6 *rt •& öoct)/ In-Mm uif I ü«^oHccft / 
M ' W * Men S niet Doo? fJWKti booD gefneeft l 

53b toefen/ Uaetti öoottf-UJtjf tttfttaett i^rcei 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerfte Deel. 207 *4 ^ fc ^lW^' aCrde n,en/ch fijn leven ead\ 
i.. Hoe of V Vaer, en geelt heyl noch cliend, 

g W 15 goed of q„aed, tot aller tüd, * 

M . L* ko "fl- (l'* 't nood) is vcJ d? bclte faert 
^ftwaermen is, men is God ev«n na. ' 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Stichtelijckc Rymen. M#W.$#JfUc&Htti 'iiö ucel/©at peraant op Detuettt/ 
fönD toeft toaer ia rjp op fijn ZW-ftanO let» 
a&ie D' ure fiet/m aeekt ftaet / en ontoecraft 
1Do;.d op pet fttich üeeitifPligft gepaft. 

iy, fl.De rechte tijd van bocte,dien God geefr, 
1$ yeder ftip van 't leven daer m' in leeft. 
Die dien verluymt, heeft al te lang gebeyd. 
Novt vand de Dood den vroomen onbereyd. 
M.W.ioDc itDen ümö , nofljtmtP ( o^e homter bpO 

^eörfDcnö hractittwet torpnig ktat|)t in mp» 
<É>f j^oanDiarh bêö?utkti)fnt)ö meDeerm : 
<Ci\ piiuluck 5rjn/bcrlictitina tiau De pijn? 
Vy.R> Die reden hoorr.en niet na red:n doet, 
Qfvatfenietjof heeft een dwaes gemoed. 
Daer druck drtick weert,fl:aet iottigheyd te pronckt 
Die brand vermijd, blufch oock die minlte vonck. 
M VV.ni^elacB'. j^arupi' öocfeer menf' oocu iue'£r-p.ouS 
fficpiic innerlrjck en tteckt al tec cc na 'r oud : 
; t Zp oat fit ö 'r iiect in fijn \u?ecHt)€pD bfljaegt/ 
<©f lange üjaen Der Zielen fleutel D;acgt . 1; 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ~ c 9 £erfteDeel. 

^ SStSTiÖ " Ceds ,n Rcden alleen I 
Daer RedeDituyr,hepi n t m c„ door e eb e >n ' 

_^idj^r^df,, wordtm» aldarmilcft g clae f t# 

Nier Nieum onder de Sonnc. 

Sanc: 

Schoonde Nymphe van het Woud. 

WSt i.<? 'roiibfrnofgDe nunfr^ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichtelijckc Rymen. 

»t «cm w trtö m na fal bjiiigw/ 
agof nu/ofaigaiiceffc 

<&pcenUftf 

mwr ym nicu begeert' nor ti l £». 
t>artöcr. oïaouu *lfjcaiiWC f 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Eerftc DeeL 
<£efat$ fin 

jnu/mctiwfe ; Dan jtioecft-jncröfg. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichcelijcke Rymen. 

cl Zoolang menfcijen mtnfcöen ;i)n| 
y# patoer t#n/ 
öamp'Setoaet/en onluft toff«i# 
ioecft op aert> geert ©araotfg 
Zfttgptorts* 
Hceg uto tjert nan' tjoop en tojeefe. 
io» '* J©ÊMitötiepleit ongetoal 
een bat 

©aet mee »'« rt f £ Ö^»^^ 
<£n neet toaU/naü<©PPCï-öeet/ 

»* £acl)t oft £eec 
<©ntwt menfctjcn wil toetbeeiem 

| 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 STIC Tweede Deel. 
STICHTELY C K£ 

R Y M E N. 

(Ctoeebc ©ccï. 

W/^ . befintungh. 

S ano : 

. Gy, die uy t Werelds droom ontwaecktf Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 214- 2 4 StichtelijckeRymen. 

•tSSÊSSP"' 

"*r« « w Wist tam*; Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 

ff ai/of ii^ffi! 1 ü00 ^ 
gf 't W5t;e,i , It t/of ui/ : 8 f^„ . 
filmt lli«/ljS u bm Uera t, i,,? : 
©f tttf bet tait " SUS : 

«M tof «en tuit ^mmt„T 

*w fuww toe»*,, tooo, 21 
lila* Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 .1* StichtelijckcRymeo. 
motck ï* öt MM en e'ei ban ntoeö 

dPn rbtn-tuel noct) met en Hl)? 1 "; f; f ... ut 
»t ttffdi lurkt nafïcö* inenf^Uckt IViffenln^angmtRvckGoJs. 

SANC: 

Si vouscftes belle. In Canon met* 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 , Tweede Deel. 

«*m m <©oö$ öfjrh te fcomen * 

* -5^ m nict meec beben 
®oo; ttoftfft i-taiciigt) loeten / 
&oo binö u met J&eugfcötf heten 
mn <öoot en t eeutoig Icbeit, 
3» * Ceteof öat in 't döemoeo 10/ 

CiUtift omboog te baren 
<Gnaibjat rer l)t en gord ij? . 

<©nv fluch boo: (tucit/ ©eualiös; toeaen 
fcefienent'obec-toegen/ w ^ WJP 
^otbaflc ^ ag ö 0 getoemu& 
59e Jöeums macj) met ïeDtg 
5« 1 1 mm fcijen ^ecflen leggen/ 
&f meen poel feggem ö * 7 
«aoefcenniji maetfct gocut-$eoig* 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 aio StichtelijckeRymen. 
6. <§>p moet * wact üocn tamm 

4an 'c ïö»ff £ «* wamt"* 
7 mSiA- fnnöet mo^S Wagen 

s 't (Gelaten ueit/met Doffig / 

^oetrnpexig en aen-t>acl)tig / 
■*g5 So5 -vW nopt ;i)n floffig* 
9. liitt in <Öoo op-getogen/ 
jftoS ;^otï»cïlDche minne 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I Tweede Deel. 1 1. STijji öefe fpgfnffüappen 
2" u gcpi.ir tft o ranifcij? r 
itfat Docft gp m «r u iwnfrlic n i 

1 2, 23o;o g Dier ban ïccg Uehonöcn z 

©if tfa&t norD paDtfean binDcn / 
cffiopt rcyn b an t>' ouöc foiiöen. 219 Chri/ïelijcke Onfo?idigheyt. «- — r Sa ng : Ickly' in 't hert pijn, &c. • 4 Mepnt 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 SdchtelïjckeRytóen. 
Jftaer iuöien tmöengö of lonö , 

j©a« iff t : ctrnocUtansi ha» t jcnw 
taepniöoföoettcci) 
't <öuaeb niet onttiuabtn. «„„tm 
ffiiïSn Mn/O* Wan wu ■M 

l jp ' 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 11 ©oö tail Des menfebrn beet; niet fom-tm cn trnhlaamr 
. Jfcaer air 0110 bagtn : p uafic " ' 

2£f-goDrert en ban t *ceo bltó)/ 0 
©ie kan ïn b:cugöe nif t 4m 
| ij Om-keering des Hens bewegingen. 

Sakc: 

Eft ce Mars le grand Dieu, &c. •«tm* taai .uw ft» nee . fahfï, 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 StichtelijckcRymen. " = 7*tew^^ ***** * m "W 

lSr{*-:i | -ï-:t — ==j ' ^ülo^ie ^*S*ti Dceft/ en al* aooü Wit 
2 aiof/onttiKl&fN »tWW 
(Bodjttn bctacrlt>cfcl)com 
<!3ecn ütgccvt 

43«ciiiiiflcfcUapeii Wjt 
©lijft ongeblufl» 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 £3 HM 4* Tweede Deel 

5, 5«bei!/batÉii/uopcn/b^ffen 
<§>taet fj*m u;p : 

4&a t ruftte nur< 
ï«öcn/inad)«imoctonflaDigr 

«OTfïurn frjncn ^etr tocUmfcia 2 

$PD?aeatt)art: 
JRaer tot quaeö / 
<en toat öoo? fott&'tffééettt 
<€tcbooö-taaertlcpr. X2 5 tv 
Early European Books, Copyright© 20 1 l ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A ll 
'7* StichtelijckeRymcn. 

i&pfoechteer: 
jflaact ( gant*toeer 
man ö*2fiftöfcoe af-gettbe'fn) 

<©oH allen, 
foeebt fïhatt maer napt gebonöen 

v$p Der Sflertu 
betreurt t maer '* ratufctjtnfonMtt/ 
/Creurenö üoaert. 
#p;sl b?oo: 
jiWaer alfoa 
©at opaltoattocrgaet 

€ oo?n1n u*«ffi mart > DP tod Pl'S* : 
^ • 4©acraenfich/ 
IBan fijn öo« té öau 43o&jï tijege" 
3if-gangig* 
ftp foeckt luft/ 
B3{flt)'enrufTt 
«roacrfuhkeDieücjUöft 
£ntia(tbP blijft 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 10, Öotf : g«n ïjrrts-toctjt of bfgceren 

Sterft of rupmt/ 
«awaet too;D doo? |^ct omme-neeten 

<^n't gefiröt 
^>teröt^ geric&t 
©aet 't «eenen ooojt en moft s 
Ban 't quaeö na 't gocö. 
«Bit om- feeeren noemt <©oD£ tcDen 

«cenen 3E>ooö 
Ban Of luft en 0' aecoft Ije leDen : 
IDant fee r groot 
gijï 't grtoeiö 
<©at De (Dria 
©refirnljiectoe tuilfpoe'nt 
Sn t eecfl moet Dam . 
Crr getpoont en maen ter Degen 

Zfo tipt 't few 
^föönen ijem De nteutoe m*gen 
%)o\ ban fine rc : JRact 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 zi6 StichtelijckeRymeh. 

jTOaer m t iaën 
vm »?cö5 pa'cn/ 

^oct botten fcoop\ ^ j V Toe-ver laets ledrogh. 

S A NG : 

LaDaulphine. 

WilHiü^SIIlI 

V V te . om macrht fe| menig mor/ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 2.27 
oknfï jejï niet gfüoo'n ; €11/ bet ban t 3( UI 4£p* 1 gent fitl) notfo obcc -loon i *&ic Vfprï* nift ftreft/ 

lillïillliliiiliil 

tyofö öet nefï. 

!♦ 5?or öouo incnigl) fir!) fao (tarft 
2tcn fnn j^atljt-tnaei/ &oop/*n ftcrtfc/ 
3£>k fklj nor Ijtansi o!« tt n tönjn 

S!» tor Muft meft/ 
«f n nocl) ©cngtjD ij cft/ nod) &ctt gt&t^fcMfii* 
3&:c D'cnctjï nkt iicctt/ bjoeD ijet wft, 
3. 3Datr-om pbtrt mr nfgti man 
(€n fict Deur noctj tocnftw au) 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 l ü8 Stichtelij cke Rymfcn. 

Boo; aen'gfca Zupüetnepb: 

©act «©nDeugüg yeft 
3*:rtjt nocötaitfif aen 't bert &em lepb 
^ie D'eperöniethecft/bioeb £jet neft» 
4» t)oc ie menig fao te bis en 
©at jro mepm fjp *P '* allreit / 
SUp't fileeb hco;D noch boojD en Jjecft i 

3E>aerom in be refl 
Sis De fr baicfcc iBerclt iceft i 
b' epetjö ntrt l)«ft/bjoeo Ijet nett; 
j 4 &oe is menig foo tier f m 
QDat t)n fel Den berber gaet/ 
3810 maet be <2>oeöe £ancH 

f#oo beo? alö Kft 
«Je a! föncn teem en fwaerft i 
sDie D'enets nfet Jjeft/bjoeb lj(t itffl, 
6. bot i? menig foo bernoegt/ 

tm^an Den tfeeft beel $tooegt/ 
<£n Utót ïioorl) is : Doel) in batb 
*6cen Cwtf/maet «3e/t Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 

7 * £°V öme »'Sf™grrtift/ 
«»5 1)p maet oen Dtoafen luft 

©ié b epmï niet ü«ft/i]; 0 £D net ne ï, 

a^facDjogfiinucUDtefrlart/ 
to;f!i«uj!f|jfrp 

^« fc'epei* nut ö«ft/^o f d |jct mfl. 219 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 32 1 4* 6, Tweede Deel. 
Öetir-!*pii ö h,e pö m «rüte-looftepa 

w acotfioof /om met te ujiim 
Sn btcfr epgen Depünhepó/ 

i r, ! r J K 9cen GfltfÜttWü met allen/ 

^elf-j Die niet öic ten i£emrl lepo, 
W ? <cPfljn-ü')Lil!g/ om fön fafceu 

«Qumifups lemma loei en mitf/ 
^aet upt fun ijetffengi ÖfJrfmaSen 

w« unt eoDs 3Doo?o r,eeu Cltgeï irf, 
«O jtgitfr Wnfc/uiel ooo? berfioepoe, 

23eD ? iegerp f n leugen boilö/ 
JRaer Die noctjtanjj h ü \u ueptieu 

<#i> mo;te!t upt ceu feiüe gr'onö. 
<Om lo* m luiten te üerfupiKn/ 

0ttt_ , 
&oo foecfct net ^rnoulDt öeeuClt : n:)iuui-tferettiglieut « 

Mo foecat fteto' anöec Daet 'i ntct iept. 

Ui - 

/♦ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 t. 10» lil Stichtclijcke Rymen. StJDe baUoirpföftacn 
ïDact Dan Deen te «en D' auDct fraet 
«JiF.aet nocljtans bepDe tótl te mtjDen; 

JDant alle bt p3e 5t)n-fc quatD* 
23ep' }t)n-5e quacDitnact D'een nocb quaDCR 

D'anöer iö4$oe Dommer boog/ 
^oe DieK-macl$ Dc genefing naDet : 

©act febö» becüliiiD/iiei iEleDcntooosk 
9ie ijf cl al naccHt & boeit fijn naechtljcpt 
Wanneet m' Ijem boelen ootfaecfc gecfu 
4£n lir Utcc fict men f#n tntó-mat-ehtöcpt 

2üö 't Sten (ül)t geen op/fmurhfel fceeffc 
Jttaet Die ficü ülepa op fetmn en toantn/ 

©002 l#enligijcptjcn$ toobccp/ 
jl^epiu Dat elitt to'.e l;em homt betmanen 
4n DeugD ticel minDct ï jg Dan fop» 

D42. mnfc «Clpijtcu inaccht geen toetten 
©act 45oDè0 mond geen metten geeft» 
<®p ©itie0/32>«W :s ontont letten/ 
3}$ buiuc.i t oog-toitont lm Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 12. Tweede Deel. 13 Sï.8P. m tto Offf ï h j« oboöö toet tóv 
*t2*& *~W firü aen bet gfï,i 

«Itoosf met t quacö niet * beeft «emeVr 
SU100 nor fttaii*/** fulch Ï55B5^ # 

©jij öcm geaciit toojö noch anarwti 
<*n me 't niet jupfl Jl ö ^n^4rSi mt/ 

ir tT?i Öfm betfmjet 5 j)„ noclj bïSoemt. 
ij* \y » t minne! om foo m m r ff m 

Wt miDDel-pjöt te fconnen ajen * 
ijett en ooge jj te bedj ffn 1 • * 
©jij al toat «üaö niet fefof-flae^ 
£>rclj lelftf nofb nicmant» nopt b/rtrouhi».. 

9n tojt men boejj en 1 j tmmo tt < 
JfeaeeaentfoDtf toil fj C h b aft te hnnhini 1 
©a« «Mftf tooo ? ö £ Mi blCt? 1 ' Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 a^4 StichtelijckeRymen. 

!/♦ 39frfd]:ith*n u b'onre ntgijföeH 

^ir'rr tallen o v act '3 1Doq?0$ bfrfïailb : 
^rijjttk niét : geeft u (icmocD in b:eoe» 
31i)n iiclibni <&az# üfloft u panbt, 
j &♦ 3£>c i©acthcptif?ïf£ fwii niet tteigicgrit. 
30!f(oof in t minft')ftoo,jt na *£obs ftcm/ 
25r looft <iöo2 tinli) t -Ono kan niet liegen, 
©ooit nrmano ooobinrr tfclion nrn Hem* 
19» «öua'toii ?*iaekt liftjtfglicnD tot rjuicrfoepa* 
t Dupflft ié tójt/SDupfterms. 
35>c 3EMeruettt ié luT?r frtfö eni Maftljfpn 
_ SGls 't nett mart r«rt|t goHjjoojg/fo 

Speh Mate. 

S A ng : 

Jonge Dochters vol van jeugden. 

Hrk ijeeft fijn bn-fonber D2tiben ; 
oeich ö«ft föii ün-fonbn tuft/ E Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Tweede Deel. 

!©aet fim m fl op turrcftt rit ruil/ 
i®mi öp gcern Uct lit «v laet binbiu, 

<eirft üecf t taat baet ijp mg'c fa telt. 
fcan ongoD&clnrft bermaiien/ 

^elfs booj onaf natuur Dn&"»ift/ 

■fpjcfcenimmnu önmeu SS,' 
•Jlfcacc ailmt bar, UUteUton 

jpie, m ficö noru quaeö norn qoeo/ 

t>' en ijcfft lufl in bc? tr bami/ 

iranoct feo/ïm fcono' of paerir- 
JDtfs Doo^.gtonC oer Dingen atrt/ 
^leurmmt gangen maren; 

^omungüugei-uangccn bifiVlit i 
^ . jKciug ftoofiit en aJ njimift, 
$ier bemint me;: fïarpe boerhnt - 

mmrt moope tow«mm ; ' 

®«*/«n nleutDCimuhifs p:aet : 
I t Diepe oiibec-foerfcf n 
Ö 4 *3Ï <#bee- 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 3. $6 Stichtelijcke Rymen. 

6htr«atyof Dit of öat: 
4 lergf iiB/o fitifn mineer toat. 
S* gcuurc-mane lufl i6 tupneit/ 

i$ f tf f ir u op Krupoen kracht i 
D bet matei is/op De jaeijt/ 

4?f met fret ftl net in oupnen ; 
jQqmpf c$ maken i£ l)tt jiPtln t 
JÜrKt een rooo?ö : tflrh l)«ft tjct fijn* 

«Glrk nochtans foef ft tod tt letten 
<©p fijn epgen bat 'o f oir i 
UAicr/cn K?oe fijn popjen fït» 

<ÖoeD nocij tjuaro Ijce ft nuf ftjn biettftt. 
Bgittgt gp toatfc- jijn * 3n t ko?t : 
3Dat Dl tf op gem af-goor loop» 
7« 't£>opjcn kan een af-goDt teeicn 
2Us een al te gtooren luafn 
Aotbf UMt mo:o tof-gebaeu: 

3?ae c gar t <&pe I Dan bobcn ipelen ; 
3?acr u»o2o plcpfter plaete-uerblijf ; 
C-n l)Ct lufc-pacro tyaeft te ftnf, 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 10 II al &etn : !jet macü-fe tael tierquirftrn/ 
jpaer gren fceer fijn ban mum. 

Jkl te bee ï/ljeeft qnaoen buuc* 

Jfeiut moet alle Dingen frljicfccn* 
't #opj' ijö foet/Doch te geting 
©oo? Ijer Deer/fooe'flen Ding* 

©au öeeft ïuft bet beet befïten/ 
Sïïs men 't ijcm foo beet in-tupmt 
3*at men oaer öoo? pet berfupmt 

<©at ban <ö jo ons 10 gel jee ten • 
«©fbetaect/ni balt tot pet 
3£at onisf O' «©ppec-Jjeer betbieö, 
m$ men t popi m ban fan luflen 
®ot berojict fnnöndeftenjs &ceft/ 
3Ub men Oact Doo? aen-floot geeft/ 

<É)f ueojoeft en boet omruften : 
&!(mec niet me'e fpeelt/maer p?aeït 

<Cnfnn0eer-fucbt8ffcofuptbaelu 
5tlfm' een anDee niet maeö lüóen 

a&ieoe* iupfl geen foet in btnb ; 

ms 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 a ? 7 ©f *3S StichtelijckcRymcn. 

lÖfDieöicc-utrtijch bemint 
<0aet b:l ift ren of benijden/ 
4£n (ais of t baat lonDers" toaer) 
ÖMTcn cCiiauD'cen balt in ttjacr* 

12, Slfmcc g-'iic Dar op '&etöc. 

^ticrc ho»tHKhft toefen mort/ 
^erl/of foo Uea me'e ücröaet 
©at men nictfoouD om natuaerDei 
itècl en ijronmg te ut rftaen 
Dor men u« j tot 'noDfai gaen* 

13, 2Ufm' om laftti netlijs gact i)unnen/ 

<af feotufttg is behoeft 
Sflttf om : c geen men ptoo'tgcli ijoeft* 
vennort) troolt itocg tuft fean rnjneu 
©ooj mol Dat/ot imm rs net 
©ifs-iwlijcha in phictfe tier* 

14, 't ü)crt 19 'r toer öau 's menfcljcn öaöen 1 

©act macu «ten Ding jiuer-tnan 51J11/ 
t Cu met matin-ftfijt of fetjnr. 
ïBan begeert' om firi) t'ont-nuaucn Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Tweede Deel. 

<£n Doo? Gtibbt \t]( '4c ü?ugo 
«Ju tc gnen in ^ocp ü:eugtï. 

3&i> bf gffrt' mort brl>n: Mijten ; 
j®«!cr mort 't |)rrt tne'c $fju Doo;-;uJt '1/ 
t aiion fcjo?D ft m-tijosfgfDulD't, 

JE ace fn marl/a met urrbtnueiu 
«Cen i$ noooig: <£en «Heni 
jlRoct in 't l)oog ; öe erft benc'eiu 
i6, ^uptfrfcfcalcnlxjcgtn effen. 

©aftr bot t fïfairfct nopt ban 't past* 
't H?i)|'t (iftf toert &oe fn 2öat, 

&rtig bre oe Jttaet kan trrffriv 
<£n De föoj> Dan np nu'eiprelt 
jifêaerKt tot ecu Icn-acljtig £ecit* 
!Deugd« 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 1 ^40 Stichtelijcke Rymen.' 

Deuqhd-focckers Oogh-punft. 
23?tefacn N.N. 

Sang. Une Jeune filette. 

iijplüllliöiiïi!! 

fï I32jcgt5t mp / of t'rk fetf* 

II^iililIIOpIIIHIIiïIïl 

beleef al luat iclt fcg/ oen 't p.iDt fao tutf bttrcY 

lipüillllillifllllll 

at# irfc t reu anöcj leg ï ïiinöfcl) ig De U?aegö« £ic* G Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 MmiaiiiÉÉiÉigififi 

toa* u booj-gefrt ft t j^irt ir ft/ maer utoe 3E>rc 

gelooft gp bat oe tof g fcan/ rn mort grenen : 
<§oo i oud gpf ooeft Moot DtoncjS al öir grrn gang Urftnrn. 

©r Uwe rjjcpr moet u ö;tjt)rn / 
ua um Dcc» arytcc tmjtorn 
<ïDm prmanDs; fottrrnp. 
©rloDtt gp fcar ft turglj nier toanDrliicftrnitf t 

4j}an-fiftlgj3 gtngijt gp uiff £ 4i / 
Oiet gmi-miftt"/ miffen/ 
&ot Ui>öin30 uau u toaeiu 

4» Jffirrff Tweede Deel. Hl §3 >3« II 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 i±z Stichtelijcke Rymen. 

a* Mttft té te bit fo bjaegijt/toan toaatnept ober-tupgt/ 
Jöacrtot gelïoojfacmijept in t Dctt noib met gebupgt. 
jl\m toilifiiö bUnö/ 
£oechtbP 't bao?-bc4ï>ban iRcnfcbm / 
J&m (ai i" '* bette toenfrtjrn 
©dtbP3«SWi'e»bmo« 
®enab imlDen/inrht iw roem; fonö -W«bwn/itf oiinut: 
' t <(Beifthau óen-aaonnthsnni'tljctlt/inbefoub eenjtut. 

3£at moet/Dat mort» 
Afct nift boe ich of aiib'ten/ 
('t ~P tod 't $P quatftft) toar.b ctn/ 
fJAacr Uw gp fflfJï tofl öoct : 
<S. 't ©oc (elfg moet tupg^ $ijn/maet nut bed fwijl mon 
»ft èaggcern/foogbpm m» nocij pet af-jMöig* 
©at gljp't mnftpD. 
Coont mn raaet vöobrö reoen : 
«ebrt cen mijn utiö-ueoen 
«&;n irk.U-tnabfrepD, 
* <£eit <Ctt: fUn iet ft tooo; vöoD^/nitt tooo? besi menfeb*/ oo 
I©aitoaet'tofeenficDfeifé en anbren al beo;jog '3 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Tweede Deel. *43 <£oö moer fjctüomri* tomen . 
©frgfefsj£anr V 2ijfcn 

• mtv : tufftUtn fo t rjf rc fo te bocp-fiiirtn ii »fr 
«?n nit t rn fton nie t-mr rcfcnt 

9> t geen to.uï na t gcfïrbte 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 444 StichtelijckeRymen. £icb fttift beeft te neuten/ 

ai fepio' tjet ©ooH*do gauw. ^a*^ 
1 1 toet ©002-bcelD mojb gelieft/ gctoenfcljt ; met af- geto2aegt: 
%ïKu#!to^ i met na gejaegt t 

<©ebmyfHt/beöott)t/ 
<©ebolgt)ge-eett/gep2ffen ; 
jBaet/al$ een noobig-meint. 
jatet angfleittcli geforyt 

n # !9ta* geeftontfet ficO niet/al bint fo> tranttooMD fttaf; 
llttlbetetttou/ent)«tJ/Dau(ebdDelocl$/tiUaf. 

&ie ftabigin: 
©eeï upt-ficn boet bctgapen; 
't J&etgmnt baett be tllapen 
33an ©eugb. en Hcpl-gelwim 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 a48 StichtelijckeRymcn. 

©ie unt 45oD fi gebactt/fn kan geen fanö bebröbcn : 
'Moeite öc<? VM^rijentd tarl«j£ot&tan0(fo leert43oDs üjooj 
gis'tmog Ujrk Datm' in t jjert 45nï$ ;aet niet 1 irt tocrbint2?;i 
Sterken af-gefenD : foa krijgtDcfona' ren jjoo:t. 
®e fouoe toil nortj kan t)p niet 
i§>ao lang .13 t)m fijn ijett foa ftaet : 
^Siaet 't utit kan om-ftaen/alfta'et pet/ 
©002 fepl öan to.irl)t/bnn 't quart; in-Iart* 
^iet Dat u fcljat/ u fttjat/ « fcliat niet toert ontftoien t 
'45c toarl)t/De toatljt/ De toacDt/ ortoarljt is ons bebolcn. 
3,*©e32>eugD komt Doo; , t*Öcloofxt«0rl3fif ifï geen aen-frljoutot 
4Been taftdiukc ffltett't <öc!oof gattin 'ttoerfrmi/ 
©oo; teDens olm-leg/ na 't bert in 'tfefrptl Jtttroutoe : 
■ 'x J^erfranDDoo? ÖeienjS frtjif n/is bnpglöck upt |ijn ftanD 
2tl Ijsf Der faiiDen toojtel dood/ 
Cen qua' bcgeevt' tec Ijertcn upt/ 
D' SCetD' ifTer norl) ; £>aft D'4reift upt fjtfoot/ 
$0 mog inekDat een fStottte fyjupr. 
©c neft/ Dc nefi/ De ttcfr De neft lepD Diep uerfcbolrn : 
&e toacbt/De toaröt/Dt fcuacüt/De toafu té on£ beöoleii* 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 249 ft V Wtmattt De nunfclj/Die biet in bepligljept fijn leben 

©ooj-bjaeiit ijceft nae <0oog Vuil / (somt tec onfteïft'hjcft* 
tjepö/ 

€11 ö ©oogfren <öoeD$ genot ban <£5oD !jem f# gegeben/ 
®an fal 't oiituog'lQcsi $tjn bat pfmanr ijem berlept» 
©ace is n!et£ bat brbir gf n kati , 
<©arr ö nicu natuur en bolle ruft : 
$:et/baet men Doopt en beet ie ban/ 
29aett tuittfie l toel ten bjcemöe iufl. 
&ou fleccis/ bou ftetcK/ ijou ftereft/ sjou (leren acn SBaatfeeptg 
^rljolf : 

©e toac!)t/öe toacljr/De tom!)t/öe toaebt istontf bebolen 4 
r.3Bie boa;t gereeic upt <ïBoö/tian «©oöDeifjrfcer aett 10/ 

<©efmt g«ii)ck aiö ^oat/boo? 't tnartjtig IBoojö bet-maerfet 
©ie fonoigr niet ll9aer-om i 4£m Dat Ijn fo betoaect i& 

©00? epgen toati)t Dat fclfö De boof ' jjcin niet een£ naetfer 
i)a let op fnue tocgen nou/ 
<£n miiD (000? 'gfaerKtf ftoaet-bjegeutöcpö 
yin bert en finnen altt)b-gau) 
€>e fonO en fostöef gelegcutijepO» 

£ 3 ^aet 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 2 ?o Stichtelijcke Rymen. 

TDatt Uï.ir &t/ tner toartjt/ b jet Uwe ft/ Cace toaeljt fjoeft/ ftan ra 

Ooien: 

toaet)t/be tapijt/ De toarjjt/ Öf tombt is ong beboleiu Ongeruftigheyjts oorfprongh. 
S A n g : 

Ejftx Lamentatie. 

<8f;Wat ifadaye^&c. o :t}*tt belaft om ruft te umDen/ ©at De fmeu rfacn 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 in H Tweede Deel. 
rfactn too-itj en bocD/ Mm M gtonD nopt 
Ctcgt beftnöen : 23uprcn u foerfet gn Den hit't 
SN bfrffDcp^fii ftcritcn. JBfcfnqnt öDpfiftf 

ilIÜlillïOÖÉillill 

rutf niet me e/ #opt fuif gp-fe nofcen l©at iaegu gp i 't üjs in Dp/ T>at ruft Dott betö?tjbem 

& 4 Itcopt 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichtelijcke Rymcn. 

Sloopt niet berb : 2u u ütttlMot ft gp 51I11 en blijuen. 

- ®"ecöÉt (Df nrfct gn, toie'e in *t S** j 
©au fou alle dingen üjcI 5ijn ; 

3Baet of Derö of Die uanfcant / 
^00 fou 't ijert tan gcquelsgn : 
i^ao icft Dus of foo neel gocD / 

^oalcefo' tcftgerufliglji 
3&«fö' ick maet bee$' tegen fuoet / 
£>oo toaet t bme iuftigij : 
'ft IBaet fteeDs blu 
^00 icfc typ 
I5an Dcf ü bouIrtcfcS btoc!t tor : 
'Jt iBaci te üzc'cn 
l^dDifH een' 

®aer icfc me e in t torfc roaer* 
$• $aD gnbitoföaögn bat/ 
't JDaec poe *t toaee : (Daec geit geen me;nen) 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Tweede Deel. 

£>oo lange gp u feiucn ijaü/ 
23leeft gp eben-toel mn 't f reent 1». 
<tèf Ik* VanbtMüjaft inb?e't/ 

,3&orli bleef t gp in roeten : 
tjii uta* 2icl Djaegljt gp-fe mee 
©ie fïeeös oojlogrj uoeren. 
43otD/ of neen i 
^poeö/ of gfen : 
't l&m geen ijerr [)cr-ftcllen« 

<0:lgcJ)OUt/ 

«&f gertout : 
't Sterke l)ttt moet ouelleiu 
. TDaercer Det$ of Die al met / 
Ctien-toel bleef t gp in onluft/ 
^oog'ufflUt'ii nirtonturet/ 
immer-racet ontbiieot gp o'ontufr. 
't<öuei-ftof homt tan bup;enaen/ 

iftauc btng'tjacr ntpgui ; 
't duellen en in t ijert öo£n gaen / 
$eeft cick ban fijn rijgen. 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I Stichtelijcke Rijmen. 
Atftcn tiiD 

gander frirjö 
JDoo^u gjütfr^c lebe, 

©ar ucrc?if t 
<Cit gcqucl kan grbcin 
j« £>oerh öct lOiricc jjn Kont en toilt 
3E>eno tift oüer alle boegen ; 

3I$'ft frnierlrkk geen friir: 
Sül-tijö blilft 'ec ongenoegen, 
<£>oo tang gn benr Die g ■ bint/ 
(*t toergeefsfon»'- keken) 
£>altot D2ocftjrptcn elienö 
ijlimmer ftof on;üjrfteiu 
4Ëu of üjel 
gjn't gequel 
25IicKt een ^oniie-feMnttet 
't ^er gent btoeó : 
3n'r flemoeo 
£rl)upit öet fcljafcft benfjntj f é 6 4 't5?ect 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 

6. J t (£ett/in ©eusO nor tl kout uott) Ijeet/ 
^aeö fieti niet aen 'Ö ule< fcü toematen j 

ai>ocfe/öoo? fc^ltoan 4&ott toemeet/ 
l3-.<n tja <*3oöeö qur.lt niet urufccu: 
©it geeft in öe Sief onluft i 

gnuift mankt hlenn-s^tig/ 
Hicijt-gecaerht/lojBi onaetufl/ 
<£uclltKfc/murir.urerig. 

39ptöic gt.mO 

Uoirc Dementi) 
3&i)f r moeft quaei genefeiu 

^altrcent Deeg/ 

't il>ett niortlfcg 
Ifeui fijn Hofyepö lucfcm 2 5T to*' Rekenings onruft. 

S ang :De Liefde quclt my totter doodt. 

T7 vi5ctl!C9 ban feepl komt uyt De foiiD j 
* ©e fono'/upt niet-mcl-tuafccm 
©er* Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichtelijcke Rymen. 

Öttfupm ba» toacljt/uptcit gerufte» grontt 
<Cn (je rt-piju In aeröfcbc fafteii ; 
<0nruft,upt nua'tfftemnct maften. 
2* <£)uae refcening ftomt upt mif-berfra»ö 
onrrcljt P2 .f oflafce» 
©a» poer biiig.^afft gp o menfrlj'een fhwa 
©if/Dooj Deugd tot <©oöt öof naften : 
llret Uoo? al goc'reftm'ng mafte». 
J. «Doo? EXien too:ö ^liefD' te ijoog gefteït ; 
Hier'D' po;t tot toom/tot makt/ 
GLot DrJft/grquijn/fn al bat ruft »eer-toelt 0 
JSXüm »iettf fal u 't Ijerte raften/ 
Hont 55 flfctjje! goe' rek'ning maften. 

4. ïctjr elcli f01 t ie: niet min nor!) meer» 

©ie Dit Heeft tot tan liaften/ 
i^aerfct n.ielrft Dingfao ujepnig en foofcer 
«Ifrtie'c na Mjao:t te haken/ 
ban 't qu.ioe rrft'ui.ig maften. 

5. <©at toer!) morris aten Uicfoetoaerö: 

(®ttt 3Lieföe lïcrft/fcDepD truren.) Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 s. Tweede Deel. 

't ÜDor t tof cli/'t moe t toeg al toat'er isf op 1tcrb 
<tf\oOr£ tjf pl alleen; fn Duren : 
©ast moet Hicftf \ nert neen (luren. 
Sterft u een bneno : 'c i£ d&jenftyfti lot i 

©at ftf cff iijcft tja/moet fteeben ; 
45en acrDf n-pot ig maet cru ae cocu-pot ; 
23?e eckbaer toner raeckt lif l)t tot fcfeerben : 
m 't bcrDcrff Itjck moet berürrbcu. 
23egeef t u bjienocn gunfi : toot raeö i 

©at log ftono/hun ontflipven. 
ïtrtittt gr» booieer/beradjtiug/fpot/ en fmaet : 
ö *ècr toaö tornt) : Die g^rt licijt glippen, 
't U>cpl Hangt acn geen mem cUen lippen, 
jfiföoet gp unt goeo/uut Ijacf en lauo : 

'tZgit'4 teevtlts «£teur.fpels;-ftlutijtfm 
Dan lang Xyi\\t Ijao gp nopt Uo:g of panö. 
't Uogr geiucH/geaert totblurliten/ 
ltëo?o niet bafl dooi traen/of uuljteiu 
Ontgaet u 't nooDig lij f0 becmnrch: 
't 9U ö' Slcröt ban mxi{w Oingeit, 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichtelijcke Rymen. 

't ^Trrft ons natuur : maec iit nocütans geen facit 
©te in 0 ijetten ficouö ntncu ojingen 
4$tnmrtomufr te Wpfinwtm 
ic. iDil mp Dcö bpfttUM fithiero bftflaen : 
1t iöaer fot liep ir ft tct toapeiu 
JD'l seniel/ iccö en allfö t'oi öer-gacn : 
't 2J0 ten onnet gangb grfebayen. 
Ö?ep0 fcan geen mp ijart bertaapem 
1 1 . <0crn nnrufï nut/ gegronb/ norj) b?p 
£>au DicDrt fcomt Doo;fonöe. 
ÜPfeft b?p in t bert on-ruftigtj tn on-bln 
^oo langt) norlj bic/ '2ietrn -toanoe 
j*iet boo; Boef en is berbonbem 
1 7. feat 's onruft/ Doelt om toacr' onruft 
Cvljcflfifh npt te b:ah? n / 
Cn t foet bermaeth en bolle £irlcn-lufï 
i^an öe ^emelmfï te fmahen 
5© 002 goe' acheniugü te mafcetn Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ï6o StichtelijckeRymen. 

piSiililiiÉÈili: 

ïïcü afrit Hingen Kan/iCa mort De menfclje 

pliiÉ^lIiilIIlilllj; 

toen/ <C« fpjehen Jjooglj öaet ban : 4©ar c 
^tcfbegaet te boben/ te boben/ te boben/ io tc bo« ben» 2 . i>f t 'dr.icr cm Ijoogen trap / 

3Daet bp tjren noogijt kan bjalrn. 

3Te hebben fcoemtffhap 
©au oIj' oódi *2ng'Jui raten : Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 £09 mm 
m 

l 
Tweede Deel. 2 <u 
£00 wmm foo bfr r quant/ 
<£Uk menfro Htteq ft tot f erö«t i 
<©Di»!of ren tooifKenMcmi fnnrft 

SMimmet irjtfer nol p^fen/ 

Ju fiffc 5if I-nuttig öing/ 
^flffcun kloctf te tarfnu 

r iöaet bert en ongf mee it 
•at pf mano toaet een torree 

©erfftten ban De uVe 
3>aer fp In > t m f\ t flonöen : 

^M am ö?ört)t ,mcc f « meer/ 

»A,7 bp eo* n*r»,o fo IWOfr/nofI , 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichtelijcke Rymen, z6z 

j. 'r^loffdtith fijnöacf 
*[l-fameim btfïcDcn 

©en armen tot tm gacf 
31n Ijatt noot-o?uftigtjcöf» : 
i&et b?engt bp b?ome li m 
;Dcn DoenDer/ j a Den poogcr/ 

2inacl)tingend£U-ficn: 
jBuct Hief d7 bn 4Bob nocb booget/ nocö öoogcï/nocö Dooi 
notl) booger» 

6. 't^gtrcftcujchgeöacn/ 
fjn fmaetljcvD/l)oo»/cn frljanbe/ 

<8>ijnletoen af te gaen/ 
4£n gebeu 'tnjf ten b?ande : 

<©c DacO maei'fit öocnöcr $ naem 
55p alle b;omen tüactbcr/ 

«©cacijt rn aen-gcnaem t 
jjaact Olicf D/bp c3oö nocij toaetDer/noclj toaetijer/norö w|h 
Dct/V.ocö toattDec» 

7 . IDatis of toefen fat: 
(t)ocl)3ogl) bpJlicfo'ijs 'tmiubtc/ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ^1 ^ Tweede Deel. ^ 3: ... t e ^^Jl^m^S^^^ ****** ai Doof x 
©ic na tg*** ten corf IkfDeircf?/ ' * 

▼ 3 Wan* Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 266 Stichtclijckc Rymen. 

rUtanutn hp mmt fij i nafftmtoeimacnDoen) 

ecrfmocftt in 'f tjcrr baet HiefD' is/üjel-Doenö twci 
$)ce l £irug*f n-pact iö Doo;-gacnS fcboon en ne: : 
Jtóafr^KfDfis De toimumchc JDct. . ^, 

4. 'rj.ö toe! foo/DooztoecJ eil paogen Doet m aoch gott/Dornmf 

Hicfoemaffiu d" ulle ©rugDc'ai'flffariit^an (eiber uïoept 
©aer Hiefoe itf/ïur r M oork *i Ijf tt bf lult 
at fid) imicc ttof ban tof l-Docn op en Doe/ 
JDaer t aren mm Dm oea £tfl$ begeerte bluft 
;©aer toe?* m'in 't no»n of nontoffcHjen mof» 
't Sfo corD al mat »<ug* Unft en fonD btlet: 
r maer uiffoeifiDe fconüukUjritt lOtt. 
y.aiif 2&anWn/a!!t 2&anöro Die mm oitfcr Mmp 1,1 , 
2ttn lïf rgeef 3 me Uiare UfefOe d' betten niet te fameu Urn* 
^fiia "D een fclofD/cen ftanD/etu baDet-lanD/ 
4cfii bfóh/ctn tjrer tn\ btïtm tort/fen oaifc/ 
( &onfcc bi li iefo'/öoi marektlrnos toate 25.iiid; 

^.f bmbm niet/of ttuooi al te fmacK. 
Hl 'r fïljootï iö fetjoon ; al 'trepne onbevmet: Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 i6j TweedeDeel. 
Mm Hieföciö De €o\\\\\%\^t metl 
. <©oD itf Hie fpr:Doo; De HiefDe fceft De flijffc fïfli uptbnt fltlrk/ 

©ie batten grono/boo? füefb'/in tfteifro ie w Ö D 

25rgtöpt (met alle baöerö Deo gebobt*) 
®iept7(&oogte/25?efD' cn Hengt De faligb'pt/ 

€11 too?D oerbuit met alle boiijepD <©ob*. 
gel aen/öie upt Oen DooO toiit }itn creret/ 
#ol-b;ciigt be HiefD/De ftonuigtijrfce 3©et. 
Sak c: III. & W oemmDen lof/ j©,erD nopt beminoec 

^ 4 moe' 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 SticlitdijckéRymen. 
moe' l ©ooi flt/ahi loüfna ftof SDlnrpt ober-W* öigb 

IIIililIÊIilillliili 

tof. ©ie llicföf ö aert be r|t Kt en lirft/ *)et balt 

llLpiII=l!lliHiÈïi=Is 

ticm «DMfWHI lmott kan. 'tón 't (*/o fftöt(iit cc» 
re en:-aic ft/Öet goet n!ft p:nfc!t als men ham 

lil^MIlPfiËÉiSIIl 

mi 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. %6p 
mimi*/ Ccou lieft en tcau belaft» 't Hof yeeft fclcm / 

I^yillliiliilil!=l=li 

©at Dooj fïcm/ iöan Culcn menfrij homt in/t©fe Èé!|£ m '* Ding berftact en !jf f ff* »» ©01 ban lanckmof bialjcpo 

31$ t tien Dart Hief D' tecf t \Uu 
&}imb lt)rfte aoebiglienD 

S5;emjt fe gcDupjig We. 
lüern f tughepb / ltwcrk / e» fa tt«gtfïoo j 
<Daer fifö De toare Hief De biuo. 
; ©emiimaetDoeteninDbeelboo;: 
ürn ©an De gene Die fop wint» 
Kom dan by 8cej Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
yjo StichtelijckeRymen. 

b'<©nmenfcöe!ijtfce acrt 

©ie iufï beeft eit betblijb 
3Jn nadien* qualr)ck-bacct/ 
«En anbet0/ fmftte lp/ 
«3:ocpt tiont tact %it\üc uctft har r gatty 

Ütracljt^loosf f.^ alle nipg brnijn. 
5Bie Cttfift'ltttKIieft/.ielit goeD en qtneb 
i§>8n$ eben-meiiff|)?sf boo; b<t fijt». 
Kom dan by, &c. 
4. lUe fb' lijo geen flimme öacb ; 

<*Been trots' t)oog-a«töiguepö ; 
«Been argmtuk geiaet/ 

i^ocjj fott' aeltoaeröiglvnör* 
Jiopt beeoe Uteber 'tUtcbf lept* 
't 25cminoe at&tDe jfl»inue f. et / 
©ie acbt/ eett in ootmoeötgiicnDt. 
Op-r<et)te Hieföe lupfïert teet* 
Kom dan by Sec. 
j. 5©e taepe tfpgen-baet« 
©ie anötr 0 ftcö bcttoont Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Tweede Deel. 

©an fp in 't öme (taft 
jlRoft bjerljtuer Hicfbc woont, 
& alDe e- OatsDfl nrfcftc ïDeugljö ! 

Bltnatc 't mr tepgen ftijoc en fmro/ 
'tSSeniinDe tod-Doen/ 1$ een bjeugljö 
311 eenö <?p recfcten imnuaero betfc 

Kom dan by &c. 

6# <tëeen cp-gerup notf) «wet / 

3D«ifï ftcli De Hiefö' aen ftoojt : 
©e Hief j' betmoeö geen quaeö 
9an oaer fp 't fiet en fjoojt » 
<£n alö fii 't al ten bollen toeft/ 

£>oo ftl;?ijft fp t niet in t tjertcop* 
4&uaeo moeten Oeucfcen/ 10 liefs leet« 
Cn toate Hief De jjeeft geen fewp. 
Kom dan by. Sec. 

7* 3&e Hief o 1 betblijo öaet niet 
&§>anneev-fe een bpanö 
■Jnfonü geballenfiet/ 
^nbp elcH eenin ftjjanö. 171 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 i m ] Sticht elijckeRymen. 

®if ïicbtt gunt ('t sv 0« 8«mg) 
*:cn Wf fop Heft geen quaen met ai/ 

39eel mui öe fonD/foo btmieu aing 
<£nftoftoan 't tioogftc ongebaL 
Kom dan by,&c. 

8* CcnbjeagDc is -t boo2 öieu 
<©te «Cimfti Hieföe beft/ 
©at 3Paari;epo;'t ;u ban mini) 

<6fl00ft ÜJ02Ö M bf leeft 

*icf«unt aen Uiefoelufr/'t betmaetfc 
«ii alle* toat Het goet* u?öewkt/ 
&eel meet oej&eugö/füo marroen faeeK/ 

9. Hief o' fel Der *$eugDen fjooft/ 
^aerfcrac&teufonöcrlmg: 
!©antfpoecö?aegt/g?!ooft/ 

Üoopt/auioet alle oing. 
•jg fP 8 f 5" fluaeo met aUen/metcin/ 
«©elop ft fj? aeecne alle goeö * ' Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 

€11 naec men 't niwco ocg-ffijtlnlrifk lumfct/ 
# nuö fp tot bet'ring notö ai motö 
Kom dan by Sec. 
l ©, ©ces &eugÓen/eti nodi meet 
3£oet retnte Hie fö' al öorn* 
;©ie foatt niet Ufeft bit) ft beet 
13an luare fjoop te uo'en t 
Ï)P 10 geii?rh 010 et m metael 
3? at foei en fd)f I is ban getupo ? 
Jftacr onotrfcüepöeiilcfcetae! 
4T>f fang'tn «ee ft !jct nimmrc upr. 

Kom dan by 8cc. *7t 
Sanc: 
IV. 

liliiilsyiliP 

<£?iigf Hemmen / löitt ijpojjee felira 
uL Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 ^74» Stichtelijcke Rymen. 

ïW^ïïmmmmmmm 

mrn/ gat op ors lofö acn-tifneit1r!?fï:rii trap, <£n 

i=lliniiiirüiOf!P!^^f 

niigt/fiifiiigr/onöbciuffncp^r.fcijnp/ ^ictoa» 
re *W met «ren Ding fjeeft grinten / ^,in met 

l=lHilIili§liIlliPÉJ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. Se s 5=3 (fa | 

531 1 bcklDucn : JRaee nc ïicfö Ml eeutoigö/ eeutmgt)/ a&e gab' «i toereken 
3in «Citffti fómke 
Sin tiaec begin foo nunigU-boub gefc^tcö/ 
4cn fietof oocft nu <0oDs ©emcentc niet/ 
J*u iüaerljepDta Sleet genoegjjfatm té betftetcht/ 
4rn fontier f jen/ t ïdoojt na ujn aett uefi: toetefct, 
flTöben en gelegenttjeDen hennen feifjsf ooch t goeb' berD?tjben t 
jtfaec De lliefö' mocteeutoig/ ceutoig/eeutoig/eeutulg/eeulaig 
bitten* 
ftoe toel i)et beel $/ 
SSahoogen e'^liiG!/ 
<Dac biet De menfeu/öoo? Jtëootfjelgrh bifeljeeDt/ 

mi 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 2J6 Stichtelijckc Rymen. 

£tyr <#ob«! %eet taa:i <&oö en «öoolnc N meet s 
«©at al not !)t anti lal/OÜ oniiooig/blirn/ 
ïöanneec beoog.' Ijct ujffrn fdfg/ fuifien. 
"tSCMJcl-niaccht arn-fienbetuietigt 't onboi-maecfet gefegl) e 
frhnjben: (bet 
factor Hief D fat eculuis'fcutoia/ccutofg, eculuis ceutDigWi' 
4> «Brloof fit iooyc/ 

©ie'tyabt Doen ioopen 
|©atr DOflj men taeckt tet «©obbeïtjeket tojesgb/ 
*Zx\\\ pjnfeng toati-D/cn 't *aeD ban aüe ©eugb : 
Ap blijnen fiacg ; b fullen me'C betgaeu 
2üsi m'eens bp «oo fal regentaoo2big ttaen. 
3&aet men frer/beboeft men 't fo,cttc.Doo;<®Deloof noc[) Jjoop t 
flijbent bent 
jTHacr beUicfb' faleeutoig/eeutoig'eeuü3ig/ecutoig.ecutDig,biö 
St. 3?aer <©ob en 't <©oeb ij* ; 

• ©aer 't bjoom gemoeo iiö/ 

Ctamogiijfft is 't of üiefbe is baer me'e* 
4bm tJfpl of lufl ig fonbet tuft en biee* 
<&m\ tuft of bie'e öoub fonbet fliefoe piacttó 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 m Tweede Deeï . 277 ®t ïiefb' i# t al : fp floot öe oeut te* vötutötf. 
j&iiig'tcr «teii ban De liicfse oUnD-crlfetbe jDnntf en iBnUfii • 
Cmtoigfeub jig/ceulpig/ecu tbig/icmoig fal be IlicfDeblDben. ' 

BESLUY t7 ' ■ : 

Canon met 4. 

Sang: G ISiOl^lPiipIiifl 

S öie üc Hiefb' omuog'lytó «Dt te $tfts/ <Jit fcKC-öm niet wa Eie fbe fïreeft of acrD, ©erft» t/ 

3$ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ScichtelijckeRymen. 

Illlzlililiflltóiil^ 

fii b-.ut (tot btittfthcpfctj u.tDcftjsij fcoêïn Of n ji^ifch" De AiefDe/liefoctwett. 
2# «Df goe&e vöob/uut remie Htfföftf b:if:/ 

3©iinat öemer.frlj nut \)tm onfïcrft'ltlrfclttf 
3!n iKplö genot i Doii) Dat boo? bf fe gift/ 

j-Drnfrl) «<en v?poC« hit f ine lieert g«*?f. 
3. SctDts ^Cnüaijfi.iD r» üJcöfr-li:fD' !3 'r qetn 
£>at ^jti in ftvi qri:r föcn Jfteufcti hm firn. 
<J?oö & boi-niuccfit : üm-Daöcn hoeft hv geen ; 
€11 ban yrrn Jaenfchcnftati hem gom gcffijim. 
4» 3D<it is 't norijtcniö Dat ü ob' in menfch b(ha*gt i 

32>at Jftenfch *n Jttfufth fijn HiefDe 43ou* uetoon : 
't «öocb Djt grfcijtca am oic :i-fc «liefü? d; ïrat 
»r |)t fc<?re Jlicfb' al$ troff 't tjaec in ptrfoon» 

1' Early European Books, Copyright© 20 1 l ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5All Tweede Deel. 

®c lliefo' Die 4BoD baii JKnifcD aen «ïfóenfrbc toü / 

<&tri)D / Doo? qua' Uwen en Domme epgen fin / 
jMt '£ mcnfrjjc luft : Dirjtf rtjft in 'e ijett gefiljil, 

©e IPeg fcfcnnt ("uwer : nochtans" / m?n moet Jjcm hu 
?lf toat 'ecieeft/ bemint fijnja Erfenis Duuc i 

IPerDerf en Doat fcljout uetdls tiocgfl' filrnD : 
*N mcüfrUe /Die HetrfaemUepD lieeft bp iAatuuc / 

©oelt trieper fctmrft Dan fijns 3ütf fenö enD' 
©if s <Cpgen-Uicfö' Die aen een $n be ut / 

(23fftraelt methcKfotuaii v&oDDrltjrhe XtUu ) 
3wn D* anöec $i)D' naet frifet te rogge f«t / 

^Bn pojt Den "a>tl om 't nooDig pa&t tre'en 
*>e Hief De tot een ecuUrig teem ifrtt goed 

Jü&aefht Dat / niet fcractit / Df ^aDitlie onDet rar tht / 
<?nDatm'(l)oe tuel met pijn) ter 3Dfugo fifh fporD : 

&oo?<gpgeii-IicfU)02D ^Bpgcniiefb'tocffafcht* 
©00: kennis too?D eru\uig{jcpDs-'ïUef qtudt i 

©00? Defe HiffD' fctngt lift ge lonbe hvarnt ; 
't Oelooüe baeet De Hief D' öie «^oö UCüetU . 

<èo toopt 0' etii uiffD' urn D' anDtï uoo^-gebrueijt, 

10. c 
i8o 11< 12. 1J« '4' Stichtclijcke Rymcn. 

E^Ti ftïtf De jTtrnffh ftrb nu op tocg ürgecft 
cCn vucnh brcjint / bcblnt \w> fin !:ct gaoi 
©at 'ttirfos g:boD l foo t <0oD gr gcücn beeft 
jT'ift ie foo fiuacr ah* bi' 0:1) boo: liet nr.rn. 
iDfri-öorn beiert ftonft: en bonft ma&ftt licbt: tt m 
25fttmö De iPenfflrban 30ani ooo? J©aarbept b?i 
•at iu fltfi felfs't geboD ban £b;ifti IDet 

«Een liefHiek joch en Uthtrti arbepD ?p, K , 

^tï^usf foo Krijgt 'tfrifs-fotHig p.urb ne fpoo;. 

•^3p <Gpgen- 1 iefV komt 'jlief De tot Cc ©cugD» 
<Gen öuhbif D:ift ftoutot hrarlitfltjrher Doo;/ 
<ecrf r in.iö t met ptfn/nu g^et Ijet toerrit met b?eugi W 

D^Sc brcft/onifannt : grirouljrpt too:t beloont* 
«öobtf litpm'lm^'nept iö bp Dien Die Dtm b:effl 
$oc IDa-irfeepDtf bent in 't brrtflclj huweer toon 
©oe meerDcx brac l)t tot Dcngto/iH Den uee ft. 
<*3ob bino Dnn trou ; Dico Doet l)u bem nieer goeö : 
i)p ftnatrfct meer god) j ^.f er toont bn meerDer ttot 

meerDer ttouinaetht Dat <0eD norb meet Doet: 
(DoD.S ftroKft gunfr fïr rrht toe'tr Dc? ©cugD£ gebi 

ij Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Tweede Deti. 28 1 

t)oc troutoer Ini'ljoc ttcutoft ooch tfoD id ; 

i)ot meet «JftoDfecm/ Doe meet bp CtoD bemint 
fc)oe tufföen ttoec meer acrDs gcli)r hc nis/ 

Doe nautaet fittj De ren fin D' anbee binD. 
®u$ ftcadtct ftaeg ban Dezn/ua «Bod i cn vuc'ft 

i9an <©oo op broi/toiwfbeti-tDiöet-fcööii. 
JPaet 3 tfeet flap g-a'n reu oojfaech ijs toan me cc/ 

$>aec ft au gent iomi (ijoe ftoaer JoiimogujcK ffin; 
'T31^ atte toaeuenDofi'e epgeu-miim' 

A ©te u/o ntenfei)/ UeuD boo? Den in-gaiig ftacri/ 
©act feplt geen fcraf&unaer toii cn goct begin : 

,#opt tvCf kt DP Doojt Die nopt en üjil befïacm 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 n Tweede Deel. 

2* «£> ontrcö u Die u reDDen bailt 

©ooj banD-getocID of ftrijDen : 
©e befte teDDingbinïi m'in fïiit' 
ontoertyoteu itiDen. 
3« t)cr fr u een fcleetkcr pen of flem 

3£i* liefs' toel meet Doe» ijoojen : 
3&e finmttee fceüben me'e ijaer Klem 
91 M belet menfc Ijni oo?e?u 
4« (^00/ oo?fp:oncfe ban De tkM.u !ji pd s lid) t/ 
Vleier meer en meer De ocgen 
I9an Die Dit leeft cn Die b,et Dicht/ 
t©at iU>aatl)*pbgaet booj Hogen.) 
ƒ♦ 't 5uef taaat'ftp öeefr niet oncecljtp beur 
©ie unt ellenb bril taken : 
j 1 >.t et ücbtUijcH Doolt men in De keur 
Ban i£oe en a&oo? taat faken, 
ó. S&e tcDen fclnjn Die of beDjiegfot / 
vf^f fou beDiiegcn konneu / 
ïlhu gp ttcrftaen boe grof Die Iiegtt 
£>oigt Uiace aeDentf-&onne. *8$ 7&* 't Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 7. -H Stichtdijcke Rymcn. 

Sl#'t cjigen toiahe Die u yo2t 
&?tn' bpanD te üfkrpncfccn : 

\3);chfr nomt al-tr)ö te fc 0 ;t 
*ïn at urn ooni en öeneftcn 
©oo? ai/uts; urn getcct)tigtKpt 

WjW gmotnen 
vttyeta na betDienfi ban 't few 

©e fttaffe toU betoom™. 
® o« SP i:i ï to?ehen Dan te br el : 
Cebpei/laet '$ omen tufi nipr. 
©oet gnoe toiahc maec ten dppi : 
«CPbjppütg boct orn lujl „ tPt4 

CP mengt brrgif met mebeetm/ 

pie U)?a»-rh aptj re'cn üm uff>n : 
ibaee Dolle fnmen meefter «jn, 

©aer kM mm t friöen paffen, 
©at ffijiciijciï m?t gtb <ee tnf-gacö 

i^ie mirtit ijpc Dapr fao efhi ! 
Citln ent fm fantet mact 
lianniemano mate terffen 10* II. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 

Tweede Deel. a8f 

I *♦ Cn fetioon jm treft [jet al na toaem 
(4&a toanrbept tteft 8P '* nimmer) 
2©at mit of tooo?oeel liomt u aen 
Itooi 'tpöel b^nn-getimmer ; 
J3» %&t$ • mat geniet men upt een &Uti 
© fmert moet fmsrtt blijnen. 
Cn oat een onocr quaeö gefcijieD/ 
Ssan 't urne niet nettwfeen. 
j 4» a&e armeujjae ck en Kan noclj 't quaeö 
4£oel) 'g quaeos geUeagenijs laeereiw 
Cn öie-fe toillig nan tjem iaet 
fiiomt beft tot fijn begeeren* 
}U 4&*en reoen loofcr tuft norjj toffet 
3111 'tgaatlfbe jttenfc&cn bette/ 
Qan Dat fmerte-feoeling \uo;x gefokt 
9n cenes anöcts (merte. 
j6, 3&oöj D^toing e cneö Dollen ïufljS 
JDojo een ellenDig tojtfcet 
j&t)u$ nacjtens en fmtöepgcn rufïS 
Cn Ctaifti 2Det£ betbjeter. 
Early European Books, Copyright© 20 1 l ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A ll z%6 »7 18, Ift au StichtelijckeRymcn. 

35oet gn De tojake boo? *r <©cinepii: 

<öp Lwet öegr niet te bafïer ♦ 
©if tólt iö fuwet / oc to'l-lun friepn / 

^iujht ttt boor genomen Dj/d 7 
cmooti fal een Dano bn! bjiuo Xtin ■ 

a^f-tuptingentenettm-piatt * 
©rniTOraetuaefmtjtfn, 

JflJ«r foo OP W I tooo2ncir.cn fneeft t 

Oöp tifi)frc,i f,i f 0 berlcgcii : 
Cn oie 't gclurh maer tegen heeft / 

«Denal-geinepienljaet c.ifpjt 

J)eüt g' in b'dleitg te tuarijten. 
«Df ober-boo* / ufji tc üot 

^JlurcnpeDfCafüten. 
3Ua ick oc» IBereir o 00En bfpfmitf 

^atiS fcaet /jUfK/ernoloeini-tUffe ' 

jWlttcIt up / tijs een ft utim-iiudi f 2i y t 43e* Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 

m *t «fetoaer is* groot oe bwctjten fcrancft/ 
f clja'e meer ban 't gene t té/ 
<Cn fctjoon 't toaet alle man te canrR * 
üöat i$ 't a!0 't niet na £»oD iö ? 
23» nuaeöepfctit ftrafitjet ong'ulcfc to?aecfc: 
(IBat JRtnff&c (ent oaer jieen toe ; ) 
JRatt tote-fe Doen f t il> Dat oe faech* 
<£oot engentf Ijem alleen toe. 
24, 'i «ÏS to^er/nn UJ?cecht fom-toijïen't quaeö 
5&ao? menff De» fel fH Öoo? fnooDen : 
$®atz al U)at <0o3t gefcijienen laet 

«5n heeft Ijn niet gebobetu 
3*te to?eerft-ftof geben maften t flecjje ; 

©ie t \H2f Ken ntaeckeu t grobet : 
3>at aloet-tjoogUtte H^;afee-recl)t 
<8e eft <©o&t aen niemanü ober» a87 
Sanc: 
Early European Books, Copyright© 20 1 l ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A ll 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 

3LMe toftlifl in dc ïaentc Wijft 

ïiomt machMncft tot bivüoognu 
j. Hact fotte Ujaeu en recens (rtjijn 

39 't yert llift onocr-bclbrn : 
&ttt 80 w mee ft jïiccflft $tjn : 

IDojö .jBectfet ban u felbaw 
4, Jiteté-ïjacgt u De beineoer IjcpUt; 

jfeem j laaf u tod gcnalleu : 
©icop bet aiHt-laegttcicpt/ 

$eeftniet om af té ballen* 
$ct sterofay c n ie tasut af rtar am 

3Bee|t bafrer bcnla bcfo:grr, 
Haet IjcetfcDen al boie toil rti kan ; 

lï)o?ö gp een fcemrls-bojijcr. 
&aee geit geen <©elo/gcen gitt geen gaf t; 

«Been talmen fluppeu/nt)g?n ; 
<©een guutf-geijuer/geen uof-g&gaf f/ 

^eenoH-c'cl-bertigftoöaeii. 
%, «Dacc lö g?en onott-lluppcrp/ 

eecii Uïöclig £taatjJ titptyicn/ <5et» Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 2}0 Stichtelijcke Rijmen. <0?cn toer-tïoo;-flckcn fcupyerp / 
Gtmtifltg tegen- nujneiu 
?♦ ïDacr tjoeft geen fmeetig Oert-geyepnjï / 
vöeru Oin-grboop ban mannen / 
<23een nate iDjreck-hrou/ geen g*uepnsr. 
$«11 ang; itigu rfamen-fpaniien, 
5». <©m Uiefne/ om «©doof/ om inoop/ 
<®m ongeüalfrbte ©eugöen/ 
%8 't Mes r 11 alleen te fcoou 
©.uceumsg iuii üertyeugöem 
u ban Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 191 u bui De lu - ffeit/ ©ic na to»»cu-b?p!KPt)t u titen ftacn/ 
<©ieb?p|)cpt:t fa! nwfnuftm. 

2» tëTot b?p|)fpct Kamt lp lummcr-mffr 

3>ir acn ictft W#ft ijebon- rn* 
€}f br gp na toure %pu*PW gff 1 1 

<^i»fldfft u ban Fe fantam 
3* * ÏNnc-rrotan acftl bf irrrrlt l:?af f / 

Jttact *t i<s boo?tü<irr fen artm Ottf 
^ie il.ief bilt ft ban f«n fiiiufn. 
4. &ottfct tiarr aen meeft grirgni itf. 
2lMt baft tocl-.iaiiD 
2tlO (Hniien niet tet btggi is ? 
*3uaVbiïl maerht ons tttrö&igfc. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 a 5>* Stichtclijcke Rymcn. 

U 't 3$ t onbaft en betDeelt gemneD/ 
Oerbuit met Damp en toinDen/ 
't IBeirfc menig menfenen foecktn Doet. 

**ae r ij» liet nopt fai binoen. 
^fc tot urt 23efï'oft)eeft geenmoeDt 

<®f na toaetön nopt aehten 
laerbeelDfich t Éittet/öonig.foet 
<Cn bienD fijn0 fcifjff geoaenten. 

7. 3£ie fonDcr tjctt0 benoegeH leeft/ 

ïfcil firlj Daet toe befeloerfcen, 
SDie 't Dan in 't mate niet en ijeeft» 
<£iefal in 't IBacn-goeD foeefcen, 

8. 32»c 3&eugDe-loofc flantoigljepD 

S^oct menig menfrlj Doo?-bioepen 
Sri)', 't fcomt upt enr&el lautuigbepD 

jp.tt ^raatfidj re bemocpen. 
9» 3?unt!;t u Dat m' u tp: v miriffert : 

Dcranan'no,!* te fröjoomen. 
't fit?crc <ii ten belten nttt/toat heert, 

IlifOt tuWDetarget i;omnn Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 L 10* Tweede Deel. I 2 m -toza bfc grouö tn reati toet ♦ 

«■" wil mm niet ut» ' t odf» f B »« 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 *94 StichtelijckeRymen. 
* , »it't tooocn aeetn tyrt Dat i)P t»«fit/ 

,6. ©icnauinUi1n<©^« c,, 8f l 
cntoelVDitallctufcn/ 

nüSt fctjUc uimtnecniecc tot i&taet 

17» «otntetnöwf ö ipietov ƒ o^ncm/ 
<g n '0 *©f"ic doch te taken: 
an? ftpfal niet'tiuet fp 

* Wmemioth ^ * m ^l flf At 
i«, *>e »tw!t «ecft geenomg tooïm««t. 

* Vit mtnfcun» M ^ ÉJ1 ?/ B? 
tfu toaftroe.i lirftt toi «aetKt/ 

lldietoetttoiatöPf.4W»w" • 
i o t «tütfao oen ^tart 
9 lUcttt hau met ' t ontc rtjt latei ♦ 
®ieicitbcfcoaftuptl)tnDcrme 

$ta«acnl)ctïocïWïfateiu Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel, 
ii?^^ ö V n **W> beeft/ 
wie fteeotf 0 jj loon eit ftr if 

£00 't «Bob , 0 « 10 foo ip 0 „ ff mcV 
firn befte to«th itf ft« P jö f 

**♦ Cmm Tfjjooiimen nopt tot ceob Lm^ 
öiöfi De uk 3 ren ^cmrl Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 n af. StichtclljckeRymcn, 

*f cnttefoe tot &et Baoet-lano 

jmÏ? : onj* foo toet Wrt?f meit 
®« too/hi plat t* ban «00/011 J Dana 

e&oojfacm toefen i ItfjWfl 
jfeatt na 't tetwl oc* »c «nu 
at. ©P-twntclijckfnInietuatoogi 
• ^«MepliWttftntiJoen: 

■ a&«e met <©oötj5 Vuil nut iWBOntt *7 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 * 1 d Tweede Deel ♦ 

30, 3Ba« Mn ft gp uu #!jiIafop!jp / 

<£n allee jTtaifdjm Itfmen/ 
«D;r nou: öe ï0;.ic th of jWupte tp 
ïaomt ftmfïc p<ta fettttl 

31, €cn HefYöi? ons «Bodö IDljfDcptj gaf/ 

ftan alle* altetf tïaptnt/ 
Cu faffc Dtu £t;:ifrni ttfTewi af 

31* <öcn-t)oubigegfijop?fdniiij£pö 

JEant alif jBartyt/ (hetft <fl5oü aefewo) 
0oef tè/fp i# <©oa<. 
33. ©it toüfï cni Cb^flcu mrnfcli fan pm 
«fcai ijp tft&t upr moet tt öêu. 
$P flactfniT oog op ©itMotfe ©at/ 
<©p ouo gebjuprfe uoru jeüfn t 
3^; Op ItëetiigU.noct) <&u-tDftregl)e' fn/ 
<#P HciuDrf <Oc tuoont noct) ©2Pll€PD/ 
<Bp ©uö nocti ,$00 : i&p j$ tc to;c'm 
©ictuilligiti tc In lept. 

* 3 29? 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. « ^ 32 

m 

EË3 9CU, 3. <B»o&^Dirufligt) menfff) <©itgoDDel8clie toe 
SQjBft u belet/in b^pDcpt bp 

SUcn OBoD0-Dienft te berfaDen : 
<$oo ftat t Dan noc b D'oubjpijf po b,», 

©oo? *t manltjfh qu,i?c0 br'rfnuoen. 

^icb ttoofl tn alle Mieu/ 
CeetttiuterlDfSt' oub?pig()fpt 
Jffan ban p t i$ onbjp maken. 
Ceu JKtjfe neemt ijit na tic tijo. 

<©u:it oö De rupmt ; Die ujuprfce bP; 
8* t UatDet uur ; foo löWfo fXrrtö/ 
„ <f w ' ht«;pp t/foo ffijunlt foo öupc kt bPi 
* fcecftal$nn teöen(laet firb't n«t 

*<« Dit of Dat met br ffr n ) 
IBaec-otn 'talDug gebf tiget hurk 

* 4 
6. 23c* 4 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I 300 Stichtelijcke R ymcn. 

64 ^cttautjjcpt iss ïJf-S» ©tugöegrcem: 
$>y fcanDet tegen groepen. 
%\ fïaetDen öao:n tonöö -om De uloenV 
xaocö ftan fn Iuftig blocwn. 
7« loop g*p;angt/D ju Dorlj met een 
23;taaert uoojö'ljeere &(mnf/ 
3>ie t)jec ftanö fo in rupmt alleen/ 
%k\)t fou uecöojreu honnnu 
8» ©0oj 't lang otuiputtn b ju De tupmt/ 
6 Jia UUfS öe U00P te mi -feu/ 
2Dü?t ökftmaclsi«0oti|f,^cmci)ut gffcfcupmt 
i>jn fceic atgetuiffen: 
9» 39a<i fcbijihen tojn-uepüse lic'u/ 
ï^ic bn 'e gcttil firn toiuDnt; 
pjuDieop orecen êrarenfan; 
£)dn enckel-aerDfcC-PcfinDC: 
j 0. i9du öw firb geben &p be frtjaer/ 
3&ocö na öaet eog-toit loopen/ 
4Bn fcüK met alle-man$ getoaet 
act «Swotijtpo üjUlen HoopiK : ft 

I 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Tweede Deel. 

1 1« 9m men of irlniö-gierglKtfï/ . 
#f 'tfiruoy b;ienu' eu magen/ 
<£f mn Domme uperigljept? 
i)Mt\\ na Oen boo y fut tageu : 
i IPan öie oen 4&ob«5-Dienit aam upt (leur/ 
©pt fpi)t/en upt uarujnUap : 
i9an al Die anDetö DcUUf n neut 
^>uu ocugo' en '0 fcemt itf uifjfeljap. 
13* it)oe nauuacr pingen fumcïöfr fcrupö 
>Op 'c <ÖoD0-tiiejilt yl.gen ftaen fal/ 
$oe meetoec fupu'ring ut ^osg jjup£ 
ü)an 't nutteïoofe UMeiwal. 
M» Ccn groot' en toateMoofe üjolcfc 
i9crDU)iji:t Dortj al ten itfleiu 
3jn ujpljeiifc krngt menU gcootftc bolcji/ 
«3fèa«felben 't alöer-be|tf« 
M« 4^p-teeljte ^Dcugo \$ ongemepn ; 
<lEen feiofaem ctiig/^3oü toeefeu : 
«Is *t <$oö te i beu c Mepn en repn 
©au geoot en fncpD te toefen* 301 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 StichtclijckeRymcn. San G : HmmËÊmmmmÊh 
^ 3er roffcOr n/foo gp liften moet/ <en me- 

nfggttaep geJogeL <® t tn qüaeöfoo quaeo of 'ttjaft fljtf goeo/ gjit mate toijfijeps!* oogetu 
2 $et ïijoen bat upttoeuDlg raetht/ 

i SB* D onlöli Die ellenöig maetfct/ 
^oo^uflmioienDtoalig. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
6. 7* Tweede Deel. 

%\\ 'ö ©intcctf Ijaroe houöigön^ 

Öan m' o och nl nut befinnen: 
toarmt te totfo öan 't ü«" toerfpjepw 

«3aet örö tt meet na binnen* 
©e ramp/Die ontf tjiec taeDer üaert/ 

©ooi 't HeröfcU genhich* ontbalen/ 
©Jtjft Dickoen geeft na bmnen-toaec* 

©tc al te toijü ging ötoalen t 
<©ecft menig menfeü bem ffiUeii toc'et/ 

«En troet fiem tiaeiftig Uttm 
*&m upt ten wijten Uweck niet meet 

Aoo Ujjjo fijn loop te fettem 
S^anneet oe mortier 't liebe feinü 

3Btl ban De bojften tof even/ 
JÖÖet roeo/ of 't Uttterft D.it-fe toinö/ 

£>al fp De fpeen befmeertn- 
911$ ©oö ons utn een t;emr Ifrfj -^oct 

t&et SCerofct) toil ooeti bccftiken/ 
jöomt tip onö Doo? De£ UnDcntf-ïott 

&tt ftbö«.-fo« tegen maken. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 304 8. Stichtelijcke Rymen. 10 ?ll mo?s fe&oon gjfa'c upt-gelcpa 

( § 00 't fcjjt)..t ) trc ofFmtanöf; 
al fort b' Slrnrr cn 't hout bccepft 

<$m t' offer te brrtyanofii : 
<Ooo eUeit-lwl cn beeft nfei fcooi 

Da;i 't irtteii ijrm c ontnamen/ 
ifêacr ban fijns önfefctö geloof yi« öooj 

J~:tn toiflï pioef te uturn. 
2fa t berrrjft OljÉ upt Den öoob/ 

Öam alleen moet ftctben t 
^erlf^en Doet oen «öceft geen nooty . 
<l)uaV lluft mort tiertjtjaf beröcrbe». 
n« VI Osirrt t ftttngiajg fchoon gingen been; 
<Ef baten 't frtiip al Cerkm : 
3?e & .ifïö/g.efUe ken aru^rpl (teen / 
M fl ;eg ten i&oozaen ftcecHen. 
j*« <©fff|jaoii?cb:aomefajftbenmoct/ 
■èn kru?tf op krups üc nuachten : 
33 a rcp.ie U5cugo en 't eeuüiig «3oea 
ifetoeu fta^ifi fnu geoachte iu Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 

1 1 ♦ ©aer is ecu bïoeö Die onöer b'3Cerïi 
©toet? Doo? öf Zet Komt 50öc*»/ 
©ocl) jonnet ('t i$ uectoonutcnjS toners 
f|ft Zouteacnficii tr Ken gen. 
1 4 # <eiï\ €\K\ttti\l otoet* Ü002 ujefcer-feoco/ 
©dn 45oD tjtmop-gtfonöeii/ 
«hn- ringt met quacti/Dinft tnen goco 
*cn onbefmet uan fonDen. 
iy« <£enal-b£D2Cücn iaonncnaet 

Blijft ft «Utf fijne tianfts UetoOf« 
<©ntu:.eckt fecni gouö of i»w« U»tft towet/ 
fc> p intrekt in looD of pfer* 
ié. €t\\ biotnc/alsl 't ijem tegen-gaet 
©oeft niet üan t <i33eü te iatjenen 
^oo tocl in flctl.t' ais bctee flaet/ 
Stau tin (na a^cuö* boen Mij eken» 
17. «ja loo geteeoer als \M itf 

Sin ü)out/ oau <öouö ie fmjüen/ 
^ooiicnterio-'tin feommetnifli 

©aurupmljcut/fGnü tc möwn ; 305 1 8f^>oo 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 $o6 Stichtelijcke Rijmen. 

£00 bepligifjcket kan men gaen 

©rn ÜDcg n ae ' t €5oDit) cfc lebeit 
©at öicfc totjlöi 't meefle fcbflnt te (theCttt 
»an 't gcootfte booj-oeel geben 
Cm ^bjiften is met als tjet giag/ 
©at licüt'iöcft raeeht in ftutheiii 
altf eet al fatfoenig toaa/ 
©at fïeeöiö ficij iact Der-ojutfcent 
Jfóaet aI0 Den ©iamaiiten-feiiig/ 

©ie i en b?? ia ban bteken/ 
Cn in een neoet ü?urhbaee ning 
ïaetfijn fatfoen en teethen, 
©at bupten is / nat moet na öetn; 

Jj^tet np na t geen is bupten» 
©ie ö' oo?e fetjerp beeft na <©ods f!em 
Haet netgens Doo? / (leb Hupten 
Dieft booj eew acüten ftau 
<£n boo? een gtoote b?eugbe; 
JBannect fcetn Cljji/liheups homt a , 
öaecfet iicijt tet fcaogftee ©eugöe 16 30. tl. >1. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I 'J 

ft Tweede Deel. 

*3« Djoe fmaeroer Iflben <$oö u friit» 
l£oe meet üp konb toil maken 
©at gp of ttiat bp-fenbersi bent/ 
Of teel toe hont geraken 
24. f&oc meet de ^ouü-bioeo Vuafï/tjae b'lufe 
<èict) öooget moet torttj-ffen : 
Ce booget roem beeft Ooöcö öcrcfc 

f)oe b «tt meet rampg homt tteflem 
Egt gp eeit Sofepb > t ia niet tojeemt/ 
i&oe ff er g' op 't ©e ugoen pabt JÖt/ 
©at in' tt en eer en ampt beneemt 
Cm banrk'lrirkin etti gat (mi)t* 
l<« gf}tgpecn©abrbs licht '«nijgt gn 
©at ^aul alfijn bÜgtti 
19 ijoiiD in [pups en 5UK rbetfp/ 
<£.< nopt tuit tón na-j.ige::. 
*7; 2tjt gp een paulus : ffct oft bb 
©atr-om te facbtfï en fal. 
Kfctó |cr#g* VJP Ö'«cV.*jet &atati bp/ 
©ie a met n-.»pften [lap™ lal. 
307 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Stichtclijcke Rymen. 

th 2 He gp f #gud : 't fcan u niet fthtVen 
211 toojö g' in tbupj neooben 
«>m feben-toerbcn upt te ftuen 

ï©p Int ban 'ö <©ouö-fm>t>t«* oben. 
5E>ic 43obc$ fioför Vofï bcrftaer / 
<ïEii frrt) i;i t I.icö luilgeben/ 
*?P Itpö op *2rröen/'t ft t;oc 't gat t/ 

ccn nifWgiuftifllcbm. 
S)p flaetjt ovtbarm JRuftrfln/ 

3Mf ö'ooj-bjcugD nier ton frljeuöen : 
25?fffkt fumeen faaer/'t en geeft geni ptfn 
Spfngttjet licötenrnccn. *9. 3». 5*< 3*- jPl2oc r ijp een metpftfjdic rol 

ti n «J SSctritÖ toon-fpei foelen : 
Oen Iir rt ban <ÖoD en ©eugoe bol 
&a:i V quarö netlicju bestoeten* 
& ! Jfe niaer rtoutolftrfc <0ob uetrotrtuf* 

i&tm tifetityspt h.iu foobocj^nO 
3? n.iip aen oertfrij gciwae* ontbouD • 

Ü tT'j'lD EjJltWWJ gflIOfgfll. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel, 
33» ^oo foem oc (maeo ban menig men ff ö 3 54* 3J 36. 37. 
©ptbxenbig homt brffrüw» 
T£>:c vaütig üjo.geinft frni üjenfcjj/ 

^rottf alle tiie 'tlKr.nü$n. 
3B>f fmaDcr WD f*fn aroom ftnata 

^11 't Dicyftc ban ign futnen/ 
ïfcan oat bp t bert ban ö'f n üp Ijaet 

.iliet meoc hm bertut.mciu 
©ace 't uol-Ujrrrtt ban orDiUDigt)rpt 
&itc ce» lept booj '0 bpantfo oogen/ 
$P mmht in 't epnb/al ijs 't fccm lf po/ 

3B>c fotljept ban fijn yoogtn. 
^toang-berrk fccfomtt getn lof : 0 men • 

D;oom in igtttitö ute/ 
£*<>lt ibilluj cn ban f lf« oaer |)fcit 
$>aft <&oD en 'tllot ijem fturen. 
't 4?nujöfann hm (^01 uifcti ufflupt J[ 

IBii ie«t nutlcct tuntj ü?tjö*n : 
Crn igoucm strofen gr rattftttr ttft 
5t«oo? U?illi$ in te ulijben* Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 3 10 Stichtelijckc Rymen. 

3 8. <b HiJDfaemljept bol-maet hte ©eugö 
Cn banb toan alle <©f ugöen/ 
©Ie u maer ijcrft/ kan ftafgin tojengb 
*t «5cperfte ijrtt üerj uaöcn. 
39. O toenfrljfitjfhftc tofnfch'lücfcbept/ 
©aft 't Ijcrt in «JBofoff getirngen^ 
^Icl) cutf/ rn bobrn tnenfcb'itirkUrpt 
©cn ftaatken menfr ö Kan beugen ! 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 3 öc finnen fun toertojf ug?m ik. i Dan een ©rug* Ce ff noonfVD« ^cuftlwrt i _ ©anten ©cugö sic ©otmoc 'Ujict ^NMW 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 31* StichtelijckeRymen. 
*• ptm bit/ nu dcc herten ü> er/ 

D'-cff Df t ftceti jjoogftp at 
©J^üfriif^ciagbr^rfgfn. 
uümr fatzin aertfrDc mm/ 
t Pnnnffij fctrfct m<t i.ert fit fin/ 
3 3 1 J öf frii torg oork in. 

irx °' ^fmact JïWrighfpt 
Jöop dc iioog»; c ^oogt' getoonf* n : 

^mfJt^S!^ Doogljcpttf infl bcuept' 
2>!öft bret b.ifr om larg gcbonbir, ) - 
*>of Dr Iccütt bif fcnog gar t/ 
llcigccmDi' «ooi aart/ 
^re m'iiöfcrvtr'om-flacr, 
4- «iomh: rr ippr nfer/iii/ liet Ujf 
Jï.ct onnooft'g iii^ca tr quflifn/ 
j ioihiii *t ÜMfiMiepiig iwojijf 
® rtfr üff i Wfnfcöfii ©cueD' in {lenen, 
©rugö bang: tifrt om 's mci.fchen tecpn: 
«*>W ftcplig „iVpi" 2t 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 

50 ïeer* en ^eugog-fontepn. 
5« 1 3i0 oocfc D'Ootmoct niet Die ijelD/ 
©at men (om in foiio te blijbrn) 

nle re:i)tc/ oonnoeöig ftclt/ 
4£n fa fonDig gaet üf fci)2i)u? n 
<©f men jtaeg moeft ï ti fan)* 
3Dit 's( gcfnOeugo/mart lf ugen nonö. 
Op «tfotmoe ts frl;üngegronn. 
6 «FUmof t itvt gnntis uiel In fd ijii/ 
<^oclf niet f.fd in (Irrttte kiceften : 

S>pt i;et hert/Daetf in moet jtjn/ 
Jtaoet fe ftralfi: Dot» De £cDen. 

^rjjnn-DcugD fcnjgt mei 't lijf tot Ijoet/ 
" m SDeugD/lnï rn 5:cf te ga'et i 
't bf*! en opfnb&r* 3'3 AKO 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Tweede DeeU 31* 30ooj Dc 0 jftaefteiij* boon ett fcbenuij*. ©ieftjit toojigöotntocIUicct/föwfUiju moiiDiiiet 
I : ci)t gftce t' 3Eot penianD? ffbanb* of 
a, 't Cbrften bert/ booj 4&otmoettf geeft 
£>terrhücranöftt en gco?cbfn/ 

iDetenö' &oe 't f-lfd te getoefft/ 
IBil oocfc al-tijö geern bier g< ben : 
ftotnt tot tojake itocb toonnisy 
©rckt«U toatteüetken is/ 
Cu fif t ue el feplen mté. 
I« <©otmoct Doet De menfcl) Dief beeft / 33a o 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 *iö StichtclijckcRymen. 
Jfcqtoen ftc \yi ten aubrc aeljtfn. 

'ifc)crt Dart tmr-f«r|jt niet in leeft/ 
©ocd gem nfjfesf gröacüte u ; 
45aut een ftt lofl t geen ijet mitf ; 
©oct op *0 naeftenj f.ir m gem lift ; 

jttatrfct onn^'i nocfyte tüiifï. 
<#otmoct/ jttoeöer eu oojfocfe 
Dan « gemocis ü'öartwfcifljtljeiib/ 
IDcert ttrrboigenttjepb en üjjaerft/ 
Coo;n'gcfmv en or.beöticijt'OfpD. 
JDMe/ ooo j <!3oöc <&eeft onoet-ritljt/ 
Ölepn i$ bi ftfn f Ifc acfic jjt/ 
Stcijt al!t ong ltjeh iic^jt. 
ƒ♦ Ctotmoct/ £u 'er banoeïiffo/ 
©oetin ttjifuö'lijfh'uepD torrheeren : 

<©at-fe d:h oiem en getiefr / 
3* h att luft w ft scg begecren. 
©ie hcmfelbci hent tr rerbt/ 
gnftjn eparncngenfTfrJjr/ 
3©o?D g?ern ren* Prtcró ftneebt. 6. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel . 

. sus ^od $ Wné m*t wttuit; 
IttcafDtiBum li« tierrc torctm. 

3Pie tect)t hlcpit ban grinoeD/ 

j^fimt in nllf tcgtn-fvofD' 
£af öp 't uoci) ti«ft te «ofö. 
7« <©otmoct jttatti«t)fpöc }D:icntn:t/ 
Wttv t -buuigliwt cn rrurm/ 

SU* mV»n 'c ujfs ueiioefiytve-tmui 
©«li fceu r rff U & Of t naturen. 

*t ($crt \3.v\ Rotmof t tori ïKioj-piof «jt/ 

*Dat Uemfflffi! niet «fel tot-toocgt. 

!♦ <£en ou-tf c!;t eotmcetoiq tjert 
<$taet fnu <0ci<5 tn al! ö JClatitl t 

nd-tnm ti^untif ; toei-tom fmctt j 
BTcl-fectn alle lot ttiftatftt. 
©ie ffeli fW ^tn Cjft k«nt/ 
»cr ft Wn U«t/ r jp uwt w> (mö/ 317 
£0t Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 3 18 Stichtelijcke Rymen. 

Cot öcinckluerljept g/lnenb, 
9* Rotmof ti fcenftet ban gebjecft 
<«£u bJü 't tmn nubecmogeit 

deerne oe £\ti ten luft ru trccfd 
€>m &:« opt tg auunrt-oagrii / ' 
©oet öe op f>ij:it-tonri)t ftjfii/ 
Om nopt ooo; '9 blfcfifttf frljalrftc pa'm 

jo» «©otraoet/ flTocnftft ban armoeö 
3inD(^otioci0rtef;ikei!/ 

jiKacrhr b«u ficü De menfdie fpoea 
Om ban? Jfc-jnfn &o&teitaft*ii : 

«n/ imt fort* tfdaaf om-tingt/ 8 
35p 4Beb nut fctafbt öao? D/iuat. 

©ort in air* g?üoo ? f.icm ujc feu/ 
laetm ©euabet tjcrt nopt [lil: 

wzut man «©otmoetis /i* butkiu 
JBotr bjee* ia/ttJQjtfcüetp jcii 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I ?2° StichtelijckeRymen. 

i iÊËlillï lliiï^iï r^If li ,fI illf lllf 

_ «wu'lijfk) »I)il£ gp nut i)tt fjJig Tt.nitr i 

Jftaerkt u ftirt m allen fiaitö / ölep-t 

*\. ^walitf *t paötrngitföe poort 
i tZnn <®iï3 rtö'cr. cic 't bctupatn) 

©fielt* m-gaug ten lenen ;;oon : 
ïöaöe e aoo2 in! moet ficu impgr u ; 
aerbfljf groots pr moet om bee c ; 
^eröfelje 1) aogre moet ter t&tt : 
©ie tnci Doont/tjoopt met eer* 
3* «potmoft i* ren tyuem en fpitipe a Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I Tweede Deel. 

©4n <tëoö$ <©cffl/DiÉ ©cugö dom groepen/ 
4rn fonö n:uft ter Ijrrrni nytt 

San ©od* .^eor. komt \)\) af Worpen» 
3?ic r-icn utifl/ 't ?p mal wcot/ 
JRarttt oergecfö urm fribeu mon 
<0ottgi ^oou Komt »i" tot* 
4* <&alig menf:tj/Die fcit utoceï/ 

O'f teen $rrtieijrbt ncrfcrcgrit? 
*t <&m\ gp ||ciit i£ groot rit brei: 
S8rn 't tod (}suDrti 15 grlcg'n. 
J&Mi &i£ *i nier ijfUiiflutVr na 
^èctjut u fcgufctte niet fcowt ö?a* 
Tlicijt tamtt ;;u um tc fe>a\ 

i9ooj '0 «cthocog ticr?;:egcrp 
jfRort c u f ift» booj t^l brunaiun: 

S!^ frifjsf oor morsig manen: 
IDanin/db me » t noc|i niet i£. 
ito tres ijrrirn fcupflm\i£; 
JpReprit nict/of Ijrbt enrft \x»t^» • Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 %t% StichtelijckeRymen. 

6 # ©ie Daec fict öoo? IF oncn0 giasf/ 
Cn tiiVï nupnt i)p t)<b befcrmfii/ 
«tbepöt nut) bltjft Die ty> toaö ; 
Jöaept tj'« tufftben 'i IK" mrt ojoomen • 
«ÊttDoojepgen Uefbrfst/ 
#tcit ytij tot fijn felfjtf «fgoDt/ 
<£n Ui betfien/tot 
7» <© 'terfle ttap DcS toaec' 4£otmoet0/ 
©otmoeDttn Diep her netten : 
©ati <©od/ <#ePcr alle $ goeörö/ 
jlHoetm' in Oounoft/ kt iftjtbegceten/ 
3£ao? ®?bcDt toangt' aen ; ferttgi fcijoot; 
Üotnt tot ijnct tooikomen gtoct*/ 
tfn bit) i t tot in oer öooDt. H Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 32) Chrijlelijcke Gelat enheydt, 000} e fli jonae <©ocf)ter M.G.m fjate lang-burine 
en 3 v Jöacc <$ieclt-quale 

S anc : Fortuyn' helas pourquoy. 

of: 

Mijn droefheyt moctick, Sec. 

TG n ftf niet flïletijöt ba» bjeugöoe/bat men fingtJt : 
-3rft fina/fooemelmet ptjn/fmett en Mrnö omtmgljt. 
25n menfcUf n (cbónt geen öulp : mart f i teft iKucn gaen ? 
«Lot hem/ öaet tytugüD w PO» «i alles fcomt bati öaen. 
ü Sfich; <fcofc/Dic alle Deen en inöw fclaer aenfrijour ; 

9ic mf /ov 'idboonfr oet ^eujfe/in 'r tr mcr-lcgct fcouo: 
£>iet op mp/uttï ge fcbcy'fcfit onorr d' ij. tDe tucUt 
êon utoe ftwnge üanö ml 2iaten Uectt gefiufct. (0 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 3*4 Stichtclijckc Rymen 

3. &itt op m? / u ©iciif rfe' / toJlch gu met Djoefljept fptjfl 
©ie itart)tan0 / mios in d?uck u DicK-mJtli eert m vjijIV 
«£« angftig in baer geeft/gt cit ting fao (?« befciaegt* 
©an Ocii fp 't p ai-iao nfctfben luftitx o^fgt. 

4. Hati nzmgnr/ \$ 3f 1100D; Doo: ^iiigetiü' mijnt finett 
«?t <©ecft 1 mn 't %\H tt lp' , üWiBiitjjt c„ tenen: 
wcf j öaccr 1 ; m icö Ijtt $tf njgunt Dat Dief 9 udlt blic't 

D 8fb öt imijitc niet/' nwet ©me toil 0tfcljt>% 
3fh gfft" mp onöec u/4 balt b*t ober-b wq t 
A> U)t)fi)fyö Inttt toatt-om u ©otDljepr frljffkt bot !angi 
Q «©ooDeujrfcctoil eu kan nbt jnn Dun gtio: 
'c 39; Ujfl/'Ooföürptis-fonttiiii/'ciP tori a| toat gpDoer t 
2ö utoe goeöc to l Dut irK nwt) l.nigrt lp*/ 
«Bn ban Dc$ fi&rdts bupi g-au* Moet gdoutert $p/ 
4Bfloutcrt/Dosj t bup: ban *?uck en ugeii-fporD : 
't 9* tod/ aBojoijppts- ƒ uutfpn/'t 10 tot! al toui gp Dget* 
€>f ief 't' oy Bot g in mp te» pjube nemen mrugi 
Stat mijn geloof g^mlf/enbuftijjpt htDe ^cugD/ 
On Dar r?m ,itp bt^irt met cjocftjipötö ober-bloeöt: 
't Ji? ^tyc^'.tm^'fumtm 't 1$ toelai toatgu Doft, 6. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Tweede Deel. 4%a 

W *%Pifi ÉS? * 00tAw < fillfti flat/ 

w k ffii^rll?^*** 0 ** (mmtte hum 
SrSS^ Dr oogetracitt/ö'bo^fl farht/ Df Eretfe nrfft/ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ji6 Stichtelijcke Rymcn. 13. jftu ruft mtjn 2 iel/ bi 45od/u töoöt/ trie foo goibt ftf ; 
© ie niet ban goettt Kan ;nn j ® te utae ö:or ffenis 
<Ö>f toifflijck enoen fal/of fniDt fep nopt een enöt/ 
®ien öubüelt ceDen yeeft/toaerom Jjp 't niet en fenöt* V Swaert in (tjnplactje. 

<©f ban ttoeeöerlep fceerfcftem 

A E N 

ö' ^ntgeerDe &taet-bemmbet£. 

S akc : O Üaep , ö foeten flaep, Of; 

Heyl'git rig menfch> &c. P ag 4, 
I. 

U öogbeptist minnaer/öie »t arljt toooj lü'en 
. ^croofuttu ban UfKMJdPPÜ* » ÜDifc Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 n 5*. Tweede Deel. 

JBtotj* beet Den oubcn Atatf 
Jan fjoop na gaet : 
%Mt u I uil foo beet/ 
Jfra een toluc&tig'eet/ 

« a I tu !ufl r °° öerr niet loopen t 
't *ef* is naebp, en foet noeft open. 
3rfc toect een £>taet/bic w* m toft irf/ 
IBien* \u<\ met jtaae c en foïiöei laft ƒ 

©act nir mano* tnii of toet 

_ =©optbanfet ; 

|©ae*bp alleljoogr 

©ie gijp Denchen moogt/ 
*^?J! p -5 e öoogf op Jeroen/ 

£>raet/foo toaerö en uptgrteaen/ 
ttcftaet m taai rlöcfc bat te Sg 

1 Jtn «TS'P m * nl m wam/ 

«Cnfictj me'e noemt; 
Watt ban elck Oen fcutfn 
genogelj laet #n : J*7 3£aer Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 3^8 Stichtelijckc Rymcn, 

WMt ban elch Df u fchit» b)il D2agenf 
^TCaet *t toart toefen niet beogen* 
4. a^ie <Cöyft«» *»rt mono/ ijett/ en oaco 10/ 
^icitf t alleen Die in neeg ^taans* 
Hu fchoonW« beracljt/ 
2Bfffl)impt/b«i«ht7 
§©oo? oen tnacn -tofjö, fa»/ 
2lïm gering fnuat; 
©002 oen toaeii'Ojns/fot moet ïnrKen . 
fDaarljenr- falbctct bonnis fïtijttOt* 

't «errff 'to heeft bnrf jerht/ 1 ^erticlftb bethoW 
«DtÊiö (en nicm ;nD meet) 
©ai-komen *?rer : 
«©ie té ii^fft ban t geen 
IBact ban peöet mi 
UT>aft b «m ptDr t een is ilabe / 
Oor atoot uan tjrfïftbavpp f» BöW. 
£ é Stn Vttift» öü02 fijns fcifö brtbjumm 
Th» 4*«f*« ban fijn fomen/ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Twééde Deel. 

$oub allejge met- gebclt 
<£n tn getoeir 
U3at op^tccD' onruft/ 
/hmertcn ttgciMuffc/ 
H^at op 9tatir-o nrtf hl - boerett 
Cn tnciiffljen $ir le K * omroeren. 
7# <©eenactbfcl)el)oop prj t toojberiangen/ 
aren aerofcije b?rc 9 ui macfKt tjem oange. 
t -jrp Doe *t bier bjoelt en wc ft/ 
$P/onberbaefr7 
4lÉct fön fctidt te bje'cn/ 
^TreeD al moeötg tjecn t 
jT^ct fijn ^cbat te bje'en/ i* fóonfatg 
fjnfijnoee Z\tln\ xuvme taooniitg. 
8 « 3©aer beeft en ö2aegt ijp ftetb# ben^ceptet j 
^iets tegen fijnen tuilen repter* 
$aet/too?n/rrot;s? en fpiit/ 
3©;eecfc-fucbt en nflt/ 
iflftet al toat'crnepgt/ 
(CnSiel-fmencDjcpgtj 3*9 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 33© StichtclijckcRymen. 

jüftetaltaut'etnepgbttat fonüen/ 
Htpt ferarbtelooö/en als geboniwi* 
9, <0odb l&0o?t)/Dat Heers en itëaerljepbs- £>on i$j 
©at fy?mhr en botjft Daer alle bomt's i 
v$el)oo;factnbepbt boert upt 
't <©een 'c bertbeflupti 
©jftjs ruliefoe 4Boöt* 
2tjn Heers en<©ebiDt$/ 
Zijn Heers en «©eboots betrarbtersV 
Cn boo; be Ziel gelijctt Deut-biacbtr ï#* 
}9 t Jtëat r blijft gbp nu bermnert>e loen 
afeieijaonfters en Cr»jannen beibrn/ 

JBaer 't «jjaonftcr nart bcrfloeg&t/ 
©atglipfeifjtfbjoegbti 
«Fm ban €p2annp 
4^opt in t bert toaert b;p ; 
Cn ban flTpjannp bei luften. 
3© ooo: begeerten liet ontruften# 
if 4 *t <©een gbP niet honbt/boe boog uptftferttent; 
•at Man ren menfeb/geen nunfcb geteefhent è 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 12. 15. ■ Tweede Deel. 

**** 

öi« in lac gljepb !rt ft/ 
«Peen faem en fteeft/ 
^rhütnoclj &toaertgeb;upffet/ 
«, 9ln berfmacttjcpD öuprtt : 
& tlltlD norij AtoaetDt geb?uncfct upttoenbig : 
t ongfj / rampfalig f n ellsnüig. 
&t\A oogert toalgen ban 't getinge/ 
<£n ffennau renö 09 aeröfrhe tmigw: 
fcaer mmw té tjem gtrk; 

öoocftafntup baftgoebt; 
pmb/a! bafr boogmoebt ; 
25ittecl;epö/ fcae* fociigfjeDen; 
Onrufl/ al tjaor gttoaenöi b;et«. 
-~rn Ci)?ffïeii 'oiboogtnaetoe ww!) 
Sfc *m ban ait r herren $rete : 

^eerbanbegerrlöclröepb/ 
^^letat bfriepö: 

fceer ban btoafen toii/ 

#otfa«li ban gefebif/ 

«4 3?t Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Stichtelijcke Rymen, 

«Oojfaeffc ban gefchll en onluft 
tfn al Des IBett Uö tamp en onruft» 
i <© fcboone örooji ! taart op noen fthoanbct 
^egcöfn too?3 ban 'rf ©eugos 23eioonDet $ 
Ai)nn ^©oö ;öic hem Die 't 01 
©cttoiiineiiftil/ 
ginowietffWftertb/ 
c ttntk' Poo? tjcm betfpb/ 
•t Ötic*A)O03 berepD.' fal uufMtwnj 
<f5n etutaiB/aW öe £on Doen Mine hen. 
v «• Aulf fc' ©* / ö»e oee< ftroon ijecft in D'oo gf t%' 
»oeftan'tjoeWil'UoefalDicpoo3en 
naeenbetg^whciflcfe 
<&ebieiDi of 0nch i 
fDart 1 3e &taat of ^toeeiD/ 
3&ie,lo0 ban b geen' 
j^iet beeft tn o' <£eto te bHoeten; 
dSntieélte nöccelt tteeomet boeten i 
®it iö het <£en/alieen ban noooen ; 
• » c na te fïaen/Detft^oö gebooett, Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ste- 
il Tweede Deel. 

&tts tiocGc förcrfriwypp/ 

^trö JRonardjp/ 
3T\icr kom gn nortjtvn/ 
^o?;ljft rrrctiii- lart! 
<Cn gcDurrig a.irn Der ptftotj 
<*P>cturKn in 't i£>ou;D toan »?3rnatm 
I7 # 39au *t fcrjrji:-!joog ijrcfr u -Bod frftootttl / 
Cm u Der I 'ilrnnn te UcrgrooKu/ 
Dcrgroomt mrt dpcö grooti'/ 
3Dic nacöc DooD/ 
JA* De Dooöuofl) üirifc/ 
tfniii ruftbrtléft: 
jaa Dc DooD nortj binft (ttffoftta 
Jwtföeterftttti iOcl/tii Oii-nioig. 
iS. <*3D marrht h 't paüt reu Kfbat/gl ö v frs 
<OP gi.iDDf mam io pr men raööh, 
jrlu hauD gp-toiu gp mfitt : 
II a*r rorft gp nare 2 

.ftas'm'ti igr bun/ 
t&acU al hooi ten uiöt: 

- 5 333 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 334 StichtelijckcRymén. 

nu g' *» 't !a 6« bent getogen/ 
3Di)fh..'toticht met lijf en jici ban't ^flegfr 
19» «Boo/oteö' -«©obeii af fcoil tioutoen/ 
4En in u bert fijn Crmprl boutotn/ 
©oct u .Staats! loflen ftanb/ 
Cerö ftielle feb.wD/ 
^tbbu-goebö tjarfïig blien 
Hilarrmetoogenfien t 
*r!jt)u-goeDö Oarftig blien bebinben 
<&V t)o°P °f SP een 23etet minoeiu 
a o# «Een 23etet niet mtt toanth Ie finnen/ 

&ie 't SfletDftbe en 't €)eme!fft) teffcnjai minneitt 
Sjiiet m< teen bubbelt bett/ 
't WcltH biet bettoett/ 
jftabetfinftf toei-baert/ 
©oo? getoelb en ftoaerb/ 
3^abt0 ibfrfbjel-barrt lort loopen/ 
Cnnocbop teeutoigmeoe fjopetn 
li* JRact met een bett/'t melffc/macr en fopfce*/ 
Sliet hengt bat gp (alf kttm* af-febupbe») 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 F 2lf Tweede Deel. 

a!0<©oö tot! Dat öp 100/ 
23flt oie u litft: 
't Ouaöe torDcc-ftiift; 
. 29c et-flaet Die u flaet: 
1 4midöe toeDf t-flae t Doo? 't quaDe 
£>tDUlt fcbaDemet eenjef aiiDertffiijdDf, 
.Jiftaer met een Ijet t/'t toelch/iu- genomen 
JEtt iicfb* op't geen Dat 43a fai koman 
©oo; UiaeKl)fnDU:n genuecki/ 

't ï«Dfrööcel üetfaefht/ 
<CH/m <ÖoD berneugt, 
Jliet en (Wfet Dan ©eugD : 
Cn/m <©oö berneugt ten bollen/ 
3pe IStocit baren rol laet rollen, 
*h jrotyeecktin'ctjmaitDtoaetf getimmer, 
*ot quaeo; fot Wflbeii/f limrcer. 
nactjt i« tjem gegaen/ 
<©e Dag fcomt aen 
25l8ft Doen aen DeSïcro; 
( i# geen hcüfiis toaetttf 335 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 StichtelijckeRymen. 

«nitift Doch «rifci INW niet hangem 
iVat u Xirlc :l.vt-fr bangriu 
SSitiScKi ItnocWf u VueVr geuren, 
Idous ruil: trn^trtof uanmeet tcttiurcn. 
3Doo2 al r o mftclu fn Ut 
'sclirttfopbcifctt/ 
©'ir/op'c fliruberbonb/ 
!©oo: irttf $ con/grgrono; 

èiaet* In b«' f " mcmD ,nof r ümöcn/ 

alleen &e buiten. 

%ttn W«* liwft nu mee c te fpjeKcn j 

g>ö oooD en af» 
^intfce £onnefcheen/ 
31 ocftcefcbaöuüj' nern: . 

*rt<t &oon alleen/ nu pe ttr Jt-MW- •1 * Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I 

n Tweede Deel. 

Haft nu ^oo* iftri nu-t 10e 
&at inrnfci) u^t-coe': 

$*omt ban «Hlc 6i:ig/ 
^atöer fupbcciiiggc cnfrüfti/ 
t£ie<&oo fgu g'irufai gbie^cm 
«7* 3$ nipt be «ftD typ d' 0 -.ü2 unt : 

^ud f Ji tod b* een boo; D'anber toornen 2 
Z>\c ^od<dt f. • if 5 oocfe 't quaeo 
©at tjp raf-laft/ 
*§>rljicht biflucrt/aeii-filjout/ 
<£n in pak ii fcoub • 
^rdicfct/brftuett/aen-ffDout : (git Jjan&cn 
2Bercprhen alle tt' en lanta% 
2 J« SM inat bi maept in boogt' gt fïctt fja?/ 
511 toatin um-ftrrkt rn getucit 12/ 
J&oe quaeD of ©o&Öt-JOOjöy 
Ocfk.vtcn lioee : 

•*3S«É ftDdiiMett'et is) 
'€>oo; ^oö '£ Uftigr u& * 337 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 StichtelijckeRymen. 

't3jsfti>amieerftt)itf al-famen 
Dan ©oD/ö e toil mnif al 't g boojfamert* 
29. as>te lictit unt DupfUinii* Kan tr«keny 
iSan alle nuaeb tot goco boen fttetfcetu 
«Been ©o:tt of ©eetaltoog/ 
Ooebeugoe-loojffV 
<üf in? foe tkt noen tnt'e 
(qn tüft/flilf/en tf^e'c) 

<0f t)p f« fftt n0£ & me ' e lÉ frt»öffen 
©en goföün loon ; Den quaden fttaflen. 
3o« ILaet «CtoDoe ta'i'it Doo; toct'it begieten; 
QDic <SotJ feifó beeft/ toie Kan bem betten : 
<©een nuaeo/ al* UP ontf (tut/ 
Of 't too?o te nut* 
Afkomt ons toe'ct-fpoto/ 
Sin betlieiö ban goeö/ 
Hetoen/lijf/ en bloed « bojen : 
3Die 43oö öouö Ijeeft niet beel bnlojen. Sak 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 

3* .^0" fcpaib Ucrt Op ouctluimiciT; 
&\n Doo? gciuett ' mare 0002 be minnen, 
<&gos gantfcljc iöapeniiig/ 
«&:0ila/©e!m en &ling/ 

Jmtet al maffe tooit 
Cotenj* fcirtig bejjoo2t 
&an men in fijn Hdo 02 3 klacr Irfen/ 
ttict HttfefifyUMtt OccdclRfh te toefen, 
4» <£>t)n fcomft en toaef met urn Uertiérüen/ 
. 4Bafjc om bcbournia te oom ettoem 
Jfropt iu:aer h of bonntè quant 
©an't tocnr-lootf Ham» 
jjufetjoon getcegt/ 
«rnbatt toe gcarrgr/ 
<£>f!m frJjoon grurgt/ujel fcon&e > 
i^optöao hu fulcac in neet of ment>e. 
f « «Een aooj-beria ijeeft lm ons gelaten. 
IDaer in* Jn ixiilig 't krap* t'acn-toaten 
gjn luoen f juöc c fctjuiD; 
au ftcre 5 » gcöuPi 341 Sn 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 34 l Stichtelijcke Rijmen. 

3"n tojaeck en oozoeel 
3Ben ft)n <©ob gefoeel/ 
Hf n frin <0oD geheel te epgeit/ 
<j2n/öoen hp lerD/ittet eentfte bjepgen* 
tf. <£en $ter,'ecn iLect/een jftafmeen He torn 
ü)8?ö allen vCl)2ifl'ncn toe-geftbjrbeiu 
't inoo;a treft f)<tet a! gelijtht 

32ut m ijt 43oocfif &t)ck 
©00? betbclg en fmae öy 
unttoenötg nuaeö/ 
ï©oo2 berbolg en fuueö tnoft raken 
IDie Dueföe toeg noch anüccfi maken? 
7. ©e lleeclirgffept 0110 Siel-be kectber) 
€11 i0 niet bobcn fgnen Heetbet ; 
3De ©ie njiet oatk n iet meet 
3Dan filnf 11 fc)ect« 
Hiiot öe fit rent gequelt 
't jflloctirm foeun bjfl/ 
't jjfloet Htm fort en tod geballen/ 
<§i)n üjeft gelflck te 5tjn m ailen. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 Tweede Deel. 

I. ©e boofe UDeecit han niet laten 
't <©e en baf c fa oug'üjek t* te featem 
©ie foe met Daea als bjoop 
$aee rujtberftoojt/ 
<£nöe ©upftetnia 
38rt)t öoo;t gcenfeiö: 
«En He bupfie rni0 Durf fcüoutoei* 
©e bupfleciiijes fdi l)em berfpoume». 
S, Cen CJ)2iftniiö tot hrups gebojen 2 
alen «ttjjjiften 10 tot htup» uerkojem 
t 310 €>oD Die't foa begeert 
a£n o?0i/iettt ; 
't 25ccID fdud £00110 tail ijp 
©at grD:agen ;p/ 
©at gebjagen jp 111 fmaetljepö 
IDan al Die fjp tot beter', (tact icpc» # 
j*. ©ergeeföfoeeftt doii 't toernuft upt-torgei! . 
fytt fcrups/i,et ftrupö moet jnu gegjegf n/ 
4p etJjrgcn : niet taaimcrt 
tegen toeer; 
li) 343 43 u 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 344 Stichtelijcke Rymen. 

,f*u geen fcftut mr et geefti 
<£n geen nut racet öeeft : 
J^u geen fcftut raset geeft in 't cnjaöe/ 
Om Dnn geötoong'n 't ftrups te taöin: 
t i ♦ jftiet fupft nlleeu m fulrfte trjöcn 

3U£ ntemanöö ^tonctü uoojurail ftttjocn/ 
«Uif/foo't ai ftrijö (ti flaet/ 
^oentanö niet baet/ 
Cnop't in om moet/ 
( t Sn oocfc mat gp öoet ) 
<Cn gp 't Itjocn mnet geDogrn: 
jftormt gn Dit iHtui'jS/gp 3nt uelnogeu ; 
ia t gjö Ktupjl nuct niet uan »!3oD bethofem 
't 3 ö hrupfi/maet oorft gemeen Den Doofeu: 
't 310 htups/ man t üïtlrk trien 't naccht 
<fi>ecn «CJjrUenmaefftt - 
't «fikio-beuagltKk Keupg/ 
'r Dc l)cct fcirt t'tjupö) 
*t c>oD-l»ei)iKnmfH krups Der u?omen 
21>o?D luilLig'luuiig cy-genotnen 

f >3< Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 ÊÊ Tweede Deel. 

n|. 2©o?b op-genomen/ai-g men 't Iflben/ 
3jn-óieu men ujou',ükI kan oiitglijbe 11/ 
't Zpboozbetegeii-ftand 
Ban lDflUig' banö/ 
<©f ooo? ban b;oomliepb 
55 if 0110 <£>oD U002 lepD/ 
4E*f booj ban tooomuepD te Depnfen / 
Cn met De IDec lt te Doen of bennfc». 
14* £>uleh lijben doet ten ^emel tahen, 
jèoo ie eb De ^eer/toeï-löbene 23ahen i 
»E>oe t)P/ fa ^oög «efralt/ 
<£ u ais betaalt 
itöet tnaibt boben maebt/ 
SCüettgen-fccarfjt/ 
m\c teg^n-hratjjt hou (toeten/ 
<Bmg bP fö" Ktupjs gctoillfg fc tjo?ten « 
if. <©oe bP f oü^ fijHje; gebebs oy-ftögen/ 
$abbP geluilt tc fculy hou fcrtjgen 
l^ecl btipfenb lëemel-SB/on 
i^pt'iöi ©abetj? t&öotis 
8a 3 34? 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 34* Stichtelijcke Rymeit. 3Dat beeft hp jebaen * 
^tec met qïtaet me erftafn, 
l©at Ijreft tip ge oaen i #eleüeii/ 
«tBti ontf in Ipennooj-gertteoen. 
16* %a*t mate re'en nu 't ijert eenö f jagen t 

3Bie kan fukk Örupö en 't ^maetb t faem Öiaflfrt? 
t ^Vojetö ttotften po;t tot ftcijD/ 

't Ötups; traprkt tnlijö 
'c ^macro beöknt bet blepfcjj/ 
*c fórupö beniemt fijn epfclj; 
t £toaeto beoien t bet tolecfct) m ïufteit/ 
't ffcruntf neemt gcmack en aetöffhe tufte* 
Iüïc R jnD'et ©utu met iDater mengtnp 
©en tremel aen Dc &crör brengen ? 
iöat üeel beeft *s blréffijg bolwerclt 
jXlet 4Tl)2i(l» Öcrch/ 
«Die op't ffhoonftc groept/ 
<£n bjufbtbaerïtlchft blocpt/ 
5©ie op 't (ctjoonfle groept in noooeiv 
31n iagcit/tidtmen/bdiifcit, Dooöeu ? 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 Tweede Deel. 

ij, <*5ee njö toaten vffijjifïenai b*it of oogen/ 
&ie opt naeb' Aeto of 't aetDfetjc Wogen : 
t beter Dat nptuarfct; 
©at|jp betracht; 
3&aer fijn Dart atntjangt; 
32>aer Opnauerlairgti 
;©aer fijn tart acn tjangt gefceelöfh t 
4T*p?ecl)te UefD' i£ onUerDee !i)ik. 
J*. 't igcmelfil) Daer yv» na moet trarljtni. 
'tSi^ l^emelfrö öarrtip op moet fcoarütcn§ 
l&oog en groot 10 Om loon/ 
3&orn in <©oD6 tuuon : 
©aft beeft Ijp l)i*r niet 
©an al toat men fier ; 
©aft tjrrft t)P l)icr niettfitn fegen 
4Bp 3fierD/luo?t> in üer&olgberkreo.fn. 
J*« 45m 't paöt na t J^ootng 43en tc trefcen/ 
Uocft 1)P geen aeröfetif fuligtieccn. 
<©unt 4&0D Inrlfrano of u;eV 
Hpneemt'et mee: 
4 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 348 Stichtclijcke Rymen. 

ï©orh b^jfht ^toncrb norb büiaitS/ 
<tfm b« : *ftDfr|je lang/ 
<©m öct 2f frbfrbc lang tt IjouDen, 
*t 9 crofci) tfanaan toa# boo? ben <©ubfm 
21 . 't ^ c&ij n t tori n ia quacb ta <öoösi brgetren/ 
^§>t)n0 naeftcnjï qa;:fD boo? quatb te toeewtn 
J&ctt toacr i$ Htti!<Bf Itëct -. 
ai?cnfctj/of gclieöt; 
.CQü-frg' ofbriooft'/ 
SDif tcpfc()t'ofoo:looft! 
^ToMfg* of belooft' befchittMttJ 
<Cn in 4&oöjö * ;icu ISctbonb gegebtn? 
ix» ftaebwegt lip t &toactDboajfieb of anb'trn/ 
©ic 't fcrims-pabt niet nllecn felfsf toanb'wn/ 
4ï)arr «nar oorh op öic baen 
JBoct lectcn gaen ? 
ïBie iö b?n biec b<m i 
(Srcn/toannff t bn han, 
IDiÉis UjïJ |)icc ban j © tt ri hielen 
ïrte Cltfifïum ont boo? fyttvt bieren. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 i 

BE, m 

ris Tweede Deel. 

*3* #otft gn/om 't ftemelfd) te bf ftioceken/ . 

't SCerofcn niet tioo? u dooj 't fcoerrD te foerften; 
(<&flücft geen menfeü beljoefs 
3E>ie 't l^einfifcJipJoeft) 
"AVaatoe (ol brb;ocb') 
©002 een nnotrooiö i 
iBaer tóe ? ( o ». ucD?og dcc linnen !) 
<e™ fi^epl-paot moeten top air iune* 
24* <©m Dan 't «©nrioooijj te bejagen 
«Durft sp ore quaöen Siclen toagem 
%tlj ft i? te beet/te beet 

Pan 4H)?ifli Heet ? 
'i!3j*tebeev bantyafct 
fia <©oö0 bjeugöm-flaoti 
't 3* te beer ban t patit grteeöeit* 
JBe b;ieg u niet booj fcljijn ban rcöetu 
25» 3 ö oüö Dier lebeim tijo ban nooben/ 
<&m leben't Hcbcn onö gcboöen t 
<©n£ lebeng tijb cn maet 
<ètaet aen «öoDiö eatOc 
3üa $ *49 
- Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 35' Stichtclijckc Rymcn. 
oogenülicK <©ie 

©aoj oe fjtiD' öerfc fr&iffc/ 
3&ie elch ooganblicH leeft (jepllg/ 
8>oe ho?t i)p biet ootfc leeft/ leeft ucplig, 
3Öjh letten iö geen tam gege tacn 
4ja«c taan mei-ieben f tam tnp leben. 
•©ïisf Itefj 10 <©ooeö frem/ 
't Wct ftdetacnljem. 
gctocDnuet 
Cn JètajaetD-pberaer 
5©e getaeioe naer cn ftcriDec 
Sis ntet meet ff her ban De inïcr. 
X7* *t gjtf toaet/ 't !ï|jtjitt lüKeö/dooj toöf of kfnö' 
r l <©uaeb niet öju; 't qiüöe te tierüinö'ten . 
J&aet to i$ 4533 feifë oan üj:«d 
3Datmeer Ijn leeö 
©atfj)n £emg SiinD/ 
<&oo ban ijem bemind/ 
©at fijn ^enig Öino moeft lijöeu 
3Wt foo toeei b?ome t' allen tgbeu reu 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 Tweede Deel. *9* ih *Doo:lieft;ctöt <J5ot0 ,£>oon betoogen/ 
j|ccft eettip ^imon 'e #toa«b getogen: 
«£n gat De liefo opt rctljt 

€>m Dooj gebertjt 
Sty'euDcn boo; tr flaen/ 
t»i pe'e h)f l Daet aen: 
jfttaer toat uja? 't bermaen oc« Dreren 
't ^toaetö in ftJn plaets te moeten keeren» 
iBat laag De re'en? <©m öaife aiic 
3&;e flaen met&toaerü/Dooj £ toaerö roe'et ballen 
IDatnorij : om nat toanneeï 
©00? tegen-torer 
•t Ifcrupjs mietö fcDfrt) ge&aen; 
Cn D002 ^UiaerD en flaen/ 
«Fnboo? &toaetD en flaen fou toijefcfn 
<©oos ^opbetp niet maet kon binrhen. 
3©at toa* ü« tooon Der $;opijeticn* 
©at €b;iftw* bed fou moeten lö'en. 
.fföaes'tfeloeüat eoog fUm 
«Êflrtpgban tjrm 50 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 
Stichtelijcke Rymen. 

fcab gcpjopljctee rt/ 
43ben*tfelue leert/ 
i9oo?-ffpt cn begeert ijp mebe 
&an alle fijne uiare llebein 
3 1 ♦ 4&oö6 HicfD' Ssf aller H*cfïje mate: 
liebcn/ i0/<©oD5 toil niet late-, 
vDocït Dan/al£ treek ban bloca 
iètetrk in 't <öcmoeD/ 
3&002 De Ziele ö?inst* 
€ninu3?ntJigto?int/ 
tDoo: oe Ziele D2ingt/en 't fcerte 
Jfcooj-freecht met otut-groote fmette, 
©ec 2fib?al)amnjn <£oon tuou'flftfbten/ 
^tutf Doe De liefo 'upt fijn gebarsten i 
j&een : <©oo? een fcooget geeff 

IBeeck 't minft boo? 't meelt ; 
Hiefbe tot fijn Bob 
^aiUmaer op 't gebob: 
Hief De tot fijn <$od (o monbec!) 
$iel* D« naturen lierbc onber» 3* 35*« Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 Tweede Deel. 

33* <0o&<si Struptf/beyaltont e pgen pijnen/ 
23etf art oorh me'* in t Ier t bet fnnra. 
t £p t)an tjor -t bomt öl* *t kocmtf 

Udie 't Oati foo fcbioomt 
©at bP 't booj actuele/ 
|ïet ret fijben fïeit/ 
3£at tjp 'tboo? getoelt tofl tof eten/ 
©olgt vC Jj2iftmn niet in fórup0 «1 3If cw# 
34 • ^ieif fegt g') in mijn maet'tf naeftenc fake/ 
*©oe 'ft onjeepfcUt/firaf ; niet tunto?a*e/ 
j^itec natDomtofie to?p 

©an onOep! jp/ 
«Fn't^emacne beft 
CDaet boo? taetb befctfï : 
45n 'i Gemeen e brfl maen bloepen 
<£n in geruftcn meiftanö grar pen 
't $eeft febtfn : 4© ace Die gcteiD en Daobfn/ 
^>oo loetaljB! i^ofijBJ/^eefe bctboöet |: 
©och nopt j«ï)ofe<* boet) 
£;clGfof boet 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 
btichtclijckclvymcn. 

ftemano bieö'et leeft 
Wtbtt Daer toe geeft t 
fïemanD oieoet leeft op iCetoe / 
«rijt oefen fcftö" oan geenoet toaetoen» 
36. gjs f t boen ban eeniet lect of pnne 
3£an ©em oetoojloaf t aen oen fijnen 
,$00 toltè mn jupfte fttaf 
(*tltf iWoi'rtf gaf) 
Cot eennener quacü 
ïDaer fltafoUttgaet: 
Cot een pcöet tjuaeö en fonoen* 
iDaet toojf) Die in fnn iöoojb geoonöenf S a m o : Uiig op 'ttooojgacnDe. 

Émmmmmm 

meen uift't KcapjJ oan eoscjj £one Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 356 StichtelijckeRymen. 

©Ie toanchf ït notfj W &P fuif h Mijck fiet i 
Eum&f fee löeteit toa$ ftfn fitftfc met. 

4fu bjaö bP met. 
©ie totl }t)n/ al* fcp/ 
Cf utoifi üifl en btp/ 
&\t teil 5tin/ al* |jp/ betbetoen/ 
*Uoct hfec/w bP/w 4T>otinoct letten- 
Sp nu m'H't iiietnm Dicnft t'ombaugen/ 
jttart auD'rcn feienft te Doen erlangen* 
©eg üDeirlt p?omh en pjartjt 
<$>taat ectenmatljt/ 
©ftfb Hp ttiec alleen/ 
jl^net begeero' oock geen : 
fecrfohp ntct alleen «il-ftimen/ 
jT>ncr oocKbrrbaü'c Ij? boogbcptf ttattttt!* 
<TSFlliri< liem 't unctt in btfen lebcit 
£)di» fttnen DaDct toaa «egebcn/ 

. &a totmcet£ bJtt i Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 r ♦ ■ 6. Tweede Deel. 357 Wïn btftt aeu &i 

Sn P'Vöoci tori nactrrtni t 
Stem #h ^^r" 0 ,^ ö ; n» 1 '^ 

f at fat; bwirtrt/toü §m X ; 
iUriitafeiiIcfriing 
Early European Books, Copyright© 20 1 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 
358 StichtelijckeRymen. 

7. Hï>at/ljoog in 't oo-g/w eet aen- fcljouto'IrUlt 
55p menfeuen i#/ i* boo? <©oD gtouto inch, 
'g öieeiciHuft begeert bau 't oog/ 
toer tö-trccfc ita't ftoog/ 
©ie (beraeef* aïfacm 
Mtt een febaonen naem; 
3fB\et een ftbooncn naem beueteelt ) 
£njn niet unt <BoD/macr upt oe ïBetelt» 
g. ©et $cpQ'nen ©o?tf en greft men eete ; 
©ie noemtmen ooth <©enaoig fc?ef tem 
©ie Motten ueecfrftappP: 
Jften onnet ïm 
©aetcnf.U't nlfba/ 
i £ent <0oD* laetf» 23oo* ) 
©aer en fal'talfoo niet toefen* 
3Dic moetöe ÜJoogucpö Oan niet bjeefei i 
o. 't i©oo?D/ eetfr ge fjuekrn tot oen genen 
©ie ^tbifium bolgcen/ binö met tenen/ 
jÈinrwben foo oW foaet/ 
€ ichtoieDicriv.tr,' Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 TweecteDeei. 19, ' ^ C30 '- Mini» icu;i.ijt l)cc«n. 3^ li, 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 Tweede Deel 361 m 39oo2f!c|)tiöl}cpö toner uooDfloajot/ Moet nu ia boof* 

mmmmmmmmwmm 

fcepbe Dubbel boos i a^aegbt gbp toaerom i m ue toe* M tflDtgactbco: Jifóonw 

*♦ Je ©obling/ bie (tiuaiifuusn al fret 
^icb tfeiöt ai 6 mmUMcH en e'ei/ 
2ön IctD'en $etwu/ 
©el beuffigtieDeiv 
25f laben b;p toat beel : 
^e tong 19 belöiêuft-baerDighepby 
jBaeï 't bette bo! onaetoighepb/ 
Ïieffc-Iooi* en htom : 
25 b 3 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Stichtclijckc Ry wn. 

*ijtfct t& twt : tip «tfft beo? jPWöW, 
«. ©eifWauöiéricüfooDcfiis toont i 
JliMea#bciettf«lricöi3l)0?t af-troont , 
«Ju tocuktrö ttcDt 11/ 
«enffchteu kfeiwn 
ecu ijrrlt tooi tottföcstteoout; 
©,»t Afljooi of iixctcH op'Vuojö gcboirt' 
Heerfc y»>lf foouitjtf niet altf m'btra &omö/ 
fidaer '5 botcknict ocrn 
«JEufcP nieten öoo? jC!/*oitn 
4 # ©e me nfch / in pi^et ïoo net rn jupft 
aiDien b«l ö« *»« c » M** 11 ' knipte 
«pptaHlcltfts 1'ppen/ 
&it nopt nrif-sliptfen/ 
t®c ^cu«t> titel icljtiut toctbupft; 
©.c *t |)oaft Uaet franst'* alsi «" bie * 
q^e c bp öe me i (éIkii aioofc beent* 

^iittaanfnto'm/ 
«3ing &P niet iraeg up* *op? 4$offl* 1 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 

at IS üi bfpöfu 
„ bol Mepten/ 

„. # beeft ui -r heit neen fltt / 

toeufciif n Mom 3101 

^ou gaen btvüaU n op en rp/ 
J-Ret al D'fUenDen 
*©tefuKan fenöcn/ 
.Wanneer tolfpnsen feu' 
£>piö Des; &arans grootftc kteitht* 
£p paft öe hinö ren ban «ht * 

<©f Mgooriieien *r gefirnt 

I* &pttlt al De i©<t'it öai! jéammt h 

»ö<Kuen Uicfen 
25b 4 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 1 ^ ■ 

*6 4 StichtclijckcRymen. 

Ceuboubig toefen* , , « 
©cuaD i0 ijaet feiffl een f:ftan£ . 
ZP foo gp ftötim i ft W« foo W 
jfêlcteen flc toet maerfct bat altrto 

©e toact' <£e r.-boob* 
^mfïcbt tot gtfclfcbap öoub. 
g< fcco; b" atgemtene JRomme-fr tg» 
üEtoet «Cenbouo 't on-een boubtg Jrtn i 
©orb niet ten nuasen/ 
<©fombettaben/ 
iteaet mbtónge ban 't benön : 

^tctin baet Ppï'flfl^SïiSÏÏl 
töaei in Doft bentfce n : om t betraeb 
• ÏB0 " ü ^cü &tt'lt# f ontaaen 
3Dat of lt)f of 5tcl kan [t\tftn. 
•» €e dentken Dat er qnaed han ftly en. 
9 Tlcn/öoo? fulrh benthen/om te fieii j 
Cnitfban4Bobt 
4&n3nietbctboben: 
#onb moet/tamp macb men tonen- Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I© 11 Tweede Deel. 

^ewftt fa oor* rnsnt Hat aujtö geichieo/ 
jFaer neemt iwia'n 
jpai '* luaeö gcferjieöen fcan, 
^>onb moer men uilen ; en tuit alttjfc : 
«amp itur b men bliaf^*t b!&eu niet ftrilö 
JJRet<3oDf0erre ; ~ 
<tff il>nftljepts Heerc 
<©aet boo? geen inft en lift. 
iPaet a&eugö met iEnforpt té beefde/ 
S&aec ijinom otg - lift no r ö getoclb : 

CiitofJfrjepttJacit 
SDiepr c ban oe oogt frraelt. 
• Jï" *t fcojt : Serpent en 3?unfgclrtc§i/ 
jföoet gp den toeg na «5obeg Uöefc. 
Cenbouoig l)anb r (en/ 
«3mficfctig tomben 
_ Jpjtf* S?U)ifTen toftff». 

Mn-bengb i« ;iei frijatciijrü : 
fctt fcöoou gcldet/bt reaDeltkfe 
25b f 3* tfted 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 ■ff' 
|i}9 Tweede Deel. «W>/3n bdeö' 0 f tooi^r Mpt-roor kt. <Ü « c üiccrt (ich AmHtf* oodt ooo; «„ hip op . ftt , Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 368 StichtelijckeRymen. ^ 
oiKt-lcg/ Ban *•»*•" 
~ * jBjet *h tarnt on£ r.aaec tojrgö. 
23ettatUt &<• U(f5/oniBi taoojgeltpt 

©au <15odö tjoog-txwecDe £onc: 
lUetaagitaepufo" «DotmacDigbept 
i^to ö ^kleu gtouDbetajooneu. 
IDatt oVctftt aeitn;ifc too;Dg<tfuW 

<qiö taan aua' bup geen nooö« 
«git t auaeD moet fceel m toetten upt 
«IS gnfrutoonnDOOÖ. 
»>oog i'ocDis gtamftUiPJS aöet: 
©act Dietupmt/rupmt te gaöei : 
«et wft taan toaja/taJiacf fc en gefcof/ 
4JlUtdltajaiwfltaetoecft» Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 Tweede Deel. 

5©an &ttfr dc tuft ee u Uiïe betbïijf 
ittanntf r qua > !uft toetfterft* 
3* ©at u too?n befclargt bcfurfct/ 
<?n anDetg tewnfrljt te tofen/ 
2Sö maet rrn pöcle toeWucljt. 

wtoto'falf tet itfetfltnefeiu 
©at gn ren baft tamjntmea mneckt/ 

Stjff/Ofgflgdtt/ iiccljp«t: 
4JRae c altf De pijl nopt Uiit en tacr! t/ 
iiDut baet tjrt fracg gefrljüt \ 
Coojiije; unt-uerfl turtlen Kceccu 
*©oo; Pfriofopijen Hccte/ 
Sic foo brr tuel /mact (laes!) 't betfl.intv 

fiicijt leem eii ougtt cd 
J^ecftftrcD>? Dc ci Vn nirr bp Dctliaift : 
iiDeefr Icnr m' .\l crc men 't meer* 
4 # ©er $ljUQfopljrn/ra*kt tier b;cpm 
Jtoaec ïcfj /:>rt frette, 
©ie i.!>ie ban q-ta' tochten rrpn/ 
JDdcö fonö nocij fouöeit-fmtcr* Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 370 Stichtelijckc Rym«n. 

fflm xt cc n macr fott bz«pn betoat/ 

©aet hait gten toifljtpt $nn ; 
3&aer homt geen toe telt : of komt'ee Vaat 

t SBd fobet/ en met vfin. 
49 lect ban onfen t)ectr I 
32>;e 't fjuaf ö foo tota kont torreen : 
<j2ip toaiit Dat 't geen t toclcfc onbenut 

Cn fot Dén fotten iftf 
J!>art totffte toöfiJfPt ottcr-Vumt 
Xls 't licljt oe ötipfternitf. Cteraet der Vrouwen, 
Sa kg: LaDurette. $f: 
Gbytyrcede Herderinnt. 51 

m £: tiert gijn £&ft?n-13j«ti toert/ *r A i Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 yiï Stichtclijckc Rymcn. 

i.Dtrnrtt mu'o mmfctK/Oe rfcttr rarnfrbMrlweP* 
e tooo? l)ft ooct DrrDojgcn l<Tt 1 
©crntc (Kt Ijcrr.ru Dat BHI fHi mtact 

©af c M tfliiMO nopt üan Ucrg-ift. 
i.D<rnertDp littoetttigOtttcf ftiUjcpotoaii gcmotDt/ 
&m niet npt hom Dan fatftt cn foa i 
3?ic u 'cn ra ï«'en Ijf ü ouDtc tjacr gcboDt : 
si r *cnU^ofl macro fifiaft lm «BoDt. 
4 tfb 't Wtöam tof rl luil pjoiufcc 11/ ffijiv.it ln« tonn nocl) U « 

*Ne l'riiin ttiTfl met ^oD'imUDofDfïl Doe^ 
* l))a«iqt arm lin t acn poppen-gor*. 
^ »i«*tUWalföni p;oiifhffl ;tnrvitt gftv (mDJctt 0. fc.,yf 
lDatiiic«o«öangcmemtfM:w 
r oi fo i f bf Hupt D.m mm* KCdcu »W 
3D.«rtor tiiofiigfiogfauirt J 
nofütaiw toinD glm g< ftaritg Ijoe glip t oock legt of DM 
^ J ü •rtoriipcnuiiiDDttUOïjertteft. 

Bfe&ttrtftt nrrliifk trterffin 1 ) 

4UiiöitalfceU>cial?Sl)p. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 37i Tweede Deel. 

m M f? ""M* t cif ract getafefl 
39 5?°Sto«n/ünWg bi bare* iföenjtf loop 
~» h*AéJr/ l . b ° l ban ^oööfïijfhe Doop \ 
aer boeter fnlt gnp tacfrn/foo g 0 n gcurfl in 't «fcoébt/ 
*^ rt Wöf^nche toctrhen boet/ 
©oo? öoogen mof bt m nerüft,lacutighf pot* 

<5f!üchigbïcf!c|)foobetoacrt 
©at gmtban ttoren/oooj taUffUi*/i|cft afgftatick/ 
^ocbec«cfcn<0o5c?üöch. Cbrifle* Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 


Tweede Deel. 

S« '* ftwj H<| l»P • £t totw *m i jjfeat ton bol* getoen - frijctlöftD. 
2* ^ptnf mentf mjto't tDfZcH nu mi $tact .migict 
©ie in ijf m ff Ifit uofli ao*?i er. fit «och mucD/ 

Jl^art DubUflflof inr to^n: [ftm 

iüviöattw meiifïljf aicn trefceft : 

SDat muilen ufc üfft Ujh nl tif t ? 

^wigciö eg frtiat i Drt mocht u 2trtc fdia'fii 

Cf» M Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 376 Stichtclijckc Rymen. 

&t ÖUtoom ist bol ban gebaet* 
©ie 010*1$ ftaet'ec nimmer nats. 
Z&\e 0'« balt tooi 10 en bztfaeD'/ 
f uigb«PD bangt ar»» een D?aet)t* 
4* #eto)f ID cu 3&tatt 'c <£n ftaet geen Ci»tflcn tojp 

h3u iö Daet tot tooi ban beojiegetp/ 
&o) l .ff-cucpi/tool mocpi' en Pön ; 
<Da.t n:ti (elpee a':t en i$ Dan fetjö» i 
ï©at menig mereitfcto menfcü frifs haet 
<Pm fttii opflamo' ellenD en quaeot. 
U ©unfl bp het boUit ? ©ie»* toan MepnDet toaerö 

Ban cocft tp 3I\'uyjD nftf (UDia ;nn gepaert, 
'<è\t leeft en ftKeedu gdnrtt Up moet/ 
<Cn anDas ban De Ut)«ciJ Doet/ 
ütii igt 'ö JDccriög batt : aftoantfe gunft : 
* t 310 febmt lief o' ei: oetntjir,3ehan|t. 

IDic i f k ;; , lti£ite ifccU-* i Die i« upt ©ope niet/ 
' <êh hef ft öaet üp bacv fcha3? en b:rp?tcr* 
fflk ^«l Die nas 'tfölccfchs ujetD flati 'Je t/ 
q 0 geen 30e' MaHpUtt? öooj 4505? Sftd Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 377 9Jn Umtte too;ö ge?n mart gepaft/ 
tfn ö'^nmoft i* latuur een iafh 
3F>cn oiwtilor ö Mm Bimccbocn Uccmacc h i 
%tt is (icfe ft-nt;cfn arngtname fa* rk : 
4Dft toenfca inck -pa ïrc t&njff i telt a'ti. 
ïicijt boutot m ec mc'cer i (&rmrl ban ; 
«tft öupftmc.i 'tl,» ftln^ fjcctfi* grena/ 
€n matcht ban jriliD;\ imat ig f nnö 
& Srri ! föino'rrn i tfcm . <Di tfwften/Dictoeelftnjb/ 
I&irt tööen bjafljr/ferngt Iirt.trlttrlt een tfjö 
gare in tjet U)tiS en ecnflfg töoojo/ 
|©el e« upt $tecm tnonb gchomt/ 
gn i)tm bidfracbtigf-rti bercoat: 
Geluckig die noch baert noch fooer 

5ï5 JS'ÏÏ ? f ttn 1 ? 3* onö niet toegeft* 5 

«gat een* tn 'tenDtenietigt motst : 
•imi ! bof ra n«pt Iflng-iebf njö eb* : 
Cen fate* t'%uvfi! maerhr graea op rep& Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 3,7& Stichtelijcke Rymcn. 

10, Vdtf toenfet) itk hm ban ol t>t Settfcü' u toe i 
£>at <@od Dart in met u fnn mille boe/ 
<2nu ofgebe of ont&ou 
jSa t u of frijnt u of boatfeen fou t 
<©f fctw'cit of UoiD'wa fou' Ux't geen 
©at goeten naobrgis allc/u. 

1 1« mat twufcü irh notlj ! t grut tril biel baenfetjen Dftf 
I9erejHri}U ©eHqo/cii 'cmvff-beloofw *?*f - 
©at gp/getwu in <©o5e ö lt^ct 
<&oo als-fe €lttifiitó tjeeft gefet/ 
$itr k>e#ig ; na/^tflerff tucit l«ft. 
't U trt bolgt/toaimef c m*n 't 42«|ïe&«eft 

i z t JDat lonifcü icK tro« * bat ftubH bi 1 « Ue u ' fte'e 
32>e fnur h bau<©oö«rt betuiaefJi ban SfoulüïlPs'e 
©an w ouüjcjc bze'e : niet albtttjanö/ 
jaaatroithi <©ob ijc* ft gron* fttfwn». 
*aec t'0 tod b:cc ba menig pacc* 
3?aet nuttec grenen brrt bjaer, 

y ♦ JDanneet f» €b>« hen' pw eaaiebfri) gffïitt/ 
JttUttKtfKU üt U»ïittH<5igüHiD : Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 M PI 

i Tweafc-Btel. 

<'2CI£ t mrl/fcoetorinict beri jrfrfcieD) 
^oo i.s -er ü?f '*/m«itc tuate „rft. 
^&ac is'fc bji V/maft fouoirr Duur/ 
Die Irrljt b:cf rtct in ijar&et uur* 
-4- 3Us ö'rfii hcc fiim/DYvr \ rrrftre pact op teil/ 
£>oo rar ebt tjet tiUHj? bol !t:tmtf en bol gfftbit. 
Örup«ei i>^e\{t Df geen bic Dwas-maarts fhfcftj 
«L.i»:fï mar&r be greu ötr 't bfecfeto toc-geeft. 
IBaer ruftte! hi berfefiertïemjfrit/ 
23rl«ft men imr*t gren b,:t mm i?rtit. V9 OnecnigDcjit en tlüift bluft tori te rug : ^aer lange? De een &e anber irr>D 
«ft eeuüJiget QnUU$typt, 

VS "!! b 1 a,, 5 tofCM ( ' & ccft 8<mift. 
# J& p b ^ rt cn MwCoorö met imt tuil op aftö/ 

«lleeiijilettufTfDentoijfenman/ 
Jfeaw aiuw; 't tooort been «pchm fout/ 

C c 4 <£rt 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 3go Stichtclijckc Ryme». 

«tfnb'een tiet met geloof aen-ucemt 
Cm D'anbet baet ban blijft br cb:cfmt. 
i7* Jöftaet baet bettacc/bieboo? bes fcöuïnclttf bani 
<Gen ïictjaem $ijn/loo? eeubjartjt in toetflanb/ 

fntoiie»to)it/tn ?ecn enfin/ 
et falig paot bep fcmllen in/ 
n nu in *Cl)2ifto *ijn €cu <6cetf : 
©act '0 bano bo baitb , baet IjouD a&c ugb fe 
jï 4 «©aetijïDeb Vegan st ©oobclijcfccu gotot; 
©act ië be b2e'c taMöfieiftth en fsebt 
4& '• onuptf'ggelijtfcf bjeugD • 
<ö • $arabt)0 ban 2icl-gcneugö ! 
©act/uienfcbicfc bat gijp uu in taf ebt/ 
<£n na bet 0 ttfb/ in 't «l-bolmacckt. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 3*i 
©at irft/nift meer doj; o'accDfc&eu Ifcbar ras hauö 
€m taeg geljouluen/ 
©athlafr gefcjnju 

«Booeg lirljt ( u net/en in 't betfïanD) 
©itntmortjt aeufiDoulufiu 
Xiöifktnafc benek cm t Demelfctit geklaneft/ 
42n dllft ^ng'lrn <23oDDelijeken faurk 
&oo toef mn 1 r bier öc dood ai neet tc lanrfc/ 
Cn acl)t/ 
«rn'hacl.t/ 
£aer facljt. 
löatnru: öi' ooctJ/ 
at !)fbt «p/HKreit/taaerom/uat afin fca 
j&ou'toitten bintoen ? 

,rtiet Dan beo?oeb/ 
,$ietnmi rllenb/gemengt met fotternp/ 

u bronjben ; 
albeibfft bcrö jnn bftbo:g*n fiuafb 
uiöecf. Ijooiift beeft $tjn bebf ckt öerta0, 

«ehtfjtii Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 384 Stichtelijcke Rymcn. 
<3elw:<igö!C ftcl) u in ttjDjS entflatt' Wel-Rijmem Wet. 

Sang: 
Nuleefickin,6cc. 

L gn ©?icuo öte ban tnp tpWI bat irk mi) Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Tweede Deel. «jg^ 

mMmMimnmÊmmmiÊ 

oo?öcfi bctf / fêan u- tuc önmnrp' in 0ijmen$ 
tofttfn ftcl:<©ntfaitg (bocU tfoojDp nier/ toinögöp pet 

iiïippfliffiiSËïf^i 

fcacDtaSDaee in) <£nitfanöl)ban Uepfccrirp/mfcofle 

p rem mijn üiu — • 

• Vt\ ©ctiicöt'ccntirtljpf icIU iffkcu ft&tf u ^iftt : 
• .^3©e iüonfl öact w bcrm.icü r j se .^£cf/D«u-£ iii/tmtfticijt. 
• Ueöm-ctjrk; >0ee|l/ti!P:i "f t \m flfen g.u f ontl):ctrfet 
pciïnc i£ tc c'cx aat g'.'iH 1 in m jooct |rc mr. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 1*6 StichtclijckcRymen. » ^aturtetofeenfrijoon/Cgelnth men nu baf! (ïet 
©at - aUjoebiU nocu ou u/ban fommig gcc ft gereinet) 
«geiirnn-Dictjtu-Öjnben tun/oat tont/ ia en bettnopt/ 
D^im3aö*g1io;tfnhiaerJnO?higet»D'/Oiigc(topt : 
4.;©at/ntattUttH gerictt/fctietpMerma fret en net/ 
45ti op ge to ffc jïïae r*u boeten ucftgcfet/ 
met o;ibethtaet]ten fttjl bebaïligti)ii<fu bloewt/ 
<Cn ff ncn uoozt af gafptof si utttM so? bermoepu 
# 3E>at aee> toeifleten bifeit/«een oncmnfet) tooojt en m;a* 
3Uö t or oi grtooont entflD tot ©uptM aliö gemaeefct : 
©att m' in gi peil' of tooojo gren biefen angtt en fpeutt 
<Cnnictneuf-tot)»cli1rhopiruïfufutgehftttt^ 
3S>at eben-cjaefctig loopt » öst tooojO ^ 
«En t)ou& fieu Wmieti 't yrtrk ö«n 9 tmigs betatmïnc&öö 
©at iiergrus IK gebult mrt muffe lumctn) 
tón nopt/0002 te beel/oe p maeeft: tot een xp ♦ 
- ©at nergens nut Tl^tnnfcu'of «vicrhfclie g leettfcept 
''<£\\ getn gefo i)t q^fbjftöopt bos: oen öag en üatlt : 
»at nairfp ban ©oöoiiiu'en tficocn tog mtjo 
jlie: f.l toat or.fc tatl cn 't $mMvffl| oo? niet itfb. i 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel, 33; tot wrDtefiw fbai Mem [tm fïanbffi jicrft ent uit i 
at ftcc» uin paft en n *w op 'ö 4 ijters ftof Ju »ir t 

uae c l en-öouD t ? m jfiatuuc Ijteft tot fmi 0 f fttcmó * 

1$ cm foo fcijoomn ïrtf mi üctq9Ktlt min* 
11$ uoffcincta rijm/ Deo: d' inijQub «10 bmatoti 

a« fcpi 10 bau goe' (tof e n toacrMg o<Vn-raerrk/ 
of mt-eme geeft tti h«m/|joc rrlM^I^cc SftïS 
»f ftof t« ui 't gemeen 0 f öuiif f !)rfottecmv 

f fiflifflJf afiöigijt'fii ofnua icnccihcpc 
Si I JS l J^Ï?&?2! 2£ ï »*" *«™ toe bere pfc 
Üf . mmgt'«,ui:ori- Dra foo Utfl op t 
at dp m «wo m kmiftj fofe ma fnx IBöfOfpo ipot. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 388 StichtdijckeRymen. 
1 j* ppiii m tornt bc ©cugo : boel) foo gt fotyt en blauw 
ajat bic •£ mate tja!f en iö too?D licht in ©rugb öeel lauto t 
m Mf r ht en Doemt het quaeb : maft fo/bat/rtófll &p laecltt, 
i?p > t £>ert imct fjcet bacr toe/Dan ban Af toerist) maerkt. 
an l fto2t : jjp nuikct foo/bat Heeft fijn t©icljt pet goebt/ 
tt?iiegt bjugtcloos baet he'en/en fttjampt boojbp'tgrmoe 
jpaet rquaeD DaftOn , ti!-c eiperhte^foaboo?toiiboeii $m 
3in t ijett/ of min 0 f meet upt-fcijict ban fijn benfln. 
i)et qtiasebidjteusi flof komt upt *t quacb oogen-mit 
Cn o pDelljr pb bic meeft cieks ©irhterji Ijett befït* 
t <©<»meene oogenmerrk ia/lof en roem ban fconft/ 
iMftbtoafcoci2-ge?eutk/öebjinbbanmenffl}eii gonft* 
16. jSicmaiiö bt kent bit geern/rkk feut firt) niet ban betbV 
r #ict bpbe lup:.' alleen/ mact bp ftjn cpgen heru 
ötrgeefó bot!-; mJfrkt men ftel) upt entfcel bubbbel fot: 
t>acr cpgen tocuk en Dom b>rrafDtfe al tc bot i 
^ie 't mal!' en blinDe beltft tc paffe kouten fai/ 
Qicbt metö tct bjecflt upt / of Jm moet felfönen 't mal/ 
«©f tti het BK ijö en «3ocb bat Up tc boojfilmn bjengt/ 
Jllcet IDpja cn <öoeb met #uae& en £>ot&cnD 51311 gemengi 

1 17 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 $9 M Tweede Deel. 

«11 i iunf / om tueiftanö teil / öc tong of urn nwr Ir ent. 

ten ' } * Ï »JW/ anöcrjtf nfet \m Dat in S>cugDe ftrclu\ 
ïvS ü 0 ^ ^°»8f ciimtöf. <Acb2upr[it ra alle facrJs/ 

©crtiuerDecD'lf koitfl Den forten oo?en niet. J 

^«SE?? 1 f° ct * 8C,,0C ^ ft«ft arm for tievact. 
o gerfj ig /df J , 9 ciiacm/bebaïl..g-hfuti)tig/ fort : 
man mi öe rcörn $iv m Dat nart) ai ln 't «net* i 

gan t wwaï petft nel ©ic ijt m:t een arii-ftootlijfft toon* 
Jcftargt gp 't &o!rfuen niet : t en X»i t« gaittc Éeoj t Sn t 
eoö en uoj cpgcu ben fatt 3 p beWg i" 4 ;nn. P J * 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 39° Stichtclijcke Rymen. 

-5 • Met tblen Ijao gn/ o menfcfc/ tet lieffie tofl te fiam : 
jtett Die/ baet toare bjeuguD en D?o<f (jept komt ban Daeii ; 
g( w / ttockluiutnorijftba/ 't toelcfceec ncclj feöanDtgf! 
f « rt)t0 dod? engen maen Die elcfc intoenDig Ijeeft { 

14. €en bjüfefaecfct geen eer/ oorfc als (ïrij (lof aenbieöt* 
jP.eejl boujt De eet U 4 m fel fa Den genen Diefe blieDt. 
3l')ü£t- Datfe/ ongefoeut/ faf bolgm/ moet in t hert 
't Biet-focrfccns luit niet $ijn. 3*ie Doling l;n> te bert. 

2r.3>~i2foa W00D, forlufemee|i •, ögcI) met een fe&ounDer (cnm 
f'^criaett feu' een* tap/ tie bjegf.ceiid anöetg xim. 
'3c ceve bnig cf niet/fyet eenig eoqe:i-punt 
-?p 'c ttitljteiijfh A:>mnacrk Dat gn u mirfïen gnnt> 

2^. ï)c?: al imeetf als u nacin bp utüe meuten g t >.et ) 
£00 ?cc !eifc? errft Jjcr gen? pat gp ren anDcr raet. 

(li feir'.s niet Dort ( tost kond hp cock britttjft / 
iBat enifl ftin fch?9»eu Heeft ) inifpjnft meet Dan hp pjttft. 

... . iDatbartt cfötpm bed fffcoont reöen quilt/ 
«l$ in Dtti fet)?Tjbtr fe|f# Dc iirfrc t lufiDcen milt J 
löat ijES bef cf Detcngh bre! bmfe toati?öen ituttcfct / 
S&umcft fcet Doen/ fto t frnij w. d? tciine ïenacr.-u»:aef ht *l Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 Tweede Deel. q\ 

krjj? ÖJbt gp tptln berfam. TOoojqron&er/fpoojttt nam 
f»i5 f ?< ■* '« toci toner* ) en boigtftrt/ boe 1 f w^toSwT 

•an dat u Ijert bicc m met 't mijns fttft berecn. 1 ff 

* Aen J. G. 

<©bf C fgn IdoJelenchus of SfreïDetVffraf. 

S a kg: 

Valfchc hertwaer is dijn fureeren* 

be Wfnttt 3©e relt / boo? een ongr uoo:ce aeer 
iSS^tt p^h ftomt roeren/ en Durft roften op fcaer W 
«3F rL D i n gaet I* 1 "" te 9«n '* ïEcrms Doen en !co 
tefU in Urn * met uepnf*n(ftre&t jf^ i^jjocr oan mgn j/onr>\ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 

392 Stichtelijcke Rijmen. 

2 . JDk Drtrf Dencfcen Dat De U3ctclt ïEctelt laten fal te stfn • 
Zeisen uiert bet quaet nan't tuiaöe / Dan geoüjmgcn / of m TOuf 
D "«Onanie ugf ii>ffee B&aettjept/ nucft te fpaDe op De Wen/ 
(ftemfe maer : De lieele U)crilt fal terftont in t harnas ftaen. 
J, ö'i}arct-gcticrk:cï)LüingclanDcu/ =ÜoUj-luft; 2Denu\enD'om 

jTieen fc , 

Zfltt Haarnet een gantfeben leger tegen ïtëaerljciit op De beent 
• t IDas ont foo en (al (oo üHfen: (maerkt geen anoct tewning 
lüaerhent is en Inijft op aerDm ren urracht en ontuaert Ding, 
4. c flBafcn : ep / mie Kan tut baatten fonDcr al getnepn opboei 
r iaaalen itföefc porlnfDen algemepne mafte jïïocr. 
aöacc té fcljiet of feonflof antbaebt/ in nces foo betquanftt tfit 
föoeeenüulDtg til böntpen) Dat firn fonoet Jföalcn It3 t . 
5 £ laet op nupfen uur!' -roet Wetten ni alom/ u oogen ij? en : 
ban granercii Keekat/ malen hangt De neel? ïi ereir acu een. 
Zcbect Dat öebettaetüe quff-luft Eb op ïnotomfts ttr>:l gerarr 
7:ecuu men flaael-könft tot uoUoofiet ban altoat De ijanD ictp 
inaeriir. , , 1 

ó, t Skaten ia 'tgöfluooneiofftaejsnoort berfcculwr :Uf : 
[ni Gtët ban noot? befcoebeu) 't gdt pntflogcU uyt De fa Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. Mali frlirtnt tef.iuö ba alirs voat umimnlHtr hem^.^r 
7. 't jBah- .•Uoa:tnftffituutm.i!lfiiüii i »t w,.5:? pt - : . 

I. .© ! tit aai toilt tegen "t ©uDe/ en iiaer bai -hm. mo , m - 
« norft atem rt„ poos botiferOt ^Zffi W 

rn öacr fotte fcljanöüjrfcïieömimt cm foute urn afrrrrbf/ PW 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 39+ Stichtelijcke Rymen. 

1 1. 3!n t tofrtyficrn ban flraf-nf ?ni ï)tcft De ïPftrït top al keui 
Aiehé fchtrittoau 't flap'rig Wonbjrn mcpr.cban gtmaehre flcui 
®f fff»? fttsffen cn octH fïctflfiti Dat ijs wtbt ces ÜDrt tlts blp : 
«©cerne luii-f u iet ontoil öoorfit/ maftna<r moeten pia irers bt 
i*. 'h £>agtgcmacrlu / üiacrt 0|«n X^irljtcc / Diemt'e toufc 

örnntjenfong/ 
«Cn/ be nf ffnis bric Mb'ttJ mafï gemepve fpïorgen fpjong. 
1 23aect geen Ijaet/ t gten ftlfe öe XDcrcit qaact nocmt/€n uoï| 

t.mö nirt tact / 

aifmen f!ec';i8 op oufccu bjiife/ f-nutoioos batt tegen gaet* 
i * , i iituiu' er, gcecn-bet&oolen bjonöcn op tc bijten/ ap'öat inuri 
't ^m^rten öoèt ö?n tïraff- 1 baten in een ongei : oo?(aem toetr» 
èSfcti-flt gronüe rufl nintt tonfcni dooj De fcratht uan klare rt't\ 
Ckk/tot bcoj*/ is notbtanö geerne mtt firb (eiben b)rt tc b?c en. 
J4/h £>agb» gemaft/ baaert gbp etn ©ieütec als 'er nu $ttn al 
baeg/ 

üDr'M'T^fil-fc b'onüeuc&t lakenmahen 't tjert tot onDeugt gtact 
ntwï ~r-U)ttïfa in aenünjfcn •, tegen-maken 'sblcrfrlis uctmael 
ïDipd'oo' imakfinHetooojöeit/ t quactöoen plegen mttcenfmael 
iu ï)tc 't gebrek iuel mee ontplaeft wn/ban öpcU geben t fooeej 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 
I Tweede Deel. 3^ 

3&at bc ffenrft ttrr fonbf-vuonbf n fnblfrot boo; m fnftni rfuckr 
iDie boo? laffe tr gcii-KDcn laten t onLon* \)ttt ontais 
, ^öffel Dat al 't p?ekr n meet tint ;e*e ban hiar Hirpt ia. 
■f* • tof cniom^c 23aDe ! bie be «iel fbo frliaick firfiruwot 

€n m D onbetw be 11 kettcn fao (rlrjn-rjepllgl) binnen fluppt • 
lEne: tn fang dic u ketmen/cn betman bat gfop/ in f<tain 
öaiUifpiMme tuonbe-Djanrkcn/ ftfyewkt een ójoebig ^iel-bfnnm 
17. i^erli bcrlepte bftge-btabf n bact fmrk bun! mtl W brKtkt 
©alfc je fang bio?t niet reent -tonig/itiat regiftcr batm' oock trekt 
üiipi.übröen jnnb'et / toner ban niet alfcen 't EmSteSSnS^ 
^aer oockoiiber iieprgc iictennict eens? mogen ffittiKtttt t • 
«. 5>e betmepnoe meorrifne Nemen (refntjsi boet nebf rum r' * 
i 1 m tr gm-gift (at ij-arme n I ) bat ban Me pit* krarnten heeft ' 
Dooj 't quaebto aen-mümiglj boojfW 't Dert De Sm Uoo Dieo 
onrfangt 

atjrt meep/in piae tö ban blicben/ na meer fulrksi ge ïijfke ranekt* 
I ^eftigü iWff'.y en mepiiloojff ff öett fen / btubcuaitctunDen 

ffljffl, F 

gUttt om* geen onkrtmt $aepe t'ttoaft ban feïfó niet ban te betL 
«Dngetoifle- teere jitle bint f» IfeUt t gten fcaee üitfeert" 

©ooi Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 39 ö Stichtclijcke Rijmen. 

'<£>oo2 liet flccljtc l)oa;m noemen \u02t fom-mnlen r quacr geleer 
20* 'k fragtot gqeuurekt , üjaert g|jp ecu ©iruter Die macr cron 

en boo;DCtI fofljt/ 
<£H(alsi nu mgjom een eert jen utae konft te boo2frl)nu toornt - 
3kic oc ftof ïnirmt om De tooo;Deu/ niet De Uioo?Den om De Hof • 
Ojn unt eenen fclucn rorken üjifï te fpiunen fijn en graf : 
M« ©ieupteencfeiucbojiu fort en bitter mater frljonrkt- 
CM uanDarg ter eer banvtri]2ifïus mozgctoe'er ba ©achuö fond 
3E>ie/dls ftrengc l#nf ftepts-liener/ DeuctjD en urpl'ge , CDni 0 , fc y f . 
4rn H:raf);metDefelDepennetottemmnt-ranfkenfcü?eeft, ? 
22» art) i üMttnöen : martin iL>ijfijent/©curijDc/^oDen 'ree 
toiggoet /, noc 
<Ceue ueriuaenDen IBercltö-minneré m JRont-ftof tuefe 
32>orl) Ucrgeef0 brfpot men ©oD niet*©ie$/af utue Pen ne er lea 
*Df tuiltgpUan Drugoe fP2rken/mepntenDoet eerfttgern qp tra 

ïïnDethckex iö 'ten nutter Darmen alnjDtfotnept feu tut/ 
5?an fnu iDenne mus latt üufrn alfmen feifs noetj onmije blijft 
3Dacr is frerrker tegen- tupgc en meer leerling tf-binDrrnig 
Dan Daer of gcmoeDt of luerrken roepen Dat'et leugen ik * 
24» ©soiiDt bp maiiDt, Cu Dact bp p^aet, l©aut macr-men ai Dcro Doet Dan fept 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 397 o;t tic iDacrlient f.ijrim'f D bcrvaDen ban be «fïKan toieng tong 
Ij ïerblepr, 

J9:ue!jnoo£ vpttkt men ban de ^curDöc / foo lang 't leben tegen 

P2fCtkt* 

Dpt/en 3In/mbct eemg toefem^cljijnboo: <&ijn/boutot niet/tnact 
tyeeekt, 

*f 'fc &ogt gemaeefct / laaert gn ccn <©iei)tcr/öic na 't fïtaffen ban 
Ö«quaet/ 

£eifö beleebt geen fcang te toeten tot bes €hibeugl)ü£ tegen-baet; 
f ten rainfï/om t quact te mijben beter raet nie t gebcn konbt/ ©an/oncepn ban bupten 3nnDe/renn te blnben in fyn gronDt ; 
io* t<&uaet uptbjcnöig mc'e te bolgê/ Doclj met pnn en tegen-ïuft* 
3?>?upben-nat + 

17* hielen Jlormoet eeniij U)cfen* t ^eurDt>ïg tiert Jjaet faiiö' en 
büeöt* 

.'^nterljt kawnen beuebdig lijekem JBet de nndeueüb i$t fo niet: 
ftJle ceucua-icijijji 1$ geen t^ugDe : Dirk tafljó f;et-men Dat et nuft ) 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
398 Sticht clijcke Rymen. 

Mm bic/ boo? 't qu.ictJtö Inff njr ft pie gen / quacbt boo? D'oogei: 
inrht/ Die i£'i» 

*8, Quitte fefctpt rs mogen birljten/ mogen met be 3B?rclt me'e: 
jfihw üdoj u enmu's ACujckeUnDtbcpetjs en Wuppcl re?, 
j&ulcfc gebicht jjteft geur op taugé/ hianck in heel b.m alle mam 
ï©ic b« ü% It tcoaiufc fal pjaten/moet met ijaec mt'c in't gefpan. 
29# ttorötansffrtpoiiubjcD'lc pennet'onterut oiigc-eöcït blijft/ 
«en op 't tjrrt m quaet bevfopen/ geen' of Hlrpne htar Ijt bekijft/ • 
fral bit hlatc 30a«lifpttf tooncn f kttcnfaj en {joop 'ie!? ) al-:e-met i 
<£en «©ob-toaeroe 2itie treffen/ bif/boo: onkunb ban «poös Wttl > 
30» 9n 't bcubo^cn quaebt oufonbig yceft gebooltimaet ban (met c 
Ieet 

<$bet 't qiube/üicue hb in t gocbe) 'tf fóe«*u mil gsaeg Voel- komt r 

©ecl gebaen/ bic in een eeutos bacr men ïtaato grloof fn metfht/ 
|H loaec 'i (lectjs ut ccnc2icic/'ö fócerc toeten met b2ucj)té UietkMi 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede DecJ. >99 Teghen V Gheeftighdom 
SCHILDER-KONST STRAF- RYMEN. 

Ofte anders 
Idolblenchus. 

ft IL 

BEtldtrijcke Schil derhandt, nae-aepftervan Gods handt, 
U wil ick door gedicht, af. fchild'ren voor t verltandt j 
Verleytftar van f t gelicht dat fich verftact op ftcmciijck, 
Uw toverilch vergif is mee al ziel-verderffelijck. Dijn 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 4°o Stichtelijckc Rijmen. 

Dijn lof weet elck genoegn. Dit lof voegh icker by, 
Dat ghy oyt moeder waert van vele fbtterny : 
Hoe ? (teeckter lbo een kracht in verwen en pincelen 
Efi 't hsngcnd' nuiyr-cieraet van vlacke Taferelen > 
ten werekdat in hem feJfs macr treek en fchaduw'is 
Behayft dat eenigh quact ofziel-verdertlènts ? 
VVel aen, hoort na ; t bewijs. Doch ghy die doot't genaken 
Uws geefts,in't goede helpt,cn koridthet heter maken -. 
Gun dat mijn tongh en pen, door Re len-fchildcry, 
In t fchildcr-ftraflen, ftereken onverwinn'lijckzy. 
De Wet op Sinai in vnyr en vlam gegeven, 
En met de vinger Gods wel eer twee-werf gefchreven 
Veroordeelt alle ilagh van maecktclofte beeldt 
Door konftelijck vernuft uyt eygen drift geteelt. 
Fendiergelijck bevel Joch' 't welck de beelden meerder 
Ln krachtiger verdoemt! geeft onie groote Leeder, 
De Beeft Godes Soon,wanneer hy 't beelden vüen 
Door pen van fijn gefant wel duyd'lijck lacr gebien. 
Dirs klacr. Nochtans wat fond' en word niet rot geen fonden 
Door neus-vvijs onderfcheydt van 't liftigh breyn gevonden ? 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel 

't I< (leyc men) 't hcydens beeldt dat Godes wet verhiet ' 

Droc <♦ h d ' Arck ^ Cl'* ^ ^ ™ 2? 
r S ™<* e Cherubijns, o P t Goddcliick becceren > 
Was door h,n beelden-kp^ft hefa/cel ineeren > Ci > Ceren • 
>conr A fi kopte Slangh tot hulp van dief' aenfagh? 

1 he^ I • : n" T Pd > BeC ? minften, ma gh 

), ; hcj |,p gedaenc', golijck een leerlijck teecken K 
<ie orden voor<>efteit tot boeck en fchrift der leecken > 

£h cS NI ° fem (knCCh ° ' liet te ^» Chriftum f ^ 
licht Cnrittus nieuwe mee nae Mofil oude leer 

Is (oo dat Molès lelfs, die \ beeld- werek had 'verboden 
jaebee d< n I eert gemaeckr. Maerhoe? doorlag Gode 
SSL r . ' e vvcc 'T acr ,uc ""Kt fijn geleeft, 
od r h?iï "'r'T* 1 VoIck rot ftu er eS re»cl geeft. 
JochChnitus t ,,e foo we] als Mofes , 'tbeelt gaeubemen 

«er v nat men darhy c oyt als Molos lalt ofraet 
l( /yin wat geval; ons daer toe w| SC ydtIaet> 
I <9«*M t iiK'ji verhond in'tbceld-.vetbiedencenigV- 
t geven van veil. AochtfiM niet evenmeenigh. ê * 401 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 StichtclijckeRymen. 4.01 

En alle wet blijft wet, foo lange die niet breeckt , 
Of anders duyt, die f ecrft uy t laft van Gode Ipreec.st. 
Doertcenighoudgebodt fooduerthetom t verhalen 
Van hem die nu alleen in alles ftclt de palen, 
Alleen ons Meeftcr is, alleen moetzijn gehoort. 
Die beelden ftrafr, r.oyt prijft» noch vry ftelt in fijn woort, 
*t Geit met des K&f*» munt gebied hy voort te langen 
( Wil oock dat d'overheer het fijne Cd ontfangen ) 
Doch niet dat hy daer door 't beeld-makcn goet betuygh ; 
Maer uil dat onder 't jock de Jode wilUgh buygh. 
Nu ift alom foo vol van djfe ftoratne leugen ; 
Dat nau een heyligh oogh kan opfien met verheugen. 
Te hand'len met de wer lt, in, en door 't geen vry ftiet ; 
Oock (tomen in het huyseensbeelden'dienaers gact, 
Ofgeeftfichineenfc:-ip(alsPauliReys.gefellen; 
Daer Caftor en Pollux 's Ichceps naem een teyeken Keilen » 
Sulcx al en ftrafick niet, H heeft oock geen lof by mijn . 
Becld-flormen tegen danck van wiens de beelden zijn. 
tTytnootdwanckbruyckenwy.nae 's wereltsdingen loopen Eealluckgebee' mctacls, in 't koopen en verkoopen. 1 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 403 Tweede Deel. / * 

Nier mi V \ vIocht, S h ?™> va " heer tot heer te gaen - 
Niet moyl.jck vancicraet. In't korte, noch dm Toden 

a 1 » l ,ond "ochquaed in 't handelen vm relt 
Als 't hert noch op bedroch noch geld- c W g^fte / 

~mc w ei een Cnriften-handton/ond ghkan <>enaken 
^metS na^V'^T^ «»fW''»« Venhort 
- ; n roer. Mijn pen „„ niet . fj* f fchi , d «£ «g 

K wriick „Ih dtm r V y . yet 8«<C&lèr« van ,bnden 
ïï,.^£ ? ch oordeel met '< 8«» >m is onbevonden 
I" dees verdurven eeuw (wat dulIMieyt van fin ° 

f W ffïï' ° f - ^aemuomdecken » 

wasoocka^deegbjekheyt, doch die tot vlo:ck kwtfc&biri 

«Ik D«r 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 nr Stichtelijcke Rijmen. 404 

Daer doch foo menigh oogh , vol overfpeU ontrent. 
Salck iieneenhitvan luftin 't dicpft van thertefcnt ? 
^Iswmmen deckt fomtijdts des lijft **"18«^ 
Om 't peen beichaemd'lijckis voor ^f^J^E^ 
Doch dan wordt boos tot bot (Het boe hch d ^tt«r»t) 
Der ouden naeckt' eenvoudt en paft het *ckfel tttt. 

Ift nu een tijdt en plaets , als «f^^SS^ 
Den vader met zift kindt in bloct-fchand te vetwo^n? 
Siethoe men d'oude acht ! de nacht, *MmdȣM 
In donckerheydt verborgh . had meer cerbicdigneydt. 

Denaeelvan Iiëj en ludites fvaert vo) eeren , 
Zi>n bey eeverwt in 't bloet van Oapende velt-heeren, 
Macr fi,u men neftens \ boeck de ^ . ulV 

Fn 't fwiieend' toonipel krijght , door s ichilders pliant-i) . 
De nagel van Iael en ludiths llvaert vol eeren 
Doen menigh wakend' man van wijs in ft* yerkeecn. 

UriTshaa wel eer een Ichaep ; M nu 
Datf' al nauw telbaer lijn ,door mikhevt van I pincet 
Dat eenc niettemin behcerlchte Dav»ds hnnen. 
Hy, dien de ftereke Reus niet konde ovenvinnen , Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede DeeL 

)ien noch des Konincx toorn, nocheenigh krijghs-gewdt 
Joch hongerige Leeuw, noch Beyr en heeft gevelt 
Is door een teeder lchaep (een rroulijck beeldt J verwonnen. 
Hfaioegft van ongeval heeft dit inbrengen konnen ? 
't Welckfoo 'r met recht vcrichrickr, u ien 1 uit dan noduefien 
't Geen lecüjck in der daet, 't gelicht behooi t te vlien ? 
Dan doch de lchoone glimp vergoelnckt vüyte Jaden 
len doet een naeckte vrou fich tuflehen roinoaers baden j 
Tol kanckervan goe fe'en , en fchoubaer oógh-feftijn : 
Sn dat lal noch Sufann' een kuyliche Vrouv. e zijn 
•Vie kan,oSchilderlift, al u Mariaes .rellen ? 
)ic t;hy Godts Moeder noemt, L'etm' u ten beften ftellen 
; ichtvaerdighopgefmuckt,voor'svolcks hoerachtigh ooeh, 
laecktdandenaemtotdeu-ht 'tgeen i n hem fel* ni :t doZ»h 
$d«eenrnaegtge.eerr,eenmaeghrt.>paenoi> proncken * 
lp loo verfcheyden wijf, en maken d'coge droncken > 
Des Hemels Koringin, daer doud afgo kry 
^ r el eer op was verd waeft, quam ( meynick) nier eens by.) 
.an dat een eerbi c maeght goct maeghde.vlof verftrecken 
«edneghlijck aengheiicht in volle kerek t'onrdecl en r 

Ec ' ♦ t 4°'ï Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 406 Stichtclijcke Rijmen* Doch dat's onfchamel zijn,£eef ick haer toe,die, niet 
Dan ver w en fchiro,fijil min, dan \ pOgh meynt dattctfïet, 
Wort lbo u moeder Godts van u gelijck dc Ihollen, 
( Rceld-minnacr | uyrgebootft , tot lockingh van de pollen ? 
Wort \oo de moeder Godts, wiens eer ghy niet en acht , 
Van ti ^beelf-haetlche geeft) met bitter ipot belacht ^ 
O kloeken? huylt van rouw, 't Is jammer, dar men milder, 
Voor u,dan voor dees pop , dees dochter van der? Schilder, 
Haer niet lbo wel als dy, het heyligh doopfel fchenckt. 
Wegh hoeren oogh , v/e^h kelck ,die 't hart met dulheyt drene 
De wijn werekt op het fcrèyh, en d'uyt-gegulpte glafen 
Doen als ecndweircl-winr, des menibhen (innen rafen. 
Soo oockde fchoon gedaent, begeerli;ckaengcfien, 
M^ecktdroncken in den ^eeften finnclooïc licn. 
Ilacr kracht, die al » een pijl, tor in her merch komt raken, 
Dringht door in 's métifchën '/iel 3 en |4h hem *t bertontfeiuk 
Schoont is eenoogen-wün, al iiende di inckt men in 
Den fia»verwöeften branr , de beeffelijcke min * 
Die Samfom ffterek van !een,onftcrck in 't oo^en toornen ) 
Vcot liefs aeniien /ïjn fin en leven heen benemen. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
) 

p 

1 Tweede DecL 407 

Enfchoon gby u Goddin, dcmoedigh van gelaet; 
Somtij ts, O Schilder, klcetin ftatelijck gewaett 
Nochtans, nadien door haer de deught al heeft te lyen * 
IsC erger dan den hont of ravnen doode pryen. 
"n ; t quaet fchaedt heyl'ge fchijn # 'tKus-vaerdigh aengeficht 
kt aen, al is fchoon kint en hooft omftraelc met licht ê 
rtniet een geeftlijck man, in lchildery bevonden , 
ie, ti*Hchen *s moeders borlt en 's kintsheylfame wonden, 
Jntin aeght wort van de maeght, en heeft in 't hert gefthil 
ü rwijftelingh of hy zijn Heer begheven wil ? 
iVas 't fhooderdaet gedaen, des morgens 't hooft te keeren 
f^ïa 't nieinVe ionne^licht, den rugh na 't huys des hceren > 
ȣn nochtans wort fulck doen een fware fond' genoemc , 
:n in Godts oude volck wel hart en fcherp verdoemt. 
* Gaet heen nu hoop vol hop, en bromt met voller keelen , 
tarias grootfen lof op # t opper- fmits bevelen. 
)es Heeren Moeder wasgenaden-rijck by Godt: 
it lof, 't welckhaer behoort ftrijdt niet met Hodts gebed: 
n haer, wien Godt lijn Soon te baren waerdigh kende , 
choort men niet aldus met Vcnus pronck te fchenden # 

Ë e z Sl a 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 408 Stichtelijcke Rymen. 

Nu v/ort, door lof op lef, Maria hooph ghcftelt 
Op dat Marias beeldt te hooger zy van grft* 
Schaf op waen-heylge tonph uyt u Out- vaders kcucken , 
i n hel pc u krancke Goon, fchaf op gecierde fpreucken. 
Dat Hechts de macldcr mach peet 'gny 't gemaelde prijn 
Dees of diens heylgens naem; 7 t lal u een pelt-aeszijn - 
Een gelt-aes, maergeen fpoor tot dcught. Dan doode wefea 
En geeft het loJlijck doen der Ouden niet te lefen. 

De twaelf gefantcn Godts , Pilaers van Chrifti kerek , 
Wat anders waren die, dan fulckcn poppen-werek: 
Hoop, liefcr,en vreefe Godts bewoond' het hert dier mannen, 
r Welck broederHck vereent, in Godt was tYaem gefpanncn 
Mctfulcken /ieUtieraet, (datnoch ^Apeüts handt 
Noch cenigh konftcnaer, hoe maehrijck van verftandt 
Door verw te voor'chijn brcn-Iit) heeft dele fchaer gedroncken 
De waerde gaefdes wi;ns, hun van haer heer gefchoncken. 

Waertoe dan defe grijs, met lleutels op fijnzy? 
Fn root gefchoren top ? llcchs om de lchildéry i 
Der jaren ftatigheydtdie eertiidts(foo wy leien) 
Niet iunder ftrenge ftraf gehoent beeft mogen wefen (Gcruyg^ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
s Tweede Deel. 

(Getuyge 2y de wraeck door beyren rand gedaen 1 
"leeft die in 't mal fatfoen van lbo een kruyn beltaen? 
Or 'had hy fulck gelaet , die onverlchrickt den Joden 
In haren Priefter-raedc her aenlïcht heeft geboden , 
Ln vaftgelijckeen fteen , ha er dreyginghniet gevrceft ? 

Hy die eerft SautmVfU, nae Pauim is geween , 
Hiel vooreen fnooden laft fipi vleyfch, t v/elck Moe hy raefden 
Nae 't vrome Chriften bloedt) hem ydelijck op blaefden, 
•Soo was dan 't levend' huys in 't oogh lïjns heeren tnood, 
En 's gevels doodt vertoont acht u verltandt dat groot r ' 
lehaegt u Pauli lijf, wacrom niet meer /rn oordcel ? 
ie doch in vleyfch of vel noch achtingh ftclt noch voordeel ; 
r a Jefum felfs, na 't vleyfch (door dien Jich 't hart afwent 
7an al wat vleytch'lijck is) van nu niet meer en kent. 
'Jietdat hy blind of dom, der lijner niet gedachre ; 
tfaer wift dat Godt alleen, alleen 't inwendigh achte. 
)e ftichtelijcke dcught, des herten bood'ei/oogh • 
)ie, maer geen lijfs gedaent, was by hem waerd en hoogh. 
Win Oneiiphorus,ftondthcm in 'r herrgefchreven i 
nlgoock Timotheut : doch om haer heyligh leven. 

E e 3 409 Sijn 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 410 Stichtelijcke Rymarr 

Sijn Titum wild 1 hy Hen, maer niet om Qechtc reen : 
Haer lijden en haer doen, haer hart en fin was een. 
Den vroomen by te zijn, is allen vroomen heughlijck ; 

Lijfs lijveloole fchim noch dienftigh noch gencughlijck. 

Nochtans leeft lchildcry, en liet haer liendcr MO 3 
Waeckt (feght ghy) veel uyt een ; drct doot noch levend' ftacr 
Iftfqo? eyi waertoedan uwacht-hond rlaet dees waken , 
Die nimmer flaep bcvtngbt j die niemant ang kan maken • 
Die niet uyt vleyich en blocr, maer gom en aerdezijn ; 
VVaertoe men noyt behoeft of koek ofmedecijn. 
Veel oogen op een planck, laetdie de dieven fchricken , 
En d'uytgebeeldendagh ui 9 t donckerlichc bcfchickcn. 
Dat een Erafmus heelt dc beedclhoop vermaen , 
Gelijck Erafmus (elfs in \ leven heeft gedaen. 
Stelt maer dit platte goet (dat Heeroom lacht mach flapen) 
En tegen hetbedrogh des ketters in de wapen. 
Dat maer 't gefchildcrt nat den brandt leich en verjaegh , 
JEn even fop de muys voor 't katten-beelt vertfaegh. 
Doch dit lijekt malle klap : want wie g'Iooft nu aen dioden ? 
Wie hoopter fchutof icherm aen dele notalT huis-geden , 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede DeeL 4-n 

laervaer toe dan de luft van 't fot en kintfch geficht, 
n midden op den dagh een keerlle fonder lichr ? 
)e fonn' is op : wech nacht. *t Herlevend' heerlijck leven 
traelt in, hoe ? lal ick my rot doode fchaduw' geven i 
echtuyt. Gelijkenis der htyl\f en geeft geen bae$ , 
an dat men heyli^h leert gtb jeken fonder daedt . 
Deught maelt inen als een wijf \ doch me: een hoeren wefen : 
\\X is geendeughden-Iuft maer hoeren-min» 7 geprefen, 
ulckdier laer David (niet Jdfe maer Joris loon) 
>e wereltopentlijckin klaren druck ten toon. 
ijn roem-rijck wonderboeck, vol waenverborgentheden, 
toorfpeckr, met uyt Godts-woort-kracht-aengedane, reden , 
leeft een verfierde maeght voor aen een fchildery, 
'ehaer vyanden trapt, dochdoot, foo wel als fy. 
^s heeft ter wederfijts ('t verhalen doet my fchamen) 
paft op yder lidt hooghwaerde hey l ge namen, 
en beeltenis van 'c vley fch, die \ vleyfch vol uyt vermaeckt * 
n(met een woortgefeyt) vrouw Venus moeder naeckr. 
rraeght op \ befchaemd'lijck deel (o droeve fchand'lijckheden ! ) 
en aengenamen nacm vanwefcld' en Taligheden. 

Ee4 Wat 412 Stichtelijckc Rymen. 

War durf en doet den menfeh ! door dit lijn lieve werek 
Rcelthy (ah rechts) ons af de wacrde BruytGodsKerck. 
Yoorwacr verborgenthe'en f doch die (om niette ftüven 
In t quaedt) wel eetr.vighlijck verborgen mochten blijven. 
Vnorwaerecnecrb'rc brnyt ! wel waerdigh voor een man 
Vic buyten buyck en keel «en Hemel vinden kan ; 
En achter het gardijn van ichoone woord ver alingh 
'i Inwendigh welen deckt van fi;n vergifre dw alingh. 

t Men maelt dan wat men maelr. van 't befte blijft men veer* 
Peught, liefde, hoop, geloof en maeltmen nimmermeer. 
Godtsheldentrecktmenaf ; doch die fichmeeft gebaren 
Met aengeficht en lij f, of 't kam ;r-fpeelders waren. 

(Soo draeght oock wel een guyt , doch trots en ftijfvan keel 
Tobi s of Abrahams perloon op 't ipeel-tooneel.) 

r.cn wijten maeltmen oock; iljnwijfheyt noyt. watreden"» 

Het macckièl félfc is lot, gelijck dc makers mede. 
.Nu fegh die luftigh bentom afgemaeltte7ijn , 

Wat gront heeft uwe Iuft om voor te ftaen in fchijn ? 

lil om te zijn bekent , als 't leven is ten enden , 

(Dy feL's dan onbekenr) voor die gy noyt en kenden Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Is 
E Tweede Deel 

Óf dat het nagedacht, wanneer 'tfijn oo^en fet 
Ö p fulck geveynft vertoon, befmet wort door u fmer ? 
hen faem-ftreep en een (met, geen e'elen aerts bewijiïngh » 
Is 't waen cieraets geklad • waer toe veel lof en prijfuigh, 
Van menigh kloecke geeft gehaelt van na en veer ? 
'r Geen fbt en ydel is, en krijght noyt ware eer. 
Wat baet geleert gedicht bylchildery gefchreven* 
Noyt kan een doot fatfoen onfterf'Iiickecre geven. 
Waer toe dan? 't is 't gedenckt (fegt ghy van mijnen ftam : 
Siet,dits mijn vader ; dats mijn moeder, dacr 'k van quam» 
'k Siet 't wapen wel in verw, maer niet indaet en wefèn 
De waerdedeught-livrcy in Chrifti v/oorr geprefen. 
Dees verw, dit leef-loos dïngh , daer niet dan fchim isan , 
*sdat u vader ? wie de overvader dan > 

n wie voort d' ouders van dees' hangende overouders ? 
Watoorfprongh defes dienfts, o domme ftatruaenhouders* 
Ghy pronckt met uwes ftams ophanghfeh, aen de muyr , 
Als eer-(ja fchand).tropheen van 's levens korten duyr» 
W r ant leytereenigh eer in fulck geflachts ophangen : 
.De Doodt i maer niet u ftam, moetf'altemael onrfangen ; 

£c s 413 Dc Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
4-1+ StichtclijckeRymen. De Doodt, die ghy te meer enduyd'lijcker verheit , 

Hoe ghy meer luyden toont die van haer zijngetreft# 

O gruve (btternf ! waer (al men wijfheydc leeren , 

Waaneer men ecre foeckt in fchandelijcK verneeren ? 

Wech Simm'-en khimmen-wcrek, met al wat vley fchlijck is : 

Ghy t'laem met naem en faem, moet ter verderfFenis. 

En fchoon ghy na den doodt 't gemaeld' hermaelt, o Sotten ! 

*t Is nieuw en meerder aes voer wormen en voor motten^ 

Den adel aen de want, gemeen den goe'n en quae'n, 

Doet door fijn fehsvergaen^ u ftam veelwerf vergaen. 

DefchorfPift die ghy io^ckt,uvv' oordeel is ellendigh : 

Recht anders onie Godt ; die fiet maer cp 't inwendigh. 

Een Jongelinck of Maeght in koftelijcke kle'er , 
Een braef of wreet Soldaet, een groote Vrouw, een Heer, 
Died'hantaeiftreck'iiick treckt, fijnfraey in 'toogh en wonder 
Maer wacht u voor de konft ; dier fpeeltbedriegh-konft onder. 
f t Geen li'oogen weyten leyt, bevalt den finnen foet 3 
End'ydle beeltenis beheert het fwackgemoer. 
Soo komt het dat ghy (t'wijPc geficht fichlaet bedriegen, 
En'c hert verwonderr Itaet door 'c fchóone fcbilder- liegen) ttt 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Tweede Deel. 4 1 ? 5oo ais ghy alles gaern in fcbildcry aenfehour , 
Vlfoo oock inder daet gaern doen en hebben foudr, 
)us krijght d'onwijlè luft door fchildery fijn voedde! , 
in ondeught wort geteeltdoor 't lotte breyns uytbroetfèl. 
^ 'tGeprijsuytfchijn-dengds monten fchaftde deught geen goet , 
ïelijck oock doeck of planck, met vcrw befmejrd, n: et doet : 
|t Bcelt is een lompigh boeck, dat (onder nut of fin is ; 
't Welck niet leerachtigh heeft ; daer fpraeck noch lettet in is • 
ien vleyend' oogh-bedrogh, 't welck nacckt t'aenfchouwen geeft,, 
-loe dat hy is in 't hart die 't maeckt en die het heeft. 
Lan dit doodtloome ruygh des levens werek verklaren , 
ïn 't verw-geklad de deught van Fat m-geklad bewaren : 
Beeldt is een redenaer,(eylaes ! ) al t'onbefpraeckt. 
/at prijft hy dien fijn ielfs gebreck onprijriijck maeckt ? 
Jochtans't heeft moe ffeght ghy) fijn nut. men kan 'tuytieggen, 
inleven, naem eqdaetalt'faem doen fiendoor feegen i 
laer ("och ! ) wat uytlegh, cn v;at lof kan veyligh ftaen , 
Jy toonfelsdie 'tgemoedtuyt eygen aert befchaen ? 
iy tolck vanftommegoon! uampt ( mercurialigh) 
laeckt traegh in goede ze'en en van de deught afdwaligh. 

Ghy mm 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 4i6 Stichtelijcke Rymen. 
Ghy uyt t der mannen lof, doch die ghy toont in beelt , 
Ln door fuJck lof, voor 't beek, den li ai ven lof ontftcelr. 
Door prijiingh* met-gedeylt aen lhoodc popp' en leuren , 
Eiö kan een brave ziel, geen waren lof gebeuren. 

Én noch , O fchildcr , komt u konft'in konft te kort. 
'tgclchiede, dat fomwijl van u gelchildert wort , 
Of- deck: of breeckt gy af, en geeft ftcedts oogh-verleydinghj 
Al wat u handt vermagh, toom ilcchs , of voorbcrcydiivh 
Tot yetdat lchiedcn lal, of datter isgefchiet : 
Maer f t recht geichieden felfs, en toont ghy nimmer niet. 
Dus broeyt u dwaes pinceel gedurigh mifverftanden : 
Door u is mettcr tijdt (o weenenswaerde fchanden ! ) 
Godts dienft rot (pel veVaert, door u is deur en deur , 
'e Geen ernlt behoort te zijn, verandert in eenileur. 

Ghy bootlt den jonghlien dagh, en neemt donrechter ftonde 
(Soo veel in u isj 't recht denrechtcr uyt den monde. 
Der levendigh en do'on toekomltigh loon en ftraf 
Meynt leerlijck uwe konft met verw re beelden af. 
Maer (och ; ) al ydelheyt. door 't kamerfpceliche welen. 
Van \ koude vuyr BV9 hch verdwijnt het ware vreelen. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Tweede Deel. 

^achtdaer nae,datdo ziel die \s Hccrenwoort niet acht 
)oor beeld of (ichildery tot boete werd 'gebracht . 
3ock is u handt niet trouw, die loons en ftrafs oorfaken , 
n 'r loon of ftrafbaer volck niet fchijnbact en kan maken 
'aeck fielt gh'uws fclfs gedaent fwam immer doch zijt ghy 
Jwsltommen rechters heer J aen 's rechters rechte zy t 
'en Duyvel geefr ghy oock her beuls-ampt inder hellef,, 
'm op verfcheyden wijs 't onlaligh volck te quelien. 
Rechr of 'r verrecrend vuy r , den boofen tocgcleyr, 
en Duyvel fclfs niet me'e van Gode wacr bereyt.) 
nom door geyl vermaeck de oogen te geri ven. 
x> ftelr ghy mans en wijfs met mocdcrnaecktc lijven • 
r at ift ? ghy maelt wel 't lijf, maer niet 's \i\{s eeuwighcyr 
och rllerck bafuyn.geklanck , noch 't geeften onderlche\*t. 
onftreus , doch fpottelixk gaet ghy den duyvel malen- 
eynt ghy dat hy fbo laet als hy verlockt rot dwalen > 
:cn : als een Engel Godts komt hy by wijlen aen , 
en konft die van fijn volck hem kloeck wordt nae-gedacn ") 
ler door u mal gemael is t volck in waen gekomen , 
:t tals'tniet leeiijexfict, nietquaets behoeft te fchromen 417 Daer 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I 4.18 StichtdijckcRymen. 

Daer nochtans wnighmael fukk leelick droes- r>ehaer 

Gcpronckt heeft op dc bcrlt van meni^h martelaer , 

Van mcnigh vroom Go Jj-helr, die met lulck hoon bcftreden , 

Des Ht eren wiflekomft en oordeel heeft beleden* 

Kortaf;dcesargerniscnydcl mucr-cieraet , 

Sy zi;n dan varfe vijn , zijn argerniiTcn qtiaer. 

Het is we! foo, u breyn. O fchilder, is vemuftigh, 
En maeckt (ickkendt) uwhant infchijn-konft kloeck en kluchtig 
Maer(!aes! ) wat baet verftant. jae d'heel natuur te vrient , 
Als • t daer toe dient dat Godt daer mede is onrdient ? 
Vaetk helpt den menfch't verrtantinliftenichelmeryen , 
Dk hoeft kloecker /ijn te meerder fchae doen ly'en. 
't Vernuft geeft God den n.en!'ch,maer niet tot iülcken eiidt , 
Aisdacr 't Cmil bruvckelijck) den menfeh toe bruyekt cn wendt, 
Verftandelheydt, niet konft : denck- krachten, niet denck- vonden, 
Zijn van hem'die noyt pooft, in 't haten van de fonden : 
Die 'rdicr, dat uyt felfs keur, nac nieuws en konilcivblaeckt , 
¥enroudii;h,nechtenrecht, wel e.-rtijdts heef: pemaeckt. 
Wilt g'uw verltantdoen hen ? welaen foo laetuw handen 
fcichruftenvan een wcrek quaét voor de teer' veritaiuhn. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Tweede Deel . AT i irs in tfgodtich volck en grove beelden eer. 
efcten , haten wy (na 't lijckOd'afgood'lchc Leer; 
ier tuflchend'ydle konft (van ydle menfeh en Goden 
ruchtbaer bcflact ons 'r huys, als huvfraer hart van nnoden. 
en konft, die, foo men fich vet vryheytsdaer in geeft, 
toch palen van hoe veel, noch m iet van pri ; s en heeft. 
In 'thuys vankleyn en groot (.l'crvindingh' kan 't ons toonen) 
Sal veeltijdts meergebeeldt dan levend' volck in woo en. , 
jDe muer,vaeck bet gepronckt dan haren fchralcn Heer, 
Wat geeft 1' hem wederom ? ooghweydingh, en niet meer. 
Wat nut kan fchildery op 't glafeu venfter geven , 
.Dan dat dacr door het licht ten huys wordt uyrgedreven > 
tOees oogh-iiuael is gemeen, by eel en by oncel ; 
)>oo wel in 't eerljjck huys als in het vuil bordeel : 
Soo wel in kerek als krocgh j ree! t of, ren waer de oogen 
vet had, de deught door 't oor niet in liet hert fou mogen» 
! Watwil dit Grijfe grijn , 't wclck Jangh van kleed en baert , 
i^omt kijeken uyt'tgewolck?dat 's Godt. Die God ? died'aerc 
Met alles watter is in (luer eh toom kan houwen > wiens heyl - 'ioog*/aerdighe'en geen aertfeh ge/ichtk^n fchouven.? 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 420 Stichtelijcke Rijmen. iefte rhcvdi Dchtans leert fthildery 
dommii 

Ten mi nftcn 't flechtê volck van datter een Uodt zy. 
Ellendige Metfterff' die 't al Ier wefens welen , 
'tWekknoytaendachtighhert bepeynfde ionder vreelen ; 
Die 't al-vcrfiindend' vuyr , die ons den grooten Godt. 
By leuren vergelijckt, en leelijck geeft te lpot. 
Wat baet het nu of 't breyn hem dicht als onomfchnjft Iijck , 
En in elck minfte dingh nochtans geheel verbüjff'hjckr 
Veynft niet , gcliickenaer , veynft niet of immermeer 
Godt waer van u geiien. u oogh ftraelt niet loo veer 
Sy ftriiden met Godtswil ,die Godt te bootien trachten. 
Geiuygh' , o fchilder, zijn uws dwalen hoofts mildrachten. 
Somwijlen brenght ghy Godt gheli-ck een Sonne voort , 
Die inhaer midden heeft 't Hebreeufch vier-lett'ngh woort : 
Somwijlen doet ghy hem in verw te voorfchijn komen 
Met ccndriedubb'le kroon .gelijck de Paus van Romen. 
En als by altemet getogen is op glas, 
Stact hy msi dubb'le le'en . recht oft een lanus was. 
Ruft, ruft verwaende hand. niet Godts gedaen: ,maer toren; 
<\zx lof, maer plagen-ftof wordt door 0 konft geboren. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Tweede DcgI. i !cb een dr ie-hoofdigh lijf (waer loopt de tofTe wil.) 
- i fraen/thad mee den naem : maer,o mijn pen, fwijgh ftïl, 
;n dwaefheydt a) tc groot van den gewacnJen Chriften? 
el waert om zijn belacht van Jood' en Mach'metiften, 
Jh ! londen, waerdt beweent van al diefonden vlicn 1 
Geween paftd'oogen bet , dan fchildery te fien. 
in och of 's (childers handt alleen foo ftout flechts ware, 
i iy t met na en deen, die *c volck Godts woort verklaren; 
ant op papier, door pen ; in kerek door mondt-gefchal. 
icltm'in een-tal, drie-tal, en veel-tal, weer in geen-tal» 
n onverdeelijck puntdoormijtmen rot drie malen, 
8 a " u ' eer drie de grootft in eenigh punt bepalen. 
Ier blijft Eucltdes nu , wiens bteyn (hoe fcer verimift) 
yt van iulck reken- werek, noyt van dees meet-konit wift; 
. aer een./ijn van de drie (voorwaer verbo/Vntheden • 
ier op mijng ioof op gront verwacht Godtïfaligheden) 
ï ken of wraeck ick met. Wel hem die hier foo leeft, 
f hy rot Vader Godt, totHeylandt , Jefum heeft , 
i troolter Godcs geeft. Godts eer moet Gode blijven, 
•enis dit mijn wenfeh, door waerheyt re verdrijven 

Ff 4.1 r 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I • 'I i J J j^zz StichtelijckcRymen. 

De dolle doolingh-vlaeph, die fchicr ten Hemel *t hooft 
Verheven heeft, en Gcdt fi-n ware eer ontrooft i 
't Vermeten breyn-gedieht doctfich mijn geeft ontroeren , 
't Welck : tkijfentwift ziel hert, Icheuriuchtigh, in komn 
Eenyder wil een nieuw en naerdcr vinder zijn 
Van 't juyfte wefen Godts, dies gaet hy tot het fchriin. 
Van zijn droom-rijeken kop, en Fabel-zwang're herflen 
(Om and'ren oock hem felfs door lijnen vont te perilèn) 
En beeldt fich 't wefen Gods t Gods wil (waer van de weet 
En 'tiloen Godts kennis zijii) Blijft by hem in 'r vergeet. 
Soo hebben (nae men (chnjft)twee Leeraers^/wrWw- 
tn ^trrius, eertijd ts, de eene tegen d'ander , 
Godts Soonnaeeygen hooft, niet nac Schnrtuer, gebeelf. 
Wat heeft dat vadér-tv.ift en ongeval ge teelt ! 
DeKeyier,die *r papieren boecken dtrgefchiUen 
Al t'famen gaf ten ruyr,kon geen van beyden ftillen. 
En fchoonhy d'yd'letwiftwel hart en itharp verboot , 
't Hielp niet. dé Godr.mael-luftwas in dees twee te groot. 
Wie ift die 't al verhaelt 't geen menfehen wel verheren ? 
d'i:en wil in Godt drie Goon, en d'ander drie manieren voer». 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 

>ees datziinwefen een, nochtans drienamigh is. 

0 vecleniscock 't breyn foodiepinduyfternis 

•at fy 'theel wefen Godts in 't minfteftof eniluyien, 
n leggen hem nochtans onc-ndigh, in, en buy ten 

1 watter leeft en is. Sulck ralèn paft de leer , 

ie Godt nabootfen wil, doch weynigb tot Godts eer. 
I Kercker-g'lijcke Kerck,die u gaet moedet noemen , 
efpothem niet alfoo dien ghydurtt Vader roemen, 
e vruchten die ghy geeft en uwe mael-geeft vind , 
1 zijn de vruchten niet van een oprecht Gods Kindt, 
5ch dits geleerden koft. de konftelijcke deecken 
rr^y?i verberghtdees wond 'ren voor de leecken- 
e gaern onwetend 'zijn (en meyren 't z-y foo goét) 
alles watm' haer niet door beeld aenlchouwln doet 
De beelden (feytmen) zijn totüechren volcks gerij ven . 
i« wordenP oock gekuft van oude fufté wij ven ) 
baren (nae dat ons den beeld-voorpleyter feydt ) 
s letter en Schriftuer.in 't hert aendacntigheydt 
Wes Geeft en woort, dat oyt foo fnedigh porden 
tdeughde, fint wanneer zijtghy looftomp geworden 

Ff 2 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichtelijcke Rymen. 

Dar ehy (foo wacntden menfch) kracht'loos ter zijden fchampt 
En '? Ichilders haoden-werek moer treden irr u ampt . 

' De doodr van Godes Toon, is ons ren nur befchrevcn 
Van vier door eenen gcaft eendrachtelijk gedreven. 
Onkunftighenoprccht wordt alles daer vertelt 
Twklacrderdandendagh'tgelchiedevoorgeltelt: 
moe hy aen't fchlndigË hom den doodt heeft moeten hjdea 
Door liefde rot den mènich en bool hcydt Inner tijden) 
Dc" antlche letter Godrs, lichtftroomigh alseen vlocdt, 
Is vol van delen doodt, die leven erven doet. 
Daer hoortm' in naeckt eenvoud de ongevalfchre monden 
Dat Paefch-lam meer danjuyft op paeflehen tijdt verkonden 
^Uchpr niet. Doorlchildery wil 'roogh bedrogen Zflrt : 

Is dan in Ichildery meer pus dan inGodts reden 
Of is'c geloof geveft op ftomme dommigheden . 
Een dood.' mommegrim kan die doen darmen weet 
Hoe TtfilS fonder fehult en niet onwülign leet r 
Of hoe hv eygen wil, vyaud van kruysen lenande , 
y^^gboo^cydx t m ^aerde otkrhande t Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 m Tweede Deel. 

Df't ned'< ijh fterek geroep ? of 't hitter wrect gefpot 
Met fijnen naren dorft en bangh gebedtaen Godt? 
Mn 't ons doen Hen de ftof van foo veel wreed' hert-pijnen ; 
tin boe eodult in leed bewijs van fcbult moft fchijnen ? 
) ven' v an daen. hier, hier is d'apenkonft peftuyt, 
in t'onrecht fmijt de hand dees doodt foo yd'lijck uyt, 
(■Doch t'wijl ick my bepijn het quaed te wederleggen , 
lout, die dit leeft, te goe *t geen ick hier roe fal feggen. 
len beeld den Heeraen 'c kruys in form van griecSdcheT ; 
;Vas dit fijns galghs fatiben ? hingh hy loo deen hy Iee ? 
1 't nytgefpannen lijf (nac't klaeghlijck voor vertellen , 
* Welck David daervan doet) kan'toogh de beenders tellen i 
fin gaet door beyde voett' een lelve nagel heen. 
en deckfel maeltmen oock voor een van fijne le'en f 
'oor deesfehijn eerbaerhevdt wil (kax) de konft haer waren 
lehagelijck doen 7ijn roor d'eerbVe Chrilenfcharen. 
n nochtans onder dees nacm-vrienden, meeft doch al 
•ol Veuus-janckery, heeft ichaemtc gantlch geen val. 
roorwaer een and're fchaemt heeft hem, die, niet gerekent 
oor meuten, een worm geleeck, het acngeficht getekentf 

Ff3 
Doe Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 4a(5 Stichtclijcke Rymen. 

Doe hem als 9 t wit, waer nae de fmaet fijn pijlen fchoor, 
Ver and' rc ltof van ichaemt fi)ta wangen macckte root. 
Men ac 1 te hem of fchelm, jac aller tchelmen inootltc , 
Of febandttijeke narr \ jae aller narren grootlte. 
Dewalgelijckedreck diem' op der llratengiet, 
't Veraciuft^ datmen vind, was lbo veracht noch nict # 
De fomttt'ge keerden hem verfmadcliick haernecken : 
De lömm''gf k hadden 't hooft, en vielen aen 'c begeckeu. 
Wat heeft dc duyftcrnis, wat heeft 0 al niet beftaen , 
Die midden op dendagh (.cn dagh heeft doen vergaen? 
Licgh, liegh niet. Maelders hand : want machmen 'tkruys aftreè£l 
Soo moctrn' a^en 'c kruy $ geen deel des lijft voor 't oogh bedeck 
Heeft niet 'tbefneden vkyfch aen't kruys ver\ loeckte hout 
Ah open hamgelchrift bloot moeten zijnaenfehour? 
Bloot moft .et zijn aenfchour,op dat lulck fien ons leerden 
Den doot des wets , die 's vleyfchs beihijdenis begeerden. 
Oock was 't onthuyclde lidt den ouden Abraham 
Een teyeken van het zaet 't welck uyt het lijne auam : 
Van 't zaet, 't welck door het doen geens menfenen voortgekor 
Deo doodt door lijnen doodt haer krachten heeft benomen : 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 

•alt oock fijn gefiacht een teyeken van de fondt , 
't in dooddchuldighcydts hcylloolen (tand door ftondt 
n eeuwige livrey van : t jock der wett' en /eden 
oorChriltum afgelicht (nae dathy had geleden: 
deden op een hout, *t wclck eyfcht een Ichiclijck eraf 
jer hy, nae korten tijdt, verweckt, fich uyt begaf. ' 
vvaerom waft dat wel eer der d *uren beyde potten 
i 'topper-drempels hout belcreken wefen moften , 
eftreken met het bloet des Paefch-lams) in die nacht 
3e Godtsgcftrenge boo' foo mentgh menfeh ombracht > 
: ftijl en 't boven hout, die 'sgalghs farfoen uytmaken, 
Afbeelden ons de poort waer door men moet »erakcn 
'shemelshooge huys, daer Chri.tus, voorgetre'en 
)or fijnen doodt en bloedt in leydt zijn ware le'en. 
ant waerom wil men doch aen d' i ude dolingh handen 
tien 'tgegroll' van u, O Afgodift, ontfangen, ' 
's Heeren Avontmacl, daer wordt van u verdu'aelt 
oor vcrw) de dis-genoot al fittind' afgefmaelt \ 
bange lijdens kclck , die Chrifto 'thertde'e vreefen 
e moet in 't tafereel een papen mil"kelck wefen, 

F f 4 +*7 ■ Oocjc 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 4.18 Stichtefijcke Rymen, 

Oock lacht de medecijn, dat in u fchildery 

Het bloed t en water vliedt juyft uyt d onrechte zy : 

>t Latijnfch LN. /?. /.tot opfchrifc aengefoactcn 

Wat wil dat ? heeft dan 't kruys Hchretufch en Grücx vergeten 1 

Of ift om dat de ftadt en moeder van die fpraeck 

Den Heer in iijne k'en islijdens meelt' oorfaeck ? 

Doch waartoe wilickUngh inbeelden ftyl aemvijfe» , 

Die heelal Tonder feyl> nochtans niet zijn te piijfe. . 

Uiflgds heeft de llangh, wel eer door Güdts vermacn , 

Tot noodhulp opgericht, uyt yver wech gedaen i 

(Door 'svokks afgoderyen domheydt waft van nooden) 

Wat eyicht dan onlè e.uw', die galden maeckt tot Goden ï 

Nocntans ghy die ('c zy wie J yet iichtelijcks begeert , 
*t Welck ons loo wacrden doodt ten naeften eftbrmcert : 
't Gebroken broodt en wijn, nac 's Heeren woorr genomen , 
Zijn Chrifti vleyfchs en bloedts bercyekenis volkomen ; 
Ziin tot geheu^eniilMes leven- rijeken doodts \ 
Zijn voor 't Godtlieveni hart wat funderlinghscn groots : 
feijn teyekens van het Lam, 't welck verw* niet aeu kan wijfen; 
Doordien § t niet was een ver w', maer voorde /.iel een fyijiu. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 4.29 

• n nochtans brenght noch woordt noch teyckcns 't kruys in 't hert, 

ioo Iangh des Heercn Jock noch wech gefchoven weru 

ijdt war u Godtopleydr. Gedult in eygen lijden 

al u een beeld'nis zijn van Chrifti lijd'lijck lt rijden. 

"reed Chrilli treden nae , in daet en nie t in fchijn ; 

oorand'rencn u felfs iulcghy 't beeldt Chriltizijn, 
:ijdt met die leedtaen 't kruys : hy Ui u ziele naecken, 

n onvergetelijk, fijn kruys u hert doen raecken. 

at'sheyrgelchilderyals liefde blijekendoet 

at ghy Godts Soonsgedaenf draeght levend' in 'tgemoct. 

aer zijt ghy Vriendt van : t vley ich ; haets, tegen die u haten, 

fttemt u hert cm pleyt of wrake uen te vaten ; 

f draeght ghy 't kruys, (doch niet gelijck het kruys betacmt) 
l t vendel tegen Turck, of diemen Chrillen naerat : 

fis 't gekruylte geit op aerd' uw trooft en heere 
pis u geelt bevrucht met vuyl onkuy s bcecreu ; 

fis de buyck u Godt ; werr Ids eere u godin i 
jf voedt u hert of hier of daer in acrtlche min ; 
\ly hoe veel lofs of ghy, of and'ren u toe-mennen: 
Jj wis, des Heeren doodt en loeckt ghy niet te kennen, 

* f 1 ACh 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichtelijckc Rymcn. 430 

Ach Chriflren | dien ick my voor den onchriften fchaem, 
Wat hebt phy Chriltclrcx, behalvcn Hechts den naem ? 
AchChriftcn '. die, terwijl ghy volpht 0 blinde lichten. 
Berooft blijftvan hetlicht 't welck u gelicht moet richten. 
S T I C> 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 
5A11 Derde Deel. 431 STICHTELYCKE 

R Y M E N. 

Ghewillighe Patiëntie. 

<®ftt:%tmtn# dtmtïnc. 

Het Gedicht fprgeckt. 

Q Hezwetsof Woorden-prorckery, 
En vindc ghy, Z.f/,r,, niet in my r 
D Autneur acht i'ulcks voor nuts beleiie! • 
En heeft, al bad hy *t fchoon vermocht* 
Niet dar, maer kracht van ftoi^döcht: 
t Natnyrlijck Ichoon hoeft geen blancketfel. 

45€tlQVL* 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
StichtclijckeRymen. 

<ettou\ueijertfn'öicnuIi)bt/ 
<Cn toüciit wifTftlifu noen ftuaeröfr ftrilöt t 
ïBact al &c ïDcrelöt 't Mfffl ™ ti f f ft ; 
<Gn boctofl fclnm en fifftjt boojbtfft : 
&fe tot nor!) tot Dcbt öctofrft / 
^pirt QturDt/ dcc 't lift uiaö/ niet gcb2«fi : 

<e£ii bingb, bel* StTV al b«i boeti/ 
3ZUft D£tt m fin fut) na moet (poen/ 
ertuUJ cu fcOomi cu ttlemtoot/ 
©on gctingft/infcvAfiufH groot/ 
5*et4*té 3DcrflDö befte gott 
sa v in tooccDp boe? tegmeti moet t 
9at/8li**t iti t P« tori W ö^arrkt/ 

ongrtadi gdörtteD maetM : 
Sn/ ciss 't cc na Ut W t gemort/ 
3iiD:itfh gfcnruurk S^ 0? * e " Doct ;_ 
'r IlMck ncscr nlettoecftaei m t noemt/ 
«rn clr< met Ijcr ft tft ö-nr op tnnnt. 
9^2t i 0 t oact u trtt U>irl)t ban fp2e?cftt/ 
<j>jj m gijn t f Jtfkt' foo t u gebjtetkt ; Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Tweede Deel. 

#f foo gfcp t Ijclit/ fo;gDbuItïtgl) Ijoubt/ 
Cu bafte Zit i-rufï Dart op ooïunt* 

<Ö5eDult is een gebjilltgfoepot 
<©mai teli) ti mat <©od opmn j 
©oo? een opreefct <8efaof geuaert / 
«rii in een ^iei bol Ijoop beluaeit: 
4Pen on-afroobelörftni fcljat - t 
<£en flfun-flaff op öet oeucOöen paDt ; 
<£en toom ban epgenttnJüchDepDt; 
<£m mupt ban onbertninltitfctjep&t ; 
4Ztn beo tsaer op De fbjarfctjepDt ruft ; 
aren matee Dat quaeluften bluft , 
<&tn Deugljt/ Daer tnan-boop Dooj betteert / 
SBIe 't angbftigli mucmuroen bieett / 
S£ie 't toartDe IDoozDt / <©oDsf eoel faet / 
^iet UbciMoojal in 't bert en Uet. 

©eeo ia t toae» met men ftcb boo?fieti 
Cn alle inoen 't öooft moet bten« 
J^u is liet batten ftrriDt begint : 
iUis lieft betöjaegtjt/ tuie meefï betmint. 433 <@een 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 45+ Stichtclijcke Rymen. 

<®tm icrür mof t u te rug Do-n g.'.cn* 
^ ft groot : Djingt Dtcö te ftrtrfcer tien* 
©eöcugljo hrrtgt nu tïact wtbte ftofi : 
fcoe fiuaccDcr öniebt/ üoc metutv loff : 
21ft konft öe ^erlen boo? De towöt ! 
ajermmot nf» Die gfen bpanDt binDt i 
aDiuöt lm oo ck bnanöt Uien 't tod gaet / 
<£n alttfbt blijft in eencu ftaet i 
;&a / nu ift iljöcn boo? oe öettr / 
iltlDtVüflofqualöck/guÖcbtbfun 

3?ic mcnfcüinbt toel biefonber fcyult/ 
£t)u li) aen af-inbt met gebult, 
* tfP rem uibcn mar rkt Ijet innen min / 
<Cn <&eo Heeft meexbet tuft baet in, 
jtoWv foo m'cittoiUigö l »Jbt/ en ftottijt/ 
*t 3D Vigt ©oö, en'l noo boen maeckt met lic|jt# 
HNr tuhiig i*l toie b;ee}S berftoaeke : 
iDie ongcern Dcet (toie utljtflabarkt, 
<©oe toil mateht klorcht' en fclaecKt' neemt m 
^ t uiooD' is in 't begin at moe. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. 

<©e ttloerftV Jjoetoel ban bupten ang/ 
fceeft tupmt « n ruft m fjcrrit bebang • 

SJie geern uki 'tinben ban firn fcüoof/ 
Mm toont ijem als Die t niet en Doet / 
JBffl ttooft bp rtrk/ rit in 't gemoet, • 
3Daer toe m flrhöt-gi begin Dan mat ? ■ 
Mt eng'isf öoc!) bet Zalig paDr. 
^Öfiukt toaer boo? gn too;t geacht 
»<m at* ty en ban u felffc gcDacijc, 

? om toI joegen iuum ban Ctaif* 
*>eüt gp op inben niet gegifï : 
£v)a jjeeftu b??pn maer tuint gebat/ 
i irnifttfctffonDerf!. J gf{ ) aM. 
.™ «SS m Z 9^n gp too?tgenaemt : 

S HJöf n/ foo go troutoüjrfc Dient : 
alO 11 m De Licl ban 't <€u:ifteiiöoin. 4?? 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 4.36 StichtelijckcJRymcn. 

ZfftglroffM lit ban <ö*o3c« Öcrck: 
&er! imm iö U nirrftt Intrek. 
«ÖcDs itcrrk is rr 11 ncïmltfacm ll'JPS 

maerftt un nopt/ mar r EgarÓDt tod krups^ 
i^eifcöwpft Dan 't iwom niet t'ontr : 
3f)cc! bftcr mitofgtj ten bjorgli uip. 
Ontfloppt Detniet djc: fuoo grt»fpn|f» 
30cmt'f»t fort iiirt 0002 bloo «jrD'pus* 
MfmadU l)tt niet (boe fecv ncbcrrljt / 
$>cr f et rjenoaöt-prrit en gctcrgiit / 
^>oe (rir^ifn Urn* f rt) Dart toe bfeM/ 
*>:c fcfaoohen frtjp W öa« tor (iet) 
JDcrrmarbt Dct turt facti ■ £ Ifltfkni neen 
^oo-»D2fP8mKnt rn laffrr-veni / 
T^Ofh fc.iiDtltjrkt.rret «ofli l«l-tom ! 
4©ati tiiatöt tot aarfc: DoacDUc tjeer/ 
<T>ffrlf£ï fijn pijl trv topkc fflKrp / 
<:»t t toef? tw.i u^". li sfó af* öxtv > 
<©f uyois rr '' npt •mnwnte fcneiinv 
Ctr DooDt tcc tart hl ftj:i gcucfiir. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 

t»?en Uil neemt niemanDt tgtfgg af/ 
3Dan Dte öem eetfl te Diagen gaf* 
3Die fcfecca meet tnaet-om/ toaer toe* 
iO«-et alDer beft Doe langli en ijoe. 
JDiiM <#oD i£ geen geDuk tiegrect 
tOaitteiiliglj en onqcfo^ceect, 
2£l$ <!5oD onis IftDeng ftdff befebepDi/ 
€n't paDt ban tijDtfaemljepöt in-lepat, 
ï©ie Dan tuel IrjDt/ m acr geern niet Ujou/ 
a3n foo &n kon; niet inöcn fou : 
3^aegt)t 't krups nirt Dat een C|)?iftcn D^tieyfjt 
€ti toilligi) fröo?t alfï tóoDt be Daegbt* 
32>at kan/ ia moet/ riek mie ijp jp/ 
*>oe fnooDt en Uoo0/ foo lof I als im- 
3Vit Doet toe! Die na 1 9tcröfclj Oeeitjaeekt 
<£n in *t gfmoeDt ban toake niaerkt/ 
ï©at Doet (en moet toel Doo? De nooüt) 
&k paft in 't t)ttt n npanDt DooDt» 
Jtoaee gp/ <© vtfljziften/ niet aifoo ; 
offejoon Doop en ttföt ftejj boo ' «7 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 41 8 Stichtelijcke Rymen. 

4>tn 't miaetboo? 'i quaoe te tierden 
Cn 't lgDen upt De taeeg te Doen/ 
33eel lir net u 45oD-booeigh fteit/ 
<Cn onDet 't pat* ban 't InDt n fmclt» 
ütojt fif i &oe lang/ biaet/ cu ban toicn/ 
©aet beert ons! ooglj met op te ficn t 
• upt-Kip ban «In of Dpebiab lot 
^taet niet acn on£ maee bcel acn <©oD« 
& oo oock De fteut ban *t $nf ttument/ 
JBaee Dooi bp on£ öet lijöen fenor* 
4&n$ obet-legb een «eecfcD bcrftanDt/ 
SUS 't UjDcn Komt/ moet acn een kant» 
<*BoDinft)ntf £>oor.js boortjüjaerDigbmojt, 
.ïlttoctttret» en alleen sij" g*l)oo?t» 
SÜ 't iijoen geen upt-bluiDt/ öan blutbt/ 
^mfirljt/ <ö>cbeDt/en ^ooDt-gcfutljr» 
&oo gijp Dit luapcn-tupgl) gehupt Kt/ 
4En nocfc in inDcn blöft : f ju Dupckt/ 
<ftn Drmkt Dat ban <öoD» laetfents 
®e toDt nocü niet boa? bancen 19+ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 \ Derde Deel. 

©it tg He tetf* j&a ftoojt De t e'eti : 
3©ie 't inöcn oot geero HjDen DeVn/ 
l©aet Dooj in 't tjett De hracfct f irb ffo?t/ 
IBae * doo; m' in 't itjbeit WDfaem ton:t » 
<töoD* toaerDe ^oon/ 't eiifcfittlDigD Ham/ 
«Dat Doo? De oooot Den DooDt ontquastv 
<£»/ booj fijn IlijDen Dat tjet D;oeg/ 
Dct iitücn eeutoig ban feem joegij/ 
3?at '£ 't 43o2ïogo0-tenrfcenban onjet ©aen/ 
3*aec top 't gefkyt op moeten flaen : 
<©e £>tet/ Die ons tooojncnen lietit / 
<£n mate Kt een tepn en fclaet gefieöt : 
35e fDttacr Die onjef onDerfrut/ 
«£n alle lijden maeeftt te nut* 
$p/ JDelD- $eet is boo? npt getteen/ 
«Bn beeft fijn mfjoen Dooj-geleen : 
<£>n« toast 0110 Deel Doel) toeefc-gelept : 
ié t 0110 beurt* IDecft nu octet*, 
©e jCfteefter fcïfief iel booj gegaen r " 
t&oe Desff &e lleeciinefc bliibcn ftaen i 

<6S 2 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 440 StichtelijckeRym&n. 

Jftopt Wtjckt bca ©ienacrs; trouto foo frer 
5©an «10 tm»jDtmctfn»c» ï*eer. 
Stat ©o?logl)s-ma» (ten w berfaegbt 
<£» Die na truu of eer niet toae gl)t) 
4êh Iecbt niet ge et» al toat pp mart) 
^oo mi macr op ft)» G?ooft-man facü* 
4WieijS 'erbie met rrrntbctfioubJt/ 
IWnnneer fop J E S U M, 't 0ooft/ ac»fchoutot/ 
3©ie boubtec »ort) cc» bupftct oogb/ 
311$ Up liemettht mat Jjcm bctiioogj) i 
J&\)\\* Eiel0 »atupcli)rh nepge» baets/ 
<0af bp imiepgen tuil gec» puetö : 
jMaa <©ob/ toie»$ tuil fö» 5,t)bc» mou/ 
«öafljp ft)» bjil/e» toog gettou» 

b lebe»s glotieufe IBroo» 
231onr k oneh in fï)» geficfot foo febcon 
s©at l)em ai 't quaebt geen quaebt gclcerfc / 
C»/ boe hp fco»/ boa? 't quaet niet luecrh. 
<Op t ceutoigl) raas lij» oogb gebeft ; 
<C» baerom hoog Ijp 't quacofl als bcfï. Tweede Deel. 

Wel op ban cij:iftcn / fcloccft iSoloaet/ 
&ict feoe u i£ooft ten ftcijD-toacct gaet, 
aaencht/ al$ tip oactW instap öpleeot/ 
jèoo lepot fijn fctoon u ooeft gereeDt, 
asencfet : iüai 43oo toil/ öacr moet icK cieu / 
sBeet licber geetn alg noo geöacn, 
HtjD.7 al Uuer *©oD ban limoen toe ckt, 
töupgt ta$, al toat niet bup gt Dat bjeecht* 
i^tec maeeftt Den laft foo uoet en foet 
« l£ geetn te inDcn alö men moet. 
ïDan moeten top/ als 't <Soö ons geeft : 
©an geeft tjet <©oü/ toanncet men t yeeft t 
^an fieeft men 't reebt' en op fijn tflüt 
IDannee* men. olg een «ttljjiften lijot ; 
löanneet men njneg Doeng getoij* / 
«ÖnfrtjUl&igfj en betOumig 
i9et0?tffttmn/eeï toe '^ieluetnupit/ 
3.1 *t ongeloof Dat in u fc»juplt* 
23et jaegt ijet upt u/ ifi 'et yet 
«&at anoerj* totl/ al£ <*5oo gebieot* 

<0g 3 TT 4$aecht 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichtclijcke Rymen. 

jBUttf lit u geen toil al£ <fi3oöcjBi toil : 

Soo litot gijp toüiigtj/ toel/ en (HU 

«enbettHattoilUg»li)Dt/ tjge'cl; 

t Aiet (Jettit* naetom/mnift tooebeel. 

«tn of *t niet toift toaetom «t berbjoegb/ 

«5oD$ toil toaet üem bwetom* genoeg|j. 

Boe toilligti moet bet Dan gffcliien 

aau <&oö foo beel toaccom laet fien i 

«.00 Deel mat torn/ Die (ulche Kracot 

flBeleer in 45000 SBetninDe tojacfet/ 

5Dat fp/ felf ö in oc nooebfte pnn / 

^tilennoo?öoiOigt)fconöcn5t)m 

43oO feno 1 quatDt. i^acr om wat faedt ? 

^p Dat fop oii0 te flectlttr match. 

fep beeft geen flcccht/ Oie nopt en leeöt. 

taoptbielt lip 'tbelOt/ Oie nopten ftvecOt. 

#opt fUceöt nP flctjDt/ Dien/ fanDer tnoept/ 

fert leben na fijn bjenfcljen bloept. 

't 3ö cpgentincfc/ toat «oD oplegtit/ 

Oan ongebai/ tnaet flec&tj* gebecöu ► 

* 

I Derde Deel. 

«3een tamp mm ntos Itrljgb* abontupt/ 
£»omtüDt U)dt foet/fomtpt* berlfupr* 
«fteentuateni/ltfofbeplö berlietf ; 
Man bjucbt-rncfe arbepDt* uptsrHff^ 
<J3een Uiate gocDg of lufW af-tefcfc t 
jiBaer mamtjcfc loopni in b*t ftech 
J&a t p:ij tf-ftutü bat <*5oüt felfef op-nangbt/ 
«En Die Moert loopt / alleen onrfangtat* 
jftaccfct u ban iftoen/ fcouDt u hoen ; 
<23ob toil u öaet met eet aen Dom ; 
iOp fïelt u op fijn* itincMö ©eiDt 
£>*rDwe8bt gjjp Ujf i , gfcp $tjt mi $tJbt, 
«en l^elDtbien «Bobt met bjetirb&en toont 
3Cen öemeïftb boitfc bat met b«n tooont. 
<£en i^flDt : Dien <0oDt met lof bfröoog&t/ 
<cn booj fijn be pligb ftep? op boogfct* 
<®nö treft bp tonlen tegen- fpoeöt : 
IBp acljten *t quaeD/ <©ob arbt bet goet* 
3Dacrom i bP toil bat 'jef taeelö* geb;eth 
35c mmlot onfi al bet ontrectt» +4? 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 444 StichtelijckeRymcn. 

<C*p bat ton urn $ttM boe? 't getoaet 
ï)au na t uerocrf te gaen met baet, 
3@at febaeb ijet trocb al too?b men qunt 
't SMetfel ban fijn boogt* p:ofttt 5 
Itëat baet &et oocfc/ al boutot men t ujf 
'tlöcltfcbnbtotetutoigongerbf: 
jmetekt fleel)« m aïie quaeb op t enb : 
%oo iö 't geen quaeb al toat <©ob fenb» 
Sacr iö tooo? t tojoom en iflofaem bett 
i?oo auact met bat niet liebt en tocïb» 
&c p bubbelt DP f«n W« 
;©ic bcnnfi/ «n niet out gaen en ham 
J^aeto'm is 't een toaetacljtig tooojb/ 
3t)pt een <©ncb;inen monö geboo?b : 
Toont my een raeofchdic wijfheyt heeft, 
lek toon u een die lijdfaem leeft» 
stöat Doet &n bie gebult toertoerpt 
®an bat bV 6 inbenö mee toecfcljcrpti 
<£«/ fuchtenb om toctmtnDeting/ 
*tW mmbctius? toeïbinbering* (j 
I 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Tweede Deel. 

<tf ock/aïö men <F>oD$ getrauüjen racö 
Mn Dieper ernft ter Cirl in-Uttl 
IBieiijtf ujOeu/ al$ jjp ipt/ 10 t treeft t 
*©icn D'ongebultrarckt in frjn geeft. 
§BMttt0 löbcn/ ais ijp inD/ is t mfnfi ? 
SMe 't h>iUiglöW/eii achrct ro nfh 
ü?t2 nrljtet luinft ; Hl Die 't tufi bact. 
JJ^ie baet liet toel ? Die 't nmO berftaet. 
3D:e is Des cpnD$ gan$ Unjö en ruis i 
3>ie ruel uieet toat re» <£l)?iften i£; 
IDie toe et Dat roei i Die *t logl) af-tterfct' 
Jen berber Dan ou D' fter:c ftre rfer* 
bekent llrtljS/ C^iften/ toat gup ; 
<&oo iö 't u niet ai ruat gt)P ino. 
Dier is geen €anaen booj fcp/ 
3><ier aetDfelje torelD en b2mrljb in $p : 
^ .ier glip in mackeüjcke luft/ 
9n bleefcljeltjcke facljtetKft/ 
2Cn miteciücken obec-blceb 
<Souö' leben fonDec tegen-fyocD» 

<©g s - 445 e; Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 44<>' StichtclijckeRymen ftanbt. 
tanct friet iötoooj w gceufulcfccn 
^iet is uoo; OP geen (uitten 
©at uj.kcd Dot ee t tatt ani : !»l«f/ 

^fintmet in t getoet r om Brat 
®al öt) > met fo;to nefUietmru moet 
<£n üoUDdi 't In ddo: mcnfcr.cn blocnt. 
v ï neen : ©it 'e u noc!) toege lew/ 
Iftocii Umt ^oD ff ccKcr ta*gcfmr ♦ 
£at toaö toe: tioWt*» ït'oototWtt) 
&ten t eeutofgö i* 1 toooigcfer. 
1) kc toajö ecu nnoc ban faUflöept 
«tHitufe iOccriDc roebeeeptr 

4 tnUiglttPOten »crrkrr lot 

«ten ban #00 toergoft / 

mate du noruwns eenö ennfen moft* 
i)cei iinücrs Cföifbtt/ Hl met u : 
ÏDout Doe toa? Doe; en nu 10 nu« Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 P^rdeDeel. 
3ʻoc rons 'net im\)ti nu licht Dnt Dag : 
jSu ftet men ötit men Doe niet fag ; 
JUi beeft ijet ffliaöu tofcrk ijcei upt • 
.1 ïu flaet <Soötf flrm een flfeu g?!um * 
3ïïu ï)tcft (jet ninDer-Socn een tnüü 
■t <OuD' ;p Dnn 't <öud : üjenitt mat ghn brut. 
<Sp bent ren b?er ;nöe gart op sterc, 
ir){fï b?remt : ftte c lafïjgjj tn onmaera. 
piee toecmt : ijier uier Dar u brljout. 
tor #eigrim : Ijicr ftorgb boon» 

ittmel :0 om0 cnjniöom* 
Ihn girtm' als bjecmae met ons om. 

ootfaech ban ban berï bcrö^ift f 
*• fc/cpi Dat mn fjfthen is tiiee nier. 

|n geen ons fcomt/ Jtomtecrft üi«r na 
J^at oor t tip ban/ cic / al* fcp Hit 
gat ftci) nu itjDen? ffof arnbiföt / 
J9oo ? 't ïijtïfn ongdmlbtgl) (Vljrromt i 
%)P toac&t bier meet Dansera ifö fcoomt* 447 ÏDat 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 448 StichtelijckeRymen. 

3Datt>oct t)P ooch/ Die/ *l$ ft! balt/ 
fieSttt tc uoeleu lijöens laft/ 
<Hu c irioett udj tc feet bco?ocft : 
$>p Oertt liiet meer Dan l)p biet tjoeff* 
3t '< iöcttiDS quaeö tjs tjem geen quaeD/ 
Mé ^al ocjö üöctelö0gocDüttfa\aeD* 
l>et quaeö heeft op fnu Heet «ecu macht/ 
^u: hier op aetö geen goeo bermacht* 
iO.it nooD is 't UK DP 't quaeö (eet VUict» / 
«Dte geen üccüejï ban goco en fict ? 
't ©.-rltco ban epgcnöoer maec feer : 
•t Ma* ban 't ©jeemoe geeft geen öeer* 
Adttoomt s;iP iwcftton* uooj ö went, Ptfii • 
Cf u h in niet meet al* t quaeDfre *nm 
jHaeckt u het aloec-quaeDlte ba.uj , 
jföct aiset-quaeöfte öupet met lang, 
m laat m' lji«r itJö ' UjDflijcfc : 
IDaecomrtio! al ffaem tijDrttjcK. 
1 3ö hleuii mat Ijicv gelcben Ujo?o : 
mliecom * ' 1 90 tóQtlöch en Kon. Sliet 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 I Derde Deel. 
OTcnrfcfii minbcrt u be fmart/ 
5r ,f Doo ? toI IjürDmef luoja mm Ijarr* 
i)oc ïner t gcquelg rn toocffente / 
moe mccrörr b:eucl)S tir«or t cbec itf : 
49oe ccr ft meer laft/ jjot na meer faft : , 
©er l arurnost bolgr ot fastjtt ruft. 
t ^uacö Dar men lüD i* m# grtwn r 
2*&ë«tt oa*r m' om Ir)ö fa! nopt tornar n. 
©it Drtft ou£ i^ooft cn i£eer gebactjr/ 
Cu barrom Ijccft 't aifcrrarut : 

fcttft t eculxiig bat ijü focw 
<Cu D^icgJit bc ïirocn bar r ün cm bof Dr. 
<&oo u brctf rcDeu *t Iject fo racritt 
SSat gijp öacr ban befctadn inri fmorrftt : 
^oo tictit gil 'tSLcrofctjc min ban min/ 
t lt)öcn too?D u cm gcluim 
&cpl-!oofe iBereib/ bic ong bringt/ 
nor!) fjot tong \jot mtet brtaiimt 
^fcubfdtanDtotUftenfpitfï/ * " 
oen £ tiert tot nieuttie tn:ctb|jcpb rftft/ 44P 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 4-5° Stichtelijcke Rymcn. 
©ie op tfmtTtt üjoroigl) racft/ 

4pt toa* em fcett boo; quaeDt betüectt/ 

teetufflt ©Si U£t quatitt ni« Dat gtiP bemftt . 
l^arS'etWtUöat Dan fcrcwtu' 
<G>ecft <öoDt bcriof tct u gcquri : 
©oct baat 8DV milt/ l)ft uï cns toe . 

hui/ al toat gl)p op lj«m tiac&W 
©ie 'c ittocn toao? geen ititicn atlir* 
IDat tobt glip met De quelliusl) boo2 . 
<&hp mfPtit ahpDoet ons D;uck DaetDos:. 
©etgeef è b?ë\igt)t gU> oué m een DjutK : 
©iucr is Den injangl) ban geluck. 
iiW J Djucfc/ een uoepnigii tncts befatW 
IDtjcft: ongcluck/Dat ettitoigti pnPjt^ 
Doo?b:eutt)D/ een toepnigj) tips gepceft/ 
lüomt tycutb*/ Dicnwnceutoisöftft. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. 

girgafö Mfffift gijpjDiifcu nrrnt; 
fwgrcis fcljf i-ör gijn ons gocöe faem ; 
itogcefc foo ftffc «ijp ou>g: tc fyor : 
a^art is g«n ca/ mé «ttooo^ >13rü» 
,Dcrgeefc bemant gijn tjmrf «i aoctit; 
©ageets |oo Do^gijn na ons öfoiöt : 
|^ai to?aegl)t !;p na t -BcDccffcincft / 
gie 't oogü oceft op '* «Dnftc rnancfc ? 
grrgecf* al 't b<D?oglj en lift 
«©at £atan utnc jö^ihö um Vuiflt / 
«Cn upt De jff booftjcuDfs ainrouor tMt t 
Om* ijttt 10 met g*oult feeïfiaeJr* " 
Mïmt gi)p/ o ©oD/ öic 't nu bcuaeaht / 
<©at u gemepntebai bofcoeglu • 
b A& itjDcn Dan tja cetme pa at 
^a mur gtoote b?tutipen-fraat : 
ïaa Dan ge Duit 011^ altist un , 
^atf op Dim taegb on* t«c-g f mr mj 

561 lODcrm 9 ottst ten l^cnui iiu Goit Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 4-v Trooft StichteUjckeRymen. 

Godt de Wraeck. 

uult ~er Schrifture in tcghenhcydt 
«mcepni in een Kojte uptUoPMjeccmgcc 

ïm&m Mcn ,enfilw ' r ° i00p ' 

Tot denLefc^ 

c oogby m «M »<« v ' oe/ ' . 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Derde Deel. 
Soo doet u 't lefen Veynigh nut; 
Soo neemt ghy u een krancken Stut; 
Soofatghy dat ghy niet en fat; 
Soo Vaetghy Dichters meyning niet i 
Soo inaeckt ghy goede Medecijn 
VfelVen tot een Ziel-fenijn. 

Over den L xx 1 1 1. Pfal m 

l mi «** mi 

mur ö t ma^ ,an mm m • 0, Deel Bat « m 

VtSSE ö,e me ' mr is a! tont bat 'er te en te*/ 
<€or Qnm troofl en (retmfei beeft? n * fn ïfcft/ 

* b Gttti 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Stichtelijckc Rymen. 

«cii anwt factit foo tctl g*"IW c " ro 
™ jldttmn fp öa« (wen » Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Derde Deel 
10el eenta erarKeu i» fi)n (jen ; 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 

1 *<6 StichtelijckcRymon. 
$>at ? 1mm* toolcKöat OoDioo? i* / M niet ropafï op Ooft 

J,(B 000 lll.l l ^ Dilll)t . 

t Ca is SlM wt «ocDt j niet altcS qwt» oit <l 
aeiijrht/ _ . , . 

&n 't befffcuit pjw luw 8<WJ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Derde Deel. jTDuCt al bergecfrf/tlfcafl wptc f malen rrftammf rt « h,r + * « 
<Zn m-tra* fc {^<0Ü*»S i ter «pi f ö „ ^ ( mp ^ 
$>oe toonder oatijft met hactiterrt 

©o« ga* f P /Ml tc met , bet „ert * b aet ö 00| -t«ft met 
<£n rpnont in fim oogcnbfffc/ 

rtr«r ~« f" ? at m ' f # öanr na beraehf 

Sn ttemiw»K lww «gji q|( t / tebm 8l) « 1(tIIlMelJ 

<5toojü«lt met te ttoafen jjoop- 

«1)3 ' c „ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 4~t Sticbtelijcke Rymen. 

<en wutmim a! te fclepn oetftanbt (niet (tot* op 't g«n Dat toa 
maetfcueen) 

ontging/ m w , . „ 

dPn boüen 't hooft be ïiooö al hing: 
« rtm-to"/ g» 3öt »«°®oo/ uk op da/ m Doop op m 

«jbd xnt net al toat Dat icb neu. 
TOietoaii u Stjlkt ü op fuickcn toeg/ tic nietoan utoe toegen i*/ 

®ie«i?DenouDttganggcü)i?. ^ 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. 

m mm rotoobrirfc Die u begeeft / en/ atf «n bsw fta» maiiba, 
ïïm u tot bjeembe «Bobcn roet* 

Een Chriften,a!s hy fijn geficht 
Begint te flaen op Gods gericht , 
Of hem de wraeck fchoon beuren mocht. 
De wraeck word niet van hem gefochr t 
Gods wraeck, en 'rangftig herrs-gewróefr, 
pie zijn hem meer dan wraecks genoee 

Jaalshyernftigmercktop'tendt 
Dat God de boofe over-fendt : 
Dunckt hem haer oordcel groot en fwacr • 
In plaers van wraeck bidt hy voor hacr Over 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 4$o Stichtelijckc Rymen. Over de 7. laetfte verfen des VIL Pfalms. 

Gm i$ een tecDte fciebter / Die niet tetftonDt komt £ 

3>o haefr De mcnftöen feplen ; maet Djepghtfe alle Dagen» 
m\t gbP u niet befceeten i bP W fön süiaerD gaen toetten 
4rn DooDelïKfce pijlen op fnnenbogefetteiu 
©olnatD ahr» noch in fauöen i !)P mufet : De fc&eut is toaeibigö 
©en boogniö in-getogen. öctfmaeD g|jp üem ontoaetDiglj ; 
<§>oo fnon De pni oaet benen : Dieö naecht göp " üerDectoen/ 
<Cn komt/ Dooj u niet-acüten/ in een onfabglj jleeben. 

iöp Die geecn met een anoet petjes quaeDjs toïl gaen beginnen / 
<Cn met frjnö nactfenss ontjepi betojucljt ifi in fijn finnen/ 
90 ais een flapcnD menfetje/ Die ooojDe balfc&e D?omeu 
Mn hoop ban groote Dingen al flapenD ia gehoraen/ 
Jöaer '0 morgens gaen De oogen t faem met De finnen open/ 
4Een pDel nac-beDenrfccn blijft fcem ban ai fnn tioopen : 
tóp mepnt mat nuaeDS te bjoumcjmaet tfai ftjn epgen quaet $1 
&p öeeft tocïweb op üanDen ; maet 't fal ftjn felf$ bettaeot 5Ö» Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. «»f * ipoqgDflcn noem te loben/ bat toenfcb ich/ en bat bjil idu 461 
Met dar een Chriften lbo behaegc 
JUandat Godt fijn parthy verdraegc. 
fcn Jangh blijft toeven met den flagh ; 
Opdatbyfichbekeerenmach. 
Soodan de booi'op Godt niet paft , 
En van de ftraffo wordt verralt • 
Hetvonms dat dien Richter wijft 
uat doet hem wee. hoewel hy 't prijft. 

Over den XL II. 

AWaiiBJjt foo Uet nar 't berf^e toam nittj 

99$ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 > 6z StichtelijckeRymen. 

*ü<* mhn acmeeD/ Dat uöoft ban u berbüpti / 

AooSt Jjet Dett gtftaöig bo?tf en Haf c*i/ 
fSSS m BeUiefb üem felfs «ien matt en weeft) 
( X mönen Diei <©oD Die eeutoig leeft. 
In ,S Kanwel uwimwe f ie icit Dien bag 

Se i D™ ef Sc.ee» tot mn De toangen net / 
q:füaa en i a l)t in plact* ban tnnii i bant Het: 
Wm i Dat men b aegt : u <öod mate ;* Dn nu { 

«St a* *t ge*°« b tofCtom at,, . u geö f 1 fkt/ 
jju ©ooe? UupU fat UJtfen mtjii 8<W?. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 1 Derde Deel. Ocpn tnfnn' tot <öoD maeefct Dat irfc oirhmtls toen/ 
«En in mnn uen unt-fp ? eecfi al fu!e he reen : ' CC,1/ 
Uwec-om/ mnn £icl' $nt gim fjo owaerufi 4 
man-om toerfterftal ütoc b^uchti en luftV 
mam ttoofl Uaii <ff*oD i Dien ich (irh Uf n V aetoia ) 
^oc[) loben fai/ al£ *t quaco ge-e pnoigt "e *. * *' 

&te* jjoop berquifct r n geeft ren inorö in 't hm/ 
gat nu (mat* i ) Doo:-D;on ken 10 met f men • 
jertf üoop Ijouö op. 3ü moet ïefc bffif* gaei * 
9n fcermonun/ langö ijenen oe 3(oiSSen/ 
jBn nu (aclj mp/ ) een treueig pelgrim Xün 
^ e eetiMem Dool öoo; 33erg en 0002 JDoV Mn - 

f s ftoop geeft ftwröt/ of 't ftnooii nu t n WbH 

^n foo benen genjrfe een Di,pe b oet / 
^Sfi/Jff 9 m £ f m ftoar * É » «ifc boet. 

SroïSii woct na » » ar ^ beraam. 

9* mp uau «3od goeo-gunftig toe-gerept. 463 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 4^4 
StichtelijckeRymcn. SMctf mn noen natfct/ noe tj ' fo|0 ««D ««»« öm « 
Sclet fol noen bat ieh fÖ« lof >« f 1 , 
Sn mttn acbeb na mttoen eoD met ff n/ 
©oo?to ini0 «ma ie k noeU in 't Icbm beu. 
SS («eertt i£* tot **/ m tof cn : 
5f öpmSn nut< en baf! gegronDen fteen/ 
Saeriinoocljifl 'tDaticKfoo treurig gae/ 
Sntnttn pattftp tot een bcfuotnng jfaei , 
Som (cplacfi ! ) i* 't Dat mi)u* beige e 1 8 
$£S5 tfnoooDDif mn't gebeente b:eet / 
én Sw een buur/ Dat mn ban i binnen bjanb/ 
£ii f naa aen Daq) mnn ttotfer en bpanö 
3$ ?a S irtaSö t / « toatgt upt Wttet pat : 
jDaet tf ft ntt/ Dien gp bertrout ' u i€toö * 
^aetommnn Ziel & gpfjo pngjruftt 
In^frrmvirtilftftalutocbieufliï enlwft? 
S^cSan<©ob t öienieh (ie* ben | Jttofe) 

ten Chriften die Gcd fny ver mint , 
Als hy lijn hert onruftigh vindt» 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel , Sao is de lichti 1 ung van fijn pijn: 

? et ^L° -A cn londer wraeck »c zijn. 
Een Chriften als hem noodt om-rintt, 
En hem fi Jn vyandt vo ^ t en w ■ » 

Die heeft noch wapen, noch gefchut, 
Dacr hy > c «weidt tnet van hem fchut * 
Geen dmg dacr hy fijn trooft op iet. 
Dan o P fijn God, en fijnGebedt. 
Ordocr hy fomtijds noch y Ct meer, 
De tranen tot den hooghften Heer 
• Dat 15 fijn aldcr-fcherpit geweer. 

Over de 3. laetfte M: des Cxxxvi 1 1, Pfclm. 4^ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Stichtelijcke Rymen. 
S* ,«* mt v^-SBSS iS mP " Ii,M " '* 

Cll nuctkt tmins upjnM : toojii m IB« ö» 

Een Chriften die ootmoedig leeft, Over den Lxxvu. Pfalm. l 9n alle mij» tlKnOcu ï IDffl 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 gaeti/ Derde Deel. 
iEant tifikk mijn gtfifeq, n* ftjnm €| [; 

•« JKnenSfn gebaren, föCirwwi J 4^7 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichtclijcke Rymen. 
«f i«S Uil l «06 ««. *t »' jat • » , 

«iffi'B S» 9tna6t UW» : 
SSSSSS» oi.Mi ^oo Urf*i*i Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. 

©e tamtai.ut 8 P bon/ cc u^chc m n «t / 

9P 9 <Ö8 SS? £n P l « c mandei. 
«#. <• 5? n ; ^ n b,jn *ï arc Stoeit. 

, * m m mam 

ai Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 StichtelijckeRymcn. 47° 

int gtoote firmament gaf ron&cr/ htaifc op ftrdch : 

MM al Dat oaer in leefDen. 
<öp gacft u PolcK in Z« öoo? t mat» ecncn paD 

©art qiiptoo;-!) 1 enen tcao. . . . 

*Zcn pao : luaft Pan (öoe nu De nroomen t'famenDjeUeti ) 

«Öet n tPpctenf na en blrtmi . 

23)002 Movies cn Aaron b2act)t gp-fc Doo? De Z te/ 
' \ütlijihienüKtD£ttDee. 

Wanneer de Ramp of wortgevreeft, 
Of verfch befpringr, ioodruckthy meelt, 
Ln toont een kelijck aengefïcht ; 
Maer in het lij.ien vort hy licht. 
Wilt gy dan trooft : detickt op de Tijde, 
Die alle dingen licht en Mjt. 
Wilt ö y 's noch meer ; denckt op die Man 
D*e rair p geeft, en weer nemen kan. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I Derde Deel. 

Over den LXXX VIII. Pfdm. 

t ZpDut DMtrjite ^ouiif ofop of o.Toct aart 
^nfluptijocij uür oo«n of tiert oacr U002 nitttm 

«en Denrht in al fij.i oencken met att&er* ban 00 r acnf 
Sta fen gc m oe oooöen/ Die gijp m *mft 

3r r öoooc; oacr in t letoen geen ienens hoop booiïr/ 
^l a h^ f ü? 18 bcöottieM in ofepe DÜPftrrut* *' 

oi Dan o een uur tot ö anöer ten tyttDe boob torWpo 4-7 1 43i)P 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
4.7, Stichtelijcke Rymen. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Derde Deel. \t han caet ban u toeten/ oacr 't a! raer ht üi t berotonn 
ie fal Daeï om u QewKen öaec ger n geoacttten *nu > 
gft roep Dan tot u/ $r ete / en oa*r ttf o uccli ftee 
Me leöig ia ban toepen/ cn fonDct miine bee. 
Jaitom bergt gp/ mrj« ©aoetv u tfenacfiYM booi tttn/ 
n idet mp in een £eiie ban ftuatc phantafy ? 
;an mijne eet/te giaren ben irfc l*tD2U(kt uebaeeft ; 
| neb of camp geleoen/ of aitt)D ramp gebieel*. 
*ceö0 \ao;V uh ooo? u toojneu/ geHjjif fct/ geperff/ aeftrenckt/ 
mtmgtalÉf met een toatec toaer ut hn iiano bero-ciirkr 
tot fulrfce trnjn eUenain/ en al te gcobte «/ nooD/ ff 
iebiiiD icfc mi bertateu/ en Den ban S);«nbrn bloot. 

tls lelden dat een Chriftea-menfch, +73 1 Al derft fchoon 't vleefch al lijngi wei\fcb, 
Wet ware herts-bedroeftheyt treurt 2 
Nochtans kan 't wefen dat het beurt 
Dat God hem in fijn droeven ftaer, 
Noch hulp, noch fchijn van hulp e n laet 
Maer'taengelicht foo veel als fchuylt >' 
Eu ma«cktdathy waruhopig huylt, 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 4-7+ Stichtelijcke Rymen. 

Dit &h\)t» ccn plaeg, rraer 't is 'er geen, 
ffj meynt 'et, matr is niet alleen, 
Een wi.lten wech, en Jan weerom, 
Pat maecktdenvriendt het wellekom. 
Hoe't hert min aerdlthe hoop bevangt, 
Hoe 't oock aen Godt te vafter hangt. 
Want een die niet op aerden heeft, 
Daet hy met daedr ef hoop »en kleeft, 
Om dat hem alles hier ontvliedt . 
En hy geen troclt altoos en liet. 
Die neemt in 'teynd een ander pas, 
En wort ('t peen hy in't eent niet was) 
In al wat aerdfeh en ydel is _ 
Heel londer vreucht en droeftems , 
Vermake-loos en wrake- loos, 
Beeeere-loos en wcere-loos, 
God en de goede aengenaem, 
Tot hier en tct hier na beqtiaem. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 mm Derde Deel. 
Over den XX XIX. Pfalm. 475 Ck brfloot in mijn genanten / 
"* ° D " IOOfC ®' mm D00 - 2m Ö n °°3b*n moflfen 

m „~ f&lPS® mt bl « t ' ou tochten/ 

5 "k ^i 11 ^ ?ön tonge laten gacn, 

«.Wiel mn fïii en fonDer fp?eiteit/ 

^ttttï* nK« «« 
oo? ui-ge noten tpeftepo D£ t gclfjeh een bttpj ontftaeft/ 
£oo oat ich/ doc? t !)ittig knagen/ «"Mwwv 
au muu finnen onct-meeftert/ een ai-fulchrn reöen foto* • 
fcecr/ jjoe Wit gp t met mn mnVn " ,P?t,cK : 

\ct mp toeten toat mijn leucn uooj een epnö noch fichhrn tor 
«En of irhnocbncm* f.u r.iftrn * l,ü,w f0 iconen far, 
t Den moepelöcüen tóerrher ban mijn D;uch en ongcbal» 

31 1 4 C^nfc Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
47 6 Stichtelijcke Rymcn. <Emfie 3attit bit top Ub«/ , . • t v. 
2fa b' ötè* ticcöctrKni/ >nn gettjfh een Ijanb- bject fret/ 

<Cn ajftflt bn uw bageu' nl* ren o?op bn at be *-te. 

me tivir.tö niet^nn alle menfcftfit? 
2>ie nofltontf «tWdi ft? mrtfmiy W« foo baff« iP / 

Vlo 'i hatt gwt na '* fcetttn teenteen t 

rn je? hen ft frttf tfiben j?nn!t)£h/ boo? bed nutteloofen Itffï : 
^ €tOC0boet bacrs fteetö breedten/ 
» 0 ucr.ffPtff'too2iioiuroertfe to2«fcmaf£lnfe thettontrttft 

boo'-Spfeu lanb «> b>ater ,< fp caci2-totfen berg en toouöt/ 
r beramen' en fjiuimnen/ , 
/sonbet bat fp fittitt uicm'tben) toetm urn 'tna hact bcjjouul 

IDaer fuïitlumi henen vxtfiiDtn? 
iDrtr in fai f t h mp becttooftcn/ en miln sielc tuft ontfaem 
3üie fal mttn btnauttjept nioen ? * 
$ienitnb ban gp' ü>eer/nujn hulpet/ dic r fa UdrtoiW i)<M S£ - 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Derde Deel JQftnfffctmpiop ban 4-77 mfjn femtnt; 

pn iiarrn fyot niet tof firn mort 

2Dam gp fult öf t Doe D tod tnafcen/ Die 't al tod Dort toat gp Doet, 
ütl sta i)ouDt m,sf op ta ' M m P tcaiagrn : V 

i>toctuc!itrnronöi-|lngm 
- J ^ f lKnDenalüe$m^^ Weet au eet* 

«rb/ooemrt/ijoei-.frt mrt alten/ 
*tb ! Ijoe vkt *rtn aUc inrnfcben/ote Ban friet &icr fe&tjnt foo toftf/ 
/Daer fon luwfr tot «kt fccraulïriu ' 
• löic Kan t»i tan bert beoenrlicn hoi gAiiYrij niet t* menfeb hier U i 

«r» ™ J§ ccc; ,)0o:t ?*" « f « fclatljtrn/ ö 15 * 

*ei op mnn gcoung frlnepen ; en dc tranen Me trlt fTotti 

' ö ^SlH an ? W*"?! Dic 0i« foo bcrfr&obcn teo:o i 

weeftt afg, alle f 0 ne Daber* »ouot u ftrenge bonbt ban mvl 
J? u ± att mp censf aoem balen/ P/ 
iCct uft ban ban biet moet baten/ en Wxtfr ) niet meet en 

2 1 * Alw**r 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 478 Stichtelijcke Rymen. 

Alwaer men fich niet t'een eixT aU 
In alle menfchclijck geval. 
Soo wel in t droevig als in 't bly. 
Buygt onder Godes heerfchappy, 
Maer cygen keur in 't hert noch leyt ; 
Djer vindt men geen geftadigheydt ; 
Dan is het niet, dan ishet wat ; 
De vafte ruft en krijgt geen vat. 
Hebt gy da» Chriftum wel gelcert. 
Soo is u hoogfte herts-begeert 
Dat Godes wil altijdt gelchiedt 
Al wift ghy oock de reden niet. 
Dc befte wil is gants gr cn wil : 
Selfs willen laet de geeft niet ftil. 
Soo gy daer van ontledigt zijt, 
Gy bent u grootftc vyandt quijt* 
Stelt Godes wil Heer van u facck, 
En t zy u wel hoe dat hy 't roaeck i 
Want hee 9 t hier gaet, of niet en gaet, 
't Suet wel als *% wel van binnen ftaer. Ovi Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. 475> Over de eerfte Letteren des XXXVII. Pralms. ALEPH, 

O u fjett öaet otoet niet / 

5Cïsf gp t gelueft bet boofen ("iet/ 
SSentfcfe niet in haten ftaet/ 

occlj foo Duefl baet fcecnen gaef* 
«Selttch ecu blceme bit nu bloept ; 
«Pu tfutf ter niDet lept gefnoept : 
<®f ote nut bieugt nu tuozo beoogt 
4c n flu0 uetjlenft i£ en uttb^oogr 4 » ' 

BETH, 

3E5iU gp geiurk en goeïen fpoet i 
J5>oo Doopt op 45oo/ en üolgt tjet gort/ 
23* gem gp «enen banen ftanöt ? 
leeft toe! : fao leeft gn lang in t %mu 
*®Ut gp onuianeftelörfec tuft t 
&Q0 neemt in #oD al utoeu lufo 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 4.80 Stichtclijckc Rymen. 

9] to.it u bert getoenffD«i han 

itfcnfcljt ö!)P min toÉl ' ïaecfctcï a * 
G I M E L, 

53t\ï«!t bet al am ifioD Den fêc«/ 

33 ltjf/uleben/cn u £er» 

Hact utoe Ijoop nafl: op öftn ftaen ; 

Ï)P fal 't al t'famcn toet noen gaen» 

jSÈiott u nu engenjf fc gefc^ieu : 

5Ï UI lïiet «ac u rer«t öoer. fiert/ 

©oen Urn f jo hlaer geincfe Den Dagü* 

©at pcoet öuct non tof een magl). 

D A L E T II, 

g!s *t nu un quaDe uur : toceft ftiL 
^icio utocn toil in «©oöcjs toil» 
JÜCift nut enttuft in u gemoeD/ 
SlUzt t op to«Ht toat ïjn Doet» 
't «örturk uan 't uolck/ Dat niet en Doogö/ 
55efcl)outot oat met geen tojjnigtj oogt) : 
jttozD niet/ al toü?o liet t)rm ucrt)emjt)t 
©at U'ifijn maet-toil \}tcl uoiü:eng&:* 1 

i Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. 

H E 

<©fbc*It gfop toojn in utocn fut/ 
£.00 laet Den too;n niet lang D.ur ut / 
«IPp Dat gfcn/foo gijp mee berbolgt/ 
©to'it unanöjs* foute niet en lioïgt* 
IDant<öotüoo« bolctt (of fntlof traag!)) 
4j4oet tof grj en fcr^gt Doei) tof I ft)n pia'rfl!) 
jMacc b?omf licn (ofiangöofraa) 
*?ct lanD/ Daer al fcatt jjoon na toa$. 

Niet wraecks ; is deugd, en komt te fta'e, 
Yet wraecks is quaedt, en dobbel icha'e. 
Want een die quaedt door quaet verhoed, 
Of in fijn hert noch wieeck-Iuft voed t 
En fagh fijn vyandt geern geplae^ht ' 
Als God nochtans hem noch verdrae^ht • 
Dm treedt in GodesJieerfchappy 
En wordt foo. quaedt als fijn parthy. 
Wraeckt ghy oock geern, en kont ghvn iet ; 
Soomccrdertghy melfs verdriet; ' 48* 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I 4 gi StichtelijckeRymen. 

In plac:s van een die 't eerft macr dce , 
Soo wort ey ™ vervolgt van twee : 
Van hem/die D het lijden doer, 
En van u eygen felfs gejnoet. 

Over den LX II. Pfalm. 

*-r Zw toat be J&excU poogt/ 't ju Hot oe nu Rf#* u tooefcen/ 
T Sto tot / üiöod getuft Itefi (on*ï pM* W*" « 
Sr mttn tiulp » 'rooft/ ok Btp *»M JggJLfci 
©at ron g«f n 5*® *> oe quoto/ tot quaej fal homun m\t\u Cu pon Htm feiten acn mt)« ontjcpl tc uctt acijten. mitfrijabeltairtmp Doen/ 
©act op nat mtin Derde Deel. ■ 2 fout is ' mö " |K£ " ' m Ö" «r / mijn ftettftt / m „ 
watt artjtrr icd mp bttn/ni niet hM, n »f . 

tem "«H»»"* * nut rtfjjt öooj niet tt ach. 
©«lullen upt nacc "oen \IH S"* 0 ™»/ 

w bttftaen b oe "ee t » 2 K r J, i tlet ' 
«n legt Hen imnfili Si V» fi 'S r?,« 9r " Jffcc "'""«V 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 M StichtelijckeRymen. 4.84 

C ^ÏS/dSiS alleen/ n<m ah* «e^et W*n/ 
®5 R2* ïï! ïrnrti no-h nuucD m touctoc Kan betalen. 

dnu bottelt* na bP I*/ « 5? Jj mid-oaDiaü. 

T.n afdaru l.icr te^e» 
U hert eeCQ weedom aen en brengnr. 
Sc o het^ie'c doet, en wie 't gjfcnght. 
Dic't doet (al waer "t de gfOOtftt lker J 
I $ Acrde, ca die wordt hy weer : 

Die 't henght, dat 's een die niet en ftetfi , 

Ert ffin Tormezen noyt en dom. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. 

Over den X i y. P f aJm . 

P tótete'^M ?f mf " m « «* ««»«» 

gte fotttn fuift um c f Jiï; ,1 £( rt,u *" t "• &■'")' Btonu • 
•te Crggrn in Ntt£Sïï?SS?L , ÏÏ m °«-t»il fct ' 

«U toSfflc?! : fir' in m «-a'/ 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 4 o/ Stichtelijcke Rymen. #ict ctu » to ^i« h ïïffi?o%iw^i l tftn'i armoe 

ijet ök toctfrtvutt/ f . H l /" ^„ «„ Düjafc beet 
$ati eoo bien rota of w* JJ ^ tc ^ 0DcsS mma 

SI* b IWÖ*JSÏ 3 ii ' tt " ftrntac woog : 
* n uaex (al ^S^SSÜJfi (mi twen «cffooit / 
Derde Deel 

ssar 0388 

" a "J nes vyands ongeval • 

Waer om Jat God recht richten fal 

U«t Godts gericht hem lbo 

Is enckel Liefde tot de deught. Ught • 

fc'' d «»'.Jewcrcltvi„i- 

■üatdeught „,et t erecht wordt bemind,- 

Kk z Stichtelijke Rvmeii. 

En hem om haren t J " 
Door ondervindinp eens Over III. Walm. Wat tocmt 9')? uo ' . T ■ I*' 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. 

&oti) leeft Iihï 6ob/ta)fouei Qot Qigirenö 
CDcn goeöea wet kan fhrbciü 

©n Ijeur u tong batr toe gefet/ 
©at fleclïfi ffljaDc öf De. 

Cni frijeet-mefif / Qp f^,, bcfï getoet /' 
2£ niet foo frljerp ban f& 0 e* 

9*00* bnt tuijrfit öp u boo: 't quaeö/ 

^iSÖi" «ft* Offlcfiige bant 
ftraf iiorij ecn-nuel geden / 

<en uemewu ljet ictof», 
<0o|? boltfc fai t den/ f n b2fercn !lcm 

©ie 't ontrem foo kan tojeftS r 
Cm wet berbjomjewnoc ftrm ' 

«ot trooft fnns Derten Mïtiiï 0J Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 WO 
Stichtclijcke Rymen. 

4En f oecfecn ttoofl/ en f«c hen boet / 

Cn reuwieb op w ^ u ?"Vi..it ï 
ScküancH (en tia u toolcfe m uit ) 

- lö/tte't foo toclHanö maften/ 
5 t ftDancfttt'fonD«t«pnt)/ en tut* 
4&p u/ in al mijn (aftein 

TV keur is eroot van dele twee : 
BeSwi, nt 8 Wei 5 eerft Wel. na Wee, 
Sietopheteerft.fietophetleft: 
Hetbdtin'teyndt,dat salderbeft. li 
1 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. 4J)r 

Over den Lx xxi i. Pf a I m . 

J bint Ijrt hoog!) g-bicD op aerbcn i« ora-»,«. / 
SeichtehjckeRymsn. 

™ -> i i « Mi h*tt/ bn faut ban xuW bfDjoeft* 

«nl*t •«* ?5ïï?iJfS ml t öcr bocfen bellen/ 

«Die 't arm en ^S^^tnSlm *W WÖ«f <; 

«. ÊÜV* *un/ #n aacn ben oubcn gancfc ; 
<©f fp öcnttaet dc* 1UW J0 cl ui ug\ it 1 ° pinttomU lu 

jp«t nu SW° C »« LÏ'ïSeMn «Vl f 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Derde Dcei. W w V» X m 

<&oo iicont nu «Mud (au dc rjkfn fm i», t ,„>. 
5p 5i)i De fóoooliftc ben/ Vii ,i h.vl L " r ,M,,Ö « 

Otmiinruomcnongena, * 
&jn vyand voor hem neder i], 

Offendthema'ccnut J ander pTacg- 
Maer dn 1S ! e wit va() ,;,„ o Cbe J t . g * 

Op dat hy niet meer onrecht doe • 

patdiedanhenuot^itgedv 
iüiljnsgcl, jc kcenii>k-ei2y ' * 4-5>5 NA* Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 4-94- StichtelijckeRymert. 

K A - R E D E H 

TotdenLcfcr. 
Si 't marM u bpantJt WO w feu 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Derde Deel. J&ZS^JS a « n & Prt ontpit. Cl! Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 itf StichtclijckcRymen. 
IJnScnomfijnepficnquacO. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Derde Deel. 497 
VICTORIA VICTUS. 

Dat is 

*n toacm Sfflcn <Sob$S/ en %ijt>m$ Jïuttts&epr. 

D IE SB W DB 

Tot een volkomen Lijdens Remedie 
I wekteen* u, Wtth ^ 

Als oock 

"f 7/ -'7* *«T C *^«» bacr „ach ninilko" 

«'wWtctdKefiyjnGoHtbcbhenoVcrzezcVtn T.t diQUt Tan uwen &*, kloeckmoedigh op u hcd. , Dit 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 4?S Stichtelijcke Rymcn. 

Dc H Wt . >i P>». ! ') ■ JlC föSK r s net en kan ? 

•tl s »aer,haeWieyl isMe)n, na er m)0 di : 

É „ qnaem fy loo ^g£2w££ (y ons 'l gcn-oe.1- , Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Derde Deel. 4-99 hedwaie Liefde baerr .„« • , . ;n £ e|, out , 1 

-at de ^/d^en watfe«Sfeft:^ 
r Bedro^h en heeft p-pp„ Z ° nr echt fcfaijnt , 

n niemant heeftfe lief dan A& t * 
I in fijn 8£rf£W "£?t ^ Cn woe,t - ■ 

* onU^Zlk rl Trilt nochr ? ns niet v * clt ■ 

i alft wel i/be^t van ruft fh'" £2 be,oof < • 
b ijlen wacrdtbclachr r ï kT< ^ 
nergens van lol vo * a,s ^SÜ*! !*!?* befch ^n : 
iner^ns in foodwaes J f ^f te *F<* i 

threft hy dief, heef ? Veel %J,Z ) mCc priickt ' 
nt Nut cn geeft ecco D «„ Tj?? r aI > een .\v r 
6 »wa pi, n , de f,'Wr veel verdriet. 

I>acr 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 < 00 StichtcUjcke P.ymen. 

Joogh, niet jJfjï^ÖSKSBS noch. 
Wanneet menl' al reriact, 100 » k dickbearoR. 
En aliincr minft oppcynft, fco |fcha,It er die. K ? 

Denyver rot Gjix iy<f,*or<u .; cht £ r hem vergtept 

Dc Tkfie <o< Wr É ocd. al!,»tKen k»C Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. Siet dan nac hacr niet om, macr £aet u we<>h recht uvt 1 
Hier lang is wel een Toer, maer rchade!i)'ck\-eiuyr, 
Haer welen toont wel fchoon, maer bruycktllechtsklaer eefïcht, 
|oohoudghy u ge roedeen- parig in 'c gewicht 
\v roemt wei van Geluc^ Maer (foofelelfs belijdt) 
Vermengt met veel verdriet, veeltegenheyd en ftrijdt» 
5y roemt wel van maerd.it geeh luft veruet 

Geen ruft geeft, uictvernoegr, niet U ligt in derdaedr. 
En wie maer t Aqrdfch geluck met goed gelicht beffct 
\\s dat fijn loon fou zijn, al quaemt, hy nam her nier. * 
Dies is 't cen.füetcn trooft vooreen gcloovig4ie« 
")at lijn verin opt Gtlud^ , hier niet vetgonnen u err 
pn dat hy 't Aerdfche Wel voor \- rechte I IV/nier houd 
Oat maeckr dat lijn Gehofecn ander Ffc/*en(chout 

b T^l*** 1 ^ n £ CrnoCti rc " mc er met lult ontlteeckt, 
Ic e dat hy meer bevindt dat hem hier ruil ontbreeckt. 
I De Wereldt loopt en draeit; maer a! op 't ongc.vi .' 
|m loeckr een ./«</ <Ummt daer ^een te vinden is, 
IVat ishet,^ir 1 " Adfat/*6,dat u foo iaegt en drijft > 
En ts geen iocplwns wacr.i, dat iiierattüd en büiK 

LI ' J *' 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Wa: Stichtelijcke Rymen. 502 

Wit is t dat ghy een lihijn met ibo veel arbeydt koopt ? 
'r En is geen loopens v/aerd, dat 11 lbo haell ontloopt • 
't Eri IS geen bly zijn waerdt,dat niet alriidt vermacckt ; 
r En is geen lultcns waert, datghy niet eeuwigh imaeckt. 

Al wat de We re ld t gttÊft, is Wellaft ,£rr,cn Schat ; 
En daer die zijn gcweelt, daer heeft men 't al gehadt. 
Dit , ó.n % Godts*Die»acr , is 't, daer fy op pocht en boog 1 t ; 
De melck daer fy mee lockt en harekindersfooght, 
t)it heeft fy meer als ghy, en roemt het openbaer : 
Maer oordeelt wat fcfty ^cet, met Godt, en niet met hacr* 
Bcmerckt het lijfs- vermaeck, 't fterckfl: daer fy mede ti eckt , 
En menigh wereldts-kindt al lijnen löft na (treckt : 
Sc hcydr nootdruft daer van uy t, lbo blijft het niet-met-al, 
Of, food'er noch wat blijft, dat 's ftof van ongeval. 
Het hebben en gebruyek van luiten boven noot 
Haet ons natuure felfs, cn't is haer eenen doodt, 
l cU>n?/f doet hier in de e'cl Natuure fchandt : 
Aenfchouwt het domme Vee, dat toont hier meer vcrftaiK t# 
Kon t dan, door lichaems luft den menfeh vets lalighs acn : 
c OÜ ftioet dat vet al t'fiem in noodt-behocf beftaen. Dc Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. 

)?rfr ghy 't onnoodigh dan ? weeft daarom niet onbly Cr J ▼ — 'h • MUM ■ n«w«anw»ugKiuiiB|] 

t Beft, dat de Wereldt heeft, hebt fhy ioo wel als fy, 
'Of ioo ghy 't voor een Hjdt, doch niet met onwil, mift, 
pf geen, of kleyne fmert. maerniet onfajjghift. 
K)csnoodt-beho?fs-genoten geeft peen faUgheyt, 
(Sneeën verftandigh hettdatdaer fiinliefd op leyt* 
u)0 't lichaem door den noodt, waerdoor 'rwel'moe*. niet won 
l3een edel-irr-edigh meufch die 'r eensbetrachtt n fon, 
|<n foo 't geniet daer van gehickigh worden dee, 
•00 waerdan 't mceft geliick by 't«Ag«rfr* U,>\Ï<J: V e , 
Cortaf: des lic' aems luft, 'ryy veel g?bruyckr, of «Wh, 
>aer is geen waer geluck, noch /.teUejnoe^ingh in. 
»een menlch voelt recht gebreck, dan die,die Godeniet heeft 
L)aer is geen waren luft dan die Godt eeu «»igh < e. Ir. 

Nochtans (die t wel bemerekt ) 'fis wacn-^'cedt met de rel , 
ftnvan al 's Werelts hevl , is lijfs vermacck noch t beft. 
i.ijfs luft wordt noc h gevoelt, hoe Hecht en kleyn fy ZJ 
Waet met de teren V Goedt is 'r encke' pha itafy 
HTatiftdat hy omfanghtdie \<i WereKlcs Éere krijger? 
• liierdan 'r gedenck van l'ei\ dar htmin t hcrroofJii -!ir 

Lil V 
et Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 fö4 Stichtelijcke Rymcn. 

Niet dan dat hy hem lelfs wat in lijn Eer-luïl Itijft ; 
En lbo een Pe/> \ an Lcr door fijn gedachten drijtt. 
Want foo hy 't lot gepeyns van Lere van hem doet* 
Of ycmandt hoont of eert, 't en valt noch fuer nochfoet. 
Daer is geen eer of fchand.die voordeel doet, of lchacüt, 
Soo »hy den waen daer van in u niet in en laet. 
Nu dan al s Wereldts Eer aen eygenduncken hangt t 
Wat is het dat hy doet die lult uyt hcronttangt ? 
Nietdandathy , vcrli:t, fich tot hem lclvcn keert, 
fcn met fijn eygen hert inwendig atgodeert. 
*Wat is 'er meer ellend, en grover lonerny, 
Dan darde mcnlchlkhquelt, en fteeckun woclery 
Om 't hebben van oen dinck. daer hem geen lult van koon:.. 
Dan die, die I a hem lelfs uyt eygen liefde droomt ? 
M aer gby, Gods trouwe Wét , paft doch op geenen fclnjn , 
Daer is maer tene fchaod. 1 )* % ïbnder deughd te zijn. 
Aerds Ter, is maer een Beeld dat door de linnen iwicrc, 
ten F er is ware Lcr : Met deugd te zijn vetciert. 
Vaerom is 's werelds Her c!c ware Eere niet ? 
(MndatfcniotvandicdiciicrliKKZijn, gclcluet. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Derde Deel. 

wcrelt word met recht voor Eere-Joos geacht ; 
Vantbyhaeris noch deugd, noch word oock deugd betrachu 
Vat is dan al haer Lof , waer mee d'een d'ander pi ijft > 
len Eerefonder Eer, die dwaes aen dwaes bew ijlt. 
n oft al Eere waer. dat fy voor T er bekent , 
Genot van al die Eer en heeft geen fondament. 
*e wenfchelijcklte Eer f daermenigh hert na fuchr, 
s een vermaerden Naem, en lorïeliick gerucht, 
deyders penen mont als een trompet uyt-blaeft, 
u brengt de menfeh, foo 't fchijnc, dWK'riTelijtkheyt naeft* 
acr wat een Hechten trooft.en heelniers waerdighheyl, 
;oo 't luckt, om kleynen prijs vinJ ghy 't al tYamen ml : 
do niet : dat yemand poog,dat yeinand hoop cn wgnfctu 
iy blijft (wat dat hy doet J een hecht vergeren mentch. 
|n neemt nu al, de faemen fweegfijn lof niet ft il 4 
Tfe dueren hangt al t'faem aen 'smen'che n lollen wil. 
Is niet: en 't geeft geen hevl poch vafte herten ruft , 
1 't geen men niet en heeft, dan alft een ander luft, 
Is wat, al 't geen ghy hebt, niet juyft als yemant fchcpckr, 
atr oock als 't niemand geeft, en □ nier toe en denckt. 

LI 3 Aen Early European Books, Copyright© 20 1 l ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A ll 
506 Stichtelijckc Rymen. 

Atnfchoawt des Wereldts doen. Nu geeft fy grooten lof, 
Enftracks, aU 't haer maer lult . is thaertotroockenltcf. 
Al 't lof hang ht a'eil de toti-;h van ycmandt died'er looft. 
Eo al> hy niet meer wil. foo ii'mcr van berooft» 
! tan of nu yeders mondt u fteeiits al eere gat : 
Hoewel en langh ge.eert , u'eer moet met u in 't graf» 
Ghy meun, fy volant u noch na del es levens tijdt : 
Laes! wat génie: ghy doch als ghy nier meer en zijt? 

Maer eer uyrdeiighr, blijft eer j en geeft een valt genot •. 
Wanr.offe niemandt j-af, men hoodtfe fteedtsby Godt* 
Rv Geit: dien 't , als den menfeh , aen 't oordeel niet fuefjeert i 
En 't geen nietetrlijck is, ooek niet, als eerlijck, eert. 
By Godt ■. dicals demenfeh niet licht ofwanckelbaer , 
Geen eer weerom en haelt , Miift Hechts haer oor'.aeck daer, 
Bv Godt : die li jf en geeft, naer dele rijdt, weer paeru 
End'eerevan fijn voickonfterftèlijck bewaerr. 
llv eert wam. eer hy eerr , om 't hebben van de deught. 
Is't hert daer van bcwuft, loo is *t niet fonder vreught. 
lïy eert om 'r geen war is, en 't geen hy in u merekt : 
Dat s dan alleen een ter, die ware vreughde v/crekr j 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. 

n die met recht verdien: (om datf oock noyt en fterft) 
)at elck, uyt lutfctot haer, al 's wereld ts Eere derft, 
Var baet dan 't groot gerucht, als Godt nier van p weet ? 
/at fchaed oock 't kleyn gerucht, als Godt u niet vergeet ? 
Wel aen nu, flaet het oogh op 't Aerdfche goed s bent , 
>es wereldts Afgodin,die elck om (èerlt aenbidt : 
>ic 's lichaems luft en eer, en alles hebben doet j 
n maken d'ander dwaes, ontlint maeckt en verwocr. 
aer elck, of meer of min, geern van gelcge- i v.ier , 
n looptfe, als t hem mift, met fijn gedichten naer. 
Ziens dienft foo menig-! menlch met fijnen mondt verfaeckt ; 
!aer als 't wel is belien , in 's herten grondt na haeckt. 
Hens liefde menighmael foo diep verborgen woont , 
atlyhaervoor 't gemoed, dacrf ir. is , niet en toont, 
'aer door dan 't Met geweer, dat an.irrs alles weel , 
ijfr ftil ftaenin fijn werek, en 'c Klagcrs-ampt verkeet ; 
11 in hem felfs te met lbo in den (Seiikh verdopfV, 
at, feght hem wat hy is, 't wordt nier \ an hem gelooft, 
een dinck dat hy hem lclfs lbo weynurb toebcrour , 
.an da: hy 'sj Ver ebt godt in 't herr ccn Alcaer bout. 

L I 4 T°7 Soo Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
jc8 Srichtclijckc Rymèn. 

Soo hoogh loopt dir bedrog, dat een hem felfi bedriegt, 
£n voor 'lijn evevmenfeh, en voor hem fe ken liegt. 
Js dan de r uft foo groot, die ycmand daer uyt haclt, 
Dat dav r door in het hert foo ftcreken liefde daelt > 
Een liefde die de menich in 't hert voor t hert verbergt 
Om dat hy fich lbo noo 't verlaten dacr van vergt > 
Neen : 'tis geen recht geluck dat tot de liefde brengt > 
Maerwacn,met Aerdlche iorg, en wan geloof vermengt. 
Stelt yemand noch foorijeken groot van heerfchappy i 
Die arm is, maer niet fbeckt, beiit veel meer als hy. 
En r!a: heeft clck die wil, door recht natuurs beftuur: 
Maer *t goed, hoe leer geiocht , hangt noch aen 'c avontuur. 
En dat houd elck die \ heeft, door forg cn goeden vlijt • 
Mner 1 1 roet, hoe nan Ixwaert, geracckt men licht weer quijt 
Het hebben boven noodt, maec kt menig 't leven fuur : 
Nochtans cn ift geen taft, maer laft van ons natuur. 
Al 'r qeen» men lbo bemint, betracht, beloopt, bereyft, 
Is ov'ervloedt van haef, die 't leven niet en ey ft. 
Dus doelt een gierig menfeh, cn prangt iich meteen Wct 6 
Die hem noch van Natuur noch God en is gefet. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. 

telt een die *t meefte goed op Acrden (öecflct en wint ï 
'en decltjen van deaerd, dat 's al dat hyhier vinjr. 
it focckt en krijgt hy hier, dat dunckt hem groot en veel i 
an-gunthem d'aerde niet. de aetde is fijn deel. 
Ach ! onpeluck.it Metifch, dien God geern 't befte gal , 
En ftaet (en zijt noch blij) lbo met het fnoodfte af, 
'T waer yet, ( hoewel fecr kleyn) foo ghy 1 geftadigh hadr, 
Bn d'aerde die ghy hebr, fïcchrs Vonder evnd bcfat: 
Maer als 't al is geibchr, ver-'aert,bewjuTt, gefpaert , 
ooo raecktghy d'aerd danquijt, rnfelverwcrd ghvaertk. 

Vliedt dit. o M, nfche Gpds, en 't ?y u hert een fchrick, 
Dat Juft na 'taerdiche goed u nimmermeer verftrick, 
j'iaer net reydt ireeds gei'preyd, hacr tijdt die is altijdt, 
in raeckt ghy aen haer valt, licht word ghy 't eeuwig qiu t. 
ks uwen luft ua goed i God heeft voor u een Sradr, 
Heftdaer u hettna toe, daer is geenberer Schat. 
»oo uwen gCv-ft daervan een klaer aeofchouwen kn'igt ; 
)e wcrclt ( want fy moet) met al haer fchatten, (wtjgt. 
joo 'r heit dier boven woont, lbo word u d aerde dreck, 
in acht het aerdfche goed geen ri;ckdc*m, maer ^ebreck. 
II Li 5 ? ' 500 Maer 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 f I0 StichtelijckcRymen. 

Maerghy,die noch u lelfs acn Gudt ea 't goed Verdeelt, 
Efl Godt, die 't heel behoort, het halve hert ontitcclt | 
Wiens hert in dele Aerd noch gcem een Hemel hiel : 
U Godts-dientt is niet reyn, en bobt een vallche ziel. 
't Is niet dat ghy u i'elfs voor recht Gods-dicnltigh houd, 
En dat een Ulder mcnfchlulcksooekvan u vertroud. 
7,ijtghy des werelds goedt oock maer de minlte vriendt .* 
Hoe weynigh dat ghy 't dient, ghy dient terwijl ghy dient. 
Dan dient ghy noch al yet (hict vordt het aen beproeft) 
Soo 't hebben of verlies» nochbly maecktot bedroeft: 
Dan niet (als Godes eer, of 's naeftens liefde dringt) 
Als ghy 'tfoo geern verlaet.lbo gcernals gby*t ontlinght. 
Ghy dient Cal gaeft ghy veel als't Aerdlch (oo veel beweegt, 
Dat ghy geen volle liel'd' aen uwen Naelten pleegt i 
Danzijt ghy fonder dienfi:, als 't h ert met lult verlangt. 
Na 't vinden van die't hoeft, en weer van u ontfangt. 
Dan is 'er noch al dienft, als ghy om 't Aerdlch profijt , 
In 'teen dat noodigh is, yet, yet, verluymigh zijl 
Maer dan niet meer, als ghy ( 1'chept eer op Go.lt -een trooft) 
Om truinlt- dat Godt aengaer,al 't Aerdlch verac!::elool!r. Dii 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. J 1 1 

• Dient gh y de wereldr yct,foo dient ghy Godr niet recht i 
ealderhoo^hft* Heer, wil geen verdeelde knee r. 
T far raedt ? wat wilt ghy doen? van beyden moet ghy een : 
i Of dienen 't Aerdfche goed, ot 's Hemels Godt alleen 
Half werek, en is geen werek. Laet Godt, of dient hem heel : 
. Godts liefde is te waerd, en 't Chtitten-hert te eel 4 
Een Chrilten iöeckt hier niet, roch luft, noch fchat, noch ftact ; 
iïn't noodigh dar hy heefc dat acht hyover-maet. 
Maer valt hem meerder toe ; dat heeft hy (na Go Jts Item) 
Vo r li nen even-menich lbo eygen als voor hem. 

Ghy 7ijt dan wie ghy zijt, zijt ghy de dcug'id niet haers, 
En zijt ghy recht een menfeh, foo geeft de reden plaets. 
Ro^r: u de reden yet , houd u gedachten (til ; 
t Is 't roeren van Godts Geeft, hoort WW hy leggen wil» 
pfaerlbofe naerder treft: maeckt doch u felfs niet blind ; 
Hoe ghyfe meer door-grond, hoe ghyiè klaerder vind. 
tfchijnr u de waerheydtklaer : vataen, ontknoopt. ontwert, 
£n maeckt u felfs voor Godt een recht eenvoudigh hert, 
Riiymt Godt de heele ziel : doet vlijtig onderfoeck : 
i^ewercldt, fooghy flaept,boudhierofdacr eenhocck* 

Doch, 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 jiz StichtclijckeRymcn. 

Poch, houd ghy *t hert noch vall'ch, en paeyt u met den toon I 
Verwacht dan anders geen als vallener knechten loon. 
Soo ghy de ilechre pen haer dreygen niet en vreeft : 
l)c waerheyd evenwel is voor u deur geweelt. 

Nadien dan al 't geluck, waer op de wereld roemt, 
ïsictwaerdismetdennaemvan't recht geluck benoemt : 
Wat is 'cr dan,G»J/ VJ \, daerl' u in over- treft, 
Ea boven u(oock hier) met recht cn heyl verheit ( 
Wat is het kleit* f h^r, ( hoe-wel fy triuropheeit) 
Dat ly hier laligs heeft, en dat ghy hier ontbeert i 
Dewereldtacht dien menlch Gadt aldermeeft gelijck 
(Omdathygoetkando.n) die machrigh is. e R ir.ck. 
Ut hierom dat 1 y 't v int t wedt Hierom niet bedroeft: 
Hy is Godc ahler-nactt »lie aldcr-minft beboete ; 
Maer die hoeft alder-minlt, die niet begeert of kieft, 
En altt hem al ontgaet , noch niet-met-al verheft. 
Doch foo 't weldadig zijn den menlch geluckig macckt, 
Om dat hy Gods n.ituurdaer door op \ naeft genaeckt : 
Soo blijcktdat in die laeck een nood-druti-heLibend rr.an 
ten rijeke, lbo hy wil, ver avcmeiicnkaiu 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 Derde Deel. 

t Is wacr, men fiet dat Godt, die 't al heeft in gcwottr, 
ijn dienaers nu en dan des lijft behoef onthout ; 
n dathv.aHt hem lult, nacuures wetten breeckt , 
Om dat 'er in 'tgebreckeen meerder weldaed iteeckt» 
"laer lbnder dit heeft Godt den nood-drurtelckbefcheerr, 
n alseenSoon vand Aerd', opd'Arrd geordineerc. 
>en nood-druft is het al, dat yeder dagh acndagh , 
Ka Godes wil alleen als eygen houden mar^h. 
Om dit is recht dat elck een po eik p arbeyddoe i 
Want dit, na Godsbe(be!, komt hem ab eygen toe. 
Hy geeft fijn eygen dan : die 't van lijn nood-druft neemt : 
Maer die van rijekdom geeft, die geeft het van het vreenu. 
rt Is foo , ghy hebt u lor, die uyt een reyn gdübttd 
*"en ander liefde toont van uwen overvloed t 
bchtans nietfulcken lof,ofgh) 't van 't eygen nampt. 
laerom u trouwigbeydtin 'tRcnre-meehVrs ampt. 
ie gever korrit dan naeft, die iblfs maer r.oot-drut: heef:, 
Om dat hy,recht, als Godt, reyn uyc van 't lijne geeft. 

Of is 'torn 's werelds haet, af-keerigheyd,cn (put, 
■I En datghy menigh mcnlch moet weten als een lor ? rij Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 514 Stichtclijcke Rymcn. 

•flswaer, 't is ydelheyd.daerghy -hier onderhen; ; 
Maerdie.uyt eygen kracht, geen herten-ruft en .dient 
't Geen daerden dwafen hoop u dwaeshcyd door beüujr, 
Beiluyr E hy , iftom 't goed, daer ttwc wffl heyd uyr : 
lMefelts noch denghd en heeft, nochwij.heyd, nochyerftand. 
Siin priifen is «;een eer, fi;n hoonen is geen lc, and. 
Verimaetheyd, f P ot, en baet.blijft *) M> '« haters hert j 
En, foo ghy 't nier en acht, 't is hem, maer u geen merc. 

Of is het, om dat e hy, wanneer ghy quaetdoen vJ ted , 
En niet cn volghr dat fy, maer dat u G odt gebied , 
* Geen ly te v'eel befit, en in haer luft verdoet. 
Tot noodig lufs-bc .oef fomtijds ombeeren moet? 
.Sulck lijden f ick bekent) komt u fomwijlenaen , 

Maer hli-ft nier, foo 't blijft, ift lijden haeft «vdacn. 

Gebreck i< fceen gebreck , wanneer fich 't hert vernoeg t, 

En neemt het foo voor beft alft fijnen Meefter voeghr. 

\ Geluck beftaet alleen in 't achten van 't geluck, 

En in een rücke /iel is armoe kleynai drocfe. 
Of is het om de pijn. die t fwacke hchaem voelt, 

Wanneer de Tyranuy den bloed-luft op u koelt f Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 Derde Deel. 

Pit moet al meejbo gaen, allt uwen Heer behaegt : 
Pan 't is een lbetc pi|ii , diem'om de deugd verdraegt» 
Al vat een Chrilten lijd, in dienll van GoJt, lijn Heer, 
Jjd dick een werelts llaef, in 's Duf veis dienft, noch meer, 
"Een recht-geloovigh menlch, die word fijn pijn verlacht, 
')m dat hy geern verdraeghr, en op een heter wacht. 
*Jict een foó llechteu lucht, die Godt, vergeten blijft , 
>Jiet een lbo kieynen traen, die Godt nier o$> en (chrijft. 
•laer die de wereldc dient, getreftvan pijn en ramp , 
Die kampt wel met de pijn, maer eenen droeven kamp; 
n 't lijdendat hy lijd, fïec hy geen lijdens end, 
in fijn ellendigh zijn, is ftofvan meerellend. 
)ock alft al is geleyd, wat kan de Tyranny ? 
let lijf en is maer llaef, de geert blijft alrijdr vry. 
We 't lijden liid, lijd minft, die lijden doet, lijd meeft i 
)e een lijd maer aen 't li;f, cn d'ander in den geeit. 
-latuur haet wel de pijn , en vliedfe immei meet : 
laer dicghy dient, is Godt, die is Natuures Heer. 
?eeft hy maer eenen wenck : wie krenckt u 't minfte lit ? 
let iwaert en heeft geen knerp, en vuur is (onder hitt'. 515 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Stichtelijckc Rymen. 516 

't is Godt, dicu foo mint, dat hy u 't befte gunt : 
ÏIv laet 11 in geen qaaed, dat ghv nietdrag-n kunt. 

Of ift,om datghy nucftindeiê wcrelt torera, 
En feker plaetscn goed, en 't lichaems wel-ztin detft? 
't Kan niet ge'.oocnent zijn: dit liet men veel in o, 
En't maeckt de wereld b ng.cn voet u felven ichu. 
Nochtans foo komt Cf hier in 't oordcel ver te kort ; 
't Is 't geen waer in *hv meeft van Godt gefegent wort. 
Hoe ka*n dat quaed griijfi , of daer in ramp gefchien, 
Daer Godt.in fijnen raed, fijn volck toe heeft voor-hen > 
Ms 't beeldtdatfijnea Soon hier felfs opaerden droeg: 
Al wie 'tniet met hem draegt, die is fijn hoop te vroeg. 
1-n oock op dat de mentch Godt focck, en nou en Hou, 
Heeft hy een vuur van doen dat hemftecdstuiver hou. 
Alfthier niet wel entchijnr, bc t int het wel te ga «, 
En Godt komt ons in ernft, gclijck een Vader. aeu. 
H« fendt het liiden t'huys.hetlchijnt, mam 11 geen Ia» t 
't Vcrlwackt des vvinds tijck, en't maecktons fterek en valt. 
De wereld geeft celuck, en t is maereenen droom : 
God geeft ie regc-.iheyd, en't is macr cenentoom: 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 [ t Derde Deel. 

t is heter «Jat Godt flaet, en door de Hagen h^r 
Dan dat de Werelt kuft cn he vmelijc" rerra t ' 

Een onbeKende ^X^ÜSSSS f*- ™, 
3m dacfc boven waerd geacht wordt i„ S, 
oo Jangh noch als mc „f • heeft, dit *ï£t £ n f i 
hebben roedtde m in : dtmTr^^J^ " cht ? 

■ 'J ler > dattnen dient, en achimen «i». ' 

n na eer , andergoed niet eens me, *m*ft£££ e t tMch,t 
* « lieflens in een hert en worden niet £ I. ƒ 
Kbenfe fttijdig zjjn , d,er blijfte ftee d " 
i« d Aerd heeft >*eefHe liet >„ uat r een > 

n «en het fnoodfte" ft dé nc 'kt Ëft* a 5 n J eh «<*« : 
e reden die hy l*£fèS£*ttJï^ 

t hebben van de luft houd, fijne finnèn dol 
F»°hy vet was fiet.loo ift als dooreen mm* 
ke. c her: n,e, door geioof^aer-r breyn^ verren j.,,,, y»7 foa*r 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
?i8 

Pacrom fowo StiduclijckeRymcn. 

rd Je menl'ch bcfl,uacmft van God gel«rt ËrtfR. dat eer t cvn llac : des Werelds ,* R onveil. 
Ba word.dcor leed Rcplocgt.ee.. b«betg van Gods Geeft. 

Wanner her dicht ffi*™ • 
Her hert niet meer heler, <oo kand i r God eertt by 
run iftdat fijnen Geeft des nvn lenen geeft penaukt. 
tn dat m '5 herten fi rond Gods waarheyd wo.d jS eln.aeckt. 'maei als hy nu ontbeert. 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 Derde Deel. nd '« mint.en er-ens oo l J! r y yet '«'-kt, >« hoopt 
'J'l niet dat in fiMhef. «,„ J ° loo P 0 P 

veeldc/e, eJ] e „?£fc J n h J hier na. 
•? dringt hen,, aoor J en 3oS' SS?*" d A «de moe, 
£ ^> hy beter doen d »d Xfcj 
"kan lly anders do =«^ * na een „eter haeck > 
•- bodwendigh Met of daer L u d> ' ;n K cm °et 

M m 2 *'9 He Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
|« soa. h«* ^MïX >« • 

Boe hy Gfc 5»* die Hoef al ton ; 

E „ alle» «« « ^%£SS£ ««H*? 1 Ue S ' 
nat wordt «iteockeo ' ' 1C ''?' feuavtdewttfci . 

Sj't B eeit^le Werd* P^'S^n*' nutte £«Ê 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 I moeyt i Derde Deel. 

kkleyn,dat haeft verdwijnt.wordt pijn om uytgeftaen t 
•Her groot.dat eeuwigh is, wordt wevnigh om gedaen 
ta is cr mact; een Iuft,die 't hert wat anders fiuyrr, ' 
Wie treedt fchierecne ftap.oin't geen dat eeuwighduvrt i 
tScbjntyet/oolang dl ideughd felft van natuyren vioeyr * 
zn Godr (loo c Gods-dienft is) gedienr wordt ionder moe 
Macrkomtheropdendood van fulke finliickheydr 
)*er r hert noch yet in leeit.enaen gebonden levt- 
m hy niet aerdfeh en vinr,waer door hy daer na tracht - 
oo blijft de menfeh de menfch.en t eeuwig heelt geen macht. 
}m\ujt*e»omenStadt $ W9etin men fonder p?;n 
li aldetdicptte rrenghd.onfterftelijck fa) zijn 
fee vuyng wordt de Aetd,hoe traeg wordt ghy nefochr, 
./aerom > daer treckt na u niet een recht herten^hr/ 
Vaerora r-u grootc heyl, wordt niet genoeg geacht 
ijaerom ? u waerdigheyd.word niet genoeg Bedacht 
faerom > het Aerdïche WWheefr menig menfeh te viel • 
at wmt het heelc hert.en laet u nau een deel ' 
aer is een ander lief,die baert een ander min', 
aer mee 't gepeyns -boeleerden maecklè Konincïn, 

M m $ 5** 4 

■ Die Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 StichtelijckeRymen. $%* 

Die bood de finnen doof, en hüntfcby hacr ften» | 
En Reeft fcWei heel de /.iel, en al baet krachten werek. 
O jammerli eken fttai ! Wil raed d It hy ontdroomt, 
En uvr dien tangen Mn weer rot fijn nerte koortK ? 
r'cndinckenrbrceckt hem meert: : Gods Vadcih c« hand, 
Pen fe«n«.rijcten vloeck : de Eereüicke fchand, 
Den wSerd gcachten Önaet : den viruc1v1di;ckendruck. 
't Al-hcbbende gebreck: en k t CiligongèlitCk. 
Dnftit&Ujckf God, doof wiens beleyd, en wedt, 
Deaerdfche Ileericbappwan d' een tot l indcf pet; 
Die fom-tijds goede veert, en anade rnac jtenhi , 
't Zy dat py toornig placet, of Vaderhjck kaftijd . 
Die'tal bevoogt en draeyt, wat bof weien lal ; 
Dn hebt een flaJig oog op heyl en ongeval, 
't Is wel al wat gy doer, en wat gy hebt gedtefW 

Beftuyrr.ftclr ofcftelt af>y nen.cn twiUig acn 
GeettnoodtdrrM-t..e-rgebreck,gectt!evonsr,,d,geeftdoot. 

Soo-vmaerv.-ilt en helpt,geen nood n ons te groot. 
GeeFVvnnnig.eeeft wrUesTgecft Vader- laveert geen: 
Het eeuwig Laadt van ruil dacr fijn wy rrte e te vreen* 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 Derde Deel. 

"een ö S*- «Ad eeft ellend. Ti? V j cns u '•«ellen u Al mach-iV u/7.' j " 
hood ons op den ^SiZ^ ee%y ons een Pgm ZicCÏ^ZzZ! 

<vie„s ge " 0 ™ * ™" ^ <*e Wereld dwaelr, 
°° dat deslevens lS„S™ 5£ Kehael,,' 
•n hy niet recht en 1' ' P 1 hcrt e " «nekt , 
n uy, de fnooïe ÏÏfëKffiï? z > Je " "'"ckt, 

-eeuwi^ofend^^;,^^^^ «3 #1 m 4 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 524 StichtelijckeRymcn. 

Den yver tot Godts Wet* 

Uyt-brcydinghe over Pfalm C x I x. W UH *» u scüodci; i M* (ft Doei) geen ft*** lf Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 Derde Deel. tec a*t bic tri W^Stoi 2«" *»* »>•>" mji rrrft,,r. IM irtt mrt mij» monW&Winmm^oï?.? 0 ^ " *»"« fiunnt Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichtclijckc Rymcn. 

Sn* tetfanb tfn lult loet tapen , en na?: m t toebeet cn |H 

III. 

imntod / entert nu? lensn/tm? ' ut^pngcntkne: 
'TO.it la «w u DMHQM1 lette öie g* mg W bojgt kjttv 
/ op Dat ie* toomt* be toonb ren uuk* i^r* *jo?-gr 

&oo boet mSwo^n ^^jjfM ** 
t toer "anbt oocfc r« itï't binnen* toerboot 

3Dat neb icfc **o£5^^ 

%an een öinrK toieifrl) ick te fcebbeiu &U i & n «"ber* l 
t r i ctt,'b0O2li'fDe°tot u IBPtten/nnffHinVn.-ïbig'enberlangt 
JfXlo in SS na t eenif b*t 't m «oen tt^aen/bmg 

Hjjl mp/ut»!* 10**1 gtootacbtet/toan toctaebting/tpot cn fi 


Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 2 Derde Deel. 

******* 

•«*§ te» , , kmmn^l 1 ^ 55! V»*" 1 ™? 

is* ï™~ 00? ? m '>' J «W*a tucYm J e bcr f'"«!)t. 
110 mniibarrnt >i m >..■.,; .'" uct 're<ifu n taant k»rhï 

J toom/ mp ***** «« WW* k» ir ft f 90 

Mi 1 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 SnchtelijckcRymen. 

jat ukic Dan tact ^fS^Xil £ï , Wii mot, 
f*tt mp/fiat iefcf; y^!^ g£ « ?^«n lult öact toe 

JMCtK gft WP ^V^SlSffiStUaP en tftïtt 
Derde Deel. pax i toat toitt gim mm J i GHJn rr uig ö tt irh bobf it nl tater/ 
u er ; lla« troeft oan komen mant gp 5 it ccn lil. nu pee c D VI, 
1* m ®n acna/ffft mp mrt oogni/boï ban meöf-boogcn'ant : 
©oer mp tmlp : Dnukt aen tu üjoojben mp □ kew/üan u se* 

tut !th öf l^fret-monücn u ter £et/en Hat r ter fpijt/ 
«fcoe berftomme/ en met InaerbepD flimten m.ui) Ui l)«iet tiertont/ 
tlrrlirr Cürijtct op toieus ujatflVnö irk mun [jope neb gegtonot/ 
* *?epti8Ü Udoofi bvin uuk tuacc^cp:) neemt bat niet Uau möuen 

mottot* 

Bto* uDrtten Ua ï lek boucen/ 1 1.6 mijitfil benen buft brfltmt/ 
SUfro longlj al£ mp Den aoem gaet öe ncufe In en upr. 
i^olijrh Uianöel frfc mrjn ftraten : mant ick u betocif 11 fceek 
<E>:r g üjojo mp oen geeft (0 baerDigi)/ en t.et fjcrr foo eocr-hloerfc/ 
Bat irk lonoer mp tc fet} t ime;j/norn teangft beo: ongemn/ 
3c)oo> Dé trotfe £j« pier b?ager£ urne kttai rljept fy? hen fü. 
K if)eb een tuft tor u «Debobnt ; en oaer toas nopt eenigb rune X 
<fcar mnn Jjcrc en fl] mönfinrtmmct fijn liefbc foo tubiwfc. 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichtelijckc Rymen. 

' en fat ick minne.:; Dict toe ^tccck ^HK£SSfi 
;D uinu lippen befteft/en bekoimsert nm t beriwno. 

vu. 

et u in jachten hemen u berbonb/ liet fondament 
©an ce bopt/ Die ifh nope/Die m» trooft in n1l >" „ nm 
<ff f uh feboon ben fïouten menfeije Droaeje ben / en tot JP0" Kn P 
ï)Uje itóet nochtans! Dact tinb' irkfumieten onttjamhmjp. 
3ïl£ Den acefï ban anbee Dingen af-getogni/ fom-tOW n« 
<tfp u oojDecl/toanDcs b* reiDtf aei -oegin al-tnj gefcu^H 
SDoc Deb;ome*mi benietoen/en Dc boofe neet-getto?! l 
BtAitk Dat rottn tfei isnuenDigia naet biepftc b2?l»rk »o?J«« 
3116 ik f«e JÖe tö-berl'-tctfi- febzirk ik met mn-a hetl gemot 
<e n een bepligtrapj ban nbw Doet mp fköen al mijn v\m 
l^toe Itfct/Die fpberlatcn/ en m'-c minft op achten iwfl 
£>ie in ir.n' en fal mn tr.e en in mnn bups mijn eemgUte. 
Sköooi-toanDeitmö" gcDatbtcn/ als het Hf tot tuften lew 
<£\\ oe biefce Dun leniifTen obet t ftetotrnch ?nn öerfpjept. 
3ib Dat tooN*C< 't geen toonDet : mant te «oen na u «toebow 
£ mijn öïüJtjlen frljat op actDen/cn mnns (ftatf hoocpft* lo Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 Derde DceJ. 
vin. * iöelcft icftVtttVt^i» fc2?i. 0 £a «»»» af fcbS Sm? f " St 
«ttf» ootft « ttiwn Ttttten^l? "B*** »** »»» ban h£?^ Mn 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichtelijckc Rymen. Z fa* «*> ^f^X^Z^m&^oa : 

JX5.1CI :iu 65 IBS S'Ut DOOJ .H3f ' * \ cV 

9l£t:tim'/VD.-.t'rtS0C*tciiic«jti.*/ W»»*> J 

jfetfn tart ^iS^S^jJut?^ mp licv en anigctnum. I, 

I Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 'Cl Derde Deel. 

£P »* W mijn S^wOTfctótthSL 
«>••!) • of irtWubSSS «wtóïi» 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 534 StichtelijckeRymen. 

-t tittom i* m m-tmmtw ai *e i mil J f*f •IfflHfl^ «. 

j£mi niet anaertf a!ü :en owngen en uerfrti:ittptenleoer-ta(K 
qkh Hori'tt»nö u trnumr ©•.cnaei'mfröen m eilnto en o?ucfe/ 
25 m beNommett met u IDe tte n/en toacnt ban u mim gcluck 
AaJ 'c niet €£nö cru epnue toefen/toeft gfcp uoclj al tnet u fttaf > 
Snoert au nsff nniii tojeebe bwnü/We f f> Geer «Jttï U^ö mtgtaf 
gicuir t pan op urne &ettfn ! f We botb tof #n en gctai* ) 
»ie mn tatert helpt mijn tju!pet/*t M*« °< u tn m P ?? D ft , 
Sebbeii fp mp fdnte besomen: *?n of 't ft Ijocn met mp foo flaei 
fcouö ich noebtan* u bebelen/Dle IcU nimmermeer tierl iet. 
fecmt ö w bp met u gentte/en nrrquieHt öet angmg Df«* 
Sa>oecD umciö maiiot* bKlIWtaflfran *»» anoet&oHDrn toert 

XII» 

TJ Cer/u tooo?b tg anbete<recli,efc/ utoc toae ri;,f r»t Ijccft geen en 
• 8lfo lang Df Mare fttrre fluh'ren aen \va firmament/ 
<£n hrupoen D'fceeD'beMeeoen/iM bc ijeri natmueoupjr/ 
tthpi omiinljaer gebeutien/cn na urnen toil br|tup?r. 
ï>no u lOet mu niet nerinfïigt/ foo Ipb öjoef bepb mp berfraacüt 
<Lm öat fp mp beeft brtluliigc/Dcnmiife om baeeoagennacöt. - Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Derde Deel. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 c5?> Stichtelijcke Rymen. 

ifom fn nm Woedt* maKm/mect ban eenig <JMwr-|Dan: 
toi tam K mïUoo üjartDia . Ijietom tottch «cK nopt Daet *l 
$£ D Sr n a c mo gen 

5fS«n BBC Hoofs tof gn; : 't toanjo Dat utoen BW^WSjf/ 

«tónen (taéfl bi mnn finitenyw » ^O» bcritanöö geritst» 
teonitf tf tortf«t om fmaken ; maet noch t* &V met foo fort/ 
35Ï ?o?i $ uk op muluonge ulö u Ijeplig iöoo* .tot toet 
SS to«ü irt rrüatfn/tottjö/gettttVW Jol ttan wet 
Saerom if* Dat iek Dan hmen alle halfcue toegen &aet. 

X iv t 

HCcc/u l©oo?ü mijn lannttne'Die Dooi b^*J^*J{, 
©at icH ntotmermter mijn boeten op onacOtetocffnfet - 
•t «ïd tr,t> enen als cm fackel/Die men tooo? mp henen Djaegt. 
4ntoien7^ 

Soefi mp etn* na u beloften/ow Wen löf^too^atomtaw 
5fw ttoaev komt obet-tottWn maeeht hem lenen Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. ïMttmtm oanrft Ijct toMigb offer/Dat icH op miln !ippen flacht/ 
^nDertonft mji in u IL>etten/öat irh Die te er ent betracht. 
<Of mrjn leben frboon al teattrfcelt/tti De DooD banberren öiermt/ 
^oc!i bergect icK nopt u iBetreii/ foo iö t \vvt Daer toe uei r inu 
6f irfc fcliiec alben gfbangen in bei booftr menfcbeji net 
Ribben in grbaerltjrhbeDfn D bjacl feh noelj niet ban u lèet, 
a L>am fp is?mt)H b/eugD/mrjn erbc/tuat er is fn j# 't mn al * 
bk te Douöen fal ick ttac!)ten/ajfoo u n $ m icbrn faU 

KV* 

[T ]l?e Betten/ b?aeg irh Iicföe ; toanrfcelbare menfebm hmt 

tëeere/gp $rjt mijn brfcljcrmirg/ni u mnott mnu roeberlaet* 
"Helj ban mp gp boofgcaccne : 'c is mtjiic herten bollen roii/ 
it al mijn beDjnfcn ijanblen fo te toant.'ien als* jp» 0 d teil 
Kt u tuoojb tmjn flutfei toefen/Dat irfc Utfltn uitt en toow 
ot mrjn epgen fpot en fr tjanDe na ren ongem-ifTc noop, 
reft mp fcrac|)t Dat ieft genefe : Dan fo fullen toe en o' aen 
iüfl en uefDc tot <©oD$ XSUetten icbenb in mn;i j jrru ftaeu 
Bp bfrt.ceni.fe öie ijaet geben tot ce fonö/u öpanoin/ 
pn een ijuel Dcnrfccn Dencken/oiep bernDtltiu ben fin: 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
538 Stiehtelijcke Rymen. ©!e af Uiten u te bicnen/bte allren moet ;nn geöfent/ 

«5n baer D' onbc'ünbe IDer elt gacn berkiefeu tot een tytent» 

gch min b getupgeniffe : cn Dact ttf be reben of/ 

»at gp hart/Die bw niet minnen/boet betgae;i tot metig/ftof» 

2tlö icit benrfc ani utue ftïeng!je»t/ en al m\)n booten beb2öf* 

©jee 0 irfc/en booj t angttig bjeefen fihiet een houbi booj imjn nj 

* * XVI. 

N.©nt en neb icfe afgcboeken na bc een ofb'anber $p : 
£nm 'türfiit/ nopt gunjï gcbjagen of tot bces of bie pattgt 
^ att nrn/bie nopt onrecht bfbe/ laet mp Miet tot eenen coaf 
Patiënt ongrftupmignbohrkeu bloot ban tcouvu en ban grtoo 
Jkemtmp/ulueii knecht / tafcoebt/ macckthem fijn bcuauthepb 
fi'Jijt i 

<&ttft bat hP ban boofe menfcben geenen oberlaft en irtbt* 
$oe begeetioD tttn mria ooqcn om u hepl te mogen fien ! 
b' <Do:enomu u?002bt te hoo:en IDeer/Iaetmp gnia gcfchien* 
«Ênbetticbt mp b in u öeetjten / mp Die u ten bicnfie gae/ 
3Bat ich boo? u onoetriebttn baten gant timen gconb betjtae. 
«Ene u iDet foo tumnigi) achten / hebt gbP tangfi genoeg gebult* 
J*u foo i£ ce up; gehomen bat ghp bie cm& flraffai fult. 

faëton; Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. XVII. 

£!f 2ÜÜ83P5 *i8 * «nenfrUftt utotn toiiif ö 00 i b«.tPoht/ 
>;« 0 m^ nat m»f5S^ / ïïSte^SS 0,,ï Boo ' stcn6: 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ^ ScichtelijckeRymen. 

b' 4r ogen ( ais ttoee bmfc£n)!cccftcn: toaetbaiifcaen foo mcn'i 
traen/ 

<EMt bc mcniï«j:n,ua mijn toenfcfcen/niei 3? ww tocgen gaen. 

XVI 1 !♦ 

« £n Mn ^ob/gp 5tJtrctijt\ja«öi^/en u <©ot:Itjrh Vuoojt) ij 

iïtue lüer boifcomen bilttcK/ntw toaeiftept fcaffc f n liecöt* 
J?ar5 en flreng 5tJn u s©rbaDcn fcctöÖ0 iMtl u in-gefet/ 
'ï u etnft oat pebcr mn.fclir wntig Duet op nureft Kt ; 
't %st u crr.lt IDtft 's tterifthèti ieüen &4tt na aen-gettpat fal Jtn 
lEftrf ontHianb mÜn Ijcvc M too;ni;toc.;cnWt bcrbult met pi 
©Öti/ïöertJojDeï bgenfttoc tatafimgifcnaatng/trte mp'tscrt op: 
910 icü f ic i;oc du mttn bpanö ttipe iüct fo UcDt to«geet. 
i)ccc u ujoojd bat is m-fnptott ; <£n bemint Man mp u hnccn»/ 
Oieaenubttel Wdft»ncliw/aI-i>oe-to«!iifratöt en flrcnt» 
©aft iu uüie iOet ctt ceutirig Die uen mcnfdj tor bcugbe ojtlft ; 
!9ujt üjartDcpo is ten toaeT&ep/D/bte gebung macrUepb blijft. 
Aoo üjannect fcfe ougchicfcig Diep mojoefljcpb ben geraerfcf» 
Snjbtn u a&eboDen'uenig/Dacï mijn foert (iel) in öeemaeifct. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. 5-4.1 

«^eufciig u örrffljtigöEticii 'eeutnia u gctupgcntè : 

«Diït mp oaec in onör r-tüöfen/foö ton uft mtjng Ubcnff rai$. 

T_J «Bfti tot u/bunnen; &* finnen/boa; önt örarfe stjnobeMacn/ 

3lart /rfc mnn scb;3l?cu ftemme Doo? oe bolcMen herten gaen 1 
ftoon ntp/Die uyt ijcciöcr fterren tot u roep mn tizitf gehlag/ 
3?;U ieii uIöés U ets üetifif n immftfi onoc r-ijoutrn raag. 
Cor u reep itft ? fpojt/en neipt mp/twt ics ongebr nnft cu ttou/ 
21Hd :s uj'.lvi ge£UT>grütfTrii al mijn letoen onoeroou. 

u tuac:t> ruft raijn berrouvun^'s inojgenp/uooj L^Mbsnnen» 

~ \y\ raön ccgen en mijn iwntfe n/e 11 trojit ftan tot u gtrictjt* 
Vtrp r.ocfi in DeftUie narljten/als men iiinnanö üjarfcer ijoojt/ 
3ia*t irfc tfoftt '£ ? laven narrn/cm tf beurten aen utooojt* 
ü}oojt raiju arraibfcfiifctjt tifyni&ifM gn {jent geöacDus? lang. 
U^ijn j?a«ijll / ura , < ïIDets beifahet /bolgtm'en rn tnaecfetinp I 
team Uang s 

t)P feomt naeeoer&omt oefen actoer/ (Deer/en turert l)ft oiraebal ; 
«r/raijn «öoo/in raieng gebooen toaetDepc en blöbtn fal : 

iü tt j Mtttf 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ■ s H 2 - StichtelijckeRymcrt. 

3©:?)^ grtupgeuiff: f:iter/cn niet om betoegen ftaet/ 
JXtm Ucftenoig pwDet tttn&4 Djer mijn 5*cl Dact op toctlaet, 

XX. 

5Det ma aen'uoï ban cïUKïJen rn tjetlofï mn upt ben nooM.- 
Stam tii noot f,i bitUcmnn liefbi tot u IDct nocl) eben grot 
13 beucci tea/frer insja fair; 'aocctfl go grutrhino, upt/ |.~* 
wflpt ma/ na u ï©oo?D/Dat n -ft i$f/ en gegronö cp u'be/lupt. 
öaaöeloofe hooft nrafeiif n/ Die u itf et Qjeu acl)t en flaen/ 
<£n geen Di.ich fja feec :cr ïöeteh ais u iKpHg Iöoop uerfmae 
3©at jjjn oefe te aerUj icljten ? fa ;r;.t baftaeet Dan geinen. 
JSfrm u goe/aept lp Oitrn.iöig: €tuoft mp foo ga picegt/in tyuc 
33 c ma iMtCitea uprpijlgeü $gu OttttfigcJl ia ' t getal : 
^fl3fli ia han'trap a rt fcajegen cancanan n i^oojüaf-ba!. 
3irfc fie nlueö «.urn 5 b£C4<$tfCjf| en 't tg ma een m;tcüt f.uert 
©dt fa no u ina-ïiö rtiet leben f .i ten uittel loec tot Ijert. 
l)rer acnfcDouojt })oe u beuclnt uaa ma 5i)n bemint gcujccft ; 
«£a nrrqucHt/na u gen abe/tngnen ijoacjj-beöioefoeu gaft. 
JAietna iD out aan al Die leuca/ 3ica tuooii op leugen üanDt; 
l^ajjgfgjtetjjtigDepDjsi gcticDtcnljoucJcnirten altöo ftaitDt 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel, XXI. KBo ? ö t' om* rM bcrboigt ban Botfta; fe, berbolging balt 
«Zn mmmtinm /uuie taffen b;*efi m#« ö « t bed meer als; 

Delft) 

Jat KI; i tncfctoft* urn oacr ober hl mn fcftrtn b^S^f^. 
te *«* toe ren KTSM? 

Jfeaet u H?ct ailern is «Mg tact mn:i heit f»r i itibt !« 

l fe*t/tecbe Hobm bie^r, b ?rtc f on5fr teue n-fooct Ö C J P 
10 ec bos»? uu,6ö 3t>ftö brtnfmirr*' bienetnluMiiftui * ♦ 
ot u lot» UW np w Doop icü , w UI^Tfi^ Doet * 
ipert nout» u gf tupgPivffe, e ,i f* 0 fel met IhïtofcmL 
Iffc ba? tr mp m u bebeetai/eii ^«crom m fonb ?rfc £t' 3 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 StichtelijckeRymcn. XX 1 I« lV/f©c!jttmm Magtctotu komen/ raocljt-feti?ingl)en 
1 3loc»)t/ 

<£»p t>at gli* öc Vo^tc Me-iniiei utn'sf ^elianDS mp leeten moc!it. 
.üaocOtmtja fmcH-:ii üoo; u fcomm/mogt lj:t gam Doo: ti-itnu. 

#p öat gp na u beïofmt/m^ berlofTen mccht In t tm. 
mnne lippen en mijn ta^gr (maef ht mp inu ©et maet uan$) 
fceeft mijn ijttt u tde-seeDgent-'uUw VMt rut iff f 'i PèO» : 
33ant in alle Ijaer gtfwDen tg ft» gort/en fonöftfeel. 
.fetaet mp up : tomt/fiet/ics fceHe mp aeeh? £n tot mtjn ö;eu 
SlPtoetlinat feerfrn't netlangen Dort mp lofien men gen ment 
J. a u nenr-toant tot u Stoten Deeft mijn tiert KM gcocte 5ucbr 
9Iaet mp leürn/Dat itfc Ioüc en u «Cu alom Uettei : 
<GMn tc lonen foech ieh * Keten : ©art roe neip mp u nejrt' 
5Sen .Us ecnUcclojeitfcnrtcpHniDan Den rechten loeg gcomaeit 
©tttrtn tscee en te&c biaicKioat gft foeent en toffecijoetti ' 
docent en toeDerijaelt u ©ienace/öie in al fmt tjettm-ieet/ 
Sn al 'ö ^«wlDts tegenöeDcn/nme IBetttn nopt nergeeu Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Derde Deel. 
G O D T 

4 Wonderlijcky Machtigh, Godt y 

$>o? tffcjjg uptb?epönigjje ober eenigöe pfalmen ©abiD$. 

OverPfalm.Ci y. 

f«$i W^ftoangfrj^tbon^o^tf lof/ giet upt/ 

«BÖP / o mtfn tfeet en <£ot>t / boo? to en ricH $mi ö'inccöt / 

u m jfcïajefrcpt f nn ®<tf! tf tic: tl fcocmt / 

l^oc frijnen fa oberfmoon h? uefevaerentr hoont! 
t/Wfrtt Dat u cmbangfct/imicrjt oae r gt)p m iwoont : Hf gonincklttrfc ^dptjt/ijsr •* &rmc!<* firmament : 
W ilonfiicHiijcHcn .v&^oon 3öu maften a$ mi Cent <6ffiM:t 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 1 5-4.6 StichtelijckeRymen. 

«©tfpfmmtl fcosju m.uUt ;foa oatfetoaft en tioog/ 
^tacn bet l)rt gelault ban e'n grmctfelt boog : 
3Dc imgen bie u boert/ ;ij 1 mokken/ Doc2 0? htacbt 
BatTt fjceic ^onneiwuut/ Ootg in De Hucl): gefc?acljr t 
91 bcb've n Daet q'op fUKcfr/stjn 't licctfte bat men binDt/ 
<Cn 't fr.cMïf cat'cr bliegï/ be ujanchelb.itf toinöt : 
^25otiC!iöiegof:nDt/ï ; tj;i^;men(tenftgfturl)t: 
ï&e 3?ienaei3 01e gn bpwefcr bnp;- mammen beo? be Huerjti 
IDat laf ontb:«fkt'« nöfö' bfen iek u g*Uen fal ? 
* c ib'^cmcl' ïtèarc:/ ïïuetjt/ lümot / ©uw?, J#ct oier.t u al. 
SPrtoicLuis'fttro/Dicioö ronï-t-om in't pöel l)*ugt/ 
«tf f ( 'coptt om ban is) een bwmr luröt om-b.n,gt/ 
3?ic ftatt iwcljransf/booj Hotift ban utoe bant/ foo bafl 
©atf'rcutefgbiiifrc:! rü|t cp fjarenengen taft» r 

r c r-n:bö/ DOC öit a! itorti niet en toajl gereebt/ 
jroe f IBatf e laaö beïeefct grtiicft 40 mee een Weeöt. 

{©ai met ban 2ee en H wijt } nun faeft r.crt> berg nocö tal: M 
jliaacï met oatutoe» jlPonbt upt ■ üjombn; mn gefefcal/ 
<en uteefceenfi,' fltftn qu.im alö een Donb^r-jiagj 
jbet UiiKcr; aljs ontwen met ©oDDtiijcfi omfag/ 

4aQoe 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 »ll Derde Deel. 

- : » tft m tn^h^SS Jfnionb frjt' toppen firn/ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
5 4 $ * Stichtclijckc P^ymen. 
» si mcnftyc» lat tojcf taf ( i ui ri u ^ Sf roe tam t> tt «Ji mengt) m*tiw - w ga JIJ* 

n«t tawfï öen [ie» a «ai/op ^^J^^Smm au. 
loTwWntfai maccRt/cii qwciht fnMWBMO* 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 U © Derde Deel 

ft» ött roittr i ,. t ,i iï ,S'i?',' ,00 » 1 f0 ° n'töt 
fiJP nwfcfct oorVEïi» Ö - f(l '" * >'"• 
I? ^tfcwtitcc "fn mv ' f ' «OW "i« femr/ 
*>*r oiitw "•^i t n L'ï* m ;»M)t» liclit/ ' 1 U/ 

>rr 'i.-t ns.i. .iÏS'ï < «Mc.'i « tiiciifriKimn... r ,:' ' . H9 Htftt/ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 \ 
^50 StichtelijckeRymcn. ©au iti net bat ten mnifch upt fijnen ontwnerfct/ 
S?tof«om«A«^o0nt firh acu ben yrüenti tttt 1 «Kt ; 
ÏStSai öca aKia komt/b>e hem t,et mcr* bj er. 
SaeffcSrjpp oetoinrMnn qjKftp beurt en IDer. 
1« toSibSn/o ao»/De uitteken bic gl»; ooft/ 

V ïerbifï Mtet aüetnbfe utoc 9"«t\bc° ccl t: 
»eSe€/Sü cicy en mijDt/we e fit (men bat tjet tootlt 
SLnirroot en Klemt g*biett/bat niet te tellen 15/ 
In"? n M» Ikc« fmeimmenig ff*»»*' 
ra mnniMtbatt aefiUeu/btn ïB<rtbifci)t* aloaet/ 
»ïïw5 S<e niet inwint; mart effen iö enWjtfj 
T« ï vi 't ïéfitht acrtoont/Dati )ueberom ontfïeelt ; 
$S b oe t BuM Su^en foo bi 't toam : gedt. 
iu/ai >n it L-hoi heeft in c JBatet of op 't Uanbt ' 

Aootoojben fpbrtfaebrcnSjatenluft g.ft.lt. 
KIK Btorn n?t/f*J Ut met «att gebaen/ 
«n moeten totoetom tol nkiflö W **8*n« 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I &9 i tofrrteii'aroV r ; t ' erulm 9 tmiatiuut 

«2" OtS ©OOIasfnri-rr f . 3 ° V , " 16 l! »»»/ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 StichtelijckcRymen. 
UytdenPfalmCxxxix, VJ yt UCIl X ïaim w 

™ at c „i* ... «*¥sir ^ mp 

D KS'bK > «I W*t ié/of ttut ge(*£t/ 

► ^Tritc het t» möu Wwwn al to.it utnsi Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. ; 
UDarr foo kil irk te nat Iffltcftmifetf* icft morftt Ucrfrftolr n 591 

iüacr toii tr h mii Doet) tocrft* ken/in ujat hol of luat jfowcrft/ 
i>ftT/intlnvaoDt/boo?uUicn<l3wi ? 
l &atc ic* ovtoams iu ftemf l/bofceii alle Sfierbfchf ^ : 

®Af! ick nrDer in tn c>nirn/bn d« booten ülccrftc fcfc*r • 

Of icköanpc mfugcis^DDc toni c ?fchoenc jlWn-roo*/ 

* I£Y,cc tocrgr efst fcoo; u grblobf ii/cn m Dtart öao nnaiH • 
ffl^ttean kattmtn <ftobt ontoSSr * 

tlDoct berger ra jctoCTfrtó^^tóy m m fot ^ 

am m H,uijt is? u W n itacör« Jk S 1 ™ 1 ^' 

Crt toat fal irh merr te Cfcaii u : 'r bert Dat (0 in n fictuclt/ dj I 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 fvf StichtclijckeRymen. 
nhepfci ficu eitmagw 31IUe fijn toer noln-tUeöen i u g 

?M,;ri i ;.n;;iurDfr..löDfii Dagi) 
'tjjs ijrocr taouDft/öoeu gei üjnnfccr.'atö ik Dent'tjce gpmfWcei 

jföct tnp nor uD? lu.icrt voci eer/ 
Hoe Dat cru mp f.>.t 'oneer den ,tti irh fe>cmdö Hncljt aenfaj/ 

di in '$ vüofïtro i!d)acm lag» 
Ch'ö ttxt toonöfï m«t Dan vnonruc Dat ijp mp fo tjcut lietc? 

feaei mijn Siel « tof üooj 
Iüo;;?ct $n al uuj? 3i.>crclicii Die t üerft ar.n tori v.kt en uaet/ 

i « lio*Utaii0 nii r^gen fïae r. 
C'oc re onooimncckt* Ooffr/aaet Bit lijf 'rmtt V geteflt/ 

«T-m 't mviioraen u»iect gtbfdtt 
(Cunatupjömp t «rfte maekffiin mnnsf jTCoeDersiufijaemgaf, 

& -tï i;h inct aUBi fa ttn geaf : 
4Betii foq MÉpn HP« al tmin letter., gfeu foo tou en ongeöaen/ 

®fu oogm fagtn 't aen, 
<e?r kltüuöo. tirH fm »W?wb ! ^e« ickijaö öatiweetft quant 

oi'oe natupj in nm toenam : 
IDift tjln 1 «Hiu-t ;rk fou uirfcu ; cu güp toi/Vttfoo flemi.ï 
SUjjnct Dat uefcijjeben 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 "3 Derde Deel 

F* m P Ö( J5 ul «e t©»rten j„ (,„ l) f r tcbj „ t „ hu " T 

LéM bt <f °° ,°' K /" «ft) |Ktt t,. f w ÜJ " C " 

25e» itnoa* itft mff b"g.Mu * at of fc,m ' 
Pfalm Cxlvh. 

^cngt l3p tc farm/en btr r brrt in / 

* üp tot Wl,/t " »*«*• w« Rum namnt. 

® 0 ■ Mn 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ^6 Stichtelijcke Rymen. 

^ijn fïerrht fsi groot/ fftn mailjtiö font»cr rr.hh 
Cn oer n orrtiuf» Tos Moert oat bat r baii 't rut! hun «mm 

't «CIletibignokR bmtcoji cn fedpt lir» ovl 
3Danncf r tiet tirrt macc Rlepn/en trt ficm i? g«uc3fïi : 

't OoöbarrtraüoicKoitirfit In» tot gtostffcfcl bopi 
<8einiU l)J? t lagetnint/foo flan nn 't ijooge tegen: 

£.ingt ban Dru iptcr/fingt al Km flimrn Mono/ 
4fn tart u ïirrt boojDcra jijsi bjnrt&wr nept uitklaren» 

klooft Ijnn cn (fnftt/altecn r.irt ow t tXU monö 
JBaet later wü "r geMancR 6an t l$i«jre«-fjpff met parem 

fcu beckt cn neemt Den Bentel u\n o ö oog/ 
©ooj (mart en f\»aet »öfU)ölf ü ; en fenö ons fijnen fegen 

t Tlatrtt brbocht als t bn?ffc>g en bjoog/ 
<C*n garft bc {dergen gras doo: beg namen regen, 

c ^taV-gterig lare befenaft lui mnefptt* 4 
orn boet: tn fijnen ntft ben nngcpiunmb'n fiattttv 

O^ie tot bem eoept(natnp?e maecfet liem tuijtf) 
i^i oy ftetxat nesi Baert-5'i.ocij op fijn tnoeoigbjanen 

hp bet ft geen luft acnpem :hpS lUocc* gebeent/ 
<G>t üap.t lüf/ncrifeu met ongenwpne htacfjten ; 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ■ Derde Deel lf?ct ! oufüiihitf !>o«/t>r,i aengrn.v'ïnni n, ftlf , 
fcp taai -oe,. *,„ m(t bioti-ig ,^ h'-jr ; *J7 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichtelijcke Rymcn. 

«geen mtott ViOlck Ijecfc fep fulcHSout gcDaett. 
<3ccn menfct) ö.m al De gren Die op cec JUcotn Icïjciu 

Pfalm Cxxxv. 

Gin KnechtenD* Den Dicnft ecg neereniS bctrout 
Initi Mn «1**1*8 $ ul,s nc to ul)t senaöig DcuDt ; 
©ie 't iè öetgunï Dan 43oD tf ft<w» in fijne uobcu ; 
3Bel ou - Met hett eu monDt Dra naem Des i)eercn lottm. 

ï&Wt -aaD'en gecftönn laf/Diito?ie»tfUichtai eii gccot : 
Stoort frineu ttacm met fang'Die liepwh is ea f zet. 

hcefi ficl) '^«Kcns l&ims b;F-\uiUig m?r tat-fcoojen/ 
Op Dat ban Dat gtffetbt alö cwaen fan UeUooMB. 

é>cö toceren Ijoogc m.uDt en vöoD.iepö ïö bcfaemt 
j-Cittt Dan al't «een Dat ©o-j/üan menff Ijf n too?Dt genaemt, 
Ün öoet al iaat OP * ' c W boUen or ümicDch/ 
<?n i)emel'JterDe/2^'en&icpDuPfïern;Dcn, 
©anonDet irntoe ?UrD treciu Dp ijet fm.itebocljt/ 
&>at hu tot ïBolrken mneekr eu Hangt tjet iti De üotltf. 
ü)ri iö 'tDie Vmr.Dct Dcet/aie Uoon kan b??ngen/ 
S)ien? (eiie J3up: Dp temt/en gaet «ictöfgeit mengen/ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. P 

m » l!« brtbtorti.tr mfk&TfoMvZïZll mtn 
r tkm * u «w« *"»J " lof tor fuliri. fS fff 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ,6o Stichtelijcke Rymen. 

Crnte oo:<it .«n b« o»w £ SJSS L fJftr,™ t km leun, 
8SE aSfiiViiii "fee »*i w «waertimW» 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Derde Deel. 

Over Pfalm. Cxtvm 

Die bont m '{j tttntW «fcaama/ 
Sanniit ItoflfchjStaluntoooiit»/ 
ifcuft ten Dm cn geeft Ucm lof 
li\möfii (joogen Dtmelo'. 
Slooft Dr» l*t?r öp al fuu&oDen 

Jgelcfc Dn ba» ft» Cljttc» fcclaft' 

^:eftng!o;)Jcprȟare:i: 
JÉBet *z&ttxn »/&o» e» Jiintn/ 

2t! öcs tontel* ommc-ga»! t\v 
MM De ï&utïe* oif tact banrot 
Sl!S? t J? , B ?«? o^getWföt Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 StichtclijckeRymen. 

't iBott al l'faeai öcn Dccre v:nfcn/ 
am fut laf i)00fl)0?öoen tïlfu: 
7&\e 't «\J t'famrn tnrl cni \uoo:i 
<Doc 't uocti titer en lD.iö/b?.:cJjt\Joo;tj 
ïDie 't alt tomen uio t bcfhrcto/ 

«Irlt hl VitffniDofn geDiKatf 
<e i er n Halten (fcanDt Dacn ftacn/ 
<Cncni toiffen ganrk öocn gaw # 
TloofcDen C^cec gijn frlK fHCfflttl 
*Jn se li oltf n öct fojccften. 
««En g-i? manftrcsf in cc Sec» 
3£ooft ijnn $agci.Do:fi/cn ;&n«/ 
©itp;/fü ©timp' tn (Ie tcfcf !DinCen/ 
«Die u Itceötö gmcDt Uet binocn 
^ ni tf paf fin op 'f gemot 
Öj-.iDcn fcttecóoorttffrn <3oï>t. 
j&ru&cis 55crgen/ö;utt)ïtJ Kt 23oamcn/ 
JBetöü/oacr gec :i \3?u;l«:' nf- hoornen : 
«ènai toatVr leeft in 't iDour r , 
e« toat ficD ta t ÖfiUt ónt&ttftt • 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde DeeJ. 

ES* 8 ** 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 j&f StichtelijckeRymen. 

Uytden Xvm, Pfalm, 
TJ€rt-aronïïtinïfteminb:afgickinmnïigrniocïit (8«tJt . 

u mijn I^cr/miïn Cfoö/mtfn KM£l)t/ mnn ooop mijn 
^«n fëjojn bic urn bcfctjauft mnn fil}ï^/:ie inp ueSjnou |»l 
tiLoï u bic ai mijn m cu ccuig tëfnlaiitrc $ht. 

;èoo ftacft al0 Ie* m«u tong tot ütoJfti lof cmtüana/ 
3Di«öt Ifh bar. u bcvlofï upt mnns ©paroten D»» : 
?Boekh gcU)32pc!i toaö in oiU)erlP biepfttt n: anDfc 
<£n mmtc* léttend fïart foo gwifa hwn-tjopig (tonöt» 
3Dc ffrldwn ban te ttr.o^t teari fdi ai ni 'of viuctt : 

«tontotl \m (m fi^rï beangftsn «n? rofln tót» : . 
«*egtefl ftstt cp 't kwetrtffc : bt fedfctis DaiJflftnW 
5T»ic c.uumj bufót bocüt mjö/factj hl$ mi.» Si NtfpDt» 
j^dfi nut bot oi$n g tf riepen KUgljt nart gaf om l;oog. 
ö2n boa: oc tntlrftcu beai na <©öS ten onr.rt olodg/ 
Derft miiü tenant gf&efrt fón ©öM&tfc fctr| grvftB: , 
«tn bpficlj tot mtfn hnip trrü-ount grtfft t gem « rtik 
o*c 9NcDt DtriHTm fo« Komft/en ffliwbbtu beo? urn an$q t 
«£»r 35 rgtn fijnen wo1«£h btffDtnclrfco*; ittn&ll : 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. $6$ 
^mmm mol 

mm plmS&^^lZ^ SE? 
Wchte bondot»?/ rt&SSfö b<m u 

«n mttmm m ujctr dö" hcm u% h% . 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
5^)6 Stichtelijckc Rymen. 3Dat toasCfröoccruffljrch bpt hnhfc'bat eerrt foo l;ocu/ 
Ulttn letom haft belacht/en game rc met wou üocm 1 
33it mag? itocg niet geaocgitmnt ftyttf* ilbcrnS Rtacht/ 
«Pu 't öonö'tcii wan Imu frettt/Ofe ijaDwu fuif lts» maiht i 
JD;e öföcn falrfc gttoflt/Dat D'ïLcrbcfah entttoot/ 
<:n miöDcn unt bart irrt ijat-r toatft-fttoomeu goot/ 
<Cm tcencmari tmtberht &002 'itftntnfften oa-jr tag» 
£>oo bannen bet cu Ote p in baten afgrembt fag« 
SEiöuef awtn mncif D«r ban hoorn afge&acit/ 
<£n hcefr/aïöuan u* hMDC/mgn !rüc;i U)ccc gelj^lt. 
45ftntfl men nrmau-ïc tram up: eencn \uatfr-bloet/ 
iinöevc loiiticr ljulp m 't epnö btrtpnckeii moer. 
4.-)y haft mui Doa? fijn banbr/mrjud BpantyS üanht onttucKt, 
9u anbetd Deo? fijn fKtfltt' mp licht bal) ciiserojucht. 
l}v heeft tc n c: gemaceht mime tjaute birfcen l;aet/ 
Want m mijn oitgctucft guam öp Hip f»icl rc batt, 
t>P iiccft ent tbitt otraoicW ban hrtjn bruauscn ucot : 
3Dant frlne lie fü fn gumt 19 toi Dip flüttfe cm gtoct ; 
,£ut inp/bU fu)ib!-c b'w/cn Die lip ooct rti geeft/ 
m bat hn f;a cm tauct i;at irH 'jict heb gtjctfr ID.ït 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. !©mit<8oWoajgfbeitf fit nfet ; ni.vröaetnt <8o*t bcam* ■ 
fgntimmiótttmmjtï&rttttto^ pWafftcm ' 
&m iDft fraer iu mijn betr/fr ft«t 're Dju rn nadir/ 
Cu om fiin öepiig i0 O o?ot too^öt fWU 4 act^m. 
gkf: ben mp ftlfö cca taatüt/op Dat cc geen nclmf* 
©aoj «óopt in mp en jp/en Lv n oodi fwi:Dec Mttlt/ 

JXty Die mijns lebcns ( ;oy ottfmittg i,r b «tenaï" 

:fe;?f t ^pör/g5ir'.5iJt <vn ^DtoicUiiiiïfftfiraürii [o 0 nt/ 

J^inoa als poec !j& arn prött u betoon r. 

<i ic gcf t m cn cprccfct ;«t gijp ^zt en omerftt/ 

©cn rcpiim m gftp WW ; Dm loofritTnc Bhp tootf/ 
u otiertrcfr Den txft met mennet lift atoom? 
w Iacg bttntottf Sim/Die betpt oty> barröig 0 y / 
MttucJttfcDicii 't gciurfc uet scpl ttttht in ben top. 
3i)p jtjt Ijft Wt mp Ijooftj fn err ijctit opgetieh*/ 
rn mijne ounftfrniff iwanDm in cm iwF.t, 
pet u tam itarjtn ttri)ot/cn bm cei ootfogg-tnan j 
pil u geen mup; |oo usorfr tartfefc niet obrt kau. 

6 I 2 6bgJ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 StichtelijckeRymcn. SftSfii rcrn aW qout/Mt hl fjei *m fti?Wi 
Mild Dow-toutett niet ontepw uc»out: 

^iiMtaf-Sotófaj IM&McInMc'tm boa? cnfteni/ 
Wiêc ir.'ct noen mi «o*/*»i onfnt ifcoti Men « 
San tëet öo ecu SfftiMc 09 «MnM BMCft fl aen/ 
M«fSMSm/Mi tto«fl Kau boen «mtfatn* 
^ n Vso (Utckt mp bet UK m ra**» beleöfii fUtf 
ï toont ö: KW ern lurg *c Onof r ü^hjid. Mayfchcn Morgen- flonJt. 
Gceftclijck Meditatle-Liedt.üp de nijpt als 'tUgm 

©ie alles Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 *-4 6. Derde Deel. 569 
<6n non) in toefen uitjiKii öort 
^5**12 Wfl, ftOnt ong tttl fcüour. 
SBtr e i©*yflö0totjDfnomiw-riiia/ 

^iopt un:-gfU>w f ftr ucüjjccfct i 
Cu &00? gepafte luifiïting/ 

^ ^ f iI oe iP. or ö nuerfct. 
J>iu l£ De 2©mter/ö02 cn frteaet/ 
jl*\et a\f\)\\ ornufr lieen/ 

*£jS öe r '* 5t toe£r-om gehcert/ 
lOacc m nntuu? toer jongt/ 

^nmccinn gaten p?unrku 
jiXlan/tofn^ foc ijKpt f 0 b«t fïrer te/ 
J®at fn» acDarfcreni*/ 

4pt r Oi» boo?-nanöen ' 

©a*raUe£wb?rfracm/ * ' 

ï P 3 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 5 7 o Stichtclijcke Ry men. 

T&t XurfH i9 foet'De -§>on fcinjnt Maet/ 
't tifettmiftfetc JDintte toarpt. 
7. jftct 5©A«tf«VfnWwrtliW(t|t/ 
HSojt oto« t £cUt uerfpjept/ 
2Daer baoj nc nccl iutup:c lactjt/ 
(Cu ttf Uol Danchbaetljept : 
?♦ Xcröiö nut seüloemt g.eciert/ 

mt spfcew gaett fön ïDasv 

$et tfeeuiaecctnen tiereliert' 
<£n Oaclt op 't nicutee *23raö. 

o» £et 23loempien Dringt tcn knoppen tipt/ 
't geboomte rup«t ban Hof/ 
Öeetienfrtjfftt bctfaianct-hrupt 
i&taegbanftet @elbt?tnof« 

10. «eitSi r>icït»en ncert (nu Uoüniüjcnfcl)/ 
(fin quel-bWftt lept ftil' 
Schaften in benotoafen nunfeij/ 
3£or>: fijn neriicettien toil. 

u,©c meufetj toan üiare ^Deugoenlceg,' 
<: n bol toan fatten tuft/ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. fff jèifttn. 
Jw&tt fco;t oocli :0 bon trum/ 

««IiflJtU^ffifs^ïfriotilIcHD/ 15* t ©7f too?Dt öiit-wtt/fön epitb fnfi 
<en fön* scdüsï pffii liltt groot ! 
asc Utttfctytaq mtirg jfel-grquri/ 
^tpcf mfcchdiifriifiTbooD. 

i)ni Ijm tnf niien-tojwgt» 
<D? Mjll&fl ÖÉMg&t/mfti Ucrfh-iD • 
fPflip 'r berfbiito mm t>-mV 
ij* Xrii ! üwrni alle nttjifctxn IüïJjs/ 
tri; toilDcn Dart bp tori : 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichtclijcke Rymcn. 

De Broederlijcke Een-dracht. 

<©frer Lor des Vrede s. 

Carmine Anacreontico upt-gctyucftt/m fojttlcbm 

een Paraphrafis, of ko:ic &*'rkinrmgljc ouec 
Den Cxxxi i u^falnt 

Met noch eenige, E pigrammata, ter fcher maten 
Over den Cxxx 1 1 1 . Pfal m. 

A$ï '. (tot w\ë!\)0t nequnnn is'tt 
tjoe fact en acn-gnuumis r 
mei lieff inrftct ö;cugü iö t 
lm Dicpec scirt-gnttttgt is t/ 
;©at menff l)en iirlj ücgeücn 
Sjt] Cen-D;a£l)t t' iatm te lebeiu i 

I 
c. 
1 

h 

I 
II 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. 
®m fa/een$ mstve &èmmü 

Gntovt tintin etnffli/ ' 
^ccf^rmcnnictbnipDni/ 

^•«lldftfr.JieliiqfttiMppcii/ 

Mïatt&cttinat ht/Uicfo en 

®*50»pöftttoiiiiiaüiM«ii/ 
<£n ^outDoibanwfiiiiifii f73 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 StichtelijckeRymen. 

Sïïatr XkfD' acn alt Miom 
32>oct ncoets Ijcct berbü)Deti 
3!» onbct linge gor tljrpa 
<Cu reuiüig-foctc fo» tl)cpo. 
Dier uceft De Stel natr ruft in/ 
ar n boeit et fuU krn luft in/ 
mis inöni cetldtftotaio'octtctjoen 
3%eue b:eon/ai ftettfcecljfttgWii 
&OC Satou, «Öobtf eöii 
«ö:30 1- l&:tc(trr/üinc!i f beoe! 
j!Wet ualmfon bei begfetm/ 
©ieoanOJn hooft quamWietetv 

«3'.i 1000 Bttt ö3lü£ii lubrt 
©002 aU«u batct en hbrt-cr. 

®eti »au/bk D'Xrro tetoatflerat/ 
<en fföaflifl obrt-aemfft-mt- 
IDien* filufc-KMv?b:oy^cii 
33an Omnotis borljtc tow>cn 
«tin Ziouö bergen oaieiv 
* 3&ie ala bc <$oif Dtft ittaUn 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Derde Deel, 

Win tonga taerfc Uit&töbcitJ 
«'D t ftrunr ald ptetfeii b;uben/ 

.JRet fun tol natjen b:olnf| { t/ 
£>no 10 oork boo: b£ m? nfrheji 

tojcröiéna te tractoren/ 
^ictacireiiirooitfccw gebm 
a?fjff« bitepnöigffb'H/ 
Sis? 4Bntt>:<ir|)t met* Um binbf iv 
<£m fjert m\\)ttt tc uinDeu/ 
*>m matot mn marot tc ftnoooenl 
£Ji ruit op run- te (popen. 
&t**matft fulrk buns ujci roemen 
giif/rij grïufkmiiocmni 
^aiitDacröeaiffbeOferitf/ 
<Cn >Ö»b;cc ui mmermecr #/ 575 Sa] i 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 rj6 SticfctelijckcRymen. 
aSm 2f ooi nopt tocrftcrbm/ 
"ttffiS* 9"«* W WWJ wou 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. 
In] to«ff ropbm raröt nfc r borameittrt berfmmn • 

to ^P öt Dccft / oc m Mnm niet ücW/ ?77 Evur tlr k dcs ansecs Dcvt öco: Maart foeekt tc trcckrit i 

S« SS^ f l" ö c . f öt tcn ^ftói niet ni St: 
Hui lufl tot bac t / m ragen be^nuS : 

SÏ?^i^S n ? cl! W**j? tf5en °*> «act ferm/ 
4w?£ S;, C) - f r J ™ Al Dc ?* rt t% to;ac rfc tuft laten j 

pi&oots Dcfrfftjappp !jr m fdben in tuf] dn»»/ 
h I'V n fön c,cl0 °r'cf n n^f v Vnic 't oorfc $n/ 

pen $9$t begoten ^ f . : ^ geoocfttin v»^/" 

EPI- ■ 

■ 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 57* StichtclijckcRymcn. 

Epigramma. •«tt x>v tUi kt irtrclD aocD (foo cöcl is Heus) 
Sftttt Deel De iDerelü SRS'f^ra 

tuut* 51U D€ ggj ; «gjg 5 w to:re t 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. Een ander totBefluyt 

f ci milt Dor n dc lioofr ton : 
f*tttM*f twiiDc lorfcuifi: 57P 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 58o StichtelijckeRymen. 

B Y-VOEG HSEL 

Pfalm XV. xirme laan bc mm(tW®**1 
w JUfabpnifulfiten «te; 
^aï öfbb'cnfulclicniot/ 
ïDat fcP met w/fijn ^ a:,t ' 

^al muonen in ecntnooma. 

ü ie '.«'ftfoobcnwiit/ 

^riptoictoanalbieWKn/ 
Aai/na bit ko?« letten/ 
<fearnopbfbliJöeteö* <Om wutoig'fonbetpiin/ 
gin b;eugbe baet te xftt . 

®ie tepnen onbefroct itf ; 
31k>icitönctttotbeugb«efett 

oSn uecfcreit Maer gemoet/ 
«in altoatbattjpbotu 
ftfctfoaeen ftaoig fcnctbn*. 
<Qn Doet altnöt baat tttyt i$« I?, 

©ic nopt/h^f"^"**^',, 
rt£ot liegen iögeb20d)ti vi 

jRatt fleert altnt bat toacc. 
€>f 't (ei)oon al nut gebat* t.g 

«tón m titns ijertcn s^nst i 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 L. Derde Deel 

w« ' iwmmi>n lee; a f ouaïr 5; ^ 00110 O^i a a.n-t am 

O ™ c °'" <* ven ftatf (ïf |i t „ ; ' 

.«Hf». Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 -g a StichtelijckeRymen. 

SU i)P tori 5ÖJUKffi«tU ^i&SSSw eten/ 
;p* doo: betoog» Betgeten ; 

«En turv nfet ^toiltoöc**» , «g™" » w Dact tian euftm) 

«En U1tt«« to£eg»W iHEESL 
tolWlDö rtvommc wegj 1» fW-b2on/uü2*nöinnctie/ 

iiixi m<D0D« totgm towöüt/ ftaïC „imincbtiepf/ 

^ wat ty> öoet of öanWlt* ^fettrt» UcffWfÖ JJ» 
u bic juich SStoSnge serieff / 

(00 oi 't oen BrfWJS" , g^aii 8 f bequaennjepöt/ • 
Wt UJeet-toil fcan u jutten ! g J J, am ^ U aenh<pöt/ 
SSotnfaltortfteltttKen: . ^ Smfaete Dingen/ («tn;;* Derde Deel. -g. 

2% "/»"*«'**> «*' Seat k,.../um tóhrm^SK 
» e fiDoon cit milt op-komtn/ Beimnu» f.vi. ïri£. v io.7 ü i" [ t |lu ' « <•«" 5«it/ <Eit 6aftom <©oo tcMnir i 
EÏÏÏL'^ "f ° 8M W»V«no«/ ®t« fuiioi op u ftalfn/ - 
i>f & l)tmw üjocjje (tiKrfitnt Sa» Mm op u In* tt Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Stichtelijcke Rymen. *®l ÖUt "T 1JV " dftm 'i Iriitri rtotH te ftortöen 

jjKct regen u ^2t&, f . f ,? « W ft *f ffiwi 

iVa m tefchotttoen 8«*en , SIS w mort tnetW« fctatijteu 

gSt goeoeti Itant I nUWdg* nam tot nam toetoaffen/ 
lp f , 't met u foo matettlïejt. gg»«w fou pa1T < n , 
f J cn f iffk Die aUc f«*en S\y„U oirte oogm f 8< n 

ÊiiffiSW-tntlS tett«M Jf» ^„/Sm o» alle toOfe» . II Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 <3en ongfnifun bfrbltjDcn/ 
©eiucfeigfult griiir ten/ Derde Deel, 
5' a! «««rflfjpb , 7fr«w!iteii/ 
<C«:i ncïïf r art! ftfn ftcfcc/ 

*Hpt feit fitn 61 b;cDe. f*5 May-üedt. 

E SU $ C H R I s T U s Jpncch tot fijn bedroefde Bruy r , 
<©p öe totjfc ban feu lxvi. $>falm. * 

Ncri,o( fchoonft van u gebuyren, 
t, Jimfmacfotct nir c in utoe xsuim 
«W? Ml ftet Dfl u tijö lieflfcö 

«0 q 3 1 I Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 5*« ULI' Stichtelijcke Rijmen. 
1 1. 

MM botton mmtt t0 toctfïteÉckeit / 

MdtSÏÏto êktm »«t MUM». 
Hl 

, «tlHth t)« Bftnt Krapst UnUosM" / 

IV. 

&a fult gl)P oocK niet al-ttiöö ftoctton 

in fult u Vp&t&m tottWtWiw 
(&at crooft «»» ttctjitt tp. 

v. 

34 ^wBOÉOenmoft/WliBttn €ptawen 6: Ja Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. — — — w 

mot watljtiglj bat fp $ijn of ffcrrk/ 
3BCK falfeooci) als haff unt-toaimeii/ 
«en ooenf* bcrgacn met ni tjacr tocrcfe. 

VI. 

QLot u fal ifft met b?f ugljü in-trcbrii 
^oo gljplaurfcmocDfltlrk bertoarlit/ 
<Cn tor mnn Dirnfï berepa u leDen / 
4©p lietocnDc upt aller fcrac ijt . 

VII. 

obcn bo0 > ■ ontdooten 

T^?." 1 ' J a0 h !5 cö obfr-gaerii 
4fêet fceplfacm bjurtjt. «rr en moeofg ann 

VIII, 

©?cffl irietu 23?uprnjom tc bfinbtny 
m töootitgljplipcm bGö0gffl .rlir/ 
^>rtt typ boo: mp ter fcooo ioe Ortrjftt/ 
#00 toont ööp cerfï bat gnp mp a J w ; T«7 u «Dan Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 ScichtelijckeRymen. 

IX. 

< nan toH ie* « f« fc° of *> tem 1 

f Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 Derde Deel. 1 \1/ At is doch ongedult in pijn ? 

't Is om zijn droeftieydtdrocvighziin 
Sooworthy dan met rfeeht belacht j * 
En als een grooten dwaes geacht. 

Die, om dat droefheyt qualijckfmaeckt, 
fcijndroefheydt dies tegrooter maeckt. 

T\ Aer moet veel ftrijds geftreden zija : 

Veel kruys en leeds geleden zijn : 
.ten nauwen weg betreden zijn , 
En veel Gebeds gebeden zijn 
Soo lang wy hier beneden zijn , 
Zoo fal 't hier na in vreden zijn. 

C g & & «£; 

1 Q.qy Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 
Stichtelijcke Rymen. 
lotdfche Blijdfchap. 

Uyt.br C ydi»S^ erPfalmCXXIienCXSVI 
Over Pfalm iii. 

SCüjuö tc Kftn : 
r i t ;"cyckcn"ec7l^c, « een Kor.e fylLbe. 
R E- Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I S T E R. - A. 

EenNoodigh. 137 
«ïrf 6 ' chadel, i cl ^ c ydtdervaIfcherton2en 

S Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 REGISTER. 

B. 

NoodigingtotDeogde. 
fee faett ^JgT^ïSS! t li?f tttfw»/ j6i 

57* .14 

é3 ! 
74 1 * 

1 1 u.. 

2>e Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 ©e «rt ft tn tan bi kturö nta m&nam totfcn 
MfttfVM brei fl-Ki&SS^ Ui*/ 

mm m* mm^ïï^&Xfy, 

i«ft.c/bo0 ? t8rt,;« iJ t/ I cu; an Uefde - 

Raedc tegen Toorn. 
TOoo? epgeiMieföf opgciusch/ 

, . Idolelenchus, O/Beelcier-ffrjF Ilff 

Ui 

14e 

m Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 I REGISTER. 

GoiltdeVVraeck. 

zzt mt«K 52 JJ t «" uiten/ 

E. 

VVel-doenenvrolijckzijni 
P* SÖL ' n n r van de ware verfakmge fiinsfelfs. 59 ui 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 REGISTER. 
<F» beb itk ten tooojö «ffpjohen/^er t/ 

I Voornemens Befcrichtm» 

Ongelijcks Stand der Vromen en Q**h*L 
' <««»*I8 toieHS srttweb norö <©otiötloo» ff c 5Ü 5* Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 r REGISTER. 

Gewillige Patiëntie, 

H. 

Onnutt, en icMac. , 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I REGISTER, 
>c);ïigc ftemmni/ 

Êia tüfjci)tw foo gijp ïdöftt moet / 

'c Swaerdin fijn plaerfe. Of Van Tweederley 
^ , heertenen. 

öogöfptflf-mümaec/bte tacljt Uoo;ï|>Vn/ 

Luft om ontbonden te zijn.' 

oeLiiig/acD&eft \ttc. 
oefjiöoctj öegifugt/efc # 
i mju flf oojd i» oiibetoeegintfeWf. 
ttt u Ikco?Dtiö mijn lantaftnf/err. 

i f r r > m ? u /f ööt/ 9,5P SN "ft>tbaccDig/ 
-er/tot u/ totmnnjc Dc firuieii/cta 
KtgronDcIncfte mm C;acg irfc ia mijn gr mort/ 0 r Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
REGISTE R. 
4" • t bSS ban actoub scmatK of ' 

&CH roep tot u ^«ötg^OW 
§uk t>c|icotin tap flWww 

K 

4 toc*o rourscljt tocrnolgljt ban M J 

L 

Chrittcliicfce Onfondigheyr. 

«ooft 4MM Den «&eir : 471 

475; Doli Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 REGISTE 

M. 

Dolingj Eynde. R Mn trn iSSSStf* Wn ' ,Rii£k cbm - 

^oiftUe tofu Böp feftTc B 5en' tfc/ 
L VVelrijmens Wet. 

Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 REGISTER. 

N. 

Gebedt in tegenwoordig «j toekoraftelijck Lijden. 

*n ttmtt mttnZitl in ojoetoen (MnW 

O. 

Lof van Deughde» 
^ #t foo fctioonc/etc, 

Tijdelijck toon van quaed en poed doen. 

AtK rttniclooftn ilaep/ ©art öc arm; mcnfcU fa W 
^Sootpban^ö tticföc' ! etc. 
<© 9 ï00tnn?* ongeruftigheyd* Oorfprong. Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 I REGISTER. 
rttfWt u Jttt t>«t oMï nirt/ 

I S ' 

Der Godloofcn Nictighcyd» 

p Ijcbbcn mp (foo fesöe 3fr«i) ttc, 

Ioodfchc Blijfchap. 

oaiigbeure ! bzucbtbactbanberblöDen/ 

Acn-mcrckingc des Doods, 

s menfcöcn ttetbcn/m Ciclj fW"' 
poien H*t Ijoogl) «cb^o op tteroen ï£ gegebeny 
itt mp aeu/ bol ban eUenDcn/rtc. 

May-Lied. 

>tattop mijn 23jupt/ctc« 

T. 

, , AcnvechtingsOp-mercking. 

tëE bert ig mp benout/ Sttnout ( \\tiM* ) 

Öt 3 *7* «7 

IS* 

ïT5g 
491 

fff 4 t<& fiool 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
REGISTER. 

'<€ <Seïciof alleiuhen Wepnoet / 

'« ïDapen Dat gijp aen moet &ebben / 

Chriftelijcke klachte. 
Ctacn/ oog?n/ ttaen/ en toojü foutepnen / 

Beklag over d* y dele Weet- en Eer •lu8' # 
^cïtoifl men üiet Dan alles faerttt te toeten/ 

Chriftelijcke Blijfchap. 
r£otb;ohjckletocn/ too:ot rjp «cö?etien / 

Chriftelijcke Gelacenheyr. 
'<5E cn itf niet alletijö uan ujcugöe /öat men fi«8t 5 
•<8 5P toat oe ïtëetclt poogt/ 

bert/ toerflaeutot/ onluftig/ quelhjeft/ 
1 neet/ «cpiangt/ ucrlangt na öulpe/ 
10 niet Dat gijp o* €enö;acbt pmft/ 

V. 

Chriftelijck gevecht, 
©«m te fïtijöen toil i(K fingen / 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 REGISTER» 

Qua' RckeniRgs onruft. 

êeilietf bmi Ijepl komt upt De fonD , 

9toe toetten/ Djaeg irfr liefde ; 

£Uie 3Det / Dact öl)P De menfcijcii utoen toiile/ <jc, 

w. 

©aecom toag Jjtf/ o mi)n Ziek/ 

'$ VVereits Ydelheyt, 

Dculi 'met uto' frjjtjn/ <£tl berniaoiDeöiimfn 

Van 't Laetfte Oordeel. 
tiBanntrc De groote Dag/ Die een$ moet ;nn/ 

Toevcrlaet der Rechtveerdigen ender 
't Oude Verbond. 

©at toinDen Dat 'er rnpfrften.' (?r. 

©at |)eeft onjö Ijett een b?e ugD' entfangeti/ 

Kaftijdings Saligheyt. 

Del aen/o alle toornen/ $r. 

9(4 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 REGISTER. 

Vrcupdeen Rou in 't af-fterven der Rechtveerdieen, 
2&aer toe in n n Zkli luaec toe gefïecnti 

Niet Nieus onJcrde Sonne, 

löat \$ 'tl OMUccMoegtic menfcli/ 

Noodigc Kotten -belinning. 

Wie ficl) ret fjoogec £>rtjoole geef tl 

Qua'e Toevcrlaets Bedroch. 
föaerom maeefct fit» menig moe/ 

Nootfakclijcke Wacht* 

toümm ftrt nu Waet ban foiiDen, ete. 
ii)ace <©onnoeö meeft gebaect/ 

Voorlichtte Eenvoud ighyet. 

30aetflUefin$i br Cenbpuöigjjept/ 

Cieraet der Vrouwen 3 

löatctertglm Cbiifleii-J^ouroen/ Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 

REGISTER. 

§B$ tornt gö»( ttotfc a&tofnglanö/ 
^iltmp/tnegtjn fcebt gifffltpai/eU 
mmom t$'i Dat Uk u IBttttn etc. 

fpt be Mttftn tog* en uaeo/ 
J&aeï ijcd be iöcreibt goer/ etc. 
te ban De menftöen/ feeere/ 

Z. 

Wiffen ingang ia t Rijck Gods, 
^i)t gJ)P in angfl en fctooomeii/ 
~ , Den Yv cr tot Godtt Wet. 

^alig/meniwDitlebeit/ € » D e 488 
53* 

5 ¥0 Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5A11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 1 1 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11 
Early European Books, Copyright© 201 1 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 

5 A 11